Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU), 28,5 hp

Kursen är nedlagd från och med 2021-04-21

Engelskt namn: Placement

Denna kursplan gäller: 2018-02-26 och tillsvidare

Kurskod: 6PE234

Högskolepoäng: 28,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

Beslutad av: Tekniska-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2016-11-11

Reviderad av: Tekniska-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2018-03-12

Innehåll

Kursen omfattar en längre verksamhetsförlagd utbildning där merparten är skolförlagd. Campusförlagt förberedelse- och efterarbete genomförs under skolloven. Den verksamhetsförlagda utbildningen omfattar läraryrket som helhet. 

Kursens fokus är undervisning och lärande i studentens blivande undervisningsämne(n). Med utgångspunkt från skolans styrdokument planerar, genomför, utvärderar och dokumenterar studenten undervisningen i skolämnet. I kursen ingår även en inblick och deltagande i lärares samtliga arbetsuppgifter samt auskultation.

Centralt i kursen är förmågan att reflektera över sin egen professionsutveckling och det egna pedagogiska ledarskapet, samt identifiera sina egna utvecklingsområden med utgångspunkt i kursens förväntade studieresultat, kurslitteratur samt i examensordningen. Målen ska vara förankrade hos lokal VFU-handledare och universitetslärare. De individuellt satta målen övas under den verksamhetsförlagda utbildningen och utvärderas tillsammans med lokal VFU-handledare och universitetslärare, som sammanfattas i en reflekterande rapport. 

Under kursen tillämpar och fördjupar studenten sina såväl ämnesmässiga som sociala och didaktiska kompetenser. Utifrån styrdokument och uppställda mål ska studenten med en hög grad av självständighet och stöd av handledare planera, genomföra och utvärdera undervisning samt bedöma och examinera elevers lärande. Vid planering och genomförande av undervisning ska elevers olika förutsättningar beaktas. Studenten ska kunna motivera sin undervisning utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Undervisning liksom övriga delar av lärarens uppdrag ligger till grund för didaktisk analys och reflektion.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna

Kunskap och förståelse
 • visa på kunskap om relevanta styrdokument och deras roll i skolan
 • visa på sådana ämnesteoretiska och didaktiska kunskaper som krävs för att kunna planera och motivera innehåll i samt upplägg och utvärdering av undervisning
Färdighet och förmåga
 • planera, genomföra, utvärdera och reflektera kring undervisning utifrån verksamhetens mål och aktuella elevgruppers förkunskaper och förutsättningar
 • skapa en god lärandemiljö i klassrummet samt genom sitt ledarskap väcka elevers intresse och nyfikenhet för ämnet
 • motivera sina val utifrån styrdokument, vetenskap och beprövad erfarenhet
 • dokumentera, bedöma, betygssätta och kommunicera elevers lärande i relation till de nationella styrdokumenten
 • kommunicera muntligt och skriftligt på ett respektfullt och för situationen anpassat sätt
 • kunna analysera observerad undervisning utifrån ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska kunskaper
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • bemöta och interagera med elever, skolpersonal och andra intressenter på ett ansvarsfullt, respektfullt och professionellt sätt
 • analysera och värdera sin egen undervisning utifrån dess styrkor och svagheter
 • förhålla sig till den värdegrund som uttrycks i styrdokumenten och konkretisera denna i såväl undervisningssituationer som i skolans övriga verksamhet
 • bemöta och interagera med elever, föräldrar, kollegor och skolans övriga personal på ett professionellt sätt
 • analysera och reflektera över den egna professionsutvecklingen och identifiera sitt behov av ytterligare kunskap utifrån teoretiska perspektiv, handledares kommentarer och de egna erfarenheter som gjorts under VFU-perioderna

Behörighetskrav

Univ: 'Utbildningens villkor och samhälleliga funktion (UK)' 7,5 hp eller motsvarande, 'Undervisning och lärande läroplansteori och didaktik med VFU (UK, VFU)' 9 hp eller motsvarande, 'Den professionella läraren I: Barns utveckling, specialpedagogik, sociala relationer och kommunikation (UK)' 7,5 hp eller motsvarande, samt 'Den professionella läraren II: Uppdrag, ledarskap och undervisning (UK)' 7,5 hp eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Kursen genomförs huvudsakligen ute i skolverksamheten. VFU-perioden ska omfatta 40 timmars arbetsvecka inklusive planering och genomförandet av lektioner, auskultationer, arbete med VFU-uppgifter samt deltagande i annan verksamhet kopplad till lärarens yrkesroll. Studenten ska tillsammans med lokala VFU-handledare planera VFU så att arbetet ryms inom ramen för heltidstjänstgöring. Studenten genomför och utvärderar undervisning i samtliga ämnen som skall ingå i studentens lärarexamen. Under kursen genomförs ett antal VFU-uppgifter. Visst förberedelse- och uppföljningsarbete är campusförlagt.

Examination

En utsedd universitetslärare svarar för bedömningen av studentens prestationer i samband med VFU-besök, som består av bedömning av den studerandes undervisning (planering, genomförande och utvärdering), hans eller hennes bidrag till det efterföljande handledningssamtalet, denna bedömning sker vid två tillfällen. Lokal VFU-handledare medverkar med ett dokumenterat bedömningsunderlag i enlighet med kursens förväntade studieresultat samt genom deltagande i handledningssamtalet.

Kursen examineras genom följande prov:
 • två undervisningstillfällen vid VFU-besök (U-G-VG),
 • två uppföljande VFU-samtal i anslutning till ovanstående VFU-besök (U-G-VG) samt,
 • en individuell skriftlig reflektionsuppgift (U-G-VG)
Slutbetyg på hel kurs beslutas först när kursens samtliga prov delar är genomförda. För slutbetyget godkänt (G) krävs att samtliga prov bedömts med minst resultatet godkänt (G). För slutbetyget väl godkänt (VG) krävs därutöver att två av de fyra proven VFU-besök och VFU-samtal har bedömts med väl godkänt (VG) som resultat, samtidigt som den skriftliga reflektionsuppgiften, har bedömts med resultatet väl godkänt (VG).

Vid beslut om kursbetyg läggs särskild vikt vid den studerandes förmåga att självständigt kunna tillämpa planering och dokumentation i lärandesituationer. För resultatet väl godkänd (VG) på kursens prov krävs det därutöver att studenten uppvisat särskilt god förmåga att skapa ett gynnsamt inlärningsklimat i klassrummet samt särskilt god metakognitiv förmåga i reflektionerna kring sin egen undervisning och andra erfarenheter som förvärvats under kursen.

Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas förnyat provtillfälle i enlighet med Umeå universitets Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå (FS 1.1.2-553-14). Rätten till förnyat provtillfälle för de prov som kräver ytterligare praktikperiod (VFU) är enligt 6 kap. 21 § i högskoleförordningen (1993:100) samt artikel 14.1 i Umeå universitets Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå (FS 1.1.2-553-14), begränsad till maximalt två perioder inklusive ordinarie praktikperiod (VFU). 

Det första omprovet erbjuds senast två månader efter ordinarie provtillfälle. Undantaget de fall då ordinarie prov äger rum i maj eller juni månad, då erbjuds istället ett första omprovstillfälle inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Dessutom erbjuds ytterligare minst ett omprov inom ett år från ordinarie provtillfälle.

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall denne uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdighet eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studenten avbryter då sin praktik i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen. I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten.

Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt vid vilken kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att denne tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen.

Övriga föreskrifter


Registerkontroll
För att studenten ska få deltaga kursens verksamhetsförlagda delar, krävs enligt 2 kap. 31-33 §§ Skollagen (2010:800) att studenten lämnar utdrag från Polismyndighetens belastningsregister. För närmare information, se Lärarhögskolans riktlinjer.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen (1993:100) 6 kap. 6-8 §§ samt Umeå universitets Handläggningsordning för tillgodoräknande på grund- och avancerad nivå (FS 1.1–501-15)

Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Programtillhörighet
Kursen ingår som en obligatorisk kurs i Kompletterande pedagogisk utbildning med förhöjd studietakt.

Föreskrifter vid övergångar
I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.