Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Verksamhetsförlagd utbildning för yrkeslärare (VFU), 30 hp

Engelskt namn: School based studies for Vocational Teachers

Denna kursplan gäller: 2018-02-19 och tillsvidare

Kurskod: 6PE209

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Pedagogiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2016-05-12

Reviderad av: Prefekten, 2017-11-20

Innehåll

Kursen syftar till att studenten ska utveckla kunskaper, förmågor och förhållningssätt som avser hela läraruppdraget genom deltagande i verksamhet i skolförlagd utbildning. Arbetsformerna utvecklas i samverkan mellan studenter, skola och Lärarhögskolan vid universitetet. I kursen genomför studenten verksamhetsförlagd utbildning (VFU) under handledning på en skola vilken följs upp i trepartssamtal och examinationer. Studenten deltar i skolans arbete utifrån de villkor som gäller vid skolan, det aktuella programmet och går in i den planering och det arbete som sker där. Student som innehar en lärartjänst vilken bedöms motsvara de yrkesämnen som studenten getts behörighet till vid antagningen till yrkeslärarprogrammet, kan ansöka om tillstånd att göra VFU i den egna tjänsten.

Kursen är indelad i två moment om 15 högskolepoäng.

Verksamhetsförlagd utbildning 1 (School Based Studies 1) (15hp)
Studenten påbörjar den verksamhetsförlagda utbildningen och deltar aktivt i den dagliga skolverksamheten. Studierna innebär att utifrån gjorda erfarenheter och teoretisk reflektion integrera praktik och teori. Innehållet i kursen sker utifrån den pågående verksamheten, de förväntade studieresultaten samt den utbildningsplan och ämnesinriktning där kursen ingår. Med utgångspunkt i innehållet i de utbildningsvetenskapliga och didaktiska inslagen tidigare under utbildningen behandlas det pedagogiska arbetet och yrkeslärares uppdrag i praktiken. Kunskapsområden som aktualiseras är den didaktiska kompetensen och yrkeskunnande för yrkeslärare samt organiseringen av utbildningen. Under momentet skall studenten under handledning planera och genomföra pedagogiska aktiviteter/undervisning med grupper av elever.


Verksamhetsförlagd utbildning 2 (School Based Studies 2) (15hp)
Studenten deltar aktivt i den dagliga skolverksamheten och studierna innebär att utifrån gjorda erfarenheter systematisk teoretisk reflektion pröva att integrera praktik och teori. Innehållet utgår från den pågående verksamheten, de förväntade studieresultaten samt den utbildningsplan och ämnesinriktning där kursen ingår.
Momentets innehåll fokuserar på lärarens professionella förhållningssätt, ansvar för verksamheten, elevernas lärande och sin egen utveckling. 
I detta moment intar studenten en alltmer självständig roll i planering, genomförande och utvärdering av undervisning. Studentens didaktiska kompetens fördjupas genom mer självständig planering, organisation, samordning, målformulering och utvärdering samt bedömning av kunskaper och färdigheter samt betygssättning. Studenten ska reflektera över hur olika perspektiv som genus, status, makt kommunikation, konflikthantering och språk har betydelse för yrkesutbildningen. Skolans arbete för elever med funktionsnedsättningar och behov av särskilt stöd och skolans värdegrund och etiska frågor för yrkesundervisningen problematiseras. Det arbetsplatsförlagda lärandets villkor och handledarnas roll för elevens lärande samt bedömning av arbetsplatsförlagd lärande (APL) studeras.

Förväntade studieresultat

Verksamhetsförlagd utbildning 1 (School Based Studies 1) (15hp)
För godkänd kurs ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
 • beskriva och analysera olika undervisningssituationer
 • redovisa erfarenhetsbaserade praktikupplevelser med hjälp av didaktiska och läroplansteoretiska begrepp
 • redogöra för skolväsendets organisation, styrdokument, läroplansteori och olika didaktiska perspektiv inom yrkesutbildningen
 • återge hur den aktuella skolans organisation svarar mot nationella krav och hur skolledare, lärare och elevvårdspersonal arbetar för att svara mot dessa

Färdighet och förmåga
 • kommunicera med elever i olika situationer och personal genom att lyssna och ge feedback och reflektera över dessa förmågor
 • under handledning och i olika situationer bemöta elever i enlighet med skolans värdegrund och nationella styrdokument    
 • under handledning skriva och motivera flera egna planeringar med tydliga mål som är relaterade till styrdokumenten, samt genomföra och utvärdera planeringarna mot målen
 •  under handledning leda undervisning och reflektera över sitt pedagogiska ledarskap
 • under handledning utifrån teorier om lärande, kunskaper om betyg och bedömning dokumentera och bedöma elevernas lärande
 • kommunicera och samspela med olika elevgrupper i skilda lärandesituationer
 • visa förmåga att använda digitala verktyg i den pedagogiska verksamheten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • resonera om den professionelle lärarens uppdrag i en skola för alla
 • reflektera över de krav och utmaningar som lärarprofessionen ställer i relation till den egna kompetensen.
   

Verksamhetsförlagd utbildning 2 (School Based Studies 2) (15hp)
För godkänd kurs ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
 • redogöra för och diskutera yrkeslärarens bedömning och betygssättning av yrkeskunskaper och färdigheter
 • diskutera hur olika perspektiv som genus, status, makt kommunikation och språk har betydelse för yrkesutbildningen.
 • reflektera och diskutera yrkeslärarens bedömning och betygssättning av yrkeskunskaper och färdigheter
 • beskriva och analysera läromedlens roll i yrkesämnet
 • analysera bedömning av elevers lärande i skolan och under APL
 • redovisa trepartssamtalens och handledarutbildningens form och funktion samt ta del av planering av APL 

Färdighet och förmåga
 • självständigt formulera, motivera och skriva ämnesplaneringar med konkreta mål för ett sammanhängande undervisningsområde inom sitt yrkesämne som är relaterade till yrkesdidaktiska teorier och nationella styrdokument
 • självständigt ansvara för, leda och utveckla sin undervisning utifrån relevanta ämneskunskaper och yrkesdidaktiska överväganden
 • utifrån yrkesdidaktiska överväganden anpassa, organisera och genomföra undervisning utifrån elevers olika förmågor och behov av särskilt stöd
 • visa förmågor att pröva olika metoder i den pedagogiska verksamheten för att utveckla färdigheter som är värdefulla för elevers lärande och yrkesutövningen
 • självständigt och med andra i skolan planera, genomföra och utveckla undervisningen och den pedagogiska verksamheten
 • kommunicera med elever och vuxna samt samverka med skolans aktörer kring verksamhetens utformning och mål
 • förankra skolans värdegrund, förbygga och motverka diskriminering och kränkande behandling av elever
 • utvärdera och kritiskt granska undervisning i relation till elevers lärande och skapa förutsättningar för eleverna att utvärdera och bedöma sitt eget lärande
 • självständigt och med hjälp av fördjupade kunskaper bedöma, analysera dokumentera och kommunicera elevers kunskaper utifrån betygskriterier i ämnet och i samråd visa förmåga att utifrån givna ramar sätta betyg
 • visa förmåga att observera, dokumentera och analysera elevers lärande och utveckling i förhållande till verksamhetens mål och att informera och samtala med elever och deras vårdnadshavare

Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • reflektera och kritiskt värdera över sitt läraruppdrag och formulera mål  för sin egen lärarutveckling
 • kritiskt granska och analysera pedagogiska verksamhet utifrån ett skolutvecklingsperspektiv
 • resonera över ett professionellt och etiskt förhållningssätt mot elever och vårdnadshavare
 • diskutera hur relevanta samhälleliga och etiska bedömningar inom yrkesområdet bedömningar inom yrkesområdet påverkar det pedagogiska arbetet

Behörighetskrav

Godkända kurser i UK1 och UK2 samt genomgången kurs Profession och vetenskap för yrkeslärare (UK III), 5 hp eller motsvarande kurser.

Undervisningens upplägg


Studenten genomför kursen vid en gymnasieskola med aktuellt gymnasieprogram och eventuellt lärlingsutbildning och följer där samtliga i lärarens arbete ingående uppgifter.  Den centrala uppgiften är att möta elever och elevgrupper och att planera, genomföra och utvärdera undervisning. Förutom självständigt arbete ingår också studenten som en naturlig del av arbetslag och tar också del av övriga arbetslag och lärares arbete i syfte att få en helhetsbild och dessutom få perspektiv på övriga lärargruppers sätt att arbeta. Dessutom observerar och dokumenterar studenten övriga funktioner vid den aktuella skolan och utbildningen som ledningens funktion och övriga stödfunktioner som elevvård och specialpedagogiska insatser. Studenten ska också aktivt ta del av centrala frågor i anslutning till APL vilket organiseras och genomförs i samråd med handledaren beroende på den aktuella skolans möjligheter.
VFU-kursen använder portalen CAMBRO för digital kommunikation.

Examination

Examination sker fortlöpande under kursen med utgångspunkt i stipulerade krav. Bedömningen grundar sig på handledarens utlåtanden och på examinerande uppgifter som studenten genomför under den verksamhetsförlagda kursen. Minst ett trepartssamtal genomförs under ledning av examinerade universitetslärare. Beroende på skolans geografiska läge kan också trepartssamtal eller samtal med enbart student eller enbart handledare genomföras oftare. Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). För att få betyget Väl godkänd krävs att studenten genomgående uppvisar ett analytiskt och kritiskt förhållningssätt. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.

Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall denne uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studenten avbryter då sin praktik i förtid och får betyget Underkänd på den aktuella kursen. I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt vid vilken kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att han eller hon tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen.

Den som erhållit ett godkänt betyg på kursen kan ej examineras för högre betyg. 

En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (6 kap. 22 §, HF). Begäran om ny examinator ska ställas till prefekten vid Pedagogiska institutionen.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen samt:  http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden/

Litteratur

Giltig från: 2018 vecka 8

Undervisning i teori och praktik - en introduktion i didaktik. 5:e upplagan
Lindström Gunnar, Pennlert Lars Åke
5. uppl. : Fundo Förlag : 2012 : 71 s. :
ISBN: 978-91-975584-5-7
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Gymnasial lärlingsutbildning - utbildning för jobb : erfarenheter efter två års försök med lärlingsutbildning : delbetänkande
Stockholm : Fritze : 2010 : 371 s. :
Fritt tillgänglig via www.regeringen.se
ISBN: 978-91-38-23461-7
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: (Valda delar)

Aktuella nationella och lokala styrdokument för gymnasieskolans yrkesutbildningar och yrkesprogram

Aktuella nationella och lokala styrdokument för gymnasieskolans yrkesutbildningar och yrkesprogram.