Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Att vara grundlärare(VFU), 1,5 hp

Kursen är nedlagd

Engelskt namn: School based studies

Denna kursplan gäller: 2015-02-23 och tillsvidare

Kurskod: 6PE188

Högskolepoäng: 1,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Pedagogik: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

Beslutad av: Tekniska-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2015-02-24

Innehåll

Med Grundlärare som profession som utgångspunkt, ska kursens praktiska innehåll i skolmiljö ställas mot och vävas samman med den föregående kursens teoretiska innehåll. Fokus under VFU:n ska ligga på minst ett, av studenten utfört, ledarskapsuppdrag samt observationer av handledarens undervisning. I en självreflekterande rapport ska studenten både utifrån sin egen, sin handledares ledarskapsförmåga samt litteratur från föregående kurs, problematisera sina nulägestankar kring den kommande professionen.
 

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
beskriva relevanta styr- och policydokument för grundskolans uppdrag
identifiera betydelse och innebörd av ett demokratiskt ledarskap i yrkesutövningen

Färdigheter och förmåga
skriva en text där ett antal kriterier som utmärker en vetenskaplig text ingår

Värderingsförmåga och förhållningssätt
kritiskt granska ledarskapets funktion och betydelse för lärande
 

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Vfu-perioden genomförs i respektive verksamhet
 

Examination

Skriftlig rapport
Den som erhållit betyget Godkänt (G) på kursen kan ej examineras för högre betyg.
För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle. Omprov ska erbjudas senast tre månader efter ordinarie provtillfälle Dessutom ska ytterligare minst ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle, s k uppsamlingsprov. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas för omprov kan det i stället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i en sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet/obligatoriska momentet.

Rättighet att examineras ges högst två år efter vederbörande students förstagångsregistrering på kursen.
Rätten att delta vid tentamenstillfälle eller att få praktik för att uppnå godkänt betyg kan enligt högskoleförordningen inte begränsas till mindre än fem tillfällen för tentamen och två tillfällen för praktik.
Betyg för hel kurs utgör en sammanfattande bedömning av resultaten av de olika examinationerna och sätts efter avslutad kurs. Hel kurs bedöms enligt skalan Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.

Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talat emot det (HF 6 kap. 22§). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid naturvetenskapernas och matematikens didaktik.

Övriga föreskrifter

Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas vid Umeå universitet. För närmare information se högskoleförordningen samt: http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/
Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.
För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.
 

Litteratur

 • Giltig från: 2015 vecka 33

  Bjar Louise
  Det hänger på språket : lärande och språkutveckling i grundskolan
  Lund : Studentlitteratur : 2006 : 439 s. :
  ISBN: 91-44-03917-4
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Valda delar

  Individ, skola och samhälle : utbildningsfilosofiska texter
  Dewey John, Hartman Ros Mari, Hartman Sven G.
  4., [utök.] utg. : Stockholm : Natur och kultur : 2004 : 223, [1] s. :
  ISBN: 91-27-09799-4 (inb.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Estetiska lärprocesser : upplevelser, praktiker och kunskapsformer
  Lindstrand Fredrik, Selander Staffan
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 270 s. :
  http://www.studentlitteratur.se/omslagsbild/artnr/33337-01/height/320/width/320/bild.jpg
  ISBN: 978-91-44-05440-7
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Behind the Mirror: Inquiry based storying in teacher education
  Kubler Laboskey Vicki, Cline Sarah
  Reflective Practice: International and Multidisciplinary Perspectives, 1:3 : 2000 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: s. 359-375

  Lärare som ledare : i och utanför klassrummet
  Berg Gunnar, Sundh Frank, Wede Christer
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 335 s. :
  ISBN: 978-91-44-07545-7
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Läraryrkets många ansikten
  Brynolf Margrethe, Carlström Inge, Svensson Kjell-Erik, Wersäll Britt-Louise
  3., [delvis omarb. uppl.] : Stockholm : Liber : 2012 : 330 s. :
  ISBN: 978-91-47-10060-6
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011
  Stockholm : Skolverket : 2011 : 279 s. :
  Fritt tillgängligt via Skolverkets webbplats
  ISBN: 978-91-38-32541-4
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Nilsson Marco
  Juridik i professionellt lärarskap : lagar och värdegrund i den svenska skolan
  2. uppl. : Malmö : Gleerup : 2013 : 164 s. :
  ISBN: 9789140685971
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Akademiskt skrivande : en skrivhandledning
  Øyen Simen Andersen, Solheim Birger
  1. uppl. : Malmö : Gleerups Utbildning : 2015 : 99 s. :
  ISBN: 9789140687999
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Ytterligare artiklar tillkommer som tillhandahålls av institutionen
  Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik :
  Obligatorisk

 • Giltig från: 2015 vecka 9

  Bjar Louise
  Det hänger på språket : lärande och språkutveckling i grundskolan
  Lund : Studentlitteratur : 2006 : 439 s. :
  ISBN: 91-44-03917-4
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Valda delar

  Individ, skola och samhälle : utbildningsfilosofiska texter
  Dewey John, Hartman Ros Mari, Hartman Sven G.
  4., [utök.] utg. : Stockholm : Natur och kultur : 2004 : 223, [1] s. :
  ISBN: 91-27-09799-4 (inb.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Estetiska lärprocesser : upplevelser, praktiker och kunskapsformer
  Lindstrand Fredrik, Selander Staffan
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 270 s. :
  http://www.studentlitteratur.se/omslagsbild/artnr/33337-01/height/320/width/320/bild.jpg
  ISBN: 978-91-44-05440-7
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Behind the Mirror: Inquiry based storying in teacher education
  Kubler Laboskey Vicki, Cline Sarah
  Reflective Practice: International and Multidisciplinary Perspectives, 1:3 : 2000 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: s. 359-375

  Lärare som ledare : i och utanför klassrummet
  Berg Gunnar, Sundh Frank, Wede Christer
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 335 s. :
  ISBN: 978-91-44-07545-7
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Läraryrkets många ansikten
  Brynolf Margrethe, Carlström Inge, Svensson Kjell-Erik, Wersäll Britt-Louise
  3., [delvis omarb. uppl.] : Stockholm : Liber : 2012 : 330 s. :
  ISBN: 978-91-47-10060-6
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011
  Stockholm : Skolverket : 2011 : 279 s. :
  Fritt tillgängligt via Skolverkets webbplats
  ISBN: 978-91-38-32541-4
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Maskulinitet på schemat : pojkar, flickor och könsskapande i förskola och skola
  Nordberg Marie, Frangeur Renée
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2008 : 224 s. :
  http://www.liber.se/productimage/large/4708464o.jpg
  ISBN: 978-91-47-08464-7
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Stukát Staffan
  Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap
  Lund : Studentlitteratur : 2005 : 208 s. :
  ISBN: 91-44-03615-9
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Valda delar