Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Skolans digitalisering, 7,5 hp

Engelskt namn: Digitalization in School

Denna kursplan gäller: 2018-10-08 till 2021-11-14 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 6PE274

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Pedagogik: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Pedagogiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2018-06-14

Reviderad av: Prefekten, 2018-09-17

Innehåll

Pedagogik är en vetenskaplig disciplin, där man bildar kunskap om de processer genom vilka människan formas och förändras i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang. Inom det pedagogiska problemområdet behandlas bl a olika aspekter av fostran, utbildning, lärande, undervisning eller andra påverkansprocesser. Frågor kan exempelvis ställas om hur och varför vissa värderingar, kunskaper och färdigheter uppstår, vidmakthålls och förändras inom och mellan generationer, grupper och individer.

I kursen fördjupas förståelsen av skolans uppdrag relativt skolans pågående digitalisering. Informations- och kommunikationsteknologi (IKT) analyseras och problematiseras i relation till elevernas lärande och studenten får fördjupade kunskaper om hur olika digitala verktyg kan användas för att nå lärandemål samt stötta bedömningsprocesser. Särskild vikt läggs vid att synliggöra den egna lärandeprocessen i relation till momentets innehåll och form.

Förväntade studieresultat

Skolans digitalisering, 7.5 hp
Digitalization in school, 7.5 credits

Efter kursen ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
  • beskriva och diskutera skolans uppdrag avseende digitalisering
  • redogöra för hur kunskapskrav kan uppnås och bedömas med stöd av IKT
Färdigheter och förmåga
  • planera, problematisera och presentera en IKT-stödd utbildningsinsats i relation till elevers lärande och skolans uppdrag
  • diskutera och analysera möjligheter och utmaningar med skolans digitalisering
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • värdera hur digitalisering påverkar undervisning och lärande
  • reflektera över etiska ställningstaganden i relation till skolans digitalisering

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och workshops. Hela eller delar av undervisningen kan ges med stöd av informations- och kommunikationsteknik. Detta kan innebära specifika krav på viss teknisk utrustning och kompetens. Vissa undervisningsmoment kan vara obligatoriska. Undervisningen i vissa kursmoment/delar av moment kan ges på engelska.

Examination

Kursen examineras genom följande inslag:
 
  • Deltagande i två muntliga seminarier (U/G)
  • En muntlig presentation (U/G)
  • En individuell skriftlig hemtentamen (U/G/VG)
För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga examinerande delar är godkända. För att erhålla betyget Väl godkänd på momentet krävs att samtliga examinerande delar är godkända, samt att betyget Väl godkänd har uppnåtts i den individuellt skriftliga hemtentamen. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.

För varje examinerande inslag anordnas ett ordinarie provtillfälle och ett andra omprovstillfälle inom två månader efter ordinarie provtillfälle. För prov som genomförs i maj och juni månad erbjuds första omprovstillfället inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Därutöver anordnas ett tredje omprovstillfälle inom ett år efter att kursen avslutats. Examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie examinationstillfälle garanteras maximalt två år efter att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat att erbjudas. Vad avser praktik/VFU gäller motsvarande med den begränsningen att antalet anges till en (se regler för betyg och examination på grund och avancerad nivå, Dnr: FS 1.1.2­553­14). Efter två underkända examinationstillfällen för en viss kurs eller del av kurs har studenten rätt att efter skriftlig begäran hos prefekten få byta examinator.

Tillgodoräknande

Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan.

Litteratur

Giltig från: 2018 vecka 41

Everyday schooling in the digital age : high school, high tech?
Selwyn Neil, Nemorin Selena, Bulfin Scott, Johnson Nicola
Abingdon : Routledge : 2018 : xii, 193 p. :
ISBN: 9781138069350
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Navigera i den digitala samtiden : en antologi om den nya lärarrollen
Nygårds Karin, Raymond Terese
2016 : 128 sidor :
ISBN: 9789188149152
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Bates Tony
Teaching in a digital age [Elektronisk resurs] : guidelines for designing teaching and learning for a digital age
Vancouver : BC Open Textbooks : 2015 : 1 online resource (501 s.) :
Fritt tillgänglig för läsning online eller nedladdning i följande format: epub, PDF, mobi, XHTML, WXR.
ISBN: 9780995269217
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Åkerfeldt Anna
Didaktisk design med digitala resurser : En studie av kunskapsrepresentationer i en digitaliserad skola (PhD dissertation)
Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet, Stockholm. (2014) :
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-106851
Obligatorisk

Recent trends in the digitalization of the Nordic K-12 schools
Lindberg J. Ola, Olofsson Anders D.
International Journal of Media, Technology & Lifelong Learning, 14(2) : 2018 :
https://journals.hioa.no/index.php/seminar/
Obligatorisk

From a student perspective, what constitutes a good (or less good) use of ICT in teaching?
Fransson Göran, Lindberg J. Ola, Olofsson Anders D.
Education and Information Technologies, 23(5), 2155–2177 : 2018 :
https://doi.org/10.1007/s10639-018-9708-4
Obligatorisk

Same but different? : An examination of Swedish upper secondary school teachers’ and students’ views and use of ICT in education
Lindberg J. Ola, Olofsson Anders D., Fransson Göran
The International Journal of Information and Learning Technology, 34(2), 122–132 : 2017 :
https://doi.org/10.1108/IJILT-09-2016-0043
Obligatorisk

Därutöver kan 2-3 vetenskapliga artiklar tillkomma.