Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Examensarbete, 30 hp

Engelskt namn: Degree project

Denna kursplan gäller: 2011-04-11 till 2014-12-21 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 6SH013

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Statsvetenskapliga institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2011-04-07

Innehåll

Kursen är indelad i två moment om 7,5 respektive 22,5 hp vardera. Det första bygger på och fördjupar de kvantitativa och kvalitativa metodkunskaper som förvärvats under tidigare terminers ämnesteoretiska och utbildningsvetenskapliga studier. Momentets syfte är att ge studerande en fördjupning i samhällsvetenskapliga metoder och en träning i att använda dessa. Momentet behandlar såväl kvalitativa som kvantitativt inriktade metoder varvid avsikten är att lyfta fram vad som förenar men också skiljer dessa metodtraditioner. Momentet inleds med att vissa principiella frågor kring samhällsvetenskaplig forskning, samhällsrelevans och forskningsetik diskuteras. Därefter studeras hur olika vetenskapsteoretiska traditioner och synsätt påverkar metodval och empirisk verifikation – och därmed forskningens resultat. Momentet läggs upp så att den följer olika faser av forskningsprocessen från formulering av forskningsproblem över insamling av data till analys och tolkning av data. Syftet med det andra momentet är att utveckla studentens förmåga att genomföra ett självständigt vetenskapligt uppsatsarbete. Studenten ska i samband med detta få fördjupad kunskap på ett eller flera samhällsvetenskapliga och samhällsdidaktiska forskningsområden.

Förväntade studieresultat

Moment 1 Förväntade studieresultat För godkänd kurs ska den studerande avseende kunskap och förståelse kunna: - redogöra ingående för olika metodtraditioner För godkänd kurs ska den studerande avseende färdighet och förmåga kunna: - självständigt välja och formulera ett forskningsproblem - diskutera det valda problemet utifrån olika metodtraditioner För godkänd kurs ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningssätt kunna: - diskutera för- och nackdelar med olika typer av forskningsdesigner Moment 2 Förväntade studieresultat För godkänd kurs ska den studerande avseende kunskap och förståelse kunna: - kunna granska vetenskapliga artiklar och/eller andra studentuppsatser samt sätta in dessa analyser i vidare teoretiska perspektiv och kunskapssyner För godkänd kurs ska den studerande avseende färdighet och förmåga kunna: - avgränsa ett vetenskapligt problem och formulera en ambitiös samhällsvetenskaplig eller samhällsdidaktisk frågeställning - utarbeta en noga övervägd analysram som är tydligt grundad i samhällsvetenskaplig teori och metod - genomföra en studie genom att tillämpa ändamålsenliga metoder och anknyta till relevant teoribildning - författa en vetenskaplig uppsats som ger ett bidrag till kunskap och forskning på området För godkänd kurs ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningssätt kunna: - reflektera över den egna ansatsens styrkor och svagheter

Behörighetskrav

För ämneslärare 7-9: UK I, Samhällskunskap 1,2, VFU II, UK II samt genomgången VFU III. För ämneslärare gymnasiet: UK I, Samhällskunskap 1,2,3, VFU II, UK II samt genomgången VFU III.

Undervisningens upplägg

Undervisningen består under det första momentet av föreläsningar, seminarier, dataövningar och individuell handledning. Det individuella arbetet med portfolion fortsätter. Under det andra momentet genomförs undervisningen huvudsakligen som eget och självständigt arbete i nära samarbete med en vetenskaplig handledare. Till stöd för studentens arbete kan undervisningen också innehålla deltagande i seminarier.

Examination

Kursens första moment examineras genom författandet av en längre promemoria i vilken diskuteras för- och nackdelar med olika typer av forskningsdesigner och metoder givet det ämne studenten tänker skriva sitt Examensarbete om 22,5 hp i. Promemorian presenteras och försvaras muntligt under ett seminarium. Kursens andra moment examineras genom en egenhändigt författad uppsats. Denna bedöms efter hur väl den uppfyller de förväntade studieresultaten och att den i övrigt är välformulerad och väl strukturerad. Dessutom ingår i kursen att studenten fullgör en kritisk och konstruktiv granskning av andra studentuppsatser och/eller vetenskapliga artiklar. Betyg på kurs sätts först när alla prov har inlämnats och alla obligatoriska moment är avklarade. Betygsskalan består av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG). För betyget Väl godkänd krävs att 22,5 hp är bedömda som väl godkända. I bedömningen läggs särskild vikt vid den studerandes förmåga att föra samman olika innehållsliga delar till helhetsperspektiv och relatera detta till lärares vetenskapliga och professionella förhållningssätt. Välgrundade tolkningar och kritisk analys är centrala. Ett omprov ska erbjudas senast tre månader efter ordinarie provtillfälle, dock ska omprov erbjudas tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats och kopia av studentens tentamen är tillgänglig. Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle, s.k. uppsamlingsprov. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med en annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i en sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet. Studerande som underkänts vid ett provtillfälle har möjlighet att delta i förnyat prov vid totalt minst 5 provtillfällen. En student har rätt att begära att få byta examinator efter två underkända prov på moment eller delar av kurs. Studierektor kontaktas i sådana fall. Tentamen baserad på denna kursplan kan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen. Tillgodoräknande Tillgodoräknande av del av kurs beslutas av betygsättande lärare. Tillgodoräknande av hel kurs beslutas av kanslichefen för Umeå School of Education (USE). Blankett för tillgogoräknande www.umu.se/blankett/SA

Övriga föreskrifter

Generella lärarkompetenser Under din studietid ska du ha utvecklat; Kunskap och förståelse -Kunskap om vetenskapsteori och forskningsmetoder Färdighet och förmåga -Förmåga att kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera över erfarenheter och forskning till utvecklingen av yrkesverksamheten och kunskaper -Förmåga att utveckla den egna kompetensen Värderingsförmåga och förhållningssätt -Förmågan att identifiera behov av ytterligare kunskap -Kommunikativ förmåga Specifika lärarkompetenser i kursen Under denna kurs kommer du att utveckla kompetens inom Kunskap och förståelse Moment 1 -Kvantitativ och kvalitativ forskningsmetodik Moment 2 -Förmågan att granska vetenskapliga artiklar och/eller andra studentuppsatser samt sätta in dessa analyser i vidare teoretiska perspektiv och kunskapssyner Färdighet och förmåga Moment 1 -Konsten att formulera forskningsproblem Moment 2 -Förmågan att avgränsa ett vetenskapligt problem och formulera en ambitiös samhällsvetenskaplig eller samhällsdidaktisk frågeställning -Förmågan att utarbeta en noga övervägd analysram som är tydligt grundad i samhällsvetenskaplig teori och metod -Förmågan att genomföra en studie genom att tillämpa ändamålsenliga metoder och anknyta till relevant teoribildning Värderingsförmåga och förhållningssätt Moment 1 -Forskningsdesign Moment 2 -Förmågan att författa en vetenskaplig uppsats som ger ett bidrag till kunskap och forskning på området Kursen avslutas med kursvärdering.

Litteratur

Giltig från: 2011 vecka 15

Moment 1

Kursen ges första gången om flera år nedan anges därför endast tentativa förslag på litteratur. Kurslitteraturen skall uppdateras innan kursstart.

Statistical methods for the social sciences
Agresti Alan, Finlay Barbara
4. ed. : Upper Saddle River, N.J. : Pearson : 2009 [dvs 2008] : xiii, 609 s. :
ISBN: 0-13-713150-X (hft.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Rethinking social inquiry : diverse tools, shared standards.
Brady Henry E., Collier David
Lanham, Md. : Rowman&Littlefield : xx, 362 s. :
ISBN: 0-7425-1126-X
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Ways of Knowing: Competing Methodologies in Social and Political Research
Moses Jonathon W., Knudsen Torbjorn
Houndsmills, Basingstoke, Hampshire & New York : Palgrave Macmillan : 2007 :
Obligatorisk

Qualitative research practice : a guide for social science students and researchers
Ritchie Jane, Lewis Jane
London : SAGE : 2003 : xv, 336 s. :
ISBN: 0-7619-7109-2
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

CODEX - regler och riktlinjer för forskning:http://codex.vr.se/index.shtml

Moment 2

Backman Jarl
Att skriva och läsa vetenskapliga rapporter.
4. [tr.] : Lund : Studentlitteratur : 1986 : 73, [7]s. : diagr. ; 23 cm :

Academic writing : a university writing course
Björk Lennart A., Räisänen Christine
3. ed. : Lund : Studentlitteratur : 2003 : 399 s. :
ISBN: 91-44-03074-6
Se bibliotekskatalogen Album

Hedman Thomas
Informationssökning för samhällsvetare och humanister
2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 1999 : 115 s. :
http://www.studentlitteratur.se/o.o.i.s/732
ISBN: 91-44-01106-7 ; 229:00
Se bibliotekskatalogen Album

Att lyckas med seminarieuppsatsen
Larsson Hans Albin, Nilsson Per
4. uppl. : Stockholm : SNS förl. : 2004 : 67 s. :
ISBN: 91-7150-980-1
Se bibliotekskatalogen Album

Trost Jan
Att skriva uppsats med akribi.
2., [rev.]uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2002 : 96 s. :
ISBN: 91-44-04064-4
Se bibliotekskatalogen Album

Att utreda, forska och rapportera
Eriksson Lars Torsten, Wiedersheim-Paul Finn
8., förnyade uppl. : Malmö : Liber : 2006 : 206 s. :
http://www2.liber.se/bilder/omslag/100/4706385o.jpg
ISBN: 91-47-08605-X
Se bibliotekskatalogen Album

Widerberg Karin
Att skriva vetenskapliga uppsatser
Lund : Studentlitteratur : 1995 : 91 s. :
ISBN: 91-44-49441-6
Se bibliotekskatalogen Album

Widerberg Karin
Vetenskapligt skrivande : kreativa genvägar
Lund : Studentlitteratur : 2003 : 103 s. :
ISBN: 91-44-03040-1 : 247:00
Se bibliotekskatalogen Album

Problemformulering, undersökning och rapport
Winter Jenny, Edgardh Margareta
3., [utök.] uppl. : Stockholm : Almqvist & Wiksell : 1992 : 88 s. :
ISBN: 91-21-13324-7 ; 145:00
Se bibliotekskatalogen Album

Wiksell, (även 1977 och 1982 på Liber förlag)