"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Utbildning: Undervisning och lärande i en internationell kontext, 7,5 hp

Engelskt namn: Education: Teaching and Learning in an International Context

Denna kursplan gäller: 2022-05-30 och tillsvidare

Kurskod: 6PE193

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Pedagogiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2015-08-31

Reviderad av: Prefekten, 2021-10-22

Innehåll

Kursen fokuserar förändringar och utveckling inom internationella utbildning, och granskar skolsystem ur ett internationellt perspektiv. Den multikulturella skolan diskuteras och problematiseras ur olika synvinklar, inklusive ökande migration och rörlighet i globala miljöer. Aktuella trender såsom utvärdering av utbildning problematiseras.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse

  • beskriva förändringar och utveckling i nationell och internationell skolpolitik
  • beskriva och diskutera förutsättningar och möjligheter för skolan i ett samhälle  förändring

Färdighet och förmåga

  • identifiera och analysera utmaningar för skolsystem i ett samhälle i förändring

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • identifiera och reflektera över underliggande värderingar, argument och politiska initiativ som drivkrafter som påverkar utbildningspolitik

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen genomförs som föreläsningar, seminarier och work-shops.

Examination

Studenten examineras genom deltagande i seminarier och genom en skriftlig uppgift i ett valt ämne, som ska vara godkänt av den undervisande läraren, och ligga inom kursens ramar.

För betyget godkänt krävs att alla examinationsuppgifter bedömts godkända. För betyget väl godkänd krävs därutöver att den skriftliga uppgiften är väl godkänd där särskild vikt läggs vid studentens förmåga att analysera kursens innehåll. Slutbetyget utgör en samlad bedömning av examinator. Betygsskalan är U (underkänd), G (godkänd) och VG (väl godkänd). Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.

För varje examinerande inslag anordnas ett ordinarie provtillfälle och ett andra omprovstillfälle inom två månader efter ordinarie provtillfälle. För prov som genomförs i maj och juni månad erbjuds första omprovstillfället inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Därutöver anordnas ett tredje omprovstillfälle inom ett år efter att kursen avslutats. Examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie examinationstillfälle garanteras maximalt två år efter att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat att erbjudas (se regler för betyg och examination på grund och avancerad nivå, Dnr: FS 1.1.2-553-14). Efter två underkända examinationstillfällen för en viss kurs eller del av kurs har studenten rätt att efter skriftlig begäran hos prefekten få byta examinator.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.umu.se/student, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 22

Hargreaves Andy
Second international handbook of educational change
Dordrecht : Springer : 2010 : 1077 p. :
ISBN: 9789048126590
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Ett urval av artiklar från boken kommer att användas och ytterligare artiklar kan tillkomma.