Hoppa direkt till innehållet
printicon
Kursplan:

Att undervisa i fritidshem (VFU), 7,5 hp

Engelskt namn: Teaching in Primary School - Extended School

Denna kursplan gäller: 2016-08-01 till 2020-08-02 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 6PE207

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Beslutad av: Prefekten, 2016-01-27

Innehåll

I kursen omsätts teoretiska och praktiska kunskaper från genomgångna kurser till praktisk verksamhet i fritidshem. Studenten genomför under handledning övningar i att planera, leda och utvärdera pedagogiska aktiviteter i fritidshemmet på vilken lokal handledare ger utvecklande feedback. Inblick och deltagande i fritidspedagogens/grundlärarens övriga arbetsuppgifter ingår också. Studenten observerar, dokumenterar och reflekterar över det informella och formella lärandet, gruppers samspel och konflikthantering i fritidshemmets verksamhet. Även fritidshemmets samverkan med förskoleklass, skola, hem och närmiljö studeras.
 

 

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna:
Kunskap och förståelse
  • med stöd av observationer beskriva hur förutsättningar kan skapas så att varje elev ges möjlighet att lära och utvecklas i fritidshemmet
  • beskriva och reflektera över det egna förhållningssättets inverkan på gruppers utveckling

Färdighet och förmåga
  • med stöd planera, genomföra och utvärdera situationer och aktiviteter i fritidshemmet som främjar lärande och utveckling hos elever, utifrån gällande styrdokument
  • beskriva och tillämpa olika sätt att observera och dokumentera verksamheten som stöd för pedagogiskt planeringsarbete
  • dokumentera och tillämpa metareflektion för att utvärdera och beskriva den egna lärprocessen med avseende på kursens förväntade studieresultat och utifrån detta formulera nya konkretiserande lärandemål

Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • visa förmåga att samtala och samspela med elev/elevgrupp/arbetslag samt att skapa relationer
  • diskutera betydelsen av fritidshemmets samverkan med hem och skola

Behörighetskrav

Barnet, omvärlden och fritidshemmets uppdrag, 15 hp eller Barnet och omvärlden, 15hp och Kommunikation och Språkutveckling för fritidshem, 7,5 hp, Matematik, naturvetenskap och utomhuspedagogik för fritidshem, 7,5 hp eller Barns lärande och utveckling i ett fritidshemsperspektiv, 15 hp.

Undervisningens upplägg

Kursen består av verksamhetsförlagd utbildning i fritidshem med ett par högskoleförlagda dagar. I de högskoleförlagda dagarna ingår förberedelser, bearbetningar och redovisningar.
De lärarstuderande gör i samband med kursstart en nulägesanalys med utgångspunkt i de kunskaper och erfarenheter de har tillägnat sig i tidigare kurser.

 

Examination

Examinationen sker genom uppvisade färdigheter, samt individuella skriftliga och muntliga redovisningar.

Examinationen av VFU sker av utsedd examinator (universitetslärare). Lokal VFU-handledare medverkar i bedömningen med ett dokumenterat bedömningsunderlag i enlighet med kursens förväntade studieresultat. Under examinators skolbesök ingår trepartssamtal mellan student, examinator och lokal VFU- handledare.
 
Betyg på hel kurs utgör en sammanfattande bedömning av resultaten på de olika examinationerna och sätts efter avslutat kurs. Hel kurs bedöms enligt skala Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd.

Utöver förväntade studieresultat (FSR) läggs i bedömningen för betyget Väl godkänt särskild vikt vid den studerandes förmåga att problematisera kring olika teoretiska och metodiska aspekter samt kunna analysera med stöd av teoretiska begrepp. Studenten ska dessutom självständigt och i dialog kunna planera, genomföra och utvärdera lärandesituationer samt genom distansering visa analytisk förmåga och ett kritiskt förhållningssätt.

Den som erhållit betyget Godkänt (G) på kursen kan ej examineras för högre betyg. Den som utan godkänt resultat på genomgått ordinarieprov samt ett omprov för en kurs eller en del av kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att hos prefekten begära att få en annan examinator utsedd.

Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.

I de fall en kurs upphört att gälla eller kursplan genomgått större förändringar garanteras minst ett provtillfälle enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från kursplan upphört att gälla.

Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd VFU-handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall denne uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdighet eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken/ VFU:n kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studenten avbryter då sin praktik/ VFU i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen.

I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken/VFU:n samt en tidpunkt vid vilken kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att den tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen samt: http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/

Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.

För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

 

Litteratur

Giltig från: 2016 vecka 32

Rekommenderad kurslitteratur

Med "obligatorisk" kurslitteratur avses huvudsaklig och rekommenderad litteratur för att tillgodogöra sig kursens innehåll och uppnå de förväntade studieresultaten. Obligatorisk litteratur går att beställa som ljudbok från UmUB vid behov.

Undervisning i teori och praktik - en introduktion i didaktik. 5:e upplagan
Lindström Gunnar, Pennlert Lars Åke
5. uppl. : Fundo Förlag : 2012 : 71 s. :
ISBN: 978-91-975584-5-7
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Gruppen som grogrund : en arbetsmetod som utvecklar
Wahlström Gunilla O., Carlsson Christina Brattsand, Magnusson Dan
1. uppl. / b 4. [tr.] : Stockholm : Liber : 1996 : [2], 134 s. :
ISBN: 91-47-04812-3
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Aspelin Jonas
Lärares relationskompetens
Ingår i:
Utbildning och demokrati [Elektronisk resurs]
Örebro : Pedagogikämnet, Örebro Universitet : 1999- : 24 : sid. 49-64 :
Fulltext
Obligatorisk

Fritidspedagogik med barnperspektiv
Hviid Pernille, Højholt Charlotte
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 194 s. :
ISBN: 9789144106922
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Åldersblandade grupper och utvecklingsmöjligheter i fritidshemmet sid 45-73 och Fritidshemmets organisation och barns möjligheter sid 75-95

Aktuella styrdokument
Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap :
Obligatorisk

Tidigare kursers litteratur nyttjas som referenslitteratur