Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 11 maj 2021)

printicon
Kursplan:

Bedömning (UK), 7,5 hp

Kursen är nedlagd

Engelskt namn: Assessment

Denna kursplan gäller: 2016-10-03 och tillsvidare

Kurskod: 6PE216

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

Beslutad av: Tekniska-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2016-08-11

Innehåll

Kursen handlar om bedömningar som underlag för beslut och åtgärder i lärarens yrkespraktik. Den övergripande målsättningen är att den studerade ska utveckla sin förmåga att observera, dokumentera, analysera och dra slutsatser om elevers lärande och utveckling samt att kommunicera utfall från olika former av bedömningar såväl till eleverna och deras vårdnadshavare som till skolledare. Syftet med dessa bedömningar är att genom formativa bedömningar stödja elevers lärande samt att genom summativa bedömningar på ett tillförlitligt och likvärdigt sätt kunna utöva betygsättning. Den studerande ska också kunna ta ställning till bedömningars kvalitet då en viktig aspekt av bedömning är dess önskade och oönskade konsekvenser för olika typer av beslut, där prov och betyg används som underlag, men också för den enskilde elevens motivation och lärande. Kursen är indelad i två moment.

Moment 1: Grundläggande teorier om bedömning samt summativa bedömningar i teori och praktik, 4 hp
Som en central utgångspunkt för en god bedömnings- och utvärderingskultur innehåller momentet centrala begrepp som rör kunskapsbedömningar. Momentet har ett fokus på definitioner och tillämpning av kvalitetskriterier, med sikte på reliabla och valida bedömningspraktiker. Momentet sätter även in bedömning och betygsättning i ett samhällsperspektiv. Momentet behandlar även utvärdering, uppföljning och kvalitetssäkring av undervisning.

Momentet handlar om hur information om elevers kunskaper kan insamlas, tolkas och kommuniceras för summativa syften. Det inkluderar utformning och användning av olika typer av prov, men också om alternativa bedömningsformer. Fokus ligger på summativa bedömningar som underlag för beslut om betyg, men också som underlag för individuella utvecklingsplaner. Eftersom principer för betygssättning styrs av det betygssystem som är gällande, kommer momentet att behandla den svenska betygsmodellen, inklusive kunskapskravens utformning, de riktlinjer som finns och hur man som lärare utifrån dessa bör arbeta för att kunna sätta valida betyg.

Moment 2: Formativ bedömning och motivation i teori och praktik, 3.5 hp
Momentet handlar om formativ bedömning och hur det kan användas i undervisningen för att främja elevers lärande. Det inkluderar tekniker för hur formativ bedömning kan användas i praktiken och teorier för teknikernas funktion och dess effektivitet. Formativ bedömning innebär att belägg för lärande används för att justera undervisning för att bättre möta elevernas behov, och innehåller strategier för följande områden:
 1. gemensam måltolkning;
 2. identifikation av elevers kunnande;
 3. feedback;
 4. självreglerat lärande (inkluderande självbedömning);
 5. eleverna som undervisningsresurser för varandra (inklusive kamratbedömning).
Momentet behandlar också motivationsteorier och hur kunskap om dessa kan användas i undervisningen för att förstå och stödja elevers motivation att lära.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna:
 
Kunskap och förståelse
 • redogöra för centrala begrepp och deras användning i samband med bedömning, betygsättning och utvärdering,
 • redogöra för teorier om formativ bedömning och motivation och hur de kan användas för att stödja elevers lärande,
 • redogöra för olika modeller för systematiska utvärderingar, uppföljning och kvalitetsarbete samt storskaliga mätningars användning och kvalitet,
Färdighet och förmåga
 • genomföra valida och reliabla bedömningsprocesser för summativa syften,
 • använda kunskap om formativ bedömning och teorier för motivation för att argumentera för hur en undervisningspraktik kan utvecklas till att bli mer formativ och bättre främja elevers lärande och motivation,
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • värdera och kritiskt granska sin egen och andras undervisnings- och bedömningspraktik ur både ett bedömningsteoretiskt perspektiv och ett motivationsteoretiskt perspektiv, samt
 • diskutera hur olika modeller för systematisk utvärdering och uppföljning kan användas för att utveckla undervisning.

Behörighetskrav

Univ: Högskolestudier motsvarande 240 hp inkl. självständigt arbete/examensarbete om minst 15 hp på kandidatnivå. Ämneskrav i ett ämne om minst 90 hp för inriktning mot åk 7-9 eller 120 hp i minst ett ämne för inriktning mot gymnasiet, eller motsvarande.
 

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, obligatoriska seminarier, gruppdiskussioner och obligatoriska tillämpande övningar.

Examination

Kursens förväntade studieresultat examineras i enlighet med nedanstående föreskrifter.

Moment 1: Grundläggande teorier om bedömning samt summativa bedömningar i teori och praktik, 4 hp

Momentet examineras genom följande prov:
 • individuell skriftlig tentamen genomfört via digital lärplattform,
 • muntlig examination genom aktivt deltagande i seminarier, samt
 • individuella skriftliga inlämningsuppgifter.
Samtliga skriftliga inlämningsuppgifter bedöms med något av resultaten väl godkänt (VG), godkänt (G) eller underkänt (U). Seminarierna och den skriftliga tentamen bedöms enbart med något av resultaten godkänt (G) eller underkänt (U).
 
Betyg på momentet beslutas först samtliga prov är genomförda. Momentet betygsätts med något av betygen väl godkänt (VG), godkänt (G) eller underkänt (U). För betyget godkänt (G) krävs att samtliga prov bedömts med minst resultatet godkänt (G). För betyget väl godkänt (VG) krävs därutöver att samtliga skriftliga inlämningsuppgifter bedömts med resultatet väl godkänt (VG). Om någotdera av proven bedömts med resultatet underkänt (U), sätts betyget underkänt (U) på momentet under förutsättning att studenten genomfört en prestation på momentets samtliga prov.

Moment 2: Formativ bedömning och motivation i teori och praktik,  3.5 hp

Momentet examineras genom följande prov:
 • individuell skriftlig salstentamen, samt
 • individuell skriftligt hemtentamen.
Den individuella skriftliga salstentamen och den individuella skriftliga hemtentamen bedöms gemensamt med något av resultaten väl godkänt (VG), godkänt (G) eller underkänt (U).

Betyg på momentet beslutas först när samtliga prov är genomförda. Momentet betygsätts med något av betygen väl godkänt (VG), godkänt (G) eller underkänt (U). Det gemensamma resultat som studenten erhållit på momentets prov blir också studentens betyg på momentet.

Gemensamma examinationsbestämmelser för betyg på kurs
 
Slutbetyg på hel kurs beslutas först när samtliga prov är genomförda och betyg på kursens båda momenten är beslutade. För slutbetyget godkänt (G) på hel kurs krävs minst betyget godkänt (G) på kursens båda moment. För slutbetyget väl godkänt (VG) på hel kurs krävs betyget väl godkänt (VG) båda momenten.
 
Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov.
 
För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas förnyat provtillfälle i enlighet med Umeå universitets Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå (FS 1.1.2-553-14). Det första omprovet erbjuds senast två månader efter ordinarie provtillfälle. Undantaget de fall då ordinarie prov äger rum i maj eller juni månad, då erbjuds istället ett första omprovstillfälle inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Dessutom erbjuds ytterligare minst ett omprov inom ett år från ordinarie provtillfälle.
 
I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.
 
En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (6 kap. 22 §, HF). Begäran om ny examinator ska ställas till prefekten vid institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik.

Övriga föreskrifter


Tillgodoräkande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan godtas för tillgodoräknande.

För närmare information se högskoleförordningen (1993:100) 6 kap. 6-8 §§ samt: http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Föreskrifter vid övergångar
I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla.

Litteratur

Giltig från: 2016 vecka 32

Moment 1

Wikström Christina
Konsten att göra bra prov : Vad lärare behöver veta om kunskapsmätning
Natur & Kultur : 2012 : 224 s. :
ISBN: 978-91-27-13241-2 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Övrigt
Artiklar och arbetsmaterial om ca 100 sidor tillkommer :
Obligatorisk

Moment 2

Att följa lärande : formativ bedömning i praktiken
Wiliam Dylan, Önnerfält Birgitta
Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 261 sidor :
ISBN: 9789144124957
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Övrigt
Artiklar och arbetsmaterial om ca 100 sidor tillkommer :
Obligatorisk