Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Profession och vetenskap för ämneslärare, 7,5 hp

Engelskt namn: Profession and Science for Teachers in Upper Secondary School

Denna kursplan gäller: 2020-10-05 och tillsvidare

Kurskod: 6SH016

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Statsvetenskapliga institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2020-06-24

Innehåll

Kursen behandlar lärarens roll, arbete och skolans uppdrag utifrån lag och policy samt vad det innebär att arbeta i en offentlig och politiskt styrd organisation. Kursen syftar till att ge kunskap om att verka i ett styrsystem baserat på mål och resultatstyrning. Under kursen introduceras rättsliga principer, lagar och förordningar som har betydelse för lärarens roll och uppdrag. Läraren som myndighetsutövare behandlas, särskilt vad avser skollagens bestämmelser om disciplinära åtgärder och om särskilt stöd. Vidare studeras lärarens tystnadsplikt och sekretess enligt såväl skollagen som offentlighets- och sekretesslagen. Kursen omfattar även hur skolans styrs på nationell, huvudmans och lokal nivå. Det inkluderar perspektiv på mål och resultatstyrning, skolans styrkedja, det systematiska kvalitetsarbete och arbetet med skolutveckling och hur det påverkar lärares roll och förutsättningar.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
  • Känna till och förstå hur rättssystemet, främst skoljuridiken, påverkar skolans verksamhet.
  • Känna till och förstå skolans styrsystem, dess politiska och institutionella omgivning samt kunna relatera detta till lärares dagliga praktik.
  • Känna till och förstå skolan som organisation och hur kultur, struktur och ledarskap påverkar skolans verksamhet.
  • Känna till och förstå grunderna för arbetet med systematiskt kvalitetsarbete och utifrån det förstå lärarens roll i arbetet med planering, uppföljning, utvärdering och utveckling.
Färdighet och förmåga
  • Identifiera och analysera skoljuridiska problem som har betydelse för lärarens yrkesutövning samt diskutera tänkbara lösningar på dessa problem.
  • Kunna reflektera och analysera lärarens roll i ett politiskt och organisatoriskt styrsystem.
  • Kunna förhålla sig till och analysera skolans arbete med styrdokument, kvalitet och utveckling
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • Visa förmåga att inom skoljuridikens område göra bedömningar med hänsyn till elevens rättssäkerhet och etiska aspekter.
  • Visa förmåga att analysera och reflektera över den egna professions roll i styrkedjan.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs att den studerande har godkänt betyg på kursen Läraryrkets dimensioner 22,5 hp (Verksamhetsförlagd utbildning, VFU III).

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar, obligatoriska seminarier och skrivuppgifter i form av tillämpningsövningar baserat på aktuell lagstiftning och myndighetsmaterial samt läsloggar.

Examination

Examinationen sker på grundval av två delar, dels genom 1) de obligatoriska seminarier och tillämpningsövningar som angivits under rubriken Undervisning ovan, och dels genom 2) individuella skriftliga inlämningsuppgifter.

För att bli godkänd på hela kursen krävs godkänt resultat på samtliga delar under punkterna 1 och 2 ovan. För punkt 1, och de däri ingående delarna, ges endast betygen Underkänd (U) och Godkänd (G). För de individuella skriftliga inlämningsuppgifterna, punkt 2 ovan, ges betyget Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl Godkänd (VG).

På kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). Betyg på hel kurs sätts när alla aktiviteter under punkterna 1 och 2 ovan är genomförda. Den som erhållit ett godkänt betyg på kursen kan ej examineras för högre betyg. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22§). Begäran om ny examinator ställs till prefekten för Statsvetenskapliga institutionen. Examination baserad på denna kursplan garanteras under minst två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.
 
Generella regler kring examination
En student som inte helt uppfyller målen för en examination kan, efter beslut av ansvarig lärare, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen kan anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten, men kompletteringsuppgiften måste i omfång motsvara den ursprungliga examinationen.

I normalfallet tilldelas studenten kompletteringsuppgiften i samband med kursavslut eller i samband med att betyg meddelas på det ordinarie examinationstillfället. När väl studenten tagit del av kompletteringsuppgiften har hen tio arbetsdagar på sig att slutföra uppgiften. Om studenten inte uppfyller detta inom utsatt tid kan komplettering endast genomföras nästa tillfälle kursen ges eller under de uppsamlingsveckor som institution genomför under vecka 34 och 35.

I de fall komplettering inte är möjlig (anges vid varje specifik examinationsuppgift ovan) gäller omprov. Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Därutöver tillämpas uppsamlingsveckor vilket innebär att kompletteringar behandlas under fasta tider på året oberoende när kursen/momentet gavs. Dessa uppsamlingsveckor sker vecka 34 och 35.

Studerande som underkänts vid ett provtillfälle har möjlighet att delta i förnyat prov. En student har rätt att begära att få byta examinator efter två underkända prov på moment eller del av kurs. Studierektor kontaktas i sådana fall. Tentamen baserad på denna kursplan kan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

Kursen avslutas med en skriftlig kursutvärdering.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 41

Juridik för lärare
Andersson Anderz, Boström Viola, Lyrenäs Sara, Nilsson Rådeström Nina, Sidenhag Lina
Första upplagan : Stockholm : Liber : [2017] : 206 sidor :
ISBN: 9789147112975
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Håkansson Jan
Systematiskt kvalitetsarbete i förskola, skola och fritidshem : strategier och metoder
Andra upplagan : 2017 : 173 sidor :
ISBN: 9789144121130
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Struktur, kultur, ledarskap : förutsättningar för framgångsrika skolor
Höög Jonas, Johansson Olof
2., [uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 223 s. :
ISBN: 978-91-44-10288-7
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Skolan som politisk organisation
Jarl Maria, Pierre Jon
Tredje upplagan : 2018 : 224 sidor :
ISBN: 9789140696984
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Myndighetsmaterial i form av skollag, allmänna råd, statistik, tillsyn och granskningsrapporter.

Skoljuridik
Boström Viola, Lundmark Kjell
4. [uppdaterade och utök.] uppl. : Malmö : Liber : 2016 : 450 s. :
ISBN: 9789147112432
Se bibliotekskatalogen Album

Bedömning i och av skolan : praktik, principer, politik
Folke-Fichtelius Maria, Lundahl Christian
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur AB : 2010 : 318 s. :
ISBN: 978-91-44-05681-4
Se bibliotekskatalogen Album

Skolpolitik : från riksdagshus till klassrum
Jarl Maria, Rönnberg Linda
2. uppl. : Liber : 2015 : 272 s. :
ISBN: 9789147114450
Se bibliotekskatalogen Album