Hoppa direkt till innehållet
printicon
Kursplan:

Läraryrkets dimensioner för förskolan 1 (VFU), 11 hp

Engelskt namn: Dimensions of the Teaching Profession for Preschool 1

Denna kursplan gäller: 2019-08-19 till 2020-08-02 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 6PE253

Högskolepoäng: 11

Utbildningsnivå: Grundnivå

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Beslutad av: Prefekten, 2016-11-02

Reviderad av: Prefekten, 2019-08-21

Innehåll

Grundläggande inslag i kursen är fördjupade studier kring förskolans samhällsuppdrag. Utveckling av det professionella läraruppdraget i förskolan med fokus på ledarskap och förhållningssätt bearbetas. I kursen studeras och prövas hur pedagogisk planering, undervisning, pedagogisk dokumentation och utvärdering skapar förutsättningar för barns välbefinnande, utveckling och lärande i förskolan i enighet med gällande styrdokument. I det ingår hur förskolan kan variera undervisningens innehåll och arbetssätt i relation till barns olikheter. Tema/projektarbete studeras och tillämpas. Tidigare kursers innehåll inom det förskolepedagogiska området bearbetas praktiskt i förskolans utbildning.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
  • redogöra för hur pedagogisk dokumentation kan utgöra ett stöd för att planera, genomföra och utvärdera undervisning i relation till barns olika kompetenser
Färdighet och förmåga
  • självständigt och i samverkan planera, genomföra och utvärdera tema/projektarbete där språk, matematik och skapande ingår i undervisningen
  • visa förmåga att organisera och leda undervisning för både enskilda barn och barngrupp och däri beakta förskolans värdegrund för att främja barns välbefinnande och motverka diskriminering
  • använda olika medier, såväl digitala som andra, för pedagogisk dokumentation av lärprocesser 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • reflektera över det egna förhållningssättet och ledarskapets inverkan på barns lärande och förskolans utbildning i sin helhet
  • tillämpa metareflektion för att, utifrån tidigare formulerade lärandemål och tillägnade kunskaper och erfarenheter inom det förskolepedagogiska områdetutvärdera och dokumentera den egna lärprocessen och utifrån detta formulera nya konkretiserade lärandemål

Behörighetskrav

Att undervisa i förskolan (VFU) 10 hp, Språk, kommunikation och språkutveckling i förskolans verksamhet 15 hp, Matematik för förskolan 7,5 hp, Skapande lek i förskolan 1, 7,5 hp, Förskolans uppdrag och arbetssätt 2, 10 hp eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Kursen består av 11 hp verksamhetsförlagd utbildning i förskola varav tre dagars högskoleförlagd undervisning. Detta innebär att studenten under den verksamhetsförlagda utbildningen med stöd av handledning ingår i arbetslaget och aktivt deltar i förskolans utbildning. I de högskoleförlagda dagarna ingår förberedelser, bearbetningar och redovisningar. Undervisningen ges även med stöd av informationsteknik.

Examination

Examinationen sker individuellt genom uppvisade färdigheter i relation till kursens förväntade studieresultat vid universitetslärarens VFU-besök, med stöd av bedömningsunderlaget. Genom individuella skriftliga, muntliga och digitala redovisningar examineras studentenstema/projektarbete samt studentens dokumentation av den egna läroprocessen och konkretiserade lärandemål.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Betyg på hel kurs utgör en sammanfattande bedömning av resultaten på de olika examinationerna och sätts efter avslutad kurs. Hel kurs bedöms enligt skalan Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd

Examinationen av VFU sker av utsedd examinator (universitetslärare). VFU- handledare medverkar i bedömningen med ett dokumenterat bedömningsunderlag i enlighet med kursens förväntade studieresultat. Under examinators VFU-besök ingår trepartssamtal mellan student, examinator och lokal lärarutbildare.

För Godkänt betyg på kursen krävs minst godkänt betyg i alla examinerande uppgifter. Utöver detta läggs i bedömningen för betyget Väl godkänt särskild vikt vid den studerandes förmåga att självständigt och i dialog kunna planera, genomföra och utvärdera undervisning samt genom distansering visa analytisk förmåga och ett kritiskt förhållningssätt.

Den som erhållit betyget Godkänt (G) på kursen kan ej examineras för högre betyg. Den som utan godkänt resultat på genomgått ordinarieprov samt ett omprov för en kurs eller en del av kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att hos prefekten begära att få en annan examinator utsedd.

Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.

Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med ordinarie provet.

Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall denne uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination medför en påtaglig risk att studenten under VFU:n kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studenten avbryter då sin VFU i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen.

I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprätt av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta VFU:n samt en tidpunkt vid vilken kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att den tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen.
 
Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen samt:
http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/

Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.

För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

I de fall en kurs upphört att gälla eller en kursplan genomgått större förändringar garanteras minst ett provtillfälle enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2019 vecka 34

Rekommenderad kurslitteratur

Med "obligatorisk" kurslitteratur avses huvudsaklig och rekommenderad litteratur för att tillgodogöra sig kursens innehåll och uppnå de förväntade studieresultaten. Obligatorisk litteratur går att beställa som ljudbok från UmUB vid behov.

Att undervisa barn i förskolan
Doverborg Elisabet, Pramling Niklas, Pramling Samuelsson Ingrid
1. uppl. : Stockholm : Liber : 2013 : 117 s. :
ISBN: 9789147111329
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Utvecklingssamtal : kommunikation mellan hem och förskola
Markström Ann-Marie, Simonsson Maria
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 136 s. :
ISBN: 9789144079516
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Nationell förskola med mångkulturellt uppdrag
Björk-Willén Polly, Gruber Sabine, Puskás Tünde
1. uppl. : Stockholm : Liber : 2013 : 167 s. :
ISBN: 9789147100255
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Heikkilä Mia
Lärande och jämställdhet i förskola och skola
1. uppl. : Stockholm : Liber : 2015 : 205 s. :
ISBN: 9789147105755
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Granberg Ann
Projekt- och temaarbete i förskolan : tankar, tips, idéer
Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : 2017 : 224 sidor :
ISBN: 978-91-44-11436-1
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Läroplan för förskolan : Lpfö 18
Stockholm : Skolverket : 2018 : 20 sidor :
Fritt tillgänglig på Skolverkets webbplats
ISBN: 9789138327364
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Letzén Maria
Ny i förskolan : med ett interkulturellt förhållningssätt
Upplaga 1 : 2017 : 141 sidor :
ISBN: 9789144114668
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Palmer Anna
Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan : pedagogisk dokumentation
Stockholm : Skolverket : 2012 : 74 s. :
Fulltext via Skolverkets webbplats
ISBN: 978-91-87115-35-6
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Tidigare kursers litteratur som referenslitteratur, exempelvis:

Hur långt är ett äppelskal? : tematiskt arbete i förskoleklass
Persson Annika, Wiklund Lena
1. uppl. : Stockholm : Liber : 2008 : 229 s. :
http://www.liber.se/productimage/large/4708358o.jpg
ISBN: 978-91-47-05358-2
Se bibliotekets söktjänst

Didaktiska studier från förskola och skola
Pramling Samuelsson Ingrid, Pramling Niklas
1. uppl. : Malmö : Gleerups utbildning : 2008 : 176 s. :
ISBN: 978-91-40-66413-6
Se bibliotekets söktjänst

Att göra lärande synligt : barns lärande - individuellt och i grupp
Stockholm : HLS förlag : 2006 : 363, [4] s. :
ISBN: 978-91-7656-575-9
Se bibliotekets söktjänst