Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Stöd och stimulans i arbetet med elever i behov av särskilda utbildningsinsatser, 10 hp

Engelskt namn: Support and Incentives to Work with Pupils in Need of Special Education

Denna kursplan gäller: 2020-09-28 och tillsvidare

Kurskod: 6PE200

Högskolepoäng: 10

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

Beslutad av: Tekniska-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2017-01-31

Reviderad av: Tekniska-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2020-10-06

Innehåll

Matematikundervisning, elevers kunskaper i matematik samt behovet av särskilda utbildningsinsatser i matematik studeras ur perspektiven stöd och stimulans. Kunskaper om detta tillägnas genom upprättande av åtgärdsprogram, förslag till särskilda anpassningar samt andra relevanta åtgärder med utgångspunkt från kartläggningsinformation. Yrkesprofessionens olika krav och roller problematiseras både praktiskt och teoretiskt. Särskilt fokus kommer att tillägnas det självreglerande lärandet.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
 • redogöra för relevanta åtgärder för elever i behov av särskilda utbildningsinsatser i en klassrumskontext,
 • visa fördjupad kunskap om formativ bedömning med särskilt fokus på självreglerat lärande och hur det kan användas för att stödja elevers lärande,
 • visa fördjupad kunskap om grundläggande matematik med fokus på begreppsbildning, representationsformer och elevers vanliga missuppfattningar,

Färdighet och förmåga
 • genomföra tillämpliga insatser med utgångspunkt från kartläggning av matematiksvårigheter och annan relevant dokumentation för att upprätta ett åtgärdsprogram,
 • självständigt genomföra, analysera och medverka i förebyggande arbete och bidra till att undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer,
 • att tillämpa kunskaper om funktionsvariationer, inklusive neuropsykiatriska svårigheter och utifrån detta kunna föreslå relevanta didaktiska åtgärder,
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • visa professionalitet, självkännedom och empatisk förmåga som rådgivare och samtalspartner kring elever i matematiksvårigheter,
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och fortlöpande utveckla sin yrkeskompetens,
 • kritiskt och med etiskt perspektiv granska betydelsen av ett förebyggande arbete med syfte att undanröja hinder och svårigheter för lärandet.

Behörighetskrav

Univ: Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp, Specialpedagogens och speciallärarens yrkesfunktion, 15 hp samt 
Neuropsykiatriska svårigheter i olika lärmiljöer 7,5 h

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, obligatoriska seminarier, gruppdiskussioner, workshops, tillämpande övningar samt uppgifter av VFU-liknande karaktär.

Examination

Kursen examineras genom följande prov:
 • muntliga examinationer i samband med aktivt deltagande i seminarier,
 • individuella skriftliga inlämningsuppgifter, samt
 • skriftliga rapporter.
För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga prov är godkända. Vid proven seminarier och skriftliga inlämningsuppgifter ges endast något av resultaten godkänt (G) eller underkänt (U). De individuella skriftliga rapporterna bedöms med något av resultaten väl godkänt (VG), godkänt (G) och underkänt (U).

Slutbetyg på kursen beslutas först när kursens samtliga prov är genomförda. För betyget väl godkänt (VG) krävs utöver att samtliga prov bedömts med minst resultatet godkänt (G), även att samtliga skriftliga rapporter bedömts med resultatet väl godkänt (VG). Om någotdera av proven bedömts med resultatet underkänt (U), sätts slutbetyget underkänt (U) på kursen under förutsättning att studenten genomfört en prestation på kursens samtliga prov.
 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska
kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.


Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov.

För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas förnyat provtillfälle i enlighet med Umeå universitets Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå (FS 1.1-2368-18). Det första omprovet erbjuds senast två månader efter ordinarie provtillfälle. Undantaget de fall då ordinarie prov äger rum i maj eller juni månad, då erbjuds istället ett första omprovstillfälle inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Dessutom erbjuds ytterligare minst ett omprov inom ett år från ordinarie provtillfälle.

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (6 kap. 22 §, HF). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik.

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen (1993:100) 6 kap. 6-8 §§ samt Umeå universitets Handläggningsordning för tillgodoräknande på grund- och avancerad nivå (FS 1.1-1230-20).

Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Föreskrifter vid övergångar
I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 52

Kurslitteratur

Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram
Stockholm : Skolverket : 2014 : 78 s. :
Fritt tillgänglig via Skolverkets webbplats
ISBN: 9789175591162
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Asp Onsjö Lisa
Åtgärdsprogram - dokument eller verktyg? : en fallstudie i en kommun
Göteborg : Acta Universitatis Gothoburgensis : cop. 2006 : 227 s., [37] s. med var pag. :
http://hdl.handle.net/2077/16941
ISBN: 91-7346-572-0
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Asp Onsjö Lisa
Åtgärdsprogram i praktiken : att arbeta med elevdokumentation i skolan
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2008 : 155 s. :
ISBN: 978-91-44-05009-6
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Runström Nilsson Petra
Pedagogisk kartläggning : att utreda och dokumentera elevers behov av särskilt stöd
3., [uppdaterade] uppl. : Malmö : Gleerup : 2015 : 134 s. :
ISBN: 9789140686022
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Stödinsatser i utbildningen : om ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd
Stockholm : Skolverket : 2014 : 61 s. :
Fritt tillgänglig via Skolverkets webbplats
ISBN: 9789175591315
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Handbok i formativ bedömning : strategier och praktiska tekniker
Wiliam Dylan, Leahy Siobhán
1. utg. : Stockholm : Natur & Kultur : 2015 : 280 s. :
ISBN: 9789127141957
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Zimmerman Barry J
Becoming a Self-Regulated Learner: An Overview. Theory into Practice
Theory into Practice, 41(2), 64-72 : 2003 :
Länk
Obligatorisk

Referenslitteratur

Kling Sackerud Lili-Ann
Elevers möjligheter att ta ansvar för sitt lärande i matematik : en skolstudie i postmodern tid
Umeå : Institutionen för matematik, teknik och naturvetenskap, Umeå universitet : 2009 : 174 + bil. :
http://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:272715/FULLTEXT02

Lunde Olav
När siffrorna skapar kaos : matematiksvårigheter ur ett specialpedagogiskt perspektiv
1. uppl. : Stockholm : Liber : 2011 : 239 s. :
ISBN: 978-91-47-10002-6
Se bibliotekskatalogen Album

McIntosh Alistair
Förstå och använda tal : en handbok
1. uppl. : Göteborg : Nationellt centrum för matematikundervisning (NMC) : 2008 : 244 s. +e 1 CD-ROM + 1 bilaga :
ISBN: 978-91-85143-13-9
Se bibliotekskatalogen Album

Skolans arbete med extra anpassningar [Elektronisk resurs] : Kvalitetsgranskningsrapport
Stockholm : Skolinspektionen : 2016 : 1 PDF-fil (29 s.) :
Fritt tillgänglig från Skolinspektionens webbplats

Vägledning för elevhälsan
2. [rev.] uppl. : Stockholm : Socialstyrelsen : 2014 : 242 s. :
Fritt tillgänglig via www.socialstyrelsen.se
ISBN: 9789175552088
Se bibliotekskatalogen Album

Löwendahl Björkman Gudrun
Vägledning för grundskolan. GLB Åtgärdsprogram
GLB Åtgärdsprogram : 2017 :
GLB Åtgärdsprogram