Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Spanska för ämneslärare, kurs III, 30 hp

Engelskt namn: Spanish for the Upper Secondary School Levels, Course 3

Denna kursplan gäller: 2021-01-04 och tillsvidare

Kurskod: 6SA011

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Spanska: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2016-12-08

Reviderad av: Studierektor för Institutionen för språkstudier, 2020-09-23

Innehåll

Kursen omfattar fyra moduler:

Modul 1. Lingvistik, syntax, idiomatik samt översättning, 7, 5  högskolepoäng
Fördjupade studier i modern lingvistik med fokus på spanskan. Vidareutveckling av kunskaper och färdigheter i spansk syntax och idiomatik, textproduktion med inriktning mot olika genrer.

Modul 2. Spanskspråkig litteratur och litteraturhistoria, 7,5 högskolepoäng
Studier av spanskspråkig litteratur ur olika genrer från medeltiden fram till sekelskiftet 1900. De litterära verken läses i förhållande till aktuell epok samt analyseras med tillämpbara litteraturvetenskapliga metoder.

Modul 3. Språkdidaktik, 9 högskolepoäng
I delkursen ingår fördjupade studier av språkdidaktisk forskning som relateras till undervisning och undervisningsmaterial i spanska. Vidare ingår analys och utvärdering av undervisningsmaterial samt planering av undervisningssekvenser som motiveras utifrån styrdokument och relevant forskning.

Modul 4. Didaktikarbete, 6 högskolepoäng
Den studerande fördjupar sig inom ett individuellt valt område inom språkdidaktik. Utifrån en problemformulering samlar och analyserar den studerande lämpligt material. Resultatet presenteras i en kortare uppsats som försvaras vid ett seminarium. Kritisk granskning av ett annat arbete ingår.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande
Kunskap och förståelse
 • kunna förklara och sammanfatta grundläggande teoretiska begrepp inom språkdidaktik, språkvetenskap och litteraturvetenskap;
 • uppvisa fördjupade kunskaper om spansk litteraturhistoria;
 • uppvisa fördjupade kunskaper om teori och metod inom pragmatisk analys.
Färdighet och förmåga
 • i sin skriftliga produktion uppvisa en hög grad av språklig korrekthet samt kunna tillämpa fördjupade kunskaper om spansk morfologi, syntax och idiomatik;
 • kunna tillämpa litteraturvetenskapliga metoder i analys av skönlitterära verk ur olika genrer;
 • självständigt kunna formulera ett problem och med utgångspunkt i detta avfatta en kortare uppsats på spanska inom spansk språkdidaktik samt kunna försvara denna vid ett slutseminarium;
 • kunna analysera undervisningsmaterial som förekommer i spanskundervisning i grund- och gymnasieskolan och relatera detta till det språkdidaktiska forskningsfältet;
 • kunna välja ut och motivera lämpligt stoff för en planering samt evaluering av undervisningssekvenser i spanska med hänvisning till relevant forskning och styrdokument;
 • kunna utvärdera undervisningsmaterial och evalueringsmetoder i spanska med hänvisning till relevant forskning för undervisning i ämnet spanska.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • kunna granska och värdera andra studenters vetenskapliga arbeten;
 • kunna sammanfatta och förklara de viktigaste litterära strömningarna från den spanska medeltiden fram till sekelskiftet 1900 samt relatera till dessa i sin läsning av litterära verk från olika epoker.

Behörighetskrav

Univ: 30 hp spanska för ämneslärare inom intervallet 1-30 hp + 22,5 hp spanska för ämneslärare inom intervallet 31-60 hp, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Modul 1. Lingvistik, syntax, idiomatik samt översättning, 7,5 högskolepoäng
Undervisningen består av:
- lektioner och gruppövningar i spansk lingvistik;
- övningar i skriftlig översättning, syntax, skriftlig produktion, samt övningar över valda problem inom den spanska grammatiken.

Modul 2. Spanskspråkig litteratur och litteraturhistoria, 7,5 högskolepoäng
Undervisningen består av föreläsningar och seminarier.

Modul 3. Språkdidaktik, 9 högskolepoäng
Undervisningen består av föreläsningar och seminarier.

Modul 4. Didaktikarbete, 6 högskolepoäng
Undervisningen består av enskild handledning.

Examination

Examinationen sker genom bedömning av skriftliga slutprov, fortlöpande examination, seminarier samt inlämningsuppgifter.

Modul 1. Lingvistik, syntax, idiomatik samt översättning, 7,5 högskolepoäng
a) skriftliga inlämningsuppgifter och muntlig presentation i Lingvistik (3,5 hp)
b) skriftligt prov i Skriftlig produktion och översättning (4 hp).

Modul 2. Spanskspråkig litteratur och litteraturhistoria, 7,5 högskolepoäng
a) En skriftlig inlämningsuppgift och fortlöpande, muntlig examination av textkursen (4,5 hp);
b) skriftligt prov i litteraturhistoria (3 hp).

Modul 3. Språkdidaktik, 9 högskolepoäng
Delkursen examineras genom en skriftlig inlämningsuppgift.

Modul 4. Didaktikarbete, 6 högskolepoäng
Delkursen examineras genom bedömning av färdig uppsats och opposition vid ett obligatoriskt slutseminarium.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten. 

Vid examination används betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. Den som godkänts i prov får ej undergå prövning för högre betyg.

För att få Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått detta betyg på moment omfattande lägst 15 högskolepoäng. Utöver förväntade studieresultat (FSR) läggs i bedömningen för betyget Väl godkänt särskild vikt vid den studerandes förmåga att uttrycka sig korrekt i tal och skrift på spanska samt att tydliggöra och kritiskt diskutera samband mellan enskilda frågeställningar och i kursen behandlade teorier och synsätt.

Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet. 

Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället. 

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

Tentamensskrivningar i campuskurser görs vid Umeå universitet, Campus Umeå. Till alla salstentamina är anmälan via Studentwebben obligatorisk. 

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till utbildningsledaren vid Humanistiska fakulteten.

Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 1

Modul 1. Lingvistik, syntax, idiomatik samt översättning (7,5 hp)

Fält Gunnar
Spansk grammatik för universitet och högskolor
Lund : Studentlitteratur : 2000 : 535 s. :
ISBN: 91-44-01423-6
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Reyes Graciela
El abecé de la pragmática
Madrid : Arco libros : 1995 : 71 s. :
ISBN: 84-7635-169-0
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Temas de gramática española para estudiantes universitarios : una aproximación cognitiva y funcional
Fernandez Susana S., Falk Johan
New York : Peter Lang : cop. 2014. : 317 s. :
ISBN: 9783631626993
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Artiklar och övningskompendium i lingvistik (tillhandahålls av institutionen)
Institutionen för språkstudier :
Obligatorisk

Ruiz Gurillo Leonor
La lingüística del humor en español
Madrid : Arco/ Libros : 2012 : 163 s. :
ISBN: 9788476358351
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Modul 2. Spanskspråkig litteratur och litteraturhistoria (7,5 hp)

Cejador y Frauca Julio
La vida de Lazarillo de Tormes : y de sus fortunas y adversidades
Madrid : Espasa-Calpe : 1962 : 253 s. :
ISBN: 84-239-3025-4 (hft.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

La vida es sueño
Calderón de la Barca Pedro, Gaston Rafael
2. ed., ilustrada : Zaragosa : Ebro : 1949 : 141 s. :
Obligatorisk

Niebla
Unamuno Miguel de, Valdes Mario de
19, ed. : Madrid : Catedra : 2004 : 300 s. :
ISBN: 84-376-0347-1
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

de Cervantes Saavedra Miguel
El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha
Project Gutenberg: http://www.gutenberg.org/ebooks/2000 (eller valfri komplett utgåva) :
Obligatorisk
Läsanvisning: Läses i urval enl. lärares anvisningar

Gómez de Avellaneda Gertrudis
Sab
Digital utgåva tillgänglig via Biblioteca Virtual Universal : 2003 :
http://www.biblioteca.org.ar/zip22.asp?texto=70100
Obligatorisk

Los pazos de Ulloa
Pardo Bazán Emilia, Mayoral Marina
Madrid : Castalia : 1986 : 416 s. :
ISBN: 84-7039-476-2
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Las épocas de la literatura Española
Pedraza Jiménez Felipe B., Rodríguez Cáceres Milagros
[2]a ed., 2. impr. : Barcelona : Ariel : 2010. : 413 p. :
ISBN: 8434425114
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Artiklar och textkompendier (tillhandahålls av institutionen)

Modul 3. Språkdidaktik (9 hp)

Pautas para la evaluación del español como lengua extranjera
Figueras Casanovas Neus, Puig Soler Fuensanta
Madrid : Edinumen : 2013 : 181 str. :
ISBN: 978-84-9848-242-3
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Artiklar/texter tillkommer; tillhandahålls av institutionen
Institutionen för språkstudier :
Obligatorisk

Modul 4. Didaktikarbete (6 hp)

Väljs i samråd med examinator.