Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Språk-, skriv- och läsutveckling för speciallärare, 30 hp

Engelskt namn: Language and literacy development for special needs education

Denna kursplan gäller: 2023-01-02 och tillsvidare

Kurskod: 6SD024

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Språkdidaktik: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2022-06-27

Innehåll

Kursens övergripande syfte är att utveckla den studerandes kunskap om och förståelse för barns och elevers språk-, skriv- och lässvårigheter i en skolkontext med en teoretisk förankring i språkpsykologiska och sociokulturella perspektiv. Den studerande ska tillägna sig färdigheter i att kartlägga, förändra och utveckla lärmiljöer i syfte att stödja alla barns språk-, skriv- och läsutveckling, samt lärande. Vidare ska den studerande tillägna sig förmåga att självständigt genomföra och tolka läs- och skrivutredningar, samt implementera elevanpassade insatser utifrån utredningens utfall på individ-, grupp- och skolnivå. Dessutom syftar kursen till att utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt, och en professionsutveckling av speciallärarens praktik. 

Delkurs 1: Barns och elevers språkutveckling (7,5 hp) 

Delkurs 2: Elevers skriv- och läsutveckling (8,5 hp) 

Delkurs 3: Bedömning av elevers språk-, skriv- och läsutveckling (7,5 hp) 

Delkurs 4: Didaktiska insatser vid språk-, skriv- och lässvårigheter (6,5 hp) 

Delkurs 1: Barns och elevers språkutveckling 

Under delkursen behandlas lingvistiska grundbegrepp i samband med barns och elevers typiska språkutveckling. Funktionsnedsättningen språkstörning (förekomst, orsaker, uttryck och konsekvenser för lärandet) behandlas, därutöver behandlas även språklig förmåga vid neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (exempelvis ADHD/ADD, autismspektrumsvårigheter) i relation till lärande och socialt samspel. I delkursen diskuteras även flerspråkiga perspektiv på språkinlärning samt språkstörning.  

Delkurs 2: Elevers skriv- och läsutveckling 

Under delkursen behandlas läs- och skrivutvecklingens olika delkomponenter utifrån sociokulturella och språkpsykologiska teorier. Olika vetenskapliga synsätt på diagnoser diskuteras, t ex pedagogiska, lingvistiska och neurobiologiska perspektiv. Funktionsnedsättningen dyslexi (förekomst, orsaker, uttryck och konsekvenser för lärandet) behandlas, därutöver behandlas även skriv- och läsförmåga vid neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (exempelvis ADHD/ADD, autismspektrumsvårigheter) i relation till lärande och socialt samspel. I delkursen diskuteras även flerspråkiga perspektiv på läs- och skrivutveckling, samt skriv- och lässvårigheter. Dessutom behandlas läs- och skrivsvårigheters påverkan på individers självbild, motivation, delaktighet och sociala tillhörighet.  

Delkurs 3: Bedömning av elevers språk-, skriv- och läsutveckling 

Under delkursen behandlas språkpsykologiska teorier av betydelse för bedömning av elevers språk-, läs- och skrivsvårigheter. Aktuella test- och kartläggningsmaterial analyseras kritiskt utifrån ett teoretiskt och metodiskt perspektiv. Centrala begrepp vid genomförande av standardiserade och normerade test introduceras. Studenten genomför en egen fallstudie i form av en läs- och skrivutredning med elev. I delkursens centrala skriftliga examinationsuppgift får studenten redovisa och tolka resultaten från den genomförda läs- och skrivutredningen utifrån genomförda test- och kartläggningsmaterial, observationer i klass samt samtal med lärare, vårdnadshavare och elev. Inom delkursen behandlas och diskuteras även betyg- och bedömningspraktiker vid språk-, läs- och skrivsvårigheter.  

Delkurs 4: Didaktiska insatser vid språk-, läs- och skrivsvårigheter 
 
Under delkursen behandlas aktuell forskning om evidensbaserade pedagogiska arbetssätt, metoder och IKT-strategier som främjar lärande och socialt samspel vid språk-, läs- och skrivsvårigheter för elever i olika åldersgrupper på individ- och gruppnivå. Därutöver diskuteras olika aspekter i lärmiljön som främjar alla elevers språk-, läs- och skrivutveckling. Under delkursen genomför studenten en observationsuppgift i klassrummet med fokus på faktorer i klassrum och undervisning som påverkar den språkliga tillgängligheten och läs- och skrivutvecklingen. Studenten planerar, genomför och utvärderar en pedagogisk insats på individ- och gruppnivå med den elev som har utretts i delkurs 3 med fokus på elevens språk-, läs- och/eller skrivförmåga.

Förväntade studieresultat

Delkurs 1: Barns och elevers språkutveckling (7,5 hp) 
För betyget Godkänd ska den studerande: 
 
Kunskap och förståelse 
 • kunna använda lingvistiska begrepp för att redogöra för barns typiska tal- och språkutveckling 
 • kunna redogöra för hur fonologisk och morfologisk medvetenhet, ordförrådsutveckling samt grammatisk och pragmatisk utveckling påverkas av språkligt relaterade inlärningssvårigheter 
 • kunna beskriva de språkliga svårigheternas orsaker och uttryck vid språkstörning och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt redogöra för vilka konsekvenserna blir för lärande och social utveckling 
 • visa förståelse för språkliga svårigheter i ett flerspråkigt perspektiv 
Färdighet och förmåga 
 • visa förmåga att tillämpa kunskaper om lingvistiska begrepp i analys av elevers muntliga produktion 
 • Värderingsförmåga och förhållningssätt 
 • kritiskt värdera vetenskapliga studier med fokus på språkliga svårigheter. 

Delkurs 2: Elevers läs- och skrivutveckling (8,5 hp) 
För betyget Godkänd ska den studerande: 

Kunskap och förståelse 
 • kunna redogöra för hur fonologisk och morfologisk medvetenhet, ordförrådsutveckling samt grammatisk utveckling relaterar till läs- och skrivförmåga 
 • kunna redogöra för läs- och skrivutvecklingens respektive läs- och skrivinlärningens olika delkomponenter utifrån ett sociokulturellt och språkpsykologiskt perspektiv 
 • kunna beskriva läs- och skrivsvårigheters orsaker och uttryck vid språkstörning, dyslexi och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt redogöra för vilka konsekvenserna blir för lärande och social utveckling 
Färdighet och förmåga 
 • visa förmåga att analysera elevers skriftliga produktion  
 • visa förmåga att skriftligt presentera en sammanställning av forskning utifrån en vald frågeställning på ett korrekt och begripligt språk som följer vetenskaplig konvention.  
Värderingsförmåga och förhållningssätt 
 • reflektera över hur läs- och skrivsvårigheter påverkar elevers livssituation 
 • kritiskt värdera vetenskapliga studier med fokus på läs- och skrivsvårigheter. 

Delkurs 3: Bedömning av elevers språk-, skriv- och läsutveckling (7,5 hp) 
För betyget Godkänd ska den studerande: 

Kunskap och förståelse 
 • visa kunskap om vilka förmågor som bör bedömas i en läs- och skrivutredning och med vilka metoder bedömningen bör genomföras i relation till elevens ålder och utvecklingsnivå 
 • visa kunskap om hur utfallet i en läs- och skrivutredning kan tolkas i relation till aktuella språkpsykologiska teorier  
 • visa kunskap om när en elev kan vara i behov av ytterligare utredningar hos annan profession eller vårdinrättning t.ex. vid misstanke om språkstörning, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och/eller utvecklingsstörning 
 • visa kunskap om hur utfallet i en läs- och skrivutredning bör tolkas i relation till elevens lärmiljö, samt i relation till elevens och vårdnadshavarnas erfarenheter 
 • visa kunskap om bedömningsfrågor och betygsättning vid språk-, läs- och skrivsvårigheter  
Färdighet och förmåga 
 • kritiskt granska och analysera olika typer av test- och kartläggningsmaterial utifrån deras teoretiska ansatser samt diskutera deras användbarhet och begränsningar 
 • genomföra och analysera pedagogiska utredningar med avseende på språk-, läs- och skrivutveckling samt utifrån insamlat material ta ställning till konsekvenserna för elevens lärande och möjlighet att nå läroplanens mål  
 • muntligt och skriftligt, på ett mottagaranpassat språk, kommunicera utfallet i en läs- och skrivutredning och härigenom praktisera rollen som kvalificerad samtalspartner 
Värderingsförmåga och förhållningssätt 
 • visa förmåga att värdera olika etiska aspekter vid muntlig och skriftlig kommunikation om utfallet i genomförd läs- och skrivutredning. 

Delkurs 4: Didaktiska insatser vid språk-, skriv- och lässvårigheter (6,5 hp) 
För betyget Godkänd ska den studerande: 

Kunskap och förståelse 
 • visa kunskap om aktuella evidensbaserade undervisningspraktiker och metoder för att främja elevers lärande och sociala samspel vid språk-, läs- och skrivsvårigheter
Färdighet och förmåga 
 • visa förmåga att analysera lärmiljön utifrån grad av språklig tillgänglighet 
 • visa förmåga att undanröja hinder och svårigheter för elever med språk-, läs- och skrivsvårigheter på individ- och gruppnivå samt utveckla lärmiljön så att den främjar alla elevers språk-, läs- och skrivutveckling 
 • visa förmåga att planera och genomföra didaktiska insatser i relation till utfall i tidigare genomförd läs- och skrivutredning 
Värderingsförmåga och förhållningssätt 
 • kritiskt värdera forskningsresultat i relation till möjliga tillämpningar i en undervisningspraktik vid språk-, läs- och skrivsvårigheter 
 • reflektera över elevers olika förutsättningar och behov i ett specialpedagogiskt perspektiv. 

Behörighetskrav

Svenska och engelska för grundläggande behörighet för högskolestudier samt Univ: Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp, samt lägst 12,5 hp från Specialpedagogens och speciallärarens yrkesfunktion, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och grupparbeten. I samtliga delkurser ingår obligatoriska utbildningsmoment i form av seminarier, samt verksamhetsförlagda uppgifter i form av en fallstudie där en elev med svårigheter inom området språk/läs/skriv följs under terminen. Eleven deltar i en muntlig uppgift i delkurs 1, en skriftlig uppgift i delkurs 2 samt en läs- och skrivutredning i delkurs 3. I delkurs 4 genomförs en observation av elevens lärmiljö och en pedagogisk insats med samma elev på aktuell skola. De verksamhetsförlagda utbildningsmomenten är obligatoriska.

Examination

Delkurs 1 (7,5 hp): Examination sker genom bedömning av studentens redovisningar vid tre seminarier, en individuell skriftlig analys av en elevs muntliga berättande samt en skriftlig inlämningsuppgift kopplad till kurslitteraturen (3,5 hp). Seminarieredovisningar och analysuppgift (tillsammans 4 hp) bedöms med något av betygen Underkänd eller Godkänd, litteraturuppgiften (3,5 hp) med något av betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.  

Delkurs 2 (8,5 hp): Examination sker genom bedömning av studentens redovisningar vid seminarier (4 hp) och av en individuell skriftlig kunskapsöversikt (4,5 hp). Seminarier bedöms med något av betygen Underkänd eller Godkänd, kunskapsöversikten med något av betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd. 

Delkurs 3 (7,5) hp: Examination sker genom bedömning av studentens redovisning av planering och genomförande av en läs- och skrivkartläggning av en elev (7,5 hp). Examinationen omfattar såväl skriftliga som muntliga delexaminationer samt kamratrespons och bedöms med något av betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd. Antalet examinationstillfällen på denna delkurs är begränsat till fem.

Delkurs 4, (6,5 hp): Examination sker genom seminarier (1,5 hp), en skriftlig rapport av en genomförd klassrumsobservation (2,5 hp) samt en skriftlig rapport (2,5 hp) baserad på genomförd pedagogisk kartläggning och insats. Seminarierna bedöms med något av betygen Underkänd eller Godkänd. De skriftliga uppgifterna bedöms med något av betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd. 

Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten. 

För betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått detta betyg på lägst 13 högskolepoäng. 

För godkänt betyg i modul som examineras i flera delar krävs att alla delar är godkända. 

Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov. 

Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov. Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet. 

Minst ett andra omprovstillfälle (uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie kurstillfället. I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet. 

Examinator kan besluta att en student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan få möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt; komplettering för högre betyg är inte tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination i stället för komplettering och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt

Övriga föreskrifter

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas. För delkurs 3 gäller detta endast om studenten inte utnyttjat alla examinationstillfällen.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.