"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Att undervisa i förskolan (VFU), 10 hp

Engelskt namn: Teaching in Preschool

Denna kursplan gäller: 2023-08-07 och tillsvidare

Kurskod: 6PE304

Högskolepoäng: 10

Utbildningsnivå: Grundnivå

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Beslutad av: Prefekten, 2020-12-09

Reviderad av: Prefekten, 2022-12-21

Innehåll

I kursen omsätts kunskaper från genomgångna kurser genom aktivt deltagande i förskolans utbildning och undervisning. Förskollärares ansvar diskuteras i relation till styrdokument. Studenten planerar, genomför och utvärderar, under handledning, undervisning i förskolan. I kursen fokuseras på förskolans uppdrag där lek, lärande och omsorgen om barn belyses och övas. Studenten ska observera, dokumentera och reflektera över barns utveckling och lärande i olika undervisningssituationer, såväl planerade som informella och spontant uppkomna. Dessutom ingår reflektion som metod för yrkesutveckling.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse

  • med stöd i styrdokument, forskning och beprövad erfarenhet redogöra för hur omsorg och lek kan bidra till att ge barn möjlighet att lära och utvecklas
  • identifiera och diskutera förskollärares ansvar i förskolans utbildning i relation till styrdokument   

Färdighet och förmåga

  • med stöd planera, genomföra, dokumentera och utvärdera undervisning i syfte att stimulera barns lärande och utveckling
  • tillämpa sådan förskoledidaktik och metodik som krävs för att leda barn i grupp
  • skapa relationer, kommunicera och samarbeta med barn/barngrupp/arbetslag/vårdnadshavare

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • beskriva och reflektera över det egna förhållningssättets inverkan på barns lärande och utveckling samt med stöd identifiera behov av ytterligare kunskap och kompetens inom området

Behörighetskrav

Förskollärare som profession (UK) 6 hp, Barns lärande och omsorg, modul 1: Lärande och omsorg i förskolan 7,5 hp eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Kursen består av 10 hp verksamhetsförlagd utbildning i förskola, varav tre dagar är högskoleförlagda. Detta innebär att studenten under handledning ingår i arbetslaget och aktivt deltar i förskolans arbetsuppgifter. I de högskoleförlagda dagarna ingår förberedelser, bearbetningar och redovisningar.

I kursen ingår obligatoriska inslag som kräver fysisk närvaro på̊ campus och/eller deltagande vid schemalagda digitala träffar, se vidare i kurstillfällets gällande schema och information i lärplattform.

Examination

Fysisk närvaro och/eller deltagande vid schemalagda digitala träffar vid obligatoriska moment fordras för godkänt resultat på̊ kursen, om inte annat anges i kurstillfällets gällande schema och information i lärplattform

Examinationer sker genom individuellt uppvisande av färdigheter under den verksamhetsförlagda delen av kursen, samt muntliga redovisningar och individuella skriftliga inlämningsuppgifter.

En utsedd universitetslärare svarar för bedömningen av studentens prestationer i samband med VFU-besök. Vid besöket bedöms den studerandes undervisning (planering, genomförande och utvärdering) och reflektion över undervisningstillfället vid det efterföljande trepartssamtalet mellan VFU-handledare, lärare och student. Denna bedömning sker vid ett tillfälle. VFU-handledare medverkar med stöd av ett dokumenterat bedömningsunderlag i enlighet med kursens förväntade studieresultat och genom deltagande i trepartssamtal.

Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av en anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten.

Betyg på hel kurs utgör en sammanfattande bedömning av resultaten på de olika examinationerna och sätts efter avslutad kurs. Hel kurs bedöms enligt skalan väl godkänd (VG), godkänd (G) eller underkänd (U). För betyget godkänd (G) krävs att samtliga examinationer bedömts med resultatet godkänd (G). För betyget väl godkänd (VG) krävs dessutom att studentens prestationer i samband med VFU-besök och det efterföljande trepartssamtalet, samt den avslutande skriftliga individuella inlämningsuppgiften bedöms med resultatet väl godkänd (VG). Den som erhållit betyget Godkänd (G) på kursen kan ej examineras för högre betyg.

Om student erhåller betyget underkänt i den verksamhetsförlagda delen gäller följande:
Antalet examinationstillfällen på kursens verksamhetsförlagda delar är begränsat till två. Ett tredje examinationstillfälle kan efter ansökan beviljas av Lärarhögskolans föreståndare om det finns särskilda skäl. Ansökan sker på särskild blankett.

Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall studenten uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studenten avbryter då sin praktik i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen. Detta innebär att ett praktiktillfälle är förbrukat.

I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt då kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att hen tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen. Om det i kursplanen anges att det finns begränsningar av antalet provtillfällen och studenten har förbrukat dessa har studenten inte rätt till nytt provtillfälle.
I alla övriga fall som en student blir underkänd på verksamhetsförlagda delar av kursen ska en uppföljning göras av examinator i samråd med studenten efter kursens avslut. Denna ska ta fasta på vilka delar av de förväntade studieresultaten på kursen som studenten inte uppnått. Uppföljningen ska genomföras i god tid innan studenten får påbörja en eventuell ny praktikperiod.

Om student erhåller betyget underkänt i kursens övriga uppgifter gäller följande:
Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.

Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med ordinarie provet.

Den som utan godkänt resultat på genomgått ordinarieprov samt ett omprov för en kurs eller en del av kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att hos prefekten begära att få en annan examinator utsedd.

Övriga föreskrifter

I de fall en kurs upphört att gälla eller en kursplan genomgått större förändringar garanteras ett provtillfälle enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2023 vecka 32

Rekommenderad kurslitteratur

Med "obligatorisk" kurslitteratur avses huvudsaklig och rekommenderad litteratur för att tillgodogöra sig kursens innehåll och uppnå de förväntade studieresultaten.

Öhman Margareta
Samspelsbar och samtalsklar : om samtal i förskolan och skolan
1. uppl. : Stockholm : Liber : 2016 : 240 s. :
ISBN: 9789147106639
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Johansson Eva
Möten för lärande: pedagogisk verksamhet för de yngsta barnen i förskolan
2, rev. uppl: Stockholm: Skolverket : 2011 :
Obligatorisk
Läsanvisning: "Tillhandahålls via lärplattformen"

Björklund Sanne
Uteverksamhetens möjligheter
Upplaga 1:1 : Lund : Studentlitteratur : [2016] : 177 sidor :
ISBN: 978-91-44-11016-5
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Lindgren Anne-Li
Etik, integritet och dokumentation i förskolan
Andra upplagan : Malmö : Gleerups : [2020] : 165 sidor :
ISBN: 9789151103396
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Didaktik i förskolan
Hjälmeskog Karin, Andersson Kristina, Gullberg Annica, Lagrell Kerstin
Första upplagan : Malmö : Gleerups : [2020] : 207 sidor :
ISBN: 9789151101026
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Utbildning och undervisning i förskolan : omsorgsfullt och lekfullt stöd för lärande och utveckling
Eidevald Christian, Engdahl Ingrid
Första upplagan : Stockholm : Liber : [2018] : 212 sidor :
ISBN: 9789147127757
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Pedagogisk dokumentation : utvecklas och lära tillsammans
Essén Gunilla, Björklund Erika, Olsborn Björby Leicy
Andra upplagans första tryckning : Stockholm : Natur & Kultur : [2020] : 139 sidor :
ISBN: 9789127458185
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Frelin Anneli
Lyhörda lärare : professionellt relationsbyggande i förskola och skola
1. uppl. : Stockholm : Liber : 2012 : 160 s. :
ISBN: 978-91-47-09998-6
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Omsorg i en förskola på vetenskaplig grund
Riddersporre Bim, Bruce Barbro
1. utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2016 : 281 s. :
ISBN: 9789127147072
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Arbeta med jämställdhet i förskolan : med normmedveten pedagogik
Andersson Tengnér Lisa, Heikkilä Mia
Stockholm : Gothia Fortbildning AB : [2017] : 189 sidor :
ISBN: 978-91-88099-87-7
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Läroplan för förskolan : Lpfö 18
Stockholm : Skolverket : 2018 : 20 sidor :
Fritt tillgänglig på Skolverkets webbplats
ISBN: 9789138327364
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Barnkonventionen [Elektronisk resurs] : FN:s konvention om barnets rättigheter
Stockholm : UNICEF Sverige : 2009 : 64 s. :
Fulltext
Obligatorisk

Förskollärarens pedagogiska ledarskap
Riddersporre Bim, Stier Jonas
Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2021] : 136 sidor :
ISBN: 9789144152035
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Referenslitteratur

Litteratur från tidigare kurser