Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Forskningsdesign och metod inom utbildningsvetenskap, 7,5 hp

Engelskt namn: Research Design and Methodology in Educational Science

Denna kursplan gäller: 2015-07-20 till 2018-02-18 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 6PE195

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Pedagogiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2015-08-31

Innehåll

Olika metoder som används i samhällsvetenskaplig och utbildningsvetenskaplig forskning diskuteras och problematiseras. Forskningsetiska problem diskuteras. Forskningsdesign introduceras. Under kursen ska studenten öva forskningsdesign utifrån olika problem.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs förväntas den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
  • beskriva och problematisera olika metoder som används inom samhällsvetenskaplig och utbildningsvetenskaplig forskning.
  • redogöra för god forskningsetik.

Färdighet och förmåga
  • självständigt dra slutsatser angående lämpliga forskningsmetoder
  • designa en vetenskaplig studie som innehåller grundläggande delar av en forskningsprocess

Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • identifiera och kritiskt granska etiska problem relaterade till forskning
  • visa förmåga att reflektera kring konsekvenser kring utfallet, när olika förhållningssätt till specifika forskningsfrågor används

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet. Inga förkunskaper i svenska krävs då kursen ges på engelska.
 

Undervisningens upplägg

Undervisningen genomförs som föreläsningar, seminarier och nätbaserade work-shops.
 

Examination

Studenten examineras genom deltagande i examinerande seminarier och genom en individuell forskningsplan i ett ämne som ska vara godkänt av den undervisande läraren, och ligga inom kursens ramar. 

För betyget godkänt krävs att alla examinationsuppgifter bedömts godkända. För betyget väl godkänd krävs därutöver att forskningsplanen är väl godkänd där särskild vikt läggs vid studentens förmåga att analysera kursens innehåll. Slutbetyget utgör en samlad bedömning av examinator. Betygsskalan är U (underkänd), G (godkänd) och VG (väl godkänd).

En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 11b §). Studierektor vid institutionen kontaktas vid sådana fall.

I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet.
För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle. Omprov ska erbjudas senast två månader efter ordinarie provtillfälle. Dessutom ska ytterligare minst ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle, så kallade uppsamlingsprov. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas för omprov kan det i stället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i en sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet/obligatoriska momentet.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas vid Umeå universitet. För närmare information se högskoleförordningen samt: http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/
Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.
För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.
 

Litteratur

Giltig från: 2015 vecka 30

Creswell John W.
Research design : qualitative, quantitative, and mixed methods approaches
4th ed. : Thousand Oaks : SAGE Publications : c2014. : 273 s. :
ISBN: 9781452226095
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Ett urval av artiklar från boken kommer att användas och ytterligare artiklar kan tillkomma.