Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Förskollärare som profession (UK), 6 hp

Engelskt namn: Preschool Teacher as a Profession

Denna kursplan gäller: 2021-08-02 och tillsvidare

Kurskod: 6PE183

Högskolepoäng: 6

Utbildningsnivå: Grundnivå

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Beslutad av: Prefekten, 2015-01-14

Reviderad av: Prefekten, 2021-04-21

Innehåll

Inledningsvis behandlas vad akademiska studier innebär i en yrkesutbildning som vilar på beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund. Vidare bearbetas det svenska utbildningssystemet och dess historiska framväxt med fokus på förskola och förskoleklass. Läroplansteori introduceras och relevanta styrdokument och olika faktorers inverkan på förskolans utbildning studeras. Vidare belyses innebörden av att förskollärare är en myndighetsutövare. Utifrån aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete studeras olika perspektiv på förskolepedagogik där omsorg, lek och lärande bildar en helhet. Dessutom bearbetas förskollärarens kommunikativa uppdrag där ledarskap och sociala relationer fokuseras.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
 • beskriva förskolans och förskoleklassens historia, organisation samt relevanta styrdokument
 • redogöra för huvuddrag i förskollärares professionella uppdrag utifrån styrdokument och i relation till aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
Färdigheter och förmåga
 • med stöd av aktuell forskning, föreslå och motivera hur verksamhet i förskola kan utformas så att omsorg, lek och lärande bildar en helhet
 • tillämpa grundläggande kommunikativa färdigheter, som omfattar tal, lyssnande och kroppsspråk, avseende ledarskap och arbete med sociala relationer i förskolan
 • identifiera juridiska problem som har samband med en förskollärares yrkesutövning samt föreslå och diskutera lösningar på problemen

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och workshops där kursinnehållet tillämpas i varierade former. Syftet med seminarier och workshops är att förbereda för förskollärarens yrkespraktik.

Examination

Examinationer sker individuellt och i grupp via muntliga seminarier och workshops samt en individuell skriftlig hemtentamen.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Betyg för hel kurs utgör en sammanfattande bedömning av resultaten av de olika examinationerna och sätts efter avslutad kurs. Hel kurs bedöms enligt skalan väl godkänd (VG), godkänd (G) eller underkänd (U).
 
För betyget godkänd (G) krävs att samtliga examinationer bedömts med resultatet godkänd (G). För betyget väl godkänd (VG) krävs dessutom att den skriftliga individuella hemtentamen bedöms med resultatet väl godkänd (VG).

Den som erhållit betyget godkänd (G) på kursen kan ej examineras för högre betyg. Den som utan godkänt resultat på genomgått ordinarieprov samt ett omprov för en kurs eller en del av kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att hos prefekten begära att få en annan examinator utsedd.

Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.

Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med ordinarie provet.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen samt: http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/

Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.

För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

I de fall en kurs upphört att gälla eller en kursplan genomgått större förändringar garanteras minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från kursplan upphört att gälla.

Litteratur

 • Giltig från: 2022 vecka 35

  Rekommenderad kurslitteratur

  Med "obligatorisk" kurslitteratur avses huvudsaklig och rekommenderad litteratur för att tillgodogöra sig kursens innehåll och uppnå de förväntade studieresultaten.

  Barnet och förskolans pedagogiska ledarskap
  Arnér Elisabeth, Sollerman Solveig
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 118 sidor :
  ISBN: 978-91-44-11348-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Att studera på högskolan : studieteknik, motivation och inspiration
  Bergman Marina, Israelsson Britt-Marie
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 166 s. :
  ISBN: 9789144104287
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: REFERENSLITTERATUR

  Akademiskt läsande och skrivande
  Blomström Vendela, Wennerberg Jeanna
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 202 s. :
  ISBN: 9789144092546
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: REFERENSLITTERATUR

  Professionell vägledning : med samtal som redskap
  Hägg Kerstin, Kuoppa Svea Maria
  2., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2007 : 141, [3] s. :
  ISBN: 978-91-44-01537-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: (valda delar)

  Juridik för lärare
  Andersson Anderz, Boström Viola, Lyrenäs Sara, Nilsson Rådeström Nina, Sidenhag Lina
  Första upplagan : Stockholm : Liber : [2017] : 206 sidor :
  ISBN: 9789147112975
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Förskolans historia : förskolepolitik, barn och barndom
  Lindgren Anne-Li, Söderlind Ingrid
  Första upplagan : Malmö : Gleerups : [2019] : 206 sidor :
  ISBN: 9789140697219
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar

  Olsson Newman Karolina
  Empatiskt ledarskap : samspel i barngruppen
  Första upplagans första tryckning : Stockholm : Natur & Kultur : 2017 : 143 sidor :
  ISBN: 978-91-27-45109-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Att lära känna sin historia
  Engdahl Ingrid, Ärlemalm-Hagsér eva
  Ingår i:
  Att bli förskollärare
  Stockholm : Liber : [2020] : 348 sidor :
  Obligatorisk

  Undervisning i förskolan
  Skolverket :
  Fulltext
  Obligatorisk

  Utan lek inget lärande
  Forskning.se : 2019 :
  Fulltext
  Obligatorisk

  Villanueva Gran Tora
  Inget lärande utan omsorg
  Lärarförbundet : 2018 :
  Fulltext
  Obligatorisk

  Öhman Margareta
  Barnen äger leken
  Förskoletidningen : 2019 :
  Fulltext
  Obligatorisk

  Läroplan för förskolan : Lpfö 18
  Stockholm : Skolverket : 2018 : 20 sidor :
  Fritt tillgänglig på Skolverkets webbplats
  ISBN: 9789138327364
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet
  Skolverket : 2022 :
  https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/aktuella-forandringar-pa-grundskoleniva/andrade-laroplaner-och-kursplaner-hosten-2022
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Ny läroplan från 1 juli, se läroplanens tredje del: Förskoleklassen.

  Förskoleklassen : ett kommentarmaterial till läroplanens tredje del
  Stockholm : Skolverket : 2016 : 27 s. :
  Fritt tillgänglig via Skolverkets webbplats
  ISBN: 9789138327043
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: REFERENSLITTERATUR

  Relevanta lagtexter tillkommer

 • Giltig från: 2022 vecka 1

  Rekommenderad kurslitteratur

  Med "obligatorisk" kurslitteratur avses huvudsaklig och rekommenderad litteratur för att tillgodogöra sig kursens innehåll och uppnå de förväntade studieresultaten. Obligatorisk litteratur går att beställa som ljudbok från UmUB vid behov.

  Barnet och förskolans pedagogiska ledarskap
  Arnér Elisabeth, Sollerman Solveig
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 118 sidor :
  ISBN: 978-91-44-11348-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Att studera på högskolan : studieteknik, motivation och inspiration
  Bergman Marina, Israelsson Britt-Marie
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 166 s. :
  ISBN: 9789144104287
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: REFERENSLITTERATUR

  Akademiskt läsande och skrivande
  Blomström Vendela, Wennerberg Jeanna
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 202 s. :
  ISBN: 9789144092546
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: REFERENSLITTERATUR

  Förskoleklassen : ett kommentarmaterial till läroplanens tredje del
  Stockholm : Skolverket : 2016 : 27 s. :
  Fritt tillgänglig via Skolverkets webbplats
  ISBN: 9789138327043
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: REFERENSLITTERATUR

  Professionell vägledning : med samtal som redskap
  Hägg Kerstin, Kuoppa Svea Maria
  2., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2007 : 141, [3] s. :
  ISBN: 978-91-44-01537-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: (valda delar)

  Juridik för lärare
  Andersson Anderz, Boström Viola, Lyrenäs Sara, Nilsson Rådeström Nina, Sidenhag Lina
  Första upplagan : Stockholm : Liber : [2017] : 206 sidor :
  ISBN: 9789147112975
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Förskolans historia : förskolepolitik, barn och barndom
  Lindgren Anne-Li, Söderlind Ingrid
  Första upplagan : Malmö : Gleerups : [2019] : 206 sidor :
  ISBN: 9789140697219
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar

  Läroplan för förskolan : Lpfö 18
  Stockholm : Skolverket : 2018 : 20 sidor :
  Fritt tillgänglig på Skolverkets webbplats
  ISBN: 9789138327364
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 : reviderad 2017
  Stockholm : Skolverket : 2017 : 289 s. :
  Fritt tillgänglig via Skolverkets webbplats
  ISBN: 978-91-38-32716-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Läroplanens tredje del: Förskoleklassen

  Olsson Newman Karolina
  Empatiskt ledarskap : samspel i barngruppen
  Första upplagans första tryckning : Stockholm : Natur & Kultur : 2017 : 143 sidor :
  ISBN: 978-91-27-45109-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Att lära känna sin historia
  Engdahl Ingrid, Ärlemalm-Hagsér eva
  Ingår i:
  Att bli förskollärare
  Stockholm : Liber : [2020] : 348 sidor :
  Obligatorisk

  Undervisning i förskolan
  Skolverket :
  Fulltext
  Obligatorisk

  Utan lek inget lärande
  Forskning.se : 2019 :
  Fulltext
  Obligatorisk

  Villanueva Gran Tora
  Inget lärande utan omsorg
  Lärarförbundet : 2018 :
  Fulltext
  Obligatorisk

  Öhman Margareta
  Barnen äger leken
  Förskoletidningen : 2019 :
  Fulltext
  Obligatorisk

  Relevanta lagtexter tillkommer

 • Giltig från: 2021 vecka 31

  Rekommenderad kurslitteratur

  Med "obligatorisk" kurslitteratur avses huvudsaklig och rekommenderad litteratur för att tillgodogöra sig kursens innehåll och uppnå de förväntade studieresultaten. Obligatorisk litteratur går att beställa som ljudbok från UmUB vid behov.

  Barnet och förskolans pedagogiska ledarskap
  Arnér Elisabeth, Sollerman Solveig
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 118 sidor :
  ISBN: 978-91-44-11348-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Att studera på högskolan : studieteknik, motivation och inspiration
  Bergman Marina, Israelsson Britt-Marie
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 166 s. :
  ISBN: 9789144104287
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: REFERENSLITTERATUR

  Akademiskt läsande och skrivande
  Blomström Vendela, Wennerberg Jeanna
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 202 s. :
  ISBN: 9789144092546
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: REFERENSLITTERATUR

  Förskoleklassen : ett kommentarmaterial till läroplanens tredje del
  Stockholm : Skolverket : 2016 : 27 s. :
  Fritt tillgänglig via Skolverkets webbplats
  ISBN: 9789138327043
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: REFERENSLITTERATUR

  Professionell vägledning : med samtal som redskap
  Hägg Kerstin, Kuoppa Svea Maria
  2., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2007 : 141, [3] s. :
  ISBN: 978-91-44-01537-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: (valda delar)

  Juridik för lärare
  Andersson Anderz, Boström Viola, Lyrenäs Sara, Nilsson Rådeström Nina, Sidenhag Lina
  Första upplagan : Stockholm : Liber : [2017] : 206 sidor :
  ISBN: 9789147112975
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Förskolans historia : förskolepolitik, barn och barndom
  Lindgren Anne-Li, Söderlind Ingrid
  Första upplagan : Malmö : Gleerups : [2019] : 206 sidor :
  ISBN: 9789140697219
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar

  Läroplan för förskolan : Lpfö 18
  Stockholm : Skolverket : 2018 : 20 sidor :
  Fritt tillgänglig på Skolverkets webbplats
  ISBN: 9789138327364
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 : reviderad 2017
  Stockholm : Skolverket : 2017 : 289 s. :
  Fritt tillgänglig via Skolverkets webbplats
  ISBN: 978-91-38-32716-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Läroplanens tredje del: Förskoleklassen

  Olsson Newman Karolina
  Empatiskt ledarskap : samspel i barngruppen
  Första upplagans första tryckning : Stockholm : Natur & Kultur : 2017 : 143 sidor :
  ISBN: 978-91-27-45109-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Att lära känna sin historia
  Engdahl Ingrid, Ärlemalm-Hagsér eva
  Ingår i:
  Att bli förskollärare
  Stockholm : Liber : [2020] : 348 sidor :
  Obligatorisk

  Undervisning i förskolan
  Skolverket :
  Fulltext
  Obligatorisk

  Utan lek inget lärande
  Forskning.se : 2019 :
  Fulltext
  Obligatorisk

  Villanueva Gran Tora
  Inget lärande utan omsorg
  Lärarförbundet : 2018 :
  Fulltext
  Obligatorisk

  Relevanta lagtexter tillkommer