Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Språk och matematik i ett specialpedagogiskt perspektiv, 7,5 hp

Engelskt namn: Language and mathematics in a special educational perspective

Denna kursplan gäller: 2021-08-23 och tillsvidare

Kurskod: 6PE279

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Specialpedagogik: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

Beslutad av: Tekniska-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2019-05-27

Reviderad av: Tekniska-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2021-10-21

Innehåll

I kursen ges kunskap om orsaker till språk-, läs-, skriv- och matematiksvårigheter med förankring i relevant forskning och beprövad erfarenhet. Kursen behandlar evidensbaserade pedagogiska arbetssätt och metoder som utvecklar lärmiljön och främjar lärandet för elever i klassrummet. Dessutom problematiseras kontextens betydelse för elevernas språk-, läs-, skriv- och matematikutveckling. I kursen behandlas även hur skolan och pedagogen i samverkan med andra verksamheter och professioner kan ge stöd och utmaningar till elever.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
 • beskriva språk-, läs-, skriv- och matematiksvårigheter samt diskutera konsekvenser som dessa svårigheter kan få i den pedagogiska praktiken,
 • visa didaktisk kunskap om och förståelse för möjligheter och hinder för lärande vid språk-, läs-, skriv- och matematiksvårigheter,
 • visa förståelse för språk-, läs-, och skrivsvårigheter i ett flerspråkigt perspektiv,
 • visa förståelse för matematikens betydelse i vardag och i ett samhällsperspektiv.
 • visa kunskap om språkutvecklande och språkstödjande arbetssätt i lärmiljö och undervisning för att undanröja hinder för elever i språk-, läs-, och skrivsvårigheter och/eller koncentrationssvårigheter.
Färdighet och förmåga
 • med ett kritiskt förhållningsätt analysera lärandesituationer och föreslå främjande insatser lärande vid språk-, läs-, skriv- och matematiksvårigheter,
 • visa förmåga att bidra till utveckling av de hälsofrämjande och pedagogiska arbetet med målet att kunna möta behoven hos alla barn oh elever i deras matematikutveckling.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • reflektera över elevers olika förutsättningar och behov samt analysera skolans betydelse i utvecklande av en inkluderande och gynnsam lärandemiljö för alla elever,
 • visa insikt om vikten av samverkan med andra yrkesgrupper inom språk-, läs-, skriv- och matematikområdet,
 • reflektera över attityders och värderingars betydelse för lärandet.

Behörighetskrav

Univ: Termin 1 och termin 2, 60 hp.

Undervisningens upplägg

Undervisning drivs i form av föreläsningar, obligatoriska seminarier, gruppdiskussioner samt fältstudieuppgifter.

Examination

Kursen examineras genom följande prov:
 • muntlig examination i samband med aktivt deltagande i seminarier,
 • individuella skriftliga inlämningsuppgifter, samt 
 • individuella skriftliga rapporter.  
För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga prov är godkända. Vid seminarierna och skriftliga inlämningsuppgifterna ges endast något av resultaten godkänt (G) eller underkänt (U). De individuella skriftliga rapporterna bedöms med något av resultaten väl godkänt (VG), godkänt (G) eller underkänt (U).
 
Slutbetyg på kursen beslutas först när kursens samtliga prov är genomförda. För betyger väl godkänt (VG) krävs utöver att samtliga prov bedömts med minst resultatet godkänt (G), även att samtliga skriftliga rapporter bedömts med resultatet väl godkänt (VG). Om någotdera av proven bedömts med resultatet underkänt (U), sätts slutbetyget underkänt (U) på kursen under förutsättning att studenten genomfört en prestation på kursens samtliga prov.
 
Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov.
 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på̊ grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten. 
 
För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas förnyat provtillfälle i enlighet med Umeå universitet Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå (FS 1.1-2368-18). Det första omprovet erbjuds senast två månader efter ordinarie provtillfälle. Undantaget de fall då ordinarie prov äger rum i maj eller juni månad, då erbjuds istället ett första omprovstillfälle inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Dessutom erbjuds ytterligare minst ett omprov inom ett år från ordinarie provtillfälle.
 
I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.
 
En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (6 kap. 22§, HF). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik.

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen (1993:100) 6 kap. 6-8 §§ samt Umeå universitets Handläggningsordning för tillgodoräknande på grund- och avancerad nivå (FS 1.1-501-15).

Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 40

Kurslitteratur

Matematikmoment

Häggblom Lisen
Med matematiska förmågor som kompass
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 252 s. :
ISBN: 9789144084381
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Roos Helena
Inkluderande matematikundervisning
Första utgåvan : Stockholm : Natur & Kultur : [2020] : 111 sidor :
ISBN: 9789127828001
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Ytterligare artiklar tillkommer som tillhandahålls av institutionen
Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik :
Obligatorisk

Språkmoment

Bringing words to life : robust vocabulary instruction
Beck Isabel L., McKeown Margaret G., Kucan Linda.
2nd ed. : New York : The Guilford Press : 2013. : xiv, 210 p. :
ISBN: 978-1-4625-0816-7
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Valda delar, se studieguide.

Alternativa lärverktyg : digitalt stöd för elevens språk-, läs- och skrivutveckling
Eklöf Erica, Kristensson Johanna, Rosén Li
Stockholm : Natur & Kultur : 2017 : 119 s. :
ISBN: 9789127446793
Se bibliotekskatalogen Album

Flerspråkighet i skolan : språklig utveckling och undervisning
Hedman Christina, Morgan Eva, Salameh Eva-Kristina, Sandell Anna, Tvingstedt Anna-Lena, Wigerfelt Berit
1. uppl. : Stockholm : Natur & Kultur : 2012 : 267 s. :
ISBN: 978-91-27-42172-1
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Valda delar, se studieguide.

Dyslexi : från teori till praktik
Høien Torleiv, Lundberg Ingvar, Nilsdotter Måna
2., [uppdaterade och omarb.] utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2013 : 336 s. :
ISBN: 978-91-27-13468-3
Se bibliotekskatalogen Album

Language and reading disabilities
Kamhi Alan G., Catts Hugh W.
3. ed. : Harlow : Pearson education limited : 2014 : ii, 322 p. :
ISBN: 9781292021980
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Valda delar, se studieguide.

Norén Sofia
Lära barn att läsa : [vägen från fonologisk medvetenhet till god läsförståelse]
Andra upplagan : Stockholm : LegiLexi : [2018] : 230 sidor :
Fulltext
ISBN: 9789198426434
Se bibliotekskatalogen Album

Språklig sårbarhet i förskola och skola : : barnet, språket och pedagogiken
Bruce Barbro, Sventelius Eva, Ivarsson Ulrika, Svensson Anna-Karin
Lund : Studentlitteratur : 2016 : 264 s. :
ISBN: 9789144058160
Se bibliotekskatalogen Album

Vetenskapliga artiklar och delar av avhandlingar
Tillkommer enligt anvisningar: :