Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Bedömning för lärande i förskolan (UK), 10 hp

Engelskt namn: Assessment for Learning for Preschool

Denna kursplan gäller: 2018-01-08 och tillsvidare

Kurskod: 6PE237

Högskolepoäng: 10

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

Beslutad av: Tekniska-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2016-09-27

Reviderad av: Tekniska-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2019-12-12

Innehåll

Moment 1: Formativ praktik och motivation, 6 hp
I momentet behandlas formativa bedömningar vars syfte är att utveckla förskolans verksamhet för att stödja barns lärande och utveckling. I momentet ingår på vilket sätt information om barns lärande och utveckling kan insamlas, dokumenteras, tolkas, analyseras, kommuniceras och användas för formativa syften. Momentet innehåller även motivationsteorier och hur kunskap om dessa kan användas i praktiken för att förstå och stödja barns motivation att lära och utvecklas. Kursen inkluderar också definitioner och tillämpning av kvalitetskriterier för bedömningar som kan ligga till grund för beslut om hur förskollärare kan stödja barns lärande och utveckling

Moment 2: Utveckling av verksamhet och samverkan, 4 hp
I momentet behandlas förskolans uppdrag att systematiskt och kontinuerligt följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten i enlighet med målen i förskolans läroplan. Arbetet med att kvalitetssäkra och utvärdera verksamhet i förskolan bearbetas utifrån olika perspektiv. Hur barns utveckling och lärande kan följas, dokumenteras och analyseras i förhållande till verksamhetens mål som ett led i utvärderingen av förskolans kvalitet belyses. Där fokuseras särskilt analysen, med stöd i olika teoretiska perspektiv, och hur verksamheten utifrån den kan utvecklas. Dessutom behandlas hur barns lärande och utveckling kan kommuniceras med vårdnadshavare, och olika utvecklingssamtalsunderlag diskuteras med avseende på detta. Momentet belyser också sekretessreglerna och hur sekretessbrytande regler kan möjliggöra samverkan med förskoleklass, fritidshem, skola och socialtjänst.
 

Förväntade studieresultat

Moment 1: Formativ praktik och motivation, 6 hp

För godkänt moment ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
 • redogöra för teorier om motivation och grundprinciper för formativ praktik, och hur de kan användas för att stödja barns utveckling,
Färdighet och förmåga
 • använda teorier om motivation och grundprinciper för formativ praktik för att stödja barns utveckling, samt
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • värdera och kritiskt granska förskoleverksamhet utifrån teorier om motivation och grundprinciper för formativ praktik.

Moment 2: Utveckling av verksamhet och samverkan, 4 hp

För godkänt moment ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
 • redogöra för olika former av systematisk dokumentation, uppföljning och utvärdering av förskoleverksamhet, vilka perspektiv de bygger på och i vilka sammanhang de är relevanta,
 • redogöra för sekretess, sekretessbrytande regler och vad som i övrigt kan beaktas vid information, dokumentation och kommunikation om barn vid samverkan med förskoleklass, fritidshem, skola samt socialtjänst,
Färdighet och förmåga
 • analysera dokumentationer av lärsituationer, och utifrån analyserna föreslå hur verksamheten kan utvecklas,
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • problematisera hur barns utveckling och lärande kan följas, dokumenteras och analyseras i relation till verksamhetens mål i förskola,
 • diskutera och granska olika utvecklingssamtalsunderlag med avseende på hur barns utveckling och lärande kan kommuniceras med vårdnadshavare.

 

Behörighetskrav

Univ: 22,5 hp av 30 hp inom kurserna 'Förskollärare som profession (UK)' 6 hp eller motsvarande, 'Att vara förskollärare (VFU)' 1,5 hp eller motsvarande, 'Lärande och undervisning (UK)' 7,5 hp eller motsvarande, 'Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik (UK)' 7,5 hp eller motsvarande, samt 'Etik, demokrati och det heterogena klassrummet (UK)' 7,5 hp eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, obligatoriska seminarier, tillämpande övningar och grupparbeten.

Examination

Kursens förväntade studieresulat examineras i enlighet med nedanstående föreskrifter.

Moment 1: Formativ praktik och motivation, 6 hp

Momentet examineras genom följande prov:
 • individuell skriftlig salstentamen,
 • tillämpande övningar,
 • skriftligt grupparbete samt muntlig redovisning av grupparbete,
 • individuella muntliga redovisningar, samt
 • individuella skriftliga uppgifter.
Den skriftliga salstentamen bedöms med något av resultaten väl godkänt (VG), godkänt (G) eller underkänt (U). För de övriga proven ges endast något av resultaten godkänt (G) eller underkänt (U).

Betyg på momentet beslutas först när samtliga prov är genomförda. Momentet betygsätts med något av betygen väl godkänt (VG), godkänt (G) eller underkänt (U). För betyget godkänt (G) krävs att samtliga prov bedömts med minst resultatet godkänt (G). För betyget väl godkänt (VG) krävs därutöver att den skriftliga salstentamen bedömts med resultatet väl godkänt (VG). Om någotdera av proven bedömts med resultatet underkänt (U), sätts betyget underkänt (U) på momentet under förutsättning att studenten genomfört en prestation på momentets samtliga prov.

Moment 2: Utveckling av verksamhet och samverkan, 4 hp

Momentet examineras genom följande prov:
 • muntligt genom aktivt deltagande i seminarier,
 • tillämpande workshop,
 • muntlig redovisning av grupparbete, samt
 • individuell skriftlig fördjupningsuppgift.
Den skriftliga fördjupningsuppgiften bedöms med något av resultaten väl godkänt (VG), godkänt (G) eller underkänt (U). För de övriga proven ges endast något av resultaten godkänt (G) eller underkänt (U).

Betyg på momentet beslutas först när samtliga prov är genomförda. Momentet betygsätts med något av betygen väl godkänt (VG), godkänt (G) eller underkänt (U). För betyget godkänt (G) krävs att samtliga prov bedömts med minst resultatet godkänt (G). För betyget väl godkänt (VG) krävs därutöver att den skriftliga fördjupningsuppgiften bedömts med resultatet väl godkänt (VG). Om någotdera av proven bedömts med resultatet underkänt (U), sätts betyget underkänt (U) på momentet under förutsättning att studenten genomfört en prestation på momentets samtliga prov.

Gemensamma examinationsbestämmelser för betyg på kurs
Slutbetyg på hel kurs beslutas först när kursens samtliga prov är genomförda och båda momenten är godkända. För betyget godkänt (G) på hel kurs krävs betyget godkänt (G) på både moment 1 och moment 2. För slutbetyget väl godkänt (VG) på hel kurs krävs betyget väl godkänt (VG) både moment 1 och moment 2.

Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov.

För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas förnyat provtillfälle i enlighet med Umeå universitets Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå (FS 1.1.2-553-14). Det första omprovet erbjuds senast två månader efter ordinarie provtillfälle. Undantaget de fall då ordinarie prov äger rum i maj eller juni månad, då erbjuds istället ett första omprovstillfälle inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Dessutom erbjuds ytterligare minst ett omprov inom ett år från ordinarie provtillfälle.
I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (6 kap. 22 §, HF). Begäran om ny examinator ska ställas till prefekten vid institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik.

 

Övriga föreskrifter


Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i
yrkesverksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen (1993:100) 6 kap.
6-8 §§ samt: http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/

Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer
information kontakta Studentcentrum/Examina.

Föreskrifter vid övergångar
I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen
(inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på
under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla.

Litteratur

 • Giltig från: 2018 vecka 8

  Moment 1: Formativ praktik och motivation

  Kurslitteratur

  Andersson Catarina
  Att följa och leda barns lärande
  Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik : 2017 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: (Tillhandahålls via Cambro)

  Att undervisa barn i förskolan
  Doverborg Elisabet, Pramling Niklas, Pramling Samuelsson Ingrid
  Andra upplagan : Stockholm : Liber : [2019] : 128 sidor :
  ISBN: 9789147131051
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Bedömning för lärande i årskurs F-5 : inne i "the primary black box"
  Harrison Christine, Howard Sally
  2. uppl. : Stockholm : Liber : 2013 : 55 s. :
  ISBN: 9789147111565
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: (Tidigare upplagor fungerar också)

  Läroplan för förskolan : Lpfö 18
  Stockholm : Skolverket : 2018 : 20 sidor :
  Fritt tillgänglig på Skolverkets webbplats
  ISBN: 9789138327364
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 : reviderad 2018
  Femte upplagan : Stockholm : Skolverket : [2018] : 299 sidor :
  Fritt tillgänglig via Skolverkets webbplats
  ISBN: 9789138327333
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Palm Torulf
  Kompendium om Motivation
  Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik : 2013 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: (Tillhandahålls via Cambro)

  Handbok i formativ bedömning : strategier och praktiska tekniker
  Wiliam Dylan, Leahy Siobhán
  1. utg. : Stockholm : Natur & Kultur : 2015 : 280 s. :
  ISBN: 9789127141957
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: (s. 211-235)

  Ytterligare artiklar tillkommer som tillhandahålls av institutionen
  Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik :

  Referenslitteratur

  Allmänna råd om måluppfyllelse i förskolan [Elektronisk resurs]
  Skolverket : 2017-02-16T08:55:00+01:00 :
  http://www.skolverket.se/publikationer?id=3749

  Motivation och lärande
  Skaalvik Einar M, Skaalvik Sidsel
  Stockholm: Natur & Kultur : 2016 :
  Läsanvisning: (2:e upplagan)

  Handbok i formativ bedömning : strategier och praktiska tekniker
  Wiliam Dylan, Leahy Siobhán
  1. utg. : Stockholm : Natur & Kultur : 2015 : 280 s. :
  ISBN: 9789127141957
  Se bibliotekskatalogen Album

  Innehållets didaktik i förskolan
  Björklund Camilla, Pramling Samuelsson Ingrid
  Första upplagan : Stockholm : Liber : [2020] : 156 sidor :
  ISBN: 9789147139835
  Se bibliotekskatalogen Album

  Moment 2: Utveckling av verksamhet och samverkan

  Kurslitteratur

  Förskolan och barns utveckling : grundbok för förskollärare
  Lindgren Anne-Li, Pramling Niklas, Säljö Roger
  Första upplagan : Malmö : Gleerups : [2017] : 288 sidor :
  ISBN: 978-91-40-69463-8
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar s. 227-244, 245-260, 261-277.

  Hjelmér Carina
  Kritik mot standardiserade program för bedömning i förskolan
  Skolverket : 2017 :
  Kritik mot standardiserade program för bedömning i förskolan

  Olsson Staffan
  Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola
  Sjunde upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 288 sidor :
  ISBN: 9789144132266
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Barns lärande : fokus i kvalitetsarbetet
  Sheridan Sonja, Pramling Samuelsson Ingrid
  Upplaga 2 : Stockholm : Liber : [2016] : 122 sidor :
  ISBN: 9789147122066
  Se bibliotekskatalogen Album

  Åsén Gunnar
  Utvärdering & pedagogisk bedömning i förskolan
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2015 : 244 s. :
  ISBN: 9789147111954
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: valda delar: s. 38-50, 74-98, 111-125, 142-155

 • Giltig från: 2018 vecka 5

  Moment 1: Formativ praktik och motivation

  Kurslitteratur

  Allmänna råd om måluppfyllelse i förskolan [Elektronisk resurs]
  Skolverket : 2017-02-16T08:55:00+01:00 :
  http://www.skolverket.se/publikationer?id=3749

  Andersson Catarina
  Att följa barns lärande
  Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik : 2017 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: (Tillhandahålls via Cambro)

  Att bli förskollärare : mångfacetterad komplexitet
  Engdahl Ingrid, Ärlemalm-Hagsér Eva
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2015 : 288 s. :
  ISBN: 9789147099627
  Se bibliotekskatalogen Album

  Att undervisa barn i förskolan
  Doverborg Elisabet, Pramling Niklas, Pramling Samuelsson Ingrid
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2013 : 117 s. :
  ISBN: 9789147111329
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: (valda delar)

  Bedömning för lärande i årskurs F-5 : inne i "the primary black box"
  Harrison Christine, Howard Sally
  2. uppl. : Stockholm : Liber : 2013 : 55 s. :
  ISBN: 9789147111565
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: (Tidigare upplagor fungerar också)

  Läroplan för förskolan Lpfö 98
  Skolverket : 2016 :
  Läsanvisning: Reviderad 2016. Stockholm: Skolverket.

  Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011
  Skolverket : 2016 :
  Läsanvisning: Reviderad 2016. Stockholm: Skolverket. (Kapitel 3, Förskoleklassen)

  Palm Torulf
  Kompendium om Motivation
  Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik : 2013 :
  Läsanvisning: (Tillhandahålls via Cambro)

  Handbok i formativ bedömning : strategier och praktiska tekniker
  Wiliam Dylan, Leahy Siobhán
  1. utg. : Stockholm : Natur & Kultur : 2015 : 280 s. :
  ISBN: 9789127141957
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: (s. 211-235, tillhandahålls vid behov)

  Referenslitteratur

  Motivation och lärande
  Skaalvik Einar M, Skaalvik Sidsel
  Stockholm: Natur & Kultur : 2016 :
  Läsanvisning: (2:e upplagan)

  Handbok i formativ bedömning : strategier och praktiska tekniker
  Wiliam Dylan, Leahy Siobhán
  1. utg. : Stockholm : Natur & Kultur : 2015 : 280 s. :
  ISBN: 9789127141957
  Se bibliotekskatalogen Album

  Moment 2: Utveckling av verksamhet och samverkan

  Kurslitteratur

  Olsson Staffan
  Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola
  Sjätte upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2017] : 298 sidor :
  ISBN: 978-91-44-12175-8
  Se bibliotekskatalogen Album

  Palmer Anna
  Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan : pedagogisk dokumentation
  Stockholm : Skolverket : 2012 : 74 s. :
  Fulltext via Skolverkets webbplats
  ISBN: 978-91-87115-35-6
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: (valda delar)

  Barns lärande : fokus i kvalitetsarbetet
  Sheridan Sonja, Pramling Samuelsson Ingrid
  Upplaga 2 : Stockholm : Liber : [2016] : 122 sidor :
  ISBN: 9789147122066
  Se bibliotekskatalogen Album

  Åsén Gunnar
  Utvärdering & pedagogisk bedömning i förskolan
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2015 : 244 s. :
  ISBN: 9789147111954
  Se bibliotekskatalogen Album