"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Läraryrkets dimensioner för fritidshem 2 (VFU), 2,5 hp

Engelskt namn: Dimensions of the Teaching Profession for Primary School - Extended School 2

Denna kursplan gäller: 2023-04-03 och tillsvidare

Kurskod: 6PE325

Högskolepoäng: 2,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Pedagogiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2023-04-11

Reviderad av: Prefekten, 2023-09-04

Innehåll

I kursen studeras och prövas undervisningsplanering, genomförande och utvärdering av undervisningsmoment inom ett praktiskt/estetiskt ämne. Vidare diskuteras formativ och summativ bedömning av elevers färdigheter och förmågor i relation till de undervisningsmoment den studerande medverkar vid.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande:

Kunskap och förståelse

  • Visa kännedom om bedömning av elevers lärande och utveckling i det praktiskt/estetiska ämnet.

Färdigheter och förmågor

  • Med stöd undervisa elever i grupp.
  • Självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra och utvärdera undervisningsinnehåll i det praktiskt/estetiska ämnet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • Reflektera över att i det praktiskt/estetiska ämnet göra bedömningar av elevers lärande och utveckling.
  • Kunna bemöta och interagera med elever, skolpersonal och andra intressenter på ett ansvarsfullt, respektfullt och professionellt sätt.

Behörighetskrav

Godkänd på kurserna: Att vara grundlärare (VFU) 1,5 hp, Grupprocesser och samverkan ur ett fritidshemsperspektiv 7,5 hp, Att undervisa i fritidshem (VFU) 7,5 hp, Praktiskt estetiskt ämne - Idrott och hälsa 1, 15 hp, Bedömning för och av lärande i grundskolan, 11 hp, Läraryrkets dimensioner för fritidshem 1 (VFU) 11 hp.

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av verksamhetsförlagd utbildning i det praktiskt/estetiska ämnet.

Examination

Kursen examineras genom följande inslag:

  • En individuell skriftlig VFU-rapport (U/G)
  • Ett muntligt seminarie (U/G)
  • Uppvisande av tillämpade didaktiska färdigheter (U/G)

Examinationen av den verksamhetsförlagda utbildningen sker av utsedd examinator (universitetslärare). Lokal VFU-handledare medverkar med ett dokumenterat bedömningsunderlag i enlighet med kursens förväntade studieresultat.

Betyg på hel kurs utgörs av en sammanfattande bedömning och sätts efter avslutad kurs. Hel kurs bedöms enligt skalan Godkänd eller Underkänd.

För varje examinerande inslag anordnas ett ordinarie provtillfälle och ett andra omprovstillfälle inom två månader efter ordinarie provtillfälle. För prov som genomförs i maj och juni månad erbjuds första omprovstillfället inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Därutöver anordnas ett tredje omprovstillfälle inom ett år efter att kursen avslutats. Examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie examinationstillfälle garanteras maximalt två år efter att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat att erbjudas (se regler för betyg och examination på grund och avancerad nivå, Dnr: FS 1.1-574-22). Efter två underkända examinationstillfällen för en viss kurs eller del av kurs har studenten rätt att efter skriftlig begäran hos prefekten få byta examinator.

Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av en anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten. 

Antalet examinationstillfällen på kursens verksamhetsförlagda delar är begränsat till två.

Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall denne uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdighet eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studenten avbryter då sin praktik i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen. Detta innebär att ett praktiktillfälle är förbrukat.

I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt vid vilken kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att hen tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen. Om det i kursplanen anges att det finns begränsningar av antalet provtillfällen och studenten har förbrukat dessa har studenten inte rätt till nytt provtillfälle. 

I alla övriga fall som en student blir underkänd på verksamhetsförlagda delar av kursen ska en uppföljning göras av examinator i samråd med studenten efter kursens avslut. Denna ska ta fasta på vilka delar av de förväntade studieresultaten på kursen som studenten inte uppnått. Uppföljningen ska genomföras i god tid innan studenten får påbörja en eventuell ny praktikperiod.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.umu.se/student, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan.

Litteratur

Giltig från: 2023 vecka 14

Annerstedt Claes
Att (lära sig) vara lärare i idrott och hälsa
Göteborg : Multicare : 2007 : 207 s. :
ISBN: 91-974590-2-X
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Idrottsdidaktiska utmaningar
Larsson Håkan, Meckbach Jane
2. uppl. : Stockholm : Liber : 2012 : 304 s. :
ISBN: 978-91-47-10657-8
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Undervisning i teori och praktik - en introduktion i didaktik. 8:e upplagan
Lindström Gunnar, Pennlert Lars Åke
8 uppl. : Fundo Förlag : 2022 : 111 sidor :
ISBN: 9789198603934
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Aktuella styrdokument för grundskolan. www.skolverket.se