Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Skolledarskap, 10 hp

Engelskt namn: Educational Leadership

Denna kursplan gäller: 2019-09-02 och tillsvidare

Kurskod: 6ST030

Högskolepoäng: 10

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Ledarskap och organisation: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Statsvetenskapliga institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2019-08-20

Innehåll

Kursen behandlar hur verksamheten kan styras och ledas med utgångspunkt i det nationella uppdraget samt utifrån styrsystemets principer så att den utveckling och förändring som äger rum sker i riktning mot en ökad måluppfyllelse. Genom olika teoretiska perspektiv ges rektor möjlighet att fördjupa sina kunskaper om ledarskapets betydelse för organisationens, gruppens och individens utveckling. Centrala inslag är kommunikation och att styra och leda verksamheten med fokus på såväl kunskapsmålen och undervisningens kvalitet som värdegrundsuppdraget. Kursdeltagarna skall utveckla sin förmåga att leda och ansvara för verksamhetens resultat baserat på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet samt utifrån en förtrogenhet med lärandemiljöer, lärarkompetens och elevernas kunskapsutveckling.

Förväntade studieresultat

 • Visa goda kunskaper om olika teorier om organisationers, gruppers och individers utveckling samt om olika ledarstrategier och vilka effekter de har på medarbetarnas handlingar, för att därigenom kunna stödja utveckling på både individ- och gruppnivå.
 • Visa god förmåga att leda och planera verksamheten utifrån kunskap om både den egna verksamhetens kontextuella villkor och om organisationskulturers betydelse för förändringsarbete så att elevernas lärande och utveckling maximeras.
 • Visa god förmåga att skapa ett kommunikativt klimat och en miljö för kollegialt lärande där erfarenhetsutbytet mellan personalen tar sin utgångspunkt i undervisningens kvalitet och barns och elever lärande och utveckling.
 • Visa god förmåga att initiera, organisera och leda verksamhetens förändrings- och utvecklingsprocesser samt hantera olika typer av konflikter.
 • Visa förmåga att kommunicera och hävda alla människors lika värde samt verksamhetens uppdrag, dess mål och resultat inför verksamhetens målgrupper.

Behörighetskrav

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen: Denna utbildning är en uppdragsutbildning och får endast sökas av rektorer och annan personal med motsvarande ledningsfunktion i det svenska skolväsendet. Ansökan görs av skolhuvudman där sökande är anställd. För tillträde till kursen gäller ovanstående behörighetskrav. Om samtliga anmälda till Rektorsprogrammet inte kan tas emot på utbildningen vid önskad tidpunkt, ska skolhuvudmannen prioritera att nyanställda rektorer erbjuds plats i första hand (SFS 2011:183).

Undervisningens upplägg

Kursen består av fyra internat samt individuellt arbete/arbete i grupp med uppgifter mellan internaten. Under internaten blandas föreläsningar, seminarier och övningar. De senare genomförs enskilt och/eller i grupp. Mellan internaten förväntas deltagaren arbeta med hemuppgifter i form av läsning och bearbetning av litteratur samt med verksamhetsnära uppgifter. Dessa ska dokumenteras skriftligt. Under internaten bearbetas hemuppgifterna ytterligare. I kursen ingår även professionshandledning i grupp vid två tillfällen.

Examination

Studenten ska närvara vid de fyra internaten och vid handledningstillfällen. Studenten ska delta aktivt i alla undervisningsaktiviteter under kursen. I kursen ingår författandet av ett antal individuella, skriftliga rapporter som knyter an till skolledarskap i förskolan och skolan. De individuella rapporterna examineras fortlöpande under kursen. För kursen i sin helhet ges betygen Underkänd (U), Godkänd (G).

Generella regler kring examination
En student som inte helt uppfyller målen för en examination kan, efter beslut av ansvarig lärare, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen kan anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten, men kompletteringsuppgiften måste i omfång motsvara den ursprungliga examinationen.

I normalfallet tilldelas studenten kompletteringsuppgiften i samband med kursavslut eller i samband med att betyg meddelas på det ordinarie examinationstillfället. När väl studenten tagit del av kompletteringsuppgiften har den studerande 20 arbetsdagar på sig att slutföra uppgiften. Om studenten inte uppfyller detta inom utsatt tid kan komplettering endast genomföras nästa tillfälle kursen ges.

I de fall komplettering inte är möjlig (anges vid varje specifik examinationsuppgift ovan) gäller omprov. Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.

Studerande som underkänts vid ett provtillfälle har möjlighet att delta i förnyat prov. En student har rätt att begära att få byta examinator efter två underkända prov på moment eller del av kurs. Studierektor kontaktas i sådana fall. Tentamen baserad på denna kursplan kan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.

Tillgodoräknande
Ansökan om tillgodoräknande ska göras skriftligt. Ansökan skickas till administrationen på Centrum för skolledarutveckling. I ansökan ska anges vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg skall bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas.

Efter avslutad kurs kan denna kurs tillgodoräknas som fristående kurs. Observera att det är den institution eller det program som tillåter tillgodoräknande som avgör möjligheten till tillgodoräknande och omfattningen av denna. Den studerande bör därför alltid i förhand klargöra möjligheterna till tillgodoräknande hos ansvarig institution eller program.

Övriga föreskrifter

Kursen avslutas med en skriftlig, anonym kursutvärdering. Under kursens gång genomförs kontinuerliga utvärderingar.

Litteratur

 • Giltig från: 2020 vecka 4

  Hur moderna organisationer fungerar
  Jacobsen Dag Ingvar, Thorsvik Jan
  4. uppl. : Studentlitteratur AB : 2014 : 528 s. :
  ISBN: 9789144095028
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Att leda mot skolans mål
  Johansson Olof, Svedberg Lars
  Andra upplagan : Malmö : Gleerup utbildning AB : 2016 : 383 sidor :
  ISBN: 978-91-40-69447-8
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: 151-164, 261-274

  Strategier och förändringsmyter : ett organiseringsperspektiv på skolutveckling och lärares arbete
  Larsson Pär, Löwstedt Jan
  2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 247 s. :
  ISBN: 978-91-44-09726-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Forskningsmetodikens grunder : att planera, genomföra och rapportera en undersökning
  Patel Runa, Davidson Bo
  4., [uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 149 s. :
  ISBN: 978-91-44-06868-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Robinson Viviane
  Elevnära skolledarskap
  Stockholm : Lärarförlaget : 2015 : 192 s. :
  ISBN: 978-91-981762-5-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Scherp Hans-Åke
  Lärandebaserad skolutveckling : lärglädjens förutsättningar, förverkligande och resultat
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 299 s. :
  ISBN: 978-91-44-08404-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Teamet : utveckling, effektivitet och förändring i grupper
  Sjøvold Endre, Andersson Sten
  1. uppl. : Malmö : Liber : 2008 : 284 s. :
  ISBN: 978-91-47-08737-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Framgångsrika skolor : mer om struktur, kultur, ledarskap
  Höög Jonas, Johansson Olof
  Lund : Studentlitteratur : 2014 : 241 s. :
  ISBN: 9789144102993
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: 101-120

  Struktur, kultur, ledarskap : förutsättningar för framgångsrika skolor
  Höög Jonas, Johansson Olof
  2., [uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 223 s. :
  ISBN: 978-91-44-10288-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: 115-134

  Day Christopher
  What Being a Successful Principal Really Means: An International Perspective.
  Educational Leadership and Administration, 19 : 2007 :

  Gärdenfors Peter
  Lusten att förstå : om lärande på människans villkor
  1. utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2010 : 284 s. :
  ISBN: 978-91-27-12165-2 (inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Hedlin Maria
  Lilla genushäftet 2.0: Om genus och skolans jämställdhetsmål
  Linnèuniversitetet : 2010 :
  Fulltext

  Lärande
  Illeris Knud, Andersson Sten
  3., [uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 341 s. :
  ISBN: 978-91-44-10798-1
  Se bibliotekskatalogen Album

  Hallinger Philip
  Instructional Leadership and the School Principal: A Passing Fancy that Refuses to Fade Away
  Leadership and Policy in Schools : 2005 :
  Läsanvisning: 4:3, 221-239

  Hoy Wayne
  School characteristics that make a difference for the achievement of all students
  Journal of Educational Administration : 2012 :
  Läsanvisning: 50:1, 76-97

  Skolledare i mötet mellan nationella mål och lokal policy
  Nihlfors Elisabeth, Johansson Olof
  1. uppl. : Malmö : Gleerup : 2014 : 249 s. :
  ISBN: 9789140687647
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: 141-160, 211-230

  Jordan Thomas
  Konflikthantering i arbetslivet : förstå, hantera, förebygg
  1. uppl. : Malmö : Gleerups Utbildning : 2015 : 191 s. :
  ISBN: 9789140688354
  Se bibliotekskatalogen Album

  Förskolechefen : en viktig länk i utbildningskedjan
  Nihlfors Elisabet, Johansson Olof, Jervik Steen Linda
  1. uppl. : Malmö : Gleerup Utbildning : 2015 : 78 s. :
  ISBN: 978-91-40-69033-3
  Se bibliotekskatalogen Album

  Stoll Louise et.al.
  Professional learning communities: A review of the literature
  Journal of Educational Change : 2006 :
  Läsanvisning: 7: 221-258

  Educational Administration: Theory, Research and Practice
  Hoy Wayne, Miskel Cecil
  McGraw-Hill : 2013 :

  Leadership : enhancing the lessons of experience
  Hughes Richard L., Ginnett Robert C., Curphy Gordon J.
  8. ed. : New York : McGraw-Hill : cop. 2015 : xviii, 734 s. :
  ISBN: 978-1-259-25319-5
  Se bibliotekskatalogen Album

  Ledarskap i organisationer
  Yukl Gary A., Kaulio Matti
  Harlow : Prentice Hall : 2012 [dvs. 2011] : xiv, 678 s. :
  ISBN: 978-0-273-73923-4
  Se bibliotekskatalogen Album

  Hörnqvist Maj-Lis
  Skolledarskap : vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
  Första upplagan : Malmö : Gleerups : [2019] : 165 sidor :
  ISBN: 9789151100913
  Se bibliotekskatalogen Album

  Ledning i förskola : villkor och uttryck
  Malmberg Kristina, Arnqvist Anders
  Första upplagan : Malmö : Gleerups : [2019] : 190 sidor :
  ISBN: 9789140697363
  Se bibliotekskatalogen Album

  Ledarskap i centrum : om rektor och förskolechef
  Törnsén Monika, Ärlestig Helene
  Andra upplagan : Malmö : Gleerups : [2018] : 238 sidor :
  ISBN: 9789151100036
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Obligatorisk läsning: 17-29. Inte obligatorisk läsning: 47-66.

  Utöver den obligatoriska litteraturen ska 500 sidor valbar litteratur läsas under kursen.

 • Giltig från: 2019 vecka 36

  Ahrenfelt Bo
  Förändring som tillstånd : att leda förändrings- och utvecklingsarbete i företag och organisationer
  3., rev. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 364 s. :
  ISBN: 978-91-44-08660-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Hur moderna organisationer fungerar
  Jacobsen Dag Ingvar, Thorsvik Jan
  4. uppl. : Studentlitteratur AB : 2014 : 528 s. :
  ISBN: 9789144095028
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Att leda mot skolans mål
  Johansson Olof, Svedberg Lars
  Andra upplagan : Malmö : Gleerup utbildning AB : 2016 : 383 sidor :
  ISBN: 978-91-40-69447-8
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: 151-164, 261-274

  Strategier och förändringsmyter : ett organiseringsperspektiv på skolutveckling och lärares arbete
  Larsson Pär, Löwstedt Jan
  2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 247 s. :
  ISBN: 978-91-44-09726-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Forskningsmetodikens grunder : att planera, genomföra och rapportera en undersökning
  Patel Runa, Davidson Bo
  4., [uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 149 s. :
  ISBN: 978-91-44-06868-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Robinson Viviane
  Elevnära skolledarskap
  Stockholm : Lärarförlaget : 2015 : 192 s. :
  ISBN: 978-91-981762-5-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Scherp Hans-Åke
  Lärandebaserad skolutveckling : lärglädjens förutsättningar, förverkligande och resultat
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 299 s. :
  ISBN: 978-91-44-08404-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Teamet : utveckling, effektivitet och förändring i grupper
  Sjøvold Endre, Andersson Sten
  1. uppl. : Malmö : Liber : 2008 : 284 s. :
  ISBN: 978-91-47-08737-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Framgångsrika skolor : mer om struktur, kultur, ledarskap
  Höög Jonas, Johansson Olof
  Lund : Studentlitteratur : 2014 : 241 s. :
  ISBN: 9789144102993
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: 101-120

  Struktur, kultur, ledarskap : förutsättningar för framgångsrika skolor
  Höög Jonas, Johansson Olof
  2., [uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 223 s. :
  ISBN: 978-91-44-10288-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: 115-134

  Day Christopher
  What Being a Successful Principal Really Means: An International Perspective.
  Educational Leadership and Administration, 19 : 2007 :

  Gärdenfors Peter
  Lusten att förstå : om lärande på människans villkor
  1. utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2010 : 284 s. :
  ISBN: 978-91-27-12165-2 (inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Hedlin Maria
  Lilla genushäftet 2.0: Om genus och skolans jämställdhetsmål
  Linnèuniversitetet : 2010 :
  Fulltext

  Lärande
  Illeris Knud, Andersson Sten
  3., [uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 341 s. :
  ISBN: 978-91-44-10798-1
  Se bibliotekskatalogen Album

  Hallinger Philip
  Instructional Leadership and the School Principal: A Passing Fancy that Refuses to Fade Away
  Leadership and Policy in Schools : 2005 :
  Läsanvisning: 4:3, 221-239

  Hoy Wayne
  School characteristics that make a difference for the achievement of all students
  Journal of Educational Administration : 2012 :
  Läsanvisning: 50:1, 76-97

  Skolledare i mötet mellan nationella mål och lokal policy
  Nihlfors Elisabeth, Johansson Olof
  1. uppl. : Malmö : Gleerup : 2014 : 249 s. :
  ISBN: 9789140687647
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: 141-160, 211-230

  Jordan Thomas
  Konflikthantering i arbetslivet : förstå, hantera, förebygg
  1. uppl. : Malmö : Gleerups Utbildning : 2015 : 191 s. :
  ISBN: 9789140688354
  Se bibliotekskatalogen Album

  Förskolechefen : en viktig länk i utbildningskedjan
  Nihlfors Elisabet, Johansson Olof, Jervik Steen Linda
  1. uppl. : Malmö : Gleerup Utbildning : 2015 : 78 s. :
  ISBN: 978-91-40-69033-3
  Se bibliotekskatalogen Album

  Stoll Louise et.al.
  Professional learning communities: A review of the literature
  Journal of Educational Change : 2006 :
  Läsanvisning: 7: 221-258

  Educational Administration: Theory, Research and Practice
  Hoy Wayne, Miskel Cecil
  McGraw-Hill : 2013 :

  Leadership : enhancing the lessons of experience
  Hughes Richard L., Ginnett Robert C., Curphy Gordon J.
  8. ed. : New York : McGraw-Hill : cop. 2015 : xviii, 734 s. :
  ISBN: 978-1-259-25319-5
  Se bibliotekskatalogen Album

  Ledarskap i organisationer
  Yukl Gary A., Kaulio Matti
  Harlow : Prentice Hall : 2012 [dvs. 2011] : xiv, 678 s. :
  ISBN: 978-0-273-73923-4
  Se bibliotekskatalogen Album

  Hörnqvist Maj-Lis
  Skolledarskap : vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
  Första upplagan : Malmö : Gleerups : [2019] : 165 sidor :
  ISBN: 9789151100913
  Se bibliotekskatalogen Album

  Ledning i förskola : villkor och uttryck
  Malmberg Kristina, Arnqvist Anders
  Första upplagan : Malmö : Gleerups : [2019] : 190 sidor :
  ISBN: 9789140697363
  Se bibliotekskatalogen Album

  Ledarskap i centrum : om rektor och förskolechef
  Törnsén Monika, Ärlestig Helene
  Andra upplagan : Malmö : Gleerups : [2018] : 238 sidor :
  ISBN: 9789151100036
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Obligatorisk läsning: 17-29. Inte obligatorisk läsning: 47-66.

  Utöver den obligatoriska litteraturen ska 500 sidor valbar litteratur läsas under kursen.