Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Samhällskunskap 2, 30 hp

Innehåll

Moment 1. Sociala strukturer, social kategorisering och socialt handlande, 12 hp
Social structures, social categories and agency, 12 hp

Momentet tar sin utgångspunkt i och breddar tidigare moments undervisning vad gäller medborgarskap, välfärdsstat och arbetsmarknad. Därefter lyfter vi fram både teoretiska diskussioner och empiriska exempel på social stratifiering, klass, etnicitet, genus och sexualitet. Under momentet fokuseras även normer och social handling.
 
Moment 2. Jämförande politik, 6 hp
Comparative Politics, 6 hp

Momentet syftar till att ge breda kunskaper om andra länders politiska system samt en grundläggande förståelse för relationen mellan institutioner och beteende. Under momentet behandlas frågor som: Hur fungerar egentligen politiken i andra länder? Vilken roll spelar sådant som vilket valsystem eller vilken typ av regering som finns i ett land? Hur kan olika institutionella val påverka kvinnors politiska deltagande? Vilken skillnad gör demokrati och maktdelning i praktiken? Under momentet kommer vi att kritiskt granska de svar som finns i vedertagen litteratur. De studerande ges också möjlighet att börja utveckla egna svar på denna typ av frågor.
 
Moment 3. Internationella relationer, 6 hp
International Relations, 6 hp

Momentet ger en bred introduktion till kunskaps- och forskningsområdet internationella relationer. Momentet tar upp ett antal världspolitiska händelser under de senaste hundra åren. Viktiga aktörer, processer, institutioner och sakfrågor studeras utifrån olika teoretiska perspektiv och deras syn på vad som är centralt för förståelsen av internationella relationer.
 
Ämnesdidaktisk strimma, 6 hp (ges parallellt med moment 1-3)
I Samhällskunskap 2 behandlas didaktiska frågor som relaterar till momentens innehåll. Med hjälp av olika teoretiska begrepp fördjupas samhällskunskapsdidaktiska frågor om innehåll, metod och bedömning.

Förväntade studieresultat

Moment 1. Sociala strukturer, social kategorisering och socialt handlande, 12 hp
För godkänd kurs ska den studerande avseende kunskap och förståelse kunna:
 • förstå och redogöra för utvalda centrala sociologiska teorier och perspektiv
 • förstå och redogöra för ett urval av sociologiskt relevanta teman 
För godkänd kurs ska den studerande avseende färdighet och förmåga kunna:
 • självständigt och kritiskt applicera sociologiska teoretiska perspektiv på allmänt förekommande samhällsfenomen
 • självständigt skriva akademisk text kring specificerade frågeställningar och teman
För godkänd kurs ska den studerande avseende värderingsförmåga kunna:
 • reflektera och kritiskt granska samhälleliga normer och värderingar
Moment 2. Jämförande politik, 6 hp
För godkänd kurs ska den studerande avseende kunskap och förståelse kunna:
 • redovisa grundläggande kunskaper om jämförande metod och hur systematiska jämförelser mellan länder kan genomföras
 • förklara och beskriva orsaker till, såväl som effekter av, institutionella val i olika länder
För godkänd kurs ska den studerande avseende färdighet och förmåga kunna:
 • applicera grundläggande begrepp för att beskriva och jämföra politiska system i olika länder
 • översiktligt diskutera och exemplifiera den ömsesidiga relationen mellan politiska institutioner och politiskt beteende i olika länder
Moment 3. Internationella relationer, 6 hp
För godkänd kurs ska den studerande avseende kunskap och förståelse kunna:
 • återge huvuddragen i den internationella politikens utveckling samt svensk utrikespolitik under 1900-talet och framåt
 • beskriva viktiga aktörer, processer, institutioner och sakfrågor i internationella relationer
 • redogöra för olika teoretiska perspektiv på internationella relationer
För godkänd kurs ska den studerande avseende färdighet och förmåga kunna:
 • diskutera och kritiskt analysera viktiga aktörer, processer, institutioner och sakfrågor i internationella relationer utifrån olika teoretiska perspektiv
Ämnesdidaktisk strimma, 6 hp
För godkänd kurs ska den studerande avseende kunskap och förståelse kunna:
 • redogöra för olika didaktiska typologier i ämnet samhällskunskap
 • kunna beskriva vilka svårigheter elever kan ha i ämnet samhällskunskap 
För godkänd kurs ska den studerande avseende färdighet och förmåga kunna:
 • strukturera och levandegöra undervisningsmaterial om en aktuell samhällsfråga utifrån samhällskunskapsdidaktiskt grundade val
 • formulera relevanta frågor, uppgifter, examinationer samt applicera kunskapskrav i undervisningsmaterialet om en aktuell samhällsfråga utifrån vald målgrupp 
 • transformera de teoretiska kunskaperna i jämförande politik till undervisning i skolämnet samhällskunskap 
 • transformera de teoretiska kunskaperna i internationella relationer till undervisning i skolämnet samhällskunskap.
För godkänd kurs ska den studerande avseende värderingsförmåga kunna:
 • reflektera och kunna förhålla sig till en heterogen elevgrupp gällande olika tillhörigheter avseende etnicitet, sexualitet och klass

Behörighetskrav

Univ: Samhällskunskap 1, med godkänt resultat på minst 22,5 hp, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Självstudier är en viktig del av kursen. Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier, grupp- och enskilda övningar samt handledning. Arbetsformerna anpassas till de förväntade studieresultaten och varierar från moment till moment. Närvaro kan vara obligatorisk vid seminarie- och gruppövningar. Den som inte är närvarande tilldelas ytterligare uppgifter.

Examination

Examinationsformerna varierar mellan momenten beroende på vilka undervisningsformer som tillämpas och på förväntade studieresultat.
 
Betyg på kurs sätts först när alla prov har inlämnats och alla obligatoriska moment är avklarade. Betygsskalan består av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl Godkänd (VG). För betyget Väl godkänd på hel kurs krävs betyget Godkänd på Ämnesdidaktisk strimma samt betyget Väl godkänd på minst 75% av de högskolepoäng som gäller ämnesstudier. För betyget Väl Godkänd läggs i bedömningen särskild vikt vid den studerandes förmåga att föra samman olika innehållsliga delar till helhetsperspektiv och att relatera detta till lärares vetenskapliga och professionella förhållningssätt. Välgrundade tolkningar och kritisk analys är centralt i bedömningen.
 
Moment 1. Sociala strukturer, social kategorisering och socialt handlande, 12 hp
Examination sker genom seminariedeltagande som kräver individuella och gruppvisa förberedelser, samt genom två individuella skrivuppgifter. Betygsskalan för seminarierna är Underkänd (U) och Godkänd (G) och för de individuella skrivuppgifterna Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG). För att erhålla betyget Godkänd på momentet krävs betyget Godkänd på alla seminarierna samt de två skrivuppgifterna. För att erhålla betyget Väl godkänd krävs betyget Godkänd på alla seminarierna och betyget Väl godkänd på båda skrivuppgifterna.

Moment 2. Jämförande politik, 6 hp
Momentet examineras genom ett seminarium med studentpresentationer (ej möjliga att komplettera), ett litteraturseminarium och skriftlig salstentamen (salstentamen är inte möjlig att komplettera). Seminarierna förbereds i grupp och examineras muntligt och skriftligt. Betygsskalan för studentpresentationer och seminarier är Underkänd (U) och Godkänd (G). Betygsskalan för salstentamen är Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG). För att erhålla betyget Godkänd på hela momentet krävs betyget Godkänd på studentpresentation, litteraturseminarium och på salstentamen. För att erhålla betyget Väl godkänd på momentet krävs betyget Godkänd på studentpresentation och litteraturseminarium samt Väl godkänd på salstentamen. 
 
Moment 3. Internationella relationer, 6 hp
Momentet examineras genom seminarier och skriftlig hemtentamen (hemtentamen är inte möjlig att komplettera). Seminarierna förbereds enskilt och i grupp och examineras muntligt och skriftligt. Betygsskalan för seminarier är Underkänd (U) och Godkänd (G). Betygsskalan för hemtentamen är Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG). För att erhålla betyget Godkänd på hela momentet krävs betyget Godkänd på alla seminarier och på hemtentamen. För att erhålla betyget Väl godkänd på momentet krävs betyget Godkänd på alla seminarier och Väl godkänd på hemtentamen.

Ämnesdidaktisk strimma, 6 hp
Kursens didaktiska innehåll examineras genom en läromedelsproduktion, obligatoriska seminarier och skriftliga uppgifter. Betygsskalan för dessa seminarier och uppgifter är Underkänd (U) och Godkänd (G).
 
Generella regler kring examination
En student som inte helt uppfyller målen för en examination kan, efter beslut av ansvarig lärare, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen kan anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten, men kompletteringsuppgiften måste i omfång motsvara den ursprungliga examinationen.

I normalfallet tilldelas studenten kompletteringsuppgiften i samband med kursavslut eller i samband med att betyg meddelas på det ordinarie examinationstillfället. När väl studenten tagit del av kompletteringsuppgiften har hen tio arbetsdagar på sig att slutföra uppgiften. Om studenten inte uppfyller detta inom utsatt tid kan komplettering endast genomföras nästa tillfälle kursen ges eller under de uppsamlingsveckor som institutionen genomför innan höstterminens början.

I de fall komplettering inte är möjlig gäller omprov. Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.

Studerande som underkänts vid ett provtillfälle har möjlighet att delta i förnyat prov. En student har rätt att begära att få byta examinator efter två underkända prov på moment eller del av kurs. Studierektor kontaktas i sådana fall. Tentamen baserad på denna kursplan kan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.
 
Tillgodoräknande
Den student som önskar tillgodogöra utbildning som inhämtats vid annan institution eller annan högskola (svensk/utländsk) skall göra detta i den ordning som beskrivs i beslutet Tillgodoräknandeordning vid Umeå universitet (Dnr. 545-3317-02).
 
Ansökan om tillgodoräknande ska göras skriftligt. I ansökan ska anges vilket moment eller vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg skall bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas.
 
Efter avslutad kurs kan denna kurs tillgodoräknas som fristående kurs. Observera att det är den institution eller det program som tillåter tillgodoräknande som avgör möjligheten till tillgodoräknande och omfattningen av denna. Den studerande bör därför alltid i förhand klargöra möjligheterna till tillgodoräknande hos ansvarig institution eller program.

Övriga föreskrifter

Kursen avslutas med en skriftlig och anonym kursutvärdering. Under kursens gång genomförs dessutom utvärderingar i form av kursråd.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 35

Moment 1: Sociala strukturer, social kategorisering och socialt handlande

Ambjörnsson Fanny
Vad är queer?
Stockholm : Natur & Kultur : 2019 :
Omslagsbild
ISBN: 9789127824911
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Hegemonic Masculinity: Rethinking the Concept
Connell R. W., Messerschmidt James W.
Ingår i:
Gender & society.
Newbury Park, Calif. : Sage : 1987- : 19 : sid. 829-859 :
Obligatorisk

Migration och etnicitet : perspektiv på ett mångkulturellt Sverige
Darvishpour Mehrdad, Westin Charles
2., [omarb.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 446 s. :
ISBN: 9789144105239
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Modernitet och självidentitet : självet och samhället i den senmoderna epoken
Giddens Anthony, Andersson Sten
Göteborg : Daidalos : 1999 : 277 s. :
ISBN: 91-7173-126-1 ; 292:00
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Hirdman Yvonne
Genussystemet
Ingår i:
Demokrati och makt i Sverige
Stockholm : Allmänna förl. : 1990 : 454 s. : sid. 73-84 :
Obligatorisk

Gruber Sabine
Skolan gör skillnad: Etnicitet och institutionell praktik
Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier. : 2007 :
http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:23466/FULLTEXT01.pdf
Obligatorisk
Läsanvisning: Tillhandahålls på lärplattformen.

Holgersson Ulrika
Klass : feministiska och kulturanalytiska perspektiv
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur AB : 2011 : 215 s. :
ISBN: 978-91-44-04592-4
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Johansson Håkan
Socialpolitiska klassiker
1. uppl. : Malmö : Liber : 2008 : 236 s. :
ISBN: 91-47-07740-9
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Lindgren Simon
Sociologi 2.0 : samhällsteori och samtidskultur
2. uppl. : Lund : Gleerups Utbildning : 2015 : 239 s. :
ISBN: 9789140688170
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Martin Patricia Yancey

2003 :
Obligatorisk

Sarnecki Jerzy
Brottsligheten och samhället
Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2017] : 210 sidor :
ISBN: 9789144115528
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Anvisade texter och material tillkommer.

Moment 2: Jämförande politik

Komparativ politik : institutioner och beteende
Anckar Carsten, Denk Thomas, Karvonen Lauri, Von Schoultz Åsa
Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 320 sidor :
ISBN: 9789144129303
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Introduktion till jämförande politik
Bjarnegård Elin, Freidenvall Lenita
Ingår i:
Politik och kön
Lund : Studentlitteratur : 2017 : 269 sidor : sid. s. 149-166. :
Obligatorisk

Dahlerup Drude
Könskvotering i politiken
Ingår i:
Politik och kön
Lund : Studentlitteratur : 2017 : 269 sidor : sid. s. 193-206 :
Obligatorisk

Komparativ politik : tio politiska system
Denk Thomas, Anckar Carsten
Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 359 sidor :
ISBN: 9789144120751
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Textkompendium som tillhandahålls av institutionen och som innefattar:

Bale Tim
Government and Parliaments – a Long Way from Equality
Ingår i:
European politics
Basingstoke : Palgrave Macmillan : 2008 : xvi, 404 s. :
Obligatorisk

Bunce Valeri Jane
Comparative Democratization Big and Bounded Generalizations
Ingår i:
Comparative political studies
Beverly Hills : Sage publ. : 1968- : Vol. 1- : 33 : sid. 703-734 :
Obligatorisk

Caramani Daniele
Party systems
Ingår i:
Comparative politics
Oxford : Oxford University Press : [2017] : xl, 605 pages :
Obligatorisk

Democracy and Democratization
Dickovick J. Tyler, Eastwood Jonathan
Ingår i:
Comparative politics
New York, New York : Oxford University Press : cop. 2016. : xxv, 638 pages : sid. s. 119-144 :
Obligatorisk

Introduction
Ellis Andrew, Gratschew Maria, Pammett Jon H., Thiessen Erin
Ingår i:
Engaging the electorate
Stockholm : International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA) : cop. 2006 : 139 s. : sid. s. 10-17 :
Obligatorisk

Theoretical Approaches
Hague Rod, Harrop Martin, McCormick John
Ingår i:
Comparative government and politics [Elektronisk resurs]
Basingstoke, Hampshire : Palgrave : 2016 : 1 online resource (xv, 366 pages :
Obligatorisk

Lidström Anders
Kommunsystem i Europa
2., omarb. uppl. : Malmö : Liber : 2003 : 270 s. :
ISBN: 91-47-06214-2
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Kap. 1 och 8-9

Lijphart Arend
Unequal Participation : Democracy's Unresolved Dilemma
Ingår i:
The American political science review[Elektronisk resurs]
[Washington, D.C., etc.] : American Political Science Association. : 91 : sid. 1-14 :
Obligatorisk

Linde Jonas
Nya demokratier
Ingår i:
Jämförande politik
Malmö : Liber : 2008 : 339 s. :
Obligatorisk

Moment 3: Internationella relationer

The globalization of world politics : an introduction to international relations
Eight edition : Oxford : Oxford University Press : 2020 : 617 sidor :
ISBN: 0198825544
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Sverige i världen
Brommesson Douglas, Ekengren Ann-Marie
2. uppl. : Malmö : Gleerups : 2011 : 216 s. :
ISBN: 91-40-67554-8
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Politik och kön : feministiska perspektiv på statsvetenskap
Freidenvall Lenita, Jansson Maria
Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : 2017 : 269 sidor :
ISBN: 978-91-44-11776-8
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Ämnesdidaktisk strimma

Undervisa i samhällskunskap : en ämnesdidaktisk introduktion
Ekendahl Ingegerd, Nohagen Lars, Sandahl Johan
1. uppl. : Sockholm : Liber : 2015 : 186 s. :
ISBN: 9789147111442
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Lindmark Torbjörn
Samhällskunskapslärares ämneskonceptioner
Umeå : Pedagogiska institutionen, Umeå universitet : 2013 : 217 s. :
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-82936
ISBN: 9789174597301
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album