Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Att utveckla förskolans kvalitet - systematiskt kvalitetsarbete för förskollärare och förskolechefer, 7,5 hp

Kursen är nedlagd från och med 2021-06-09

Engelskt namn: To develop preschool quality - systematic quality work for preschool teachers and heads

Denna kursplan gäller: 2012-08-13 och tillsvidare

Kurskod: 6PE125

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Beslutad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, 2012-06-21

Innehåll

I kursen behandlas förskollärarens och förskolechefens ansvar i relation till förskolans läroplan. Vidare problematiseras dokumentationens betydelse för att följa barns utveckling och lärande i förhållande till förskolans uppdrag att följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten. I kursen problematiseras även möjliga innebörder av begreppen barns perspektiv och barnperspektiv. 

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska deltagarna kunna:

-  Beskriva och tolka förskollärares och förskolechefens ansvar i förhållande till uppföljning, utvärdering och utveckling av verksamheten.
-  Identifiera och problematisera kring vad som ska utvärderas.
-  Använda dokumentation som underlag för att följa upp och analysera barns lärstrategier och läroprocesser i förhållande till verksamhetens organisation, innehåll och genomförande samt föreslå åtgärder för att utveckla verksamheten.
-  Analysera olika fomer av utvärderingar i relation till teorier om kunskap och lärande ur såväl ett barnperspektiv som barns perspektiv.

Behörighetskrav

Univ: Lärarexamen med inriktning mot förskola eller motsvarande

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar, litteraturstudier, skrivuppgifter och obligatoriska seminarier. Utvärdering genomförs kontinuerligt under kursens gång och/eller efter slutförd kurs.

Examination

De studerandes kunskaper examineras muntligt och skriftligt, individuellt och i grupp samt i praktiska inslag. Vid de individuella skriftliga examinationerna sätts betygen Väl Godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). Gruppuppgifter bedöms med betygen Godkänd (G) eller Underkänd (U).

För betyget Väl godkänd läggs i bedömningen speciell vikt på den studerandes kompetens att kunna analysera och problematisera kursens begrepp och teorier ur didaktiska perspektiv. Betyg på hel kurs kräver att samtliga obligatoriska inslag är godkända.

Studerande som underkänts har rätt till förnyad examination dock högst fem gånger på samma kurs eller moment. För den verksamhetsförlagda delen av kursen gäller särskilda regler. Den studerande har rättighet att examineras två år efter förstagångsregistrering på kursen. Studerande som underkänts två gånger har rätt att hos Lärarhögskolans kansli begära att annan lärare utses som examinator.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande av delar av kurs beslutas av kursansvarig lärare/examinator. Tillgodoräknande av hel kurs beslutas av Lärarhögskolans kansli. Blankett för ansökan:www.umu.se/blankett/SA

Litteratur

Giltig från: 2012 vecka 33

Bjervås Lise-Lotte
Samtal om barn och pedagogisk dokumentation som bedömningspraktik i förskolan : en diskursanalys
Göteborg : Acta universitatis Gothoburgensis : 2011 : 269 s. :
http://hdl.handle.net/2077/25731
ISBN: 978-91-7346-710-0
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Från kvalitet till meningsskapande : postmoderna perspektiv - exemplet förskolan.
Dahlberg Gunilla, Moss Peter, Pence Alan, Arfwedson Gerd B., Arfwedson Gerhard
Stockholm : HLS förl. : 2002 : [6], 295 s. :
ISBN: 91-7656-501-7
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Barnperspektiv och barnens perspektiv i teori och praktik
Sommer Dion, Pramling Samuelsson Ingrid, Hundeide Karsten
Stockholm : Liber : 2011 : 288 s. :
ISBN: 91-47-09992-5
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Wehner-Godée Christina
Att fånga lärandet : pedagogisk dokumentation med hjälp av olika medier
2. uppl. : Stockholm : Liber : 2010 : 120 s. :
ISBN: 978-91-47-09933-7
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Åsén Gunnar
Utvärdering i förskolan : frågor och exempel
Stockholm : Skolverket : [2002] : 72 s. :
http://www.skolverket.se/publikationer?id=930
ISBN: 91-89314-90-5
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Valbar litteratur

Lenz Taguchi Hillevi
Pedagogisk dokumentation som aktiv agent : introduktion till intra-aktiv pedagogik
1. uppl. : Malmö : Gleerups utbildning : 2012 : 153 s. :
ISBN: 978-91-40-67345-9
Se Umeå UB:s söktjänst

Valbara artiklar

Pedagogisk Forskning i Sverige
Om att bli dokumenterad. Etiska aspekter på förskolan arbete med dokumentation. : http://www.ped.gu.se/biorn/journal/pedfo/pdf-filer/linsparr.pdf
årg 8 nr 1-2 : 2003 : s 58-69 :

Vallberg Roth A-C
Styrning genom bedömning av barn
Länk till artikeln: http://dspace.mah.se/handle/2043/10715 : 2009 :

Vad betyder barns perspektiv för utvärdering och utveckling? S. Eklund (red): Bedömning för lärande - en grund för ökat kunnande.
Pramling Samuelsson I, Pramling N
Natur och Kultur : 2010 :