Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Skolledarskap, 10 hp

Engelskt namn: Educational Leadership

Denna kursplan gäller: 2021-08-30 till 2022-08-28 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 6ST044

Högskolepoäng: 10

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Ledarskap och organisation: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Statsvetenskapliga institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2021-05-24

Innehåll

Kursen behandlar hur rektor som chef och ledare, med utgångspunkt i verksamhetens nuläge och behov, kan leda och styra all personal med fokus på barns och elevers välmående, lärande och bildning. Det pedagogiska ledarskapet sätts i relation till förskolans och skolans mål och uppdrag. Det kopplas till både lokala och nationella utmaningar i förhållande till centrala områden som skolans demokratiska uppdrag utifrån ett likvärdighetsperspektiv som inkluderar kulturell mångfald, hållbar utveckling och digitalisering.  

Genom olika teoretiska perspektiv om ledarskap, grupprocesser och kommunikation samt teorier om individers och gruppers lärprocesser ges rektor möjlighet att fördjupa sina kunskaper om ledarskapets betydelse för organisationens, gruppens och individens utveckling. Begrepp som förväntningar, makt och normer används i kursen och de syftar till att utveckla rektors kunskap och förmåga inom såväl pedagogisk ledning som styrning.  

Centrala inslag är att träna olika former av kommunikation, konflikthantering och organisering för ett professionellt lärande. I kursen betonas vikten av att utveckla former för barns, elevers och personals delaktighet och inflytande. Detta innefattar strategiska beslut samt relationsskapande för att leda och styra verksamheten med fokus på såväl kunskapsmålen som på undervisningens kvalitet och värdegrundsuppdraget.  

Kursen syftar till att stärka förmågan att kritiskt reflektera över den egna rollen som chef och ledare samt det egna ledarskapet utifrån den position som rektor har i relation till barn, elever, medarbetare och vårdnadshavare och i relation till huvudmannen och det omgivande samhället.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse:
  • Beskriva och diskutera hur ledare kan organisera verksamheten för professionellt lärande utifrån teoretiska och metodologiska perspektiv. 
  • Redogöra för olika samverkansformer i den egen organisationen samt hur dessa kan påverka barns och elevers välmående, lärande och bildning.   
Färdigheter och förmåga:
  • Analysera det egna ledarskapet med utgångspunkt i relevanta teorier om ledarskap och kommunikation samt kunna identifiera och formulera egna utvecklingsbehov. 
  • Identifiera och diskutera styrkor och utmaningar i grupprocesser utifrån olika teoretiska och metodologiska perspektiv. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
  • Kritiskt granska och reflektera över hur det egna ledarskapet påverkar alla barns och elevers välmående, lärande och bildning utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt. 

Behörighetskrav

Denna utbildning är en uppdragsutbildning och får endast sökas av rektorer och annan personal med motsvarande ledningsfunktion i det svenska skolväsendet. Ansökan görs av skolhuvudman där sökande är anställd. För tillträde till kursen gäller att de sökande innehar tjänst enligt ovanstående behörighetskrav. Om samtliga anmälda till Rektorsprogrammet inte kan tas emot på utbildningen vid önskad tidpunkt, ska skolhuvudmannen prioritera att nyanställda rektorer erbjuds plats i första hand (SFS 2011:183).

Undervisningens upplägg

Kursen består av fyra internat samt arbete mellan internaten. Mellan internaten förväntas deltagaren läsa och tillgodogöra sig kurslitteratur samt, enskilt eller i grupp, arbeta med verksamhetsnära uppgifter. Dessa ska dokumenteras skriftligt. 

Mellan träffarna förekommer digitala inslag, och professionshandledning i grupp är delar i rektorsprogrammet som ingår i kursen.

Examination

Studenten ska närvara vid de fyra internaten, vid handledningstillfällena och de digitala inslagen. Studenten ska delta aktivt i alla undervisningsaktiviteter. Kursen examineras genom författandet av ett antal individuella, skriftliga rapporter, muntliga seminarier och övningar. En två-gradig betygsskala tillämpas på samtliga individuella inlämningsuppgifter och seminarier, Underkänd (U) och Godkänd (G). För godkänt betyg på hela kursen krävs godkänt betyg på samtliga examinerande uppgifter och seminarier. 

Generella regler kring examination
En student som inte helt uppfyller målen för en examination kan, efter beslut av ansvarig lärare, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen kan anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten, men kompletteringsuppgiften måste i omfång motsvara den ursprungliga examinationen. 

I normalfallet tilldelas studenten kompletteringsuppgiften i samband med kursavslut eller i samband med att betyg meddelas på det ordinarie examinationstillfället. När väl studenten tagit del av kompletteringsuppgiften har den studerande 20 arbetsdagar på sig att slutföra uppgiften. Om studenten inte uppfyller detta inom utsatt tid kan komplettering endast genomföras nästa tillfälle kursen ges. 
 
I de fall komplettering inte är möjlig (anges vid varje specifik examinationsuppgift ovan) gäller omprov. Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. 
 
Studerande som underkänts vid ett provtillfälle har möjlighet att delta i förnyat prov. En student har rätt att begära att få byta examinator efter två underkända prov på moment eller del av kurs. Studierektor kontaktas i sådana fall. 

Tillgodoräknande
Ansökan om tillgodoräknande ska göras skriftligt. Ansökan skickas till administrationen på Centrum för skolledarutveckling. I ansökan ska anges vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg skall bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas.

En deltagare i befattningsutbildningen får enligt 8 § förordning (2011:183) tillgodoräkna sig en eller två av de kurser som ingår i befattningsutbildningen för rektorer, om han eller hon har förvärvat motsvarande kunskaper genom annan utbildning eller i yrkesverksamhet.

Övriga föreskrifter

Kursen avslutas med en skriftlig, anonym kursutvärdering. Under kursens gång genomförs kontinuerliga utvärderingar t.ex. i form av kursråd.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 35

Blossing Ulf
Rektor i fokus : kunskap, värden och verktyg
Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2020] : 427 sidor :
ISBN: 9789144127828
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Valda delar.

Elmore Richard
Accountable leadership
Ingår i:
The Educational forum [Elektronisk resurs]
1936- : Vol. 69 : sid. 134-142 :
https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ683739.pdf
Obligatorisk

Hur moderna organisationer fungerar
Jacobsen Dag Ingvar, Thorsvik Jan
4. uppl. : Studentlitteratur AB : 2014 : 528 s. :
ISBN: 9789144095028
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Att leda mot skolans mål
Johansson Olof, Svedberg Lars
Andra upplagan : Malmö : Gleerup utbildning AB : 2016 : 383 sidor :
ISBN: 978-91-40-69447-8
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Valda delar.

Strategier och förändringsmyter : ett organiseringsperspektiv på skolutveckling och lärares arbete
Larsson Pär, Löwstedt Jan
Upplaga 3 : Lund : Studentlitteratur : [2020] : 295 sidor :
ISBN: 9789144137490
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Perspektiv på handledning för ledare i förskola och skola
Leo Ulf, Amundsdotter Eva
Första upplagan : Malmö : Gleerups : [2020] : 179 sidor :
ISBN: 9789151102573
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Valda delar.

Forskningsmetodikens grunder : att planera, genomföra och rapportera en undersökning
Patel Runa, Davidson Bo
Femte upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 184 sidor :
ISBN: 9789144126050
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Att leda skolor med stöd i forskning : exempel, analyser och utmaningar
Rönnström Niclas, Johansson Olof
Första utgåvan : [Stockholm] : Natur & Kultur : [2018] : 451 sidor :
ISBN: 9789127819528
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Valda delar.

Teamet : utveckling, effektivitet och förändring i grupper
Sjøvold Endre, Andersson Sten
1. uppl. : Malmö : Liber : 2008 : 284 s. :
ISBN: 978-91-47-08737-2
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Ledarskap i centrum : om rektor och förskolechef
Törnsén Monika, Ärlestig Helene
Andra upplagan : Malmö : Gleerups : [2018] : 238 sidor :
ISBN: 9789151100036
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Valda delar.

Valbar litteratur tillkommer.