"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Specialpedagogik för yrkeslärare, 15 hp

Kursen är nedlagd från och med 2023-03-10

Engelskt namn: Special Education for Vocational Teachers

Denna kursplan gäller: 2022-01-03 och tillsvidare

Kurskod: 6PE312

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Pedagogik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Pedagogiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2021-10-22

Innehåll

Pedagogik är en vetenskaplig disciplin, där man bildar kunskap om de processer genom vilka människan formas och förändras i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang. Inom det pedagogiska problemområdet behandlas bl a olika aspekter av fostran, utbildning, lärande, undervisning eller andra påverkansprocesser. Frågor kan exempelvis ställas om hur och varför vissa värderingar, kunskaper och färdigheter uppstår, vidmakthålls och förändras inom och mellan generationer, grupper och individer.

I kursen behandlas specialpedagogiska teorier, det specialpedagogiska uppdraget och specialpedagogisk verksamhet i relation till yrkeslärarens uppdrag.  Dessutom består kursinnehållet av att i samverkan med skol- eller arbetslivsaktörer identifiera, planera, genomföra och analysera ett behovsbaserat Specialpedagogiskt utvecklingsarbete. Ytterligare kursinnehåll behandlar digital och kollegial samverkan som grund för att utveckla den specialpedagogiska verksamheten i det egna yrkesprogrammet.

Modul 1: Specialpedagogik i teori och praktik, 7,5 hp
Special education in theory and practice, 7,5 credits

I kursens första modul Specialpedagogik i teori och praktik, 7,5 hp, behandlas specialpedagogiska teorier, det specialpedagogiska uppdraget och specialpedagogisk verksamhet i relation till yrkeslärarens uppdrag. 

Modul 2: Specialpedagogiskt utvecklingsarbete, 7,5 hp
Special education development, 7,5 credits

Andra modulen, består av att i samverkan med skol- eller arbetslivsaktörer identifiera, planera, genomföra och analysera ett behovsbaserat Specialpedagogiskt utvecklingsarbete, 7,5hp. 

Dessutom behandlas digital och kollegial samverkan som grund för att utveckla den specialpedagogiska verksamheten i det egna yrkesprogrammet.

Förväntade studieresultat

Modul 1: Specialpedagogik i teori och praktik, 7,5 hp
Special education in theory and practice, 7,5 credits

Efter modulen ska den studerande kunna: 

Kunskap och förståelse

 • visa kunskap om skolans specialpedagogiska uppdrag
 • visa kunskap om specialpedagogiska perspektiv och metoder som kan relateras till yrkesutbildning

Färdigheter och förmåga

 • analysera yrkeslärarens uppdrag med utgångspunkt i generella och programspecifika specialpedagogiska styrdokument 
 • identifiera och kommunicera hinder och möjligheter för lärande inom yrkesutbildningen som kan relateras till specialpedagogisk verksamhet
 • analysera och använda litteraturen i relation till modulens uppgift

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • värdera det egna specialpedagogiska lärandet i relation till yrkesläraruppdraget och den pedagogiska yrkesutbildningspraktiken

Modul 2: Specialpedagogiskt utvecklingsarbete, 7,5 hp 
Special education development, 7,5 credits

Efter modulen ska den studerande kunna: 

Kunskap och förståelse

 • visa specialpedagogiska kunskaper och färdigheter som krävs för att genomföra ett behovsbaserat specialpedagogiskt utvecklingsarbete i yrkesutbildning 

Färdigheter och förmåga

 • planera och genomföra ett specialpedagogiskt utvecklingsarbete, vilket inkluderar samverkan med andra skol- och/eller arbetslivsaktörer
 • analysera och använda litteraturen i relation till modulens uppgift
 • använda digitalt nätverk och bidra till kollegial kunskapsutveckling i det specialpedagogiska fältet

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • analysera och värdera yrkeslärarens utvecklingsarbete i relation till det specialpedagogiska uppdraget 
 • värdera och motivera kollegial specialpedagogisk kunskapsutveckling i relation till skolans kompensatoriska uppdrag och likvärdig utbildning

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet samt ett års lärarerfarenhet som yrkeslärare i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, vuxenutbildning eller särskild utbildning för vuxna, omfattande minst halvtid.

Undervisningens upplägg

Kursens omfattar sju distansträffar som består av följande aktiviteter; a) videoföreläsningar och arbetsträffar kopplat till kurslitteraturen, b) eget specialpedagogiskt utvecklingsarbete under handledning samt medverkan i ett digitalt nätverk för yrkeslärare i specialpedagogik som avser att stödja yrkeslärarens fortsatta specialpedagogiska verksamhet 

All undervisning i kursen sker via kursens plattform där även kursinformation samt forum för kommunikation och uppgifter finns tillgängliga. Parallellt med kursen medverkar även studenten i ett digitalt nätverk för yrkeslärare i specialpedagogik som administreras av Pedagogiska institutionen.

Examination

För varje examinerande inslag anordnas ett ordinarie provtillfälle och ett andra omprovstillfälle inom två månader efter ordinarie provtillfälle. För prov som genomförs i maj och juni månad erbjuds första omprovstillfället inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Därutöver anordnas ett tredje omprovstillfälle inom ett år efter att kursen avslutats. Examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie examinationstillfälle garanteras maximalt två år efter att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat att erbjudas (se regler för betyg och examination på grund och avancerad nivå, Dnr: FS 1.1.2-553-14). Efter två underkända examinationstillfällen för en viss kurs eller del av kurs har studenten rätt att efter skriftlig begäran hos prefekten få byta examinator.

Examinationen på de olika modulerna sker löpande under modulerna liksom i slutet av modulen. Studentens prestationer bedöms i en tregradig betygsskala, Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). För att bli godkänd på en modul krävs att samtliga examinerande delar är godkända. 

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Betyg på hel kurs utgör en sammanfattande bedömning av resultaten på de olika examinationerna och sätts efter avslutad kurs. Hel kurs bedöms enligt skalan väl godkänd, godkänd eller underkänd. För kursbetyget Godkänd (G) krävs att kursens samtliga moduler är bedömda som godkända (G). För betyget Väl Godkänd (VG) krävs att modul 1 och modul 2 är bedömda som väl godkända (VG).

Närvaro vid obligatoriska distansmoment fordras för godkänt resultat på kursen, om inte annat anges vid kurstillfället gällande schema och studieguide.

Kursen examineras genom följande inslag:

Modul 1: Specialpedagogik i teori och praktik 

 • kollegiala kunskapsutbyten i form av en delrapport som utgår från vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet (U/G)
 • individuell skriftlig uppgift (U/G/VG)

Modul 2: Specialpedagogiskt utvecklingsarbete

 • kollegiala kunskapsutbyten i form av en delrapport som utgår från vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet (U/G)
 • individuell skriftlig uppgift som inkluderar planeringsunderlag, genomförande och dokumentering av ett specialpedagogiskt skolutvecklingsarbete (U/G/VG)

TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.umu.se/student, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 1

Ahlberg Ann
Kunskapsbildning i specialpedagogik
Ingår i:
Specialpedagogisk forskning
Lund : Studentlitteratur : 2009 : 368 s. :
Obligatorisk

Aspelin Jonas
Relationell specialpedagogik : i teori och praktik
Kristianstad : Kristianstad University Press : 2013 : 192 s. :
Fulltext
ISBN: 978-91-979422-8-7
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Design för skolorganisation - i praktiken
Bengtsson Anna, Kempe Olsson Maria
Första upplagan : Stockholm : Gothia fortbildning : [2019] : 204 sidor :
ISBN: 9789177411079
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Gidlund Ulrika
Relational pedagogy in a vocational programme in upper secondary school: A way to make more students graduate
Ingår i:
Nordic journal of vocational education and training [Elektronisk resurs]
Linköping : Linköping University Electronic Press : 2011- : 10 : sid. 106-128 :
Obligatorisk

Att platsa i en skola för alla : elevhälsa och förhandling om normalitet i den svenska skolan
Hjörne Eva, Säljö Roger
4., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 242 s. :
ISBN: 9789144095172
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

What is the meaning of special education? Problem representations in Swedish policy documents: Late 1970s–2014
Isaksson J., Lindqvist R.
Ingår i:
European journal of special needs education
Chichester : Wiley : 1986- : 30 : sid. 122-137 :
Obligatorisk

Jobér Anna
Social klass i skolan : det kompensatoriska uppdraget
1. utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2015 : 166 s. :
ISBN: 978-91-27-13936-7
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Lundahl L.
Equality, inclusion and marketization of Nordic education: Introductory notes.
Research in Comparative & International Education, 11(1) : 2016 :
Obligatorisk

Nilholm Claes
En inkluderande skola - möjligheter, hinder och dilemman
Studentlitteratur AB : 2018 : 170 sidor :
ISBN: 9789144126241
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Åsén Nordström Elisabeth
Kollegialt lärande genom pedagogisk handledning och lärande samtal
Första upplagan : Stockholm : Liber : [2017] : 133 sidor :
ISBN: 9789147117161
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet
Stockholm: Utbildningsdepartementet : 2010:800 :
Obligatorisk

Skolverket
Skolverkets Allmänna Råd med kommentarer. Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram
Stockholm: Fritzes : 2014 :
Obligatorisk

Specialpedagogik – för mångfald i skola och samhälle
Ström K., Linnanmäki K.
Ingår i:
Allmändidaktik
Lund : Studentlitteratur : [2017] : 383 sidor :
Obligatorisk

Ytterligare relevant litteratur kan tillkomma, därutöver tillkommer läroplan och styrdokument.