Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Skoljuridik och myndighetsutövning, 10 hp

Engelskt namn: School Law and the Exercise of Public Authority

Denna kursplan gäller: 2021-08-30 och tillsvidare

Kurskod: 6ST043

Högskolepoäng: 10

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Ledarskap och organisation: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Statsvetenskapliga institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2021-05-24

Innehåll

Kursen ska bidra till att rektor utövar ett ledarskap som är i enlighet med gällande lagstiftning. Särskilt fokus ligger på att rektor verkar för barns och elevers rätt till en likvärdig och rättssäker utbildning. Kursen inleds med en introduktion till juridik och rättssystemets uppbyggnad, sedan behandlas författningar som har direkt relevans för förskola och skola och fördjupningar görs inom ett antal rättsområden där rektors ansvar är särskilt uttalat, här ingår även lagstiftning med betydelse för förskola och skola och rektorsuppdraget såsom diskrimineringslagen, förvaltningslagen samt offentlighet- och sekretesslagen. Kursen behandlar också rektors roll som chef och pedagogisk ledare ur arbetsrättsliga perspektiv.  
 
Ett centralt inslag i kursen är juridisk metod. Genom tillämpningsövningar inom relevanta rättsliga områden tränas förmågan att identifiera, analysera och bedöma rättsliga problem samt att motivera och kommunicera sådana bedömningar.  
 
Kursen syftar till att fördjupa rektors kunskaper och förtrogenhet med uppdraget. Den behandlar vad det innebär att arbeta - och leda arbete och processer - i en politiskt styrd verksamhet där styrning utövas av stat och huvudman. Skolväsendets framväxt och hur styrningen av detta har förändrats över tid beskrivs för att kontextualisera, samt öka förståelsen, för det samtida rektorsuppdraget. Rektors ansvar och mandat som chef och pedagogisk ledare i styrkedjan behandlas ur olika perspektiv och rektors beslutsfattande synliggörs särskilt.  
 
Kursen behandlar etiska dilemman som rektor möter i sitt uppdrag. Relevanta teoretiska perspektiv introduceras och tillämpas för att rektor ska utveckla förmåga att problematisera och analysera dilemman samt kunna identifiera och motivera olika handlingsalternativ.

Förväntade studieresultat

  • identifiera, tolka och problematisera olika typer av mål och målkonflikter i relation till rektors ansvar, uppdrag och beslutsfattande
  • självständigt kunna söka, tillämpa och tolka rättskällorna och med hjälp av dessa göra kvalificerade rättsliga bedömningar av skoljuridiska frågeställningar och problem samt föreslå och argumentera för alternativa rättsliga lösningar
  • förstå hur de stats- och förvaltningsrättsliga principerna har betydelse för rättssäkerhet och likvärdighet i verksamheten samt kunna motivera överväganden utifrån dessa principer
  • redogöra för bestämmelser som syftar till att ge barn och elever det stöd och den stimulans de behöver, samt visa förmåga att självständigt motivera och argumentera för hur en organisation kan utformas i enlighet med dessa bestämmelser
  • göra rättsliga bedömningar som inkluderar etiska överväganden samt problematisera och förhålla sig till dessa

Behörighetskrav

Denna utbildning är en uppdragsutbildning och får endast sökas av rektorer och annan personal med motsvarande ledningsfunktion i det svenska skolväsendet. Ansökan görs av skolhuvudman där sökande är anställd. För tillträde till kursen gäller att de sökande innehar tjänst enligt ovan beskrivning. Om samtliga anmälda till Rektorsprogrammet inte kan tas emot på utbildningen vid önskad tidpunkt, ska skolhuvudmannen prioritera att nyanställda rektorer erbjuds plats i första hand (SFS 2011:183).

Undervisningens upplägg

Kursen består av fyra internat samt individuellt arbete/arbete i grupp med uppgifter mellan internaten. Under internaten blandas föreläsningar, seminarier och övningar. De senare genomförs enskilt och/eller i grupp. Mellan internaten förväntas deltagaren arbeta med hemuppgifter i form av läsning och bearbetning av litteratur samt med verksamhetsnära uppgifter. Digitala inslag förekommer. I kursen ingår även professionshandledning i grupp.

Examination

Studenten ska närvara vid de fyra internaten och delta aktivt i alla undervisningsaktiviteter under kursen. Kursen examineras genom muntliga seminarier, skriftliga individuella inlämningsuppgifter och prov. En två-gradig betygsskala tillämpas på samtliga examinerande uppgifter, Underkänd (U) och Godkänd (G). För godkänt betyg på hela kursen krävs godkänt betyg på samtliga examinerande uppgifter.

Prov kan ej kompletteras till godkänt betyg utan omprov krävs vid betyget Underkänd (U). Övriga examinerande uppgifter kan kompletteras till godkänt betyg.

Generella regler kring examination
En student som inte helt uppfyller målen för en examination kan, efter beslut av ansvarig lärare, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen kan anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten, men kompletteringsuppgiften måste i omfång motsvara den ursprungliga examinationen.
 
I normalfallet tilldelas studenten kompletteringsuppgiften i samband med kursavslut eller i samband med att betyg meddelas på det ordinarie examinationstillfället. När väl studenten tagit del av kompletteringsuppgiften har den studerande 20 arbetsdagar på sig att slutföra uppgiften. Om studenten inte uppfyller detta inom utsatt tid kan komplettering endast genomföras nästa tillfälle kursen ges.
 
I de fall komplettering inte är möjlig (anges vid varje specifik examinationsuppgift ovan) gäller omprov. Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.
 
Studerande som underkänts vid ett provtillfälle har möjlighet att delta i förnyat prov. En student har rätt att begära att få byta examinator efter två underkända prov på moment eller del av kurs. Studierektor kontaktas i sådana fall.

Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.

Tillgodoräknande
Ansökan om tillgodoräknande ska göras skriftligt. Ansökan skickas till administrationen på Centrum för skolledarutveckling. I ansökan ska anges vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg skall bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas.
 
En deltagare i befattningsutbildningen får enligt 8 § förordning (2011:183) tillgodoräkna sig en eller två av de kurser som ingår i befattningsutbildningen för rektorer, om han eller hon har förvärvat motsvarande kunskaper genom annan utbildning eller i yrkesverksamhet.

Övriga föreskrifter

Kursen avslutas med en skriftlig, anonym kursutvärdering. Under kursens gång genomförs kontinuerliga utvärderingar.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 35

Nyanlända i förskola och skola, 3 uppl : Rättsliga regler av betydelse för nyanlända barn och elever
Andersson Anderz, Lyrenäs Sara, Sidenhag Lina
3 uppl. : Gleerups Utbildning AB : 2021 : 208 sidor :
ISBN: 9789151105550
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Blossing Ulf
Rektor i fokus : kunskap, värden och verktyg
Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2020] : 427 sidor :
ISBN: 9789144127828
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Skoljuridik
Boström Viola, Lundmark Kjell
Upplaga 5 : Stockholm : Liber : [2019] : 449 sidor :
ISBN: 9789147129690
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Skolan som politisk organisation
Jarl Maria, Pierre Jon
Tredje upplagan : 2018 : 224 sidor :
ISBN: 9789140696984
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Valda delar.

Skolpolitik : från riksdagshus till klassrum
Jarl Maria, Rönnberg Linda
Tredje upplagan : Stockholm : Liber : [2019] : 277 sidor :
ISBN: 9789147127771
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Att leda mot skolans mål : vägval och möjligheter
Johansson Olof, Svedberg Lars
3 uppl. : Malmö : Gleerups : [2020] : 320 sidor :
ISBN: 9789151101613
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Valda delar.

Lärares yrkesetik
Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund :
Klicka här
Obligatorisk

Juridisk metod i skolan - En handbok för rektorer
Nilsson Rådeström Nina, Sidenhag Lina
Liber : 2020 : 108 sidor :
ISBN: 9789147133758
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Forskningsmetodikens grunder : att planera, genomföra och rapportera en undersökning
Patel Runa, Davidson Bo
Femte upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 184 sidor :
ISBN: 9789144126050
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Att leda skolor med stöd i forskning : exempel, analyser och utmaningar
Rönnström Niclas, Johansson Olof
Första utgåvan : [Stockholm] : Natur & Kultur : [2018] : 451 sidor :
ISBN: 9789127819528
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Valda delar.

Rektorsprogrammet : måldokument 2021-2027
Första upplagan : Stockholm : Skolverket : 2020 : 14 sidor :
ISBN: 9789175593593
Se bibliotekskatalogen Album

Strömquist Siv
Skrivboken : skrivprocess, skrivråd och skrivstrategier
Åttonde upplagan : Malmö : Gleerups : [2019] : 280 sidor :
ISBN: 9789151102504
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Yrkesetisk kod för skolledare
Sveriges skolledarförbund :
Klicka här
Obligatorisk

Relevanta rättskällor, aktuella läroplaner, myndighetsmaterial, rapporter, officiell statistik samt valbar litteratur tillkommer.