Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Undervisning och lärande - läroplansteori och didaktik med verksamhetsförlagd utbildning (UK och VFU), 9 hp

Engelskt namn: Teaching and Learning - Curriculum Theory and Didactics, including Placement

Denna kursplan gäller: 2017-11-27 och tillsvidare

Kurskod: 6PE214

Högskolepoäng: 9

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Pedagogiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2016-04-15

Reviderad av: Prefekten, 2017-11-20

Innehåll

Moment 1: Undervisning och lärande - läroplansteori och didaktik, 7,5 hp
Undervisning och lärande - Curriculum Theory and Didactics
Med utgångspunkt i läroplansteori behandlas olika perspektiv på formulering, transformering och realisering av läroplaner. Teorier om lärande, kunskap och undervisning studeras och deras inbördes relationer analyseras. Vidare introduceras centrala begrepp inom det didaktiska fältet av relevans för planering och analys av undervisning. Kunskapsteoretiska perspektiv fördjupas och relateras till frågan om vetenskap och beprövad erfarenhet som grund för lärares undervisning. Begreppet lärarkompetens problematiseras liksom förhållandet mellan undervisningsteori och undervisningspraktik.

Moment 2: Verksamhetsförlagd utbildning, 1,5 hp
Placement 
Med utgångspunkt i kursens innehåll analyseras skolpraktiken genom observationer och samtal med handledaren.
 

Förväntade studieresultat

Moment 1: Undervisning och lärande - läroplansteori och didaktik, 7,5 hp
För godkänt moment ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
•    redogöra för centrala läroplansteoretiska begrepp
•    redogöra för och jämföra olika teorier om kunskap, lärande och undervisning
•    redogöra för didaktiska frågeställningar av relevans för lärares undervisningsuppdrag

Färdighet och förmåga
•    med utgångspunkt i läroplansteori problematisera styrdokumentens och andra faktorers betydelse för didaktiska överväganden
•    diskutera relationen mellan undervisningsvetenskap och undervisningskonst samt betydelsen av olika lärarkunskaper för elevers lärande

Värderingsförmåga och förhållningssätt
•    kritiskt granska olika didaktiska inriktningar och deras konsekvenser för lärande och undervisning
 
Moment 2: Verksamhetsförlagd utbildning, 1,5 hp
För godkänt moment ska den studerande kunna:

Färdighet och förmåga
•    Utifrån någon av kursens teorier analysera skolverksamheten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
•    Kunna kritiskt belysa skolverksamheten utifrån någon av kursens teorier

 

Behörighetskrav

Univ: Högskolestudier motsvarande 240 hp inklusive självständigt arbete/examensarbete om minst 15 hp på kandidatnivå. Ämneskrav i ett ämne om minst 90 hp för inriktning mot åk 7-9 eller 120 hp i minst ett ämne för inriktning mot gymnasiet, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker genom föreläsningar med efterföljande seminarier, då föreläsningsinnehåll kommer att diskuteras och tillämpas. Mellan undervisningstillfällena genomförs diskussioner via undervisningsplattformen. Under den verksamhetsförlagda utbildningen observerar studenten skolverksamheten och för diskussioner med sin handledare.
 

Examination

Kursen examineras genom en skriftlig enskild salstentamen som bedöms enligt skalan U-VG, och genom två seminarier som delvis genomförs genom en undervisningsplattform där studenten bedöms enskilt enligt skalan U-G. VFU;n examineras genom en rapport relaterat till läroplansteori, lärandeteorier och didaktik, och bedöms enligt skalan U-G. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.
 
Vid examinationen används betygsgraderna Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). För betyget väl godkänd krävs att salstentamen bedöms som väl godkänd samt att övriga examinerade uppgifter bedöms som godkända. Ett omprov ska erbjudas senast två månader efter ordinarie provtillfälle, dock ska omprov erbjudas tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats och kopia av studentens tentamen är tillgänglig. Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle, s.k. uppsamlingsprov.

I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet.
Tidpunkt för det första omprovet ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.
 
Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall denne uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studenten avbryter då sin praktik i förtid och får betyget Underkänd på den aktuella kursen. I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt vid vilken kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att han eller hon tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen.

Den som erhållit ett godkänt betyg på kursen kan ej examineras för högre betyg.
 
En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (6 kap. 22 §, HF). Begäran om ny examinator ska ställas till prefekten vid Pedagogiska institutionen.
 
TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och
färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid
Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina.
Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb,
www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om
tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås
 

Övriga föreskrifter

Programtillhörighet: Kursen ingår som en obligatorisk kurs i Kompletterande pedagogisk utbildning, förhöjd studietakt

 

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla.
 

Litteratur

Giltig från: 2017 vecka 48

Building a Common Core for Learning to Teach and Connecting Professional Learning to Practice
Ball Deborah L., Forzani Franceska M.
American Educator, 35(2), pp. 17-21, 38-39 : 2011 :
https://www.aft.org/pdfs/americaneducator/summer2011/ae_summer11.pdf
Obligatorisk

Allmändidaktik : vetenskap för lärare
Hansén Sven-Erik, Forsman Liselott
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 398 s. :
ISBN: 978-91-44-05783-5
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

A Knowledge Base for the Teaching Profession: What Would It Look Like and How Can We Get One?
Hiebert James, Gallimore Ronald, Stigler James W.
Educational Researcher, 31(5), pp. 3–15 : 2002 :
http://edr.sagepub.com/content/31/5/3.full.pdf+html
Obligatorisk

Synligt lärande : presentation av en studie om vad som påverkar elevers studieresultat
Håkansson Jan, Sveriges kommuner och landsting
Stockholm : Sveriges Kommuner och Landsting : 2011 : 65 s. :
Fulltext
ISBN: 978-91-7164-706-1
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Elevens värld : introduktion till pedagogisk psykologi
Imsen Gunn, Retzlaff Joachim
4., rev. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2006 : 644 s. :
Omslagsbild
ISBN: 91-44-00271-8
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Kap 1-2, 7-11.

Linde Göran
Det ska ni veta! : en introduktion till läroplansteori!
3., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 172 s. :
ISBN: 978-91-44-08559-3
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Läroplan för gymnasiet (Lgy 11)
Skolverket :
http://www.skolverket.se
Obligatorisk
Läsanvisning: http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf2705.pdf%3Fk%3D2705

Läroplan för grundskolan (Lgr 11)
Skolverket :
http://www.skolverket.se/
Obligatorisk
Läsanvisning: http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf2575.pdf%3Fk%3D2575

Pedagogisk forskning i Sverige 4(1). 1999. Hela numret
Pedagogisk Forskning i Sverige :
Obligatorisk

Pennlert Lars-Åke
Visible Teaching? Perspectives on Teaching and Teaching Competence
Didaktisk Tidskrift, 23(1), s. 513-528 : 2013 :
Obligatorisk

Uljens Michael
Critical School Didactics - A theory and its features
Åbo Akademi University : 2009 :
http://www.vasa.abo.fi/users/muljens/pdf/Uljens_-_Critical_School_Didactics_-_A_theory_and_its_features,_1.11_2009%20.pdf
Obligatorisk