Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Form, färg, estetik och uttryck - Utveckla ditt formspråk i trä, 15 hp

Engelskt namn: Form, Color, Surface and Aesthetics - Develop your material language

Denna kursplan gäller: 2016-07-25 till 2016-07-31 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 6SL036

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2016-03-11

Innehåll

Kursen fokuserar på form och uttryck i materialet trä. Genom övningar i hantverk och studier av två- och tredimensionell form utforskas tekniker för att skapa form, textur och dekor. Ett experimenterande förhållningssätt utgör grunden för att utveckla studentens personliga formspråk. I kursen fördjupas de studerandes förmåga att gestalta idéer samt arbeta med uttryck, visuella såväl som taktila, i materialet trä. Kursens mål är att utveckla det egna färg- och formspråket, hantverket samt förmågan att reflektera, analysera samt kommunicera kring färg, form och uttryck.

Seminarier är en central del i kursen där pågående arbete presenteras och diskuteras. Seminarietillfällena är en hjälp för studenten att kunna argumentera kring sina ställningstaganden i sitt arbete samt även att dela med sig av sina erfarenheter och tankar kring det egna och kamraternas arbeten. Seminarierna varvas med genomgångar av hantverkstekniker, studier av design och konst/ konsthantverk samt handledning. Arbetssättet är utforskande och experimentellt, där studenten tränas i att arbeta intuitivt med formskapande i hårda material. Arbetsresultat presenteras skriftligt, muntligt och visuellt i redovisningar och utställningar.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs skall den studerande kunna:
  • Utforska, utveckla och självständigt värdera egna idéer i materialet trä
  • Tillämpa fördjupade kunskaper inom ett eller flera hantverksområden
  • Presentera sitt arbete på lämpligt sätt
  • Använda vedertagna och ämnesspecifika begrepp inom design/konstområdet som verktyg i analys av konst, konsthantverk samt bruksföremål.
  • I tal och text analysera det egna formspråket och dess influenser utifrån designbegrepp.
  • Tillämpa ett utforskande arbetssätt
  • Utveckla egna idéer med hjälp av kreativa strategier
  • I rapportform genomföra en analys utifrån teorier om formskapande.

Behörighetskrav

Slöjd trä och metall 30 hp eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, hantverksgenomgångar/laborationer, workshop, individuellt arbete, litteraturstudier, kulturbesök och handledning. Ett processinriktat arbetssätt används där den studerandes konkreta hantverk utgör grunden för diskussioner och analyser. IKT används kontinuerligt som ett verktyg för kommunikation i kursen. Den studerande ska ha tillgång till internetuppkopplad dator och digitalkamera. Samtliga träffar innehåller redovisningstillfällen och seminarier vilket gör dessa obligatoriska.

Examination

Bedömning av de studerande sker kontinuerligt under kursen. Examinationen grundas på studentens skriftliga, muntliga och visuella presentationer, det vill säga studentens förmåga att omsätta sitt eget hantverk i teori och kommunicera det genom presentationer, seminarier samt skriftliga inlämningsuppgifter. Obligatorisk närvaro gäller för sammankomsterna.

Reflektion och analys av det egna praktiska arbetet tillmäts stor betydelse.
För betyget Väl Godkänd läggs vikt vid att den studerande uppvisar en hög grad praktisk, teoretisk och estetisk medvetenhet rörande det egna hantverket, samt kommunicerar denna medvetenhet genom samtal, handledning och skriftliga inlämningsuppgifter.

Studerande som underkänts har rätt att undergå förnyad examination. Denna förnyade examination är baserad på samma kursplan som vid ordinarie examinationstillfälle och garanteras under minst två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen. Studerande som underkänts två gånger i examination har rätt att hos prefekten på institutionen för estetiska ämnen begära att annan examinator utses för att bestämma betyg.

Tillgodoräknande
Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. För mer information, se http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/

Litteratur

Giltig från: 2016 vecka 31

Akner-Koler Cheryl
Form & formlessness : questioning aesthetic abstractions through art projects, cross-disciplinary studies and product design education
Stockholm : Axl Books : 2007 : xiv, 255 s. :
ISBN: 978-91-976644-6-2x
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Bergström Berit
Färgantologi. : Bok 4 Att välja färg : kunskapsöversikt för praktiker inom färgsättning och design
2., rev. utg. : Stockholm : Formas : 2007 : 57 s. :
ISBN: 9789154059997
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Homlong Siri
The language of textiles. Description andJudgement on Textile Pattern Composition
Uppsala univeristet : 2006 :
The language of textiles. Description andJudgement on Textile Pattern Composition
Obligatorisk

Estetiske lärprocesser
Lindstrand Fredrik, Selander Staffan
Studentlitteratur : 2009 :
Obligatorisk
Läsanvisning: Kapitel om Studier i tredimensionell form av Tollef Thorsnes. Tillhandahålls av institutionen.