"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Lärande och undervisning (UK), 7,5 hp

Engelskt namn: Learning and Teaching

Denna kursplan gäller: 2020-03-09 och tillsvidare

Kurskod: 6PE187

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Pedagogiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2015-02-26

Reviderad av: Prefekten, 2020-03-13

Innehåll

Kursen behandlar lärares professionella uppgift att främja och ge förutsättningar för barns, elevers och vuxnas lärande både på grupp- och individnivå. Med utgångspunkt i teorier om social och kognitiv utveckling bearbetas centrala didaktiska begrepp av relevans för planering och analys av undervisning och lärande. Frågor om val av mål, innehåll och metoder i undervisning behandlas liksom olika läroprocesser, t.ex. estetiska läroprocesser. Lärares didaktiska förmågor tränas och analyseras. Vidare studeras och analyseras individuella och kontextuella villkor för undervisning och lärande i skola/förskola/fritidshem. Röst och tal introduceras.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse

  • redogöra för och jämföra teorier om barns och elevers sociala och kognitiva utveckling
  • redogöra för centrala didaktiska begrepp
  • redogöra för centrala utvecklingspsykologiska begrepp
  • identifiera och beskriva villkor för undervisning och lärande, i förskola, skola och fritidshem

Färdigheter och förmåga

  • planera och genomföra undervisning på en grundläggande didaktisk nivå
  • reflektera över genomförd undervisning utifrån några utvecklingspsykologiska perspektiv
  • använda och reflektera över digitala verktyg i pedagogisk verksamhet

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • problematisera och diskutera olika teoriers konsekvenser för pedagogisk verksamhet

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet samt, i överensstämmelse med aktuell programstruktur, tidigare genomgångna kurser

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och gruppövningar där kursinnehållet bearbetas med varierande metoder. Teori som de studerande möter i litteratur och föreläsningar tillämpas i seminarier och gruppövningar på ett sätt som stöder de studerandes lärande och professionsutveckling.

Examination

Kursen examineras genom följande inslag: 

  • En obligatorisk gruppövning (U/G)
  • Två skriftliga, individuella tentamina (U/G/VG)

Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.

På hel kurs ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G), eller Väl godkänd (VG). Betyg på hel kurs sätts när alla examinationer är genomförda. Den som erhållit betyget Godkänt (G) på kursen kan ej examineras för högre betyg.

För varje examinerande inslag anordnas ett ordinarie provtillfälle och ett andra omprovstillfälle inom två månader efter ordinarie provtillfälle. För prov som genomförs i maj och juni månad erbjuds första omprovstillfället inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Därutöver anordnas ett tredje omprovstillfälle inom ett år efter att kursen avslutats. Examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie examinationstillfälle garanteras maximalt två år efter att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat att erbjudas (se regler för betyg och examination på grund och avancerad nivå, Dnr: FS 1.1.2-553-14). Efter två underkända examinationstillfällen för en viss kurs eller del av kurs har studenten rätt att efter skriftlig begäran hos prefekten få byta examinator.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.umu.se/student, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 11

Allmändidaktik : vetenskap för lärare
Hansén Sven-Erik, Forsman Liselott
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 398 s. :
ISBN: 978-91-44-05783-5
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Kapitel 1: 11 sidor Utdraget finns tillgängligt i pdf-format på kursens läroplattform

Building a Common Core for Learning to Teach and Connecting Professional Learning to Practice
Ball Deborah L, Forzani Franceska M
American Educator, 35(2), pp. 17-21, 38-39 : 2011 :
Obligatorisk
Läsanvisning: Artikeln finns tillgänglig i pdf-format på kursens läroplattform.

A Knowledge Base for the Teaching Profession: What Would It Look Like and How Can We Get One?
Hiebert James, Gallimore Ronald, Stigl James W.
Educational Reseacher, 31(5), pp. 3-15 : 2002 :
http://edr.sagepub.com/content/31/5/3.full.pdf+html
Obligatorisk
Läsanvisning: Artikeln finns tillgänglig i pdf-format på kursens läroplattform.

Synligt lärande : presentation av en studie om vad som påverkar elevers studieresultat
Håkansson Jan, Sveriges kommuner och landsting
Stockholm : Sveriges Kommuner och Landsting : 2011 : 65 s. :
Fulltext
ISBN: 978-91-7164-706-1
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Artikeln finns tillgänglig i pdf-format på kursens läroplattform.

Lärande, skola, bildning : [grundbok för lärare]
Lundgren Ulf P., Säljö Roger, Liberg Caroline
3., [rev. och uppdaterade] utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2014 : 769 s. :
ISBN: 9789127136021
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Kapitel 6: 18 s Utdraget finns tillgängligt i pdf-format på kursens läroplattform

Lärare i den uppkopplade skolan
Lantz-Andersson Annika, Säljö Roger
1. uppl. : Malmö : Gleerup : 2014 : 255 s. :
ISBN: 978-91-40-68715-9
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Utdraget finns tillgängligt i pdf-format på kursens läroplattform

Uljens Michael (red.)
Didaktik : teori, reflektion och praktik.
Lund : Studentlitteratur : 1997 : 267 s. :
ISBN: 91-44-47941-7
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Kapitel 1: 7 sidor Utdraget finns tillgängligt i pdf-format på kursens läroplattform

Pedagogisk psykologi
Woolfolk Anita, Karlberg Martin
Harlow : Pearson : 2015 : xxv, 673 s. :
ISBN: 9780273761860
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Undervisning i teori och praktik - en introduktion i didaktik. 8:e upplagan
Lindström Gunnar, Pennlert Lars Åke
8 uppl. : Fundo Förlag : 2022 : 111 sidor :
ISBN: 9789198603934
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Artiklar och kompendier tillkommer

Referenslitteratur

Working memory and learning : a practical guide for teachers
Gathercole Susan E., Alloway Tracy Packiam
London : SAGE : 2008 : xv, 124 s. :
ISBN: 9781412936125 (hbk.)
Se Umeå UB:s söktjänst

Barn med nedsatt arbetsminneskapacitet
Carola Wiklund-Hörnqvist :
Läsanvisning: Kompendiet läggs ut på kursens lärplattform