Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Skolans digitalisering, 7,5 hp

Engelskt namn: Digitalization in School

Denna kursplan gäller: 2018-10-01 till 2018-10-07 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 6PE274

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Pedagogik: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Pedagogiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2018-06-14

Innehåll

Pedagogik är en vetenskaplig disciplin, där man bildar kunskap om de processer genom vilka människan formas och förändras i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang. Inom det pedagogiska problemområdet behandlas bl a olika aspekter av fostran, utbildning, lärande, undervisning eller andra påverkansprocesser. Frågor kan exempelvis ställas om hur och varför vissa värderingar, kunskaper och färdigheter uppstår, vidmakthålls och förändras inom och mellan generationer, grupper och individer.

I kursen fördjupas förståelsen av skolans uppdrag relativt skolans pågående digitalisering. Informations- och kommunikationsteknologi (IKT) analyseras och problematiseras i relation till elevernas lärande och studenten får fördjupade kunskaper om hur olika digitala verktyg kan användas för att nå lärandemål samt stötta bedömningsprocesser. Särskild vikt läggs vid att synliggöra den egna lärandeprocessen i relation till momentets innehåll och form.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.