Hoppa direkt till innehållet
printicon
Kursplan:

Läraryrkets dimensioner för förskolan 2 (VFU), 7,5 hp

Engelskt namn: Dimensions of the Teaching Profession for Preschool 2

Denna kursplan gäller: 2018-08-06 och tillsvidare

Kurskod: 6PE254

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Beslutad av: Prefekten, 2016-11-02

Reviderad av: Prefekten, 2018-09-27

Innehåll

Kursen fokuserar på förskollärares ansvar för kvalité och utveckling av förskolans pedagogiska verksamhet. I det ingår att initiera pedagogisk utveckling och uppföljning med förankring i barngrupp, arbetslag och föräldrasamarbete. I kursen studeras och analyseras hur pedagogisk planering, pedagogisk dokumentation och utvärdering skapar förutsättningar att utveckla den pedagogiska verksamheten i förskolan i enlighet med gällande styrdokument.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
  • redogöra för och analysera hur läroplanens olika mål kan integreras i det pedagogiska arbetet
  • kartlägga och analysera den pedagogiska praktiken ur ett köns- lärande- och yrkesrollperspektiv
  • föreslå och planera för ett utvecklingsområde i befintlig förskola
Färdighet och förmåga
  • självständigt leda barn i grupp
  • initiera pedagogiska diskussioner i arbetslaget
  • planera och genomföra ett samtal med vårdnadshavare med utgångspunkt i verksamheten
  • tillämpa metareflektion för att, utifrån tidigare formulerade lärandemål och tillägnade kunskaper och erfarenheter, dokumentera, utvärdera och beskriva sin egen lärprocess med avseende på kursens förväntade studieresultat
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • reflektera över och analysera förskolans kvalitetsarbete med stöd av styrdokument

Behörighetskrav

Univ: Godkänd på kurserna: Att undervisa i förskolan (VFU) 10 hp, Språk, kommunikation och språkutveckling i förskolans verksamhet 15 hp, Matematik för förskolan 7,5 hp, Skapande och lek i förskolan 1, 7,5 hp. Läraryrkets dimensioner för förskolan 1 (VFU) 11 hp eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Kursen består av 7,5 hp verksamhetsförlagd utbildning i förskola varav tre dagar är högskoleförlagda. Detta innebär att studenten under den verksamhetsförlagda utbildningen med stöd av handledning ingår i arbetslaget och aktivt deltar i förskolans arbetsuppgifter. I de högskoleförlagda dagarna ingår förberedelser och redovisningar. Examinerande inslag är obligatoriska.

Examination

Examinationen sker individuellt genom uppvisade färdigheter vid universitetslärarens VFU-besök samt individuella skriftliga, muntliga och digitala redovisningar. För student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning ska individuella anpassningar av examination övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursens förväntade studieresultat.

Betyg på hel kurs utgör en sammanfattande bedömning av resultaten på de olika examinationerna och sätts efter avslutad kurs. Hel kurs bedöms enligt skalan Väl godkänd, Godkänd eller underkänd.

Examinationen av VFU sker av utsedd examinator (universitetslärare). Lokal VFU-handledare medverkar i bedömningen med ett dokumenterat bedömningsunderlag i enlighet med kursens förväntade studieresultat. Under examinators skolbesök ingår trepartssamtal mellan student, examinator och lokal VFU-handledare.

Utöver förväntade studieresultat (FSR) läggs i bedömningen för betyget Väl godkänt särskild vikt vid den studerandes förmåga att självständigt och i dialog kunna planera, genomföra och utvärdera lärandesituationer samt genom distansering visa analytisk förmåga och ett kritiskt förhållningssätt.

Den som erhållit betyget Godkänt (G) på kursen kan ej examineras för högre betyg. Den som utan godkänt resultat genomgått ordinarieprov samt ett omprov för en kurs eller en del av kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att hos prefekten begära att få en annan examinator utsedd.

Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.

Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.

Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående VFU i de fall denne uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdighet eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under VFU:n kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studenten avbryter då sin VFU i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen.

I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta VFU:n samt en tidpunkt vid vilken kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att den tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen samt:
http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/

Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.

För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

I de fall en kurs upphört att gälla eller kursplan genomgått större förändringar garanteras minst ett provtillfällen enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2019 vecka 25

Rekommenderad kurslitteratur

Med "obligatorisk" kurslitteratur avses huvudsaklig och rekommenderad litteratur för att tillgodogöra sig kursens innehåll och uppnå de förväntade studieresultaten. Obligatorisk litteratur går att beställa som ljudbok från UmUB vid behov.

Måluppfyllelse i förskolan
Stockholm : Skolverket : 2017 : 35 s. :
Fritt tillgänglig på Skolverkets webbplats
ISBN: 978-91-7559-269-5
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Läroplan för förskolan : Lpfö 18
Stockholm : Skolverket : 2018 : 20 sidor :
Fritt tillgänglig på Skolverkets webbplats
ISBN: 9789138327364
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Palmer Anna
Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan : pedagogisk dokumentation
Stockholm : Skolverket : 2012 : 74 s. :
Fulltext via Skolverkets webbplats
ISBN: 978-91-87115-35-6
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Professionell vägledning : med samtal som redskap
Hägg Kerstin, Kuoppa Svea Maria
2., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2007 : 141, [3] s. :
ISBN: 978-91-44-01537-8
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Nylund Monica
Aktionsforskning i förskolan - trots att schemat är fullt
Stockholm : Lärarförbundets förlag : 2010 : 103 s. :
ISBN: 978-91-977615-5-0
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: sid 13 - 30 (Finns i Cambro/Filsamling)

Barns lärande : fokus i kvalitetsarbetet
Sheridan Sonja, Pramling Samuelsson Ingrid
Upplaga 2 : Stockholm : Liber : [2016] : 122 sidor :
ISBN: 9789147122066
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Annan litteratur från tidigare kurser används som referenslitteratur