Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Spanska för ämneslärare, kurs 2, 30 hp

Engelskt namn: Spanish for the Upper Secondary School Levels, Course 2

Denna kursplan gäller: 2019-08-26 och tillsvidare

Kurskod: 6SA014

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Spanska: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2019-05-02

Innehåll

Grammatik och textuppbyggnad, skriftlig språkfärdighet, språkvetenskap, språkhistoria, litteratur, språkdidaktik samt språkundervisning i ett interkulturellt perspektiv. Muntliga språkfärdighetsövningar ingår i delarna 3, 5, 6, 7 och 8. 

I kursen ingår 7,5 hp språkdidaktik.

Kursen omfattar följande delar:

1. Grammatik och textuppbyggnad, 5 högskolepoäng
Studier av ett antal områden i den spanska grammatiken och spansk syntax i ett kontrastivt perspektiv gentemot svenska.

2. Språkdidaktik, 7,5 högskolepoäng 
Området innehåller två moduler. I den första modulen, Lärande och undervisning i spanska, ingår studier av teorier om språkinlärning, en översikt över inflytelserika teoretiska paradigm inom språkdidaktik och dessas kopplingar till nuvarande styrdokument samt den Gemensamma referensramen i moderna språk (GERS). Utifrån detta utarbetar studenterna förslag till undervisningsaktiviteter som ska främja elevernas språkutveckling.

I den andra modulen, Vetenskaplig text med inriktning mot språkdidaktik, behandlas aktuell forskning inom ämnesdidaktiken i språk, samt några analysmodeller som är relevanta för ämnet. Övning i att läsa, analysera, presentera och producera vetenskaplig text inom språkdidaktik. 

3. Språkvetenskap, 4,5 högskolepoäng 
Studier i allmän och spansk språkvetenskap.

4. Språkhistoria, 3 högskolepoäng
Studier av huvuddragen i spanskans utveckling från latinet till våra dagar. Vidare behandlas spanskans släktskap med och influenser från andra språk.

5. Modern spanskspråkig litteratur, 7,5 högskolepoäng
Studier av såväl litteraturhistoriska epoker och genrer under 1900-talet som litteraturvetenskapliga teorier och begrepp. De ingående litterära verken analyseras utifrån olika litteraturvetenskapliga perspektiv.

6. Språkundervisning i ett interkulturellt perspektiv, 2,5 högskolepoäng
Studier av begreppet interkulturalitet i olika kontexter. Vistelsen i Spanien utgör fallstudie av villkoren för språkundervisning i Spanien samt av spanskt samhälle och kultur.

Denna modul kan bytas ut mot modul 7. Interkulturell fördjupning i det fall den studerande av sociala eller medicinska skäl inte kan delta i nämnda utlandsstudier.

7. Interkulturell fördjupning 2,5 högskolepoäng
I det fall studenten inte deltar i modul 6. Språkundervisning i ett interkulturellt perspektiv ersätts det av ett av nedanstående alternativ:
- Interkulturell fördjupning Latinamerika, 2,5 högskolepoäng
eller
- Interkulturell fördjupning Spanien, 2,5 högskolepoäng.
Utifrån ett interkulturellt perspektiv studeras aktuella texter om Latinamerikas resp. Spaniens kultur och samhällsliv. Kunskaperna tillämpas i enskilda fördjupningsarbeten.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna
Kunskap och förståelse
 • sammanfatta huvuddragen i spanskspråkig litteraturhistoria från modernismen fram till våra dagar;
 • visa grundläggande kunskaper om språkvetenskaplig terminologi på spanska;
 • sammanfatta och exemplifiera grundläggande drag gällande spanskans utveckling från latinet till våra dagar, huvudsakligen med avseende på fonologi och morfologi, men även vokabulär;
 • sammanfatta aktuell språkdidaktisk forskning om lärande och språkutveckling, framförallt gällande spanska som främmande språk;
 • kunna redogöra för några teorier om hur inlärning av ett främmande språk går till;
 • kunna redogöra för hur undervisning kan stödja språkinlärningsprocessen;
 • kunna beskriva och diskutera de nationella styrdokumenten och deras koppling till de teorier om språkinlärning och språkundervisning som återfinns i den Gemensamma europeiska referensramen.
Färdighet och förmåga
 • ur ett kontrastivt perspektiv tillämpa kunskaper om spansk syntax, fraseologi, idiomatiska uttryck, grammatik, synonymik och stilistik;
 • applicera modeller för att skriva en kort teoretisk bakgrund med vetenskaplig ansats kring en språkdidaktisk problemställning;
 • analysera såväl form som innehåll i språkdidaktisk vetenskaplig text;
 • analysera skönlitteratur tematiskt och strukturellt;
 • kunna söka, sammanställa och presentera information, både muntligt och skriftligt på spanska;
 • utifrån ett givet material kunna utforma förslag till undervisningsaktiviteter i spanska;
 • kunna motivera de didaktiska val som gjorts utifrån styrdokument och aktuell forskning.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • jämföra och förklara interkulturella fenomen;
 • kunna reflektera kring egna erfarenheter av språkinlärning.

Behörighetskrav

Univ: 22,5 hp spanska inom intervallet 1-30 hp i vilka grammatik ska ingå, eller motsvarande

Undervisningens upplägg

1. Grammatik och textuppbyggnad, 5 högskolepoäng
Föreläsningar och gruppövningar i spansk grammatik, där studiet av några kapitel i en spanskspråkig grammatik ingår. Övningar i vokabulär, fraseologi, idiomatiska uttryck, grammatik, synonymik och stilistik samt skriftlig översättning ingår.

2. Språkdidaktik, 7,5 högskolepoäng
I modulen Lärande och undervisning i spanska består undervisningen av föreläsningar och seminarier. Redovisning av examinerande uppgifter görs vid ett antal obligatoriska seminarier. 

I modulen Vetenskaplig text med inriktning mot språkdidaktik består undervisningen av seminarier där övningar i analys av såväl form som innehåll i språkdidaktisk akademisk text samt egen textproduktion ingår. 

3. Språkvetenskap, 4,5 högskolepoäng
Lektioner i språkvetenskap vari ingår muntliga språkfärdighetsövningar.

4. Språkhistoria, 3 högskolepoäng
Lektioner och föreläsningar i språkhistoria.

5. Modern spanskspråkig litteratur, 7,5 högskolepoäng
Lektioner i litteraturhistoria och seminarier kring den lästa skönlitteraturen.

6. Språkundervisning i ett interkulturellt perspektiv, 2,5 högskolepoäng
Modulen är förlagd till Universidad de Alcalá de Henares, Spanien. Genom ett antal skolbesök fördjupas kunskaperna kring språkundervisningens villkor.

7. Interkulturell fördjupning, 2,5 högskolepoäng
Denna modul ersätter i förekommande fall utlandsstudierna i modul 6. Språkundervisning i ett interkulturellt perspektiv

Lektioner om Spaniens eller Latinamerikas kultur och samhällsliv från 1970-talet och framåt. Enskild handledning eller grupphandledning beroende på de studerandes ämnesval.

Examination

1. Grammatik och textuppbyggnad
Examineras genom skriftlig salstentamen.
Modul 1: Grammatik och textuppbyggnad, 5 hp
Grammar and text structure

2. Språkdidaktik 
Lärande och undervisning i spanska examineras genom muntliga redovisningar och skriftliga uppgifter. Vetenskaplig text med inriktning mot språkdidaktik examineras genom inlämningsuppgifter. 
Modul 2a: Lärande och undervisning i spanska, 4,5 hp
Teaching and learning of Spanish 

Modul 2b: Vetenskaplig text med inriktning mot språkdidaktik, 3 hp
Scientific texts focussing on language teaching and learning

3.  Språkvetenskap 
Examineras fortlöpande och genom skriftliga inlämningsuppgifter
Modul 3: Språkvetenskap, 4,5 hp
Linguistics

4.  Språkhistoria
Examineras genom skriftliga prov.
Modul 4: Språkhistoria, 3 hp
History of the Spanish language

5. Modern spanskspråkig litteratur
Litteraturhistoria examineras genom hemtentamen. De skönlitterära texterna och litteraturteori examineras vid seminarier. 
Modul 5a: Litteraturhistoria, 2 hp
Literature history
Modul 5b: Litterära verk och litteraturteori, 5,5 hp
Literary texts and theory

6. Språkundervisning i ett interkulturellt perspektiv
Examineras genom skriftlig inlämningsuppgift. 
Modul 6: Språkundervisning i ett interkulturellt perspektiv, 2,5 hp
Language teaching from an intercultural perspective

7. Interkulturell fördjupning
Examineras genom muntlig och skriftlig redovisning av fördjupningsuppgift 
Modul 7a: Interkulturell fördjupning Latinamerika 2,5 hp 
Intercultural specialisation Latin America
Modul 7b: Interkulturell fördjupning Spanien, 2,5 hp 
Intercultural specialisation Spain

All examination genomförs individuellt. 

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten. 

Vid examination används betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För godkänt betyg på moduler som examineras i flera delar krävs att alla delar är godkända. För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått detta betyg på lägst 20 högskolepoäng. 

Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov. 

Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet. Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället. 

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

Tentamensskrivningar i campuskurser görs vid Umeå universitet, Campus Umeå. Till alla salstentamina är anmälan via Studentwebben obligatorisk. 

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till utbildningsledaren vid Humanistiska fakulteten.

Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen (1993:100) 6 kap. 6-8 §§ samt: http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/. Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Litteratur

Giltig från: 2019 vecka 30

Kurslitteratur

1. Grammatik och textuppbyggnad, 5 hp

Fält Gunnar
Spansk grammatik för universitet och högskolor
Lund : Studentlitteratur : 2000 : 535 s. :
ISBN: 91-44-01423-6
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Norstedts svensk-spanska ordbok : [56.000 ord och fraser]
Benson Ken, Strandvik Ingemar, Santos Melero María Esperanza
Stockholm : Norstedt : cop. 1993 : xxxviii, 685 s. :
ISBN: 91-1-915612-X (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

2. Språkdidaktik, 7,5 hp

Tornberg Ulrika
Språkdidaktik
5. uppl. : Malmö : Gleerups utbildning AB : 2015 : 253 s. :
ISBN: 9789140691507
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Styrdokument för ungdomsskolan.
Skolverket :
Hämtas på Skolverkets webbsida:
Obligatorisk

Artiklar som hämtas från internet, lärplattform eller Universitetsbibliotekets digitala resurser. Obligatorisk

3. Språkvetenskap, 4,5 hp

Lagerholm Per
Språkvetenskapliga uppsatser
2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 158 s. :
ISBN: 978-91-44-05645-6
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Kompendium med texter i lingvistik. Obligatoriskt. Tillhandahålls via lärplattform.

4. Språkhistoria, 3 hp

Medina López Javier
Historia de la lengua española. : español medieval 1
2. ed. : Madrid : Arco Libros : 2003 : 90 s. :
ISBN: 84-7635-382-0
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

5. Litteratur, 7,5 hp

Mastretta Ángeles
Arráncame la vida.
4. ed. : Barcelona : Seix Barral : 1995 : 238 s. :
ISBN: 84-322-3093-6
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Puig Manuel
El beso de la mujer araña
8. ed. : Barcelona : Seix Barral : 1988 : 286 s. :
ISBN: 84-322-3026-X
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

La casa de Bernarda Alba
García Lorca Federico, Josephs Allen, Caballero Juan
31. ed. : Madrid : Cátedra : 2004 : 205 s. :
ISBN: 84-376-0068-5 (även tidigare ed.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Matute Ana María
Historias de la Artámila
6. ed. en Destinolibro : Barcelona : Destino : 2002 : 172 s. :
ISBN: 84-233-2323-4
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

García Márquez Gabriel
Cien años de soledad
Madrid : Alfaguara : 2007. : cxxxviii, 609 p. :
ISBN: 978-84-204-7183-9
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Buero Vallejo Antonio
Historia de una escalera : Las meninas
21. ed. : Madrid : Espasa Calpe : 1993 : 231 s. :
ISBN: 84-239-1810-6
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: (Endast Hisoria de una escalera som är obligatorisk)

Historia de las literaturas hispánicas : aproximaciones críticas
Castro Andrea, Jiménez Tornatore Eduardo
1. ed. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 285 s. :
ISBN: 9789144072166
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Kompendium med poesi. Obligatoriskt. Tillhandahålls via lärplattform.

6. Språkundervisning i ett interkulturellt perspektiv, 2,5 hp

Soler-Espiauba Dolores
Contenidos culturales en la enseñanza del español como 2/L
Madric : Arco libros : 2006 : 478 s. :
ISBN: 84-7635-643-9
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

7. Interkulturell fördjupning, 2,5 hp

Litteratur väljs i samråd med examinator