"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Att undervisa i fritidshem (VFU), 7,5 hp

Engelskt namn: Teaching in Primary School - Extended School

Denna kursplan gäller: 2021-01-25 och tillsvidare

Kurskod: 6PE207

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Beslutad av: Prefekten, 2016-01-27

Reviderad av: Prefekten, 2021-01-27

Innehåll

I kursen omsätts teoretiska och praktiska kunskaper från tidigare kurser till praktisk verksamhet i fritidshem. Studenten genomför under handledning övningar i att planera, leda och utvärdera pedagogiska aktiviteter i fritidshemmet på vilken handledaren ger formativ feedback. Inblick och deltagande i fritidslärarens övriga arbetsuppgifter ingår också. Studenten observerar, dokumenterar och reflekterar över det informella och formella lärandet, gruppers samspel och konflikthantering i fritidshemmets verksamhet med stöd i den forskning som ingått i tidigare kurser. Även fritidshemmets samverkan med förskoleklass, skola och hem studeras.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse

 • utifrån sina observationer och med stöd av teorier om lärande beskriva hur förutsättningar kan skapas så att varje elev ges möjlighet att lära och utvecklas i fritidshemmet

Färdighet och förmåga

 • med stöd planera, genomföra och utvärdera vardagliga situationer och aktiviteter i fritidshemmet som främjar lärande och utveckling hos elever, utifrån gällande styrdokument
 • tillämpa olika sätt att observera och dokumentera verksamheten som stöd för pedagogiskt planeringsarbete
 • visa förmåga att samtala och samspela med elev/elevgrupp/arbetslag samt att skapa relationer

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • diskutera betydelsen av fritidshemmets samverkan med hem och skola
 • med stöd av teoretiska begrepp om ledarskap granska och reflektera över det egna förhållningssättets inverkan på gruppers utveckling

Behörighetskrav

Barnet, omvärlden och fritidshemmets uppdrag 15 hp, Kommunikation och Språkutveckling för fritidshem 7,5 hp, Matematik, naturvetenskap och utomhuspedagogik för fritidshem 7,5 hp eller motsvarande

Undervisningens upplägg

Kursen består av verksamhetsförlagd utbildning i fritidshem med ett par högskoleförlagda dagar. I de högskoleförlagda dagarna ingår förberedelser, bearbetningar och redovisningar.

Examination

Examinationer sker genom individuellt uppvisande av färdigheter under den verksamhetsförlagda delen av kursen, samt muntliga redovisningar och individuella skriftliga inlämningsuppgifter.

En utsedd universitetslärare svarar för bedömningen av studentens prestationer i samband med VFU-besök. Vid besöket bedöms den studerandes undervisning (planering, genomförande och utvärdering) och reflektion över undervisningstillfället vid det efterföljande trepartssamtalet mellan VFU-handledare, lärare och student. Denna bedömning sker vid ett tillfälle. VFU-handledare medverkar med stöd av ett dokumenterat bedömningsunderlag i enlighet med kursens förväntade studieresultat och genom deltagande i trepartssamtal.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Betyg på hel kurs utgör en sammanfattande bedömning av resultaten på de olika examinationerna och sätts efter avslutad kurs. Hel kurs bedöms enligt skalan väl godkänd (VG), godkänd (G) eller underkänd (U).

För betyget godkänd (G) krävs att samtliga examinationer bedömts med resultatet godkänd (G). För betyget väl godkänd (VG) krävs dessutom att studentens prestationer i samband med VFU-besök och det efterföljande trepartssamtalet, samt den avslutande skriftliga individuella inlämningsuppgiften bedöms med resultatet väl godkänd (VG).

Den som erhållit betyget Godkänd (G) på kursen kan ej examineras för högre betyg.

Om student erhåller betyget underkänt i den verksamhetsförlagda delen gäller följande:
Antalet examinationstillfällen på kursens verksamhetsförlagda delar är begränsat till två. Ett tredje examinationstillfälle kan efter ansökan beviljas av Lärarhögskolans föreståndare om det finns särskilda skäl. Ansökan sker på särskild blankett.

Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall studenten uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studenten avbryter då sin praktik i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen. Detta innebär att ett praktiktillfälle är förbrukat.

I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt då kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att hen tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen.Om det i kursplanen anges att det finns begränsningar av antalet provtillfällen och studenten har förbrukat dessa har studenten inte rätt till nytt provtillfälle.

I alla övriga fall som en student blir underkänd på verksamhetsförlagda delar av kursen ska en uppföljning göras av examinator i samråd med studenten efter kursens avslut. Denna ska ta fasta på vilka delar av de förväntade studieresultaten på kursen som studenten inte uppnått. Uppföljningen ska genomföras i god tid innan studenten får påbörja en eventuell ny praktikperiod.

Om student erhåller betyget underkänt i kursens övriga uppgifter gäller följande:
Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.

Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med ordinarie provet.

Den som utan godkänt resultat på genomgått ordinarieprov samt ett omprov för en kurs eller en del av kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att hos prefekten begära att få en annan examinator utsedd.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen samt: http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/

Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.

För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

I de fall en kurs upphört att gälla eller kursplan genomgått större förändringar garanteras minst ett provtillfälle enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från kursplan upphört att gälla.

Litteratur

 • Giltig från: 2022 vecka 46

  Rekommenderad kurslitteratur

  Med "obligatorisk" kurslitteratur avses huvudsaklig och rekommenderad litteratur för att tillgodogöra sig kursens innehåll och uppnå de förväntade studieresultaten.

  Undervisning i teori och praktik - en introduktion i didaktik. 5:e upplagan
  Lindström Gunnar, Pennlert Lars Åke
  5. uppl. : Fundo Förlag : 2012 : 71 s. :
  ISBN: 978-91-975584-5-7
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Gruppen som grogrund : en arbetsmetod som utvecklar
  Wahlström Gunilla O., Carlsson Christina Brattsand, Magnusson Dan
  1. uppl. / b 4. [tr.] : Stockholm : Liber : 1996 : [2], 134 s. :
  ISBN: 91-47-04812-3
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Aspelin Jonas
  Lärares relationskompetens
  Ingår i:
  Utbildning och demokrati [Elektronisk resurs]
  Örebro : Pedagogikämnet, Örebro Universitet : 1999- : 24 : sid. 49-64 :
  Fulltext
  Obligatorisk

  Fritidspedagogik med barnperspektiv
  Hviid Pernille, Højholt Charlotte
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 194 s. :
  ISBN: 9789144106922
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Åldersblandade grupper och utvecklingsmöjligheter i fritidshemmet sid 45-73 och Fritidshemmets organisation och barns möjligheter sid 75-95

  Aktuella styrdokument
  Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap :
  Obligatorisk

  Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2022
  [Stockholm] : Skolverket : [2022] : 262 sidor :
  Fritt tillgänglig på Skolverkets webbplats
  ISBN: 9789138327784
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Tidigare kursers litteratur nyttjas som referenslitteratur

 • Giltig från: 2021 vecka 4

  Rekommenderad kurslitteratur

  Med "obligatorisk" kurslitteratur avses huvudsaklig och rekommenderad litteratur för att tillgodogöra sig kursens innehåll och uppnå de förväntade studieresultaten.

  Undervisning i teori och praktik - en introduktion i didaktik. 5:e upplagan
  Lindström Gunnar, Pennlert Lars Åke
  5. uppl. : Fundo Förlag : 2012 : 71 s. :
  ISBN: 978-91-975584-5-7
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Gruppen som grogrund : en arbetsmetod som utvecklar
  Wahlström Gunilla O., Carlsson Christina Brattsand, Magnusson Dan
  1. uppl. / b 4. [tr.] : Stockholm : Liber : 1996 : [2], 134 s. :
  ISBN: 91-47-04812-3
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Aspelin Jonas
  Lärares relationskompetens
  Ingår i:
  Utbildning och demokrati [Elektronisk resurs]
  Örebro : Pedagogikämnet, Örebro Universitet : 1999- : 24 : sid. 49-64 :
  Fulltext
  Obligatorisk

  Fritidspedagogik med barnperspektiv
  Hviid Pernille, Højholt Charlotte
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 194 s. :
  ISBN: 9789144106922
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Åldersblandade grupper och utvecklingsmöjligheter i fritidshemmet sid 45-73 och Fritidshemmets organisation och barns möjligheter sid 75-95

  Aktuella styrdokument
  Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap :
  Obligatorisk

  Tidigare kursers litteratur nyttjas som referenslitteratur