"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Examensarbete för grundlärarexamen med inriktning mot förskoleklass och grundskolans år 1-3, 30 hp

Engelskt namn: Degree project: Degree of Master of Arts in Primary Education, Early Years Classes and Grades 1-3

Denna kursplan gäller: 2018-03-05 och tillsvidare

Kurskod: 6PE212

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

Beslutad av: Tekniska-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2016-10-20

Reviderad av: Tekniska-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2018-03-12

Innehåll

Kursen innebär ett systematiskt studium av undervisning och lärande inom svenska, matematik eller engelska. Detta omfattar ämnesval, planering och genomförande av en vetenskaplig studie, samt dokumentation och redovisning av denna i form av ett självständigt arbete (examensarbete). Arbetet med det självständiga arbetet (examensarbetet) förutsätter studier av teorier och tidigare nationell och internationell forskning inom problemområdet. Kursen bygger på de teoretiska och forskningsmetodologiska kunskaper och färdigheter som studenterna tillägnat sig i ämnesstudier och utbildningsvetenskaplig kärna, och på de insikter i lärarens yrkesroll som nåtts under verksamhetsförlagd utbildning.

Kursen består av två moment.

Moment 1: Forskningsplanering, 7,5 hp
Momentet behandlar forskningsprocessens delar, med tonvikt på formulering av syfte och forskningsfrågor inom det valda ämnesområdet. I momentet ingår även metodval och sökning av relevant litteratur. Momentet inleds med en översikt om vetenskapligt förhållningssätt och forskningsprocessen, med fokus på formulering av forskningsfrågor, metodval, etiska aspekter samt teoretisk förankring. Vidare behandlas litteratursökning samt källkritiska överväganden. Under momentet utarbetas en forskningsplan för den egna studien. I valet av forskningsfråga ska hänsyn tas till relationen mellan ämnesinnehåll och ämnesdidaktik liksom kopplingen till utbildningsvetenskaplig kärna och lärarens yrkesroll. 

Moment 2: Genomförande av forskningsuppgift samt utformning av vetenskaplig uppsats, 22,5 hp
Momentet behandlar forskningsprocessens delar med tonvikt på metoder för insamling och analys av material liksom presentation av resultat och diskussion utifrån studiens forskningsbakgrund. Vidare ingår färdigställande av ett självständigt arbete (examensarbete) enligt forskningsområdets konventioner. I dess slutversion ska följande delar vara väl beskrivna och motiverade: syfte och frågeställningar, insamling och analys av datamaterial, samt diskussion av resultaten mot bakgrund av en koncentrerad teoretisk bakgrund. I momentet ingår opponering på, presentation av och försvar av ett självständigt arbete (examensarbete).

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse

 • uppvisa för forskningsuppgiften ändamålsenliga kunskaper inom det valda ämnesområdet och grundläggande förståelse av för studien relevanta begrepp,
 • uppvisa relevant och aktuell kunskap om forskningsområdet genom användning av primär- och sekundärkällor,
 • uppvisa ändamålsenlig metodologisk kunskap,

Färdighet och förmåga

 • självständigt formulera syfte och undersökningsbara frågeställningar mot bakgrund av tidigare ämnesteoretisk och ämnesdidaktisk forskning och lärarens yrkesroll,
 • välja, motivera, tillämpa och tydligt redovisa relevant vetenskaplig metod i förhållande till forskningsproblemet,
 • bearbeta, tolka och analysera insamlade data i enlighet med vetenskapliga principer samt i uppsatsen redogöra för detta,
 • dra slutsatser utifrån egna resultat med referens till tidigare forskning och teorier samt diskutera resultaten i förhållande till yrkesverksamheten,
 • strukturera en sammanhängande presentation med väl underbyggda argument,
 • använda ett vårdat, enkelt och begripligt språk med en vetenskaplig stil,
 • utforma textens layout, inklusive referenser, tabeller och figurer, i enlighet med anvisningar,
 • kunna presentera och diskutera egna och andras forskningsfrågor och forskningsresultat muntligt och skriftligt, i förhållande till aktuell forskning och den egna inriktningen

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • diskutera och kritiskt värdera teorier, egna metod- och materialval, egna och andras lösningar och resultat,
 • motivera de val som gjorts utifrån vetenskapliga, samhälleliga och etiska perspektiv,
 • diskutera generaliserbarhet och begränsningar i den egna vetenskapliga studien,
 • där det är tillämpligt, diskutera forskares ansvar liksom möjliga konsekvenser av forskning, däribland den egna, samt
 • konstruktivt såväl ge som ta emot kritik.

Behörighetskrav

Univ: 'Grundlärare som profession (UK)', 6 hp eller motsvarande, 'Lärande och undervisning (UK)' 7,5 hp eller mostvarande, 'Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik (UK)' 7,5 hp eller motsvarande, 'Etik, demokrati och den heterogena lärandemiljön (UK)' 7,5 hp eller motsvarande, 'Utbildningsvetenskap, undervisning och lärande för grundskolan (UK)' 8 hp eller motsvarande, 'Bedömning för och av lärande i grundskolan (UK)' 11 hp eller motsvarande, 'Specialpedagogik - för grundskolan (UK)' 5 hp eller motsvarande, 'Specialpedagogik med fokus på svenska och matematik för F-3 (nya namnet?)' 15 hp eller motsvarande, 'Att vara grundlärare (VFU)' 1,5 hp eller motsvarande, 'Att undervisa i åk F-3 (VFU)' 6 hp eller motsvarande, 22,5 hp i vart och ett av ämnena matematik och svenska samt 7,5 hp i ämnet engelska, samtliga med inriktning mot förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3.

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av seminarier samt handledning såväl gruppvis som individuellt. Den studerande ska regelbundet rådgöra och diskutera med handledaren om arbetets fortskridande.

Hela eller delar av den planerade studien genomförs med fördel vid någon av de praktikskolor där studenten genomfört sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU). Omfattningen av vistelsen görs upp mellan studenten och praktikskolan. Arbetet på praktikskolan kan omfatta ca två veckor, vilket inkluderar diskussion kring problemformulering, ev. datainsamling samt presentation av studiens resultat.

Examination

Kursens förväntade studieresultat examineras i enlighet med nedanstående föreskrifter.

Moment 1: Forskningsplanering, 7,5 hp
Examinationen i moment 1 görs genom bedömning av aktiviteter i samband med seminarier (muntligt deltagande och skriftliga inlämningar). I detta moment används endast betygen godkänt (G) och underkänt (U).

Moment 2: Genomförande av forskningsuppgift samt utformning av vetenskaplig uppsats, 22,5 hp
Examinationen i moment 2 görs i tre delar. För det första genom bedömning av aktiviteter i samband med seminarier (muntligt deltagande och skriftliga inlämningar). För det andra genom bedömning av aktiviteter vid slutseminariet: opponering på, presentation av och försvar av ett självständigt arbete (examensarbete). För det tredje genom bedömning av ett färdigställt självständigt arbete. 

Vid examination av det färdigställda självständiga arbetet används betygsgraderna väl godkänt (VG), godkänt (G) eller underkänt (U). För betyget väl godkänt (VG) läggs i bedömningen särskild vikt vid den studerandes förmåga att identifiera och visa relevant teori och forskning, problematisera forskningsmetodiska frågor samt att på ett reflekterande och självständigt sätt analysera, värdera och diskutera de egna resultaten i relation till nationell och internationell forskning, teorier, forskningsetiska principer och yrkesverksamhet. Vid examinationen av seminarier, försvar, opposition och presentation under detta moment används endast betygen godkänt (G) och underkänt (U). För väl godkänt (VG) på momentet vägs dock även en väl genomförd opposition in i betyget.

Vid bedömning av det självständiga arbetet och där studentens prestationer inte helt uppfyller målen för godkänt resultat får examinator, istället för att besluta om underkänt resultat, besluta om möjlighet till komplettering för att uppnå målen för godkänt resultat. Komplettering ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats resultatet men före nästa examinationstillfälle.

Gemensamma examinationsbestämmelser för betyg på kurs
Studenten avgör själv ifall denne önskar författa det självständiga arbetet (examensarbetet) enskilt eller i par. I de fall arbetet författas i par, ansvarar studenten själv att hitta och komma överens med en skrivpartner. För de arbeten som författas i par kommer examinationen enligt ovan att utformas så att en individuell bedömning kan göras.

För betyget väl godkänd (VG) på kursen krävs betyget väl godkänd på moment 2.

Studerande som erhållit godkänt resultat på prov kan ej genomgå förnyat prov för högre betyg. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas förnyat provtillfälle i enlighet med Umeå universitets Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå (FS 1.1.2-553-14). Det första omprovet erbjuds senast två månader efter ordinarie provtillfälle. Undantaget de fall då ordinarie prov äger rum i maj eller juni månad, då erbjuds istället ett första omprovstillfälle inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Dessutom erbjuds ytterligare minst ett omprov inom ett år från ordinarie provtillfälle.

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Vidare har student enligt artikel 2.3 i Umeå universitets Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå (FS 1.1.2-553-14), ifall samarbetsproblem eller andra liknande särskilda skäl föreligger, rätt att få frågan prövad angående byte av handledare eller examinator. Sådan förfrågan ska prövas skyndsamt. Begäran om ny examinator eller handledare enligt ovan ska ställas till prefekt vid institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik.

Övriga föreskrifter


Handledning
Handledningsresursen ska primärt nyttjas under den tid då kursen ges. På förfrågan av studenten kan återstående tid eventuellt nyttjas under följande termin för efterarbete och eventuella kompletteringar i mån av tillgängliga resurser om handledaren så beslutar.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen (1993:100) 6 kap. 6-8 §§ samt Umeå universitets Handläggningsordning för tillgodoräknande på grund och avancerad nivå (FS 1.1–50115).

Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.Föreskrifter vid övergångar
I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2018 vecka 9

Att skriva en bra uppsats
Rienecker Lotte, Stray Jörgensen Peter, Hedelund Lis
3., omarb. uppl. : Lund : Liber : 2014 : 349 s. :
ISBN: 9789147111510
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst