Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Svenska för åk 4-6, kurs 1, 15 hp

Engelskt namn: Swedish for Grades 4-6, Course 1

Denna kursplan gäller: 2012-01-23 till 2017-12-31 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 6SV024

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Humanisitsk fakultetsnämnd, 2011-08-15

Innehåll

Med fokus på år 4-6 bearbetas språk-, skriv- och läsutveckling samt undervisningsstrategier relaterade till aktuell forskning, styrdokument och beprövad erfarenhet. Språksociologi och övergripande behandling av svenska språkets grammatik och ljudsystem ingår. Vidare behandlas kommunikationens och språkmiljöns inverkan på elevers lärande och språkutveckling. I samband med att skönlitteraturens betydelse för elevers språklärande studeras, uppmärksammas och beaktas klass, genus, sexualitet och etnicitet. Att planera goda lärandemiljöer för alla elevers första och andraspråksutveckling ingår samt analys och diskussion av dessa. I kursen behandlas och problematiseras läsförståelse och textbearbetning av olika texttyper och skrivande i olika genrer. IKT och estetiska lärprocesser i samband med skriftspråkslärande behandlas både teoretiskt och praktiskt utifrån ett sammansatt textbegrepp.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna Kunskap och förståelse • redogöra för utvecklingsvägar och teorier inom barns språk-, skriv- och läsinlärning/-utveckling samt relatera dessa till grundskolans styrdokument; • beskriva och jämföra olika språkutvecklande strategier med avseende på barns första- och andraspråksutveckling; • beskriva utmärkande drag i olika texttyper och genrer; • redogöra övergripande för svenska språkets grammatik samt språket som socialt och kulturellt fenomen; • redogöra översiktligt för barn- och ungdomslitteraturens historia och genrer • beskriva teorier om läsförståelse. Färdighet och förmåga • planera undervisningssituationer och reflektera över planeringen mot bakgrund av de teorier som kursen behandlar; • dokumentera, bedöma och kommunicera barns språkutveckling samt föreslå och motivera pedagogiska åtgärder; • analysera och diskutera barn- och ungdomslitteraturens och olika mediers roll i barns språkutveckling. Värderingsförmåga och förhållningssätt • redogöra för och diskutera olika miljöers påverkan på elevers språklärande • redogöra för och diskutera olika skriv- och lässtrategiers påverkan på barns lärande; • reflektera över de teoretiska perspektiv som behandlas i kursen; • reflektera över IKT och estetiska verktygs användning i språkundervisning; • redogöra för och diskutera innehåll i barn- och ungdomslitteratur

Behörighetskrav

UK I 28,5 hp samt VFU I 1,5 hp

Undervisningens upplägg

Huvudämnet för Grundlärarprogrammet med inriktning mot grundskolans år 4–6 läses över tre terminer där varje termin innehåller kurser i de tre kärnämnena svenska, matematik och engelska, enligt nedan: Termin 1: Svenska 15 hp, Matematik 7,5 hp, Engelska 7,5 hp Termin 2: Svenska 7,5 hp, Matematik 15 hp, Engelska 7,5 hp Termin 3: Svenska 7,5 hp, Matematik 7,5 hp, Engelska 15 hp De förväntade studieresultaten examineras genom seminarier, gruppövningar och språkportfolio. Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och gruppövningar. Gruppövningar och seminarier är obligatoriska.

Examination

Vid examination används betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För betyget Väl godkänd läggs i bedömningen särskild vikt vid den studerandes förmåga att analysera och värdera engelskundervisning och lärande utifrån nationella och internationella styrdokument, teorier om barns språkutveckling samt en kommunikativ och flerkulturell språksyn. Dessutom läggs vikt vid den studerandes förmåga att reflektera över den egna språkutvecklingen. Ett omprov ska erbjudas senast tre månader efter ordinarie provtillfälle, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats och kopia av studentens tentamen är tillgänglig. Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle, s.k. uppsamlingsprov. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämnden begära att annan examinator utses för att bestämma betyg. Tillgodoräknande Tillgodoräknande av del av kurs beslutas av betygsättande lärare. Tillgodoräknande av hel kurs beslutas av kanslichefen för Umeå School of Education (USE). Blankett för tillgodoräknande www.umu.se/blankett/SA

Litteratur

 • Giltig från: 2017 vecka 52

  Barnlitteraturanalyser
  Andersson Maria, Druker Elina
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2008 : 213 s. :
  ISBN: 978-91-44-04028-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: (Urval)

  Från fabler till manga : litteraturhistoriska och didaktiska perspektiv på barn- och ungdomslitteratur
  Boglind Ann, Nordenstam Anna
  1. uppl. : Malmö : Gleerups : 2010 : 422 s. :
  ISBN: 978-91-40-65204-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: (Urval)

  Läsundervisning och läsutveckling
  Frost Jørgen, Jakobsson Ulrika
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 220 s. :
  ISBN: 978-91-44-05215-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: (207 s)

  Stärk språket, stärk lärandet : språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för och med andraspråkselever i klassrummet
  Gibbons Pauline, Samuelsson Inger
  1. uppl. : Uppsala : Hallgren & Fallgren : 2006 : 208 s. :
  ISBN: 91-7382-817-3
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: (200 s)

  Josefsson Gunlög
  Svensk universitetsgrammatik för nybörjare
  2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 252 s. :
  ISBN: 9789144052045
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Urval

  Tankens mosaik : om mötet mellan text och läsare
  Keene Ellin Oliver, Zimmermann Susan, Fihn Carina, Jakobsson Ulrika
  Göteborg : Daidalos : 2003 : 269 s. :
  ISBN: 91-7173-174-1 : 257:00
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: (s 9-143)

  Kåreland Lena
  Barnboken i samhället
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 182 s. :
  ISBN: 978-91-44-05149-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: (Urval)

  Läsförståelse i teori och praktik
  Bråten Ivar, Jakobsson Ulrika
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2008 : 263 s. :
  http://www.studentlitteratur.se/omslagsbild/artnr/33144-01/height/320/width/320/bild.jpg
  ISBN: 978-91-44-05129-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Kåreland Lena
  Modig och stark - eller ligga lågt : skönlitteratur och genus i skola och förskola
  Stockholm : Natur och kultur : 2005 : 487 s., [8] pl.-s. :
  ISBN: 91-27-11023-0 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: (s 203-252, 253-282)

  Parmenius-Swärd Suzanne
  Läs- och skrivportalen > Moduler > Grundskola > Lässtrategier för sakprosa > 3. Vad är sakprosa
  Skolverket : 2015 :
  https://lasochskrivportalen.skolverket.se/webcenter/larportal/api/document/path/laslyftet/Material/Moduler/3-Grundskola/006_lasstrateger_for_sakprosa/del_03/material/Flik/Del_03_MomentA/Artiklar/M6_4-9_03A_01_sakprosa%20(1).docx
  Obligatorisk

  Vägar till läsförståelse : texten, läsaren och samtalet
  Reichenberg Monica, Fröhling Thomas
  1. uppl. : Stockholm : Natur & kultur : 2008 : 140 s. :
  ISBN: 978-91-27-72299-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: (133 s)

  Skolverket
  Att läsa och skriva - en kunskapsöversikt baserad på forskning och beprövad erfarenhet : Myndigheten för skolutveckling HYPERLINK "http://www.skolutveckling.se/publikationer" www.skolutveckling.se/publikationer_ (130 s)
  2003 :
  Obligatorisk

  Sundgren Eva
  Sociolingvistik
  2. uppl. : Stockholm : Liber : 2013 : 377 s. :
  ISBN: 9789147106097
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Urval

  Strömquist Siv
  Skrivprocessen : teori och tillämpning
  3., omarb. och utök. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2007 : 180 s. :
  ISBN: 978-91-44-00431-0
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: (171 s)

  Svensson Ann-Katrin
  Barnet, språket och miljön : från ord till mening
  2., omarb. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 231 s. :
  ISBN: 978-91-44-01857-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Urval

  Den flerspråkiga människan : en grundbok om skriftspråkslärande
  Wagner Åse Kari Hansen, Strömqvist Sven, Uppstad Per Henning, Jakobsson Ulrika
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 307 s. :
  ISBN: 978-91-44-05674-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: (150 s)

  Winch Gordond 1930-
  Literacy reading, writing and children's literature
  2. ed. : Melbourne : Oxford University Press : 2004 : xxxviii, 536 s. :
  ISBN: 0-19-551726-1 (hft.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: (15 sid. distribueras vid kursstart)

  Skönlitteratur

  I samråd med läraren väljs ett pensum ur nedanstående lista.

  Bredow Katarina von
  Du & jag
  Stockholm : Rabén & Sjögren : 2013 : 319 s. :
  ISBN: 9789129686777
  Se bibliotekskatalogen Album

  Ehring Anna
  Syltmackor & oturslivet
  Stockholm : Bonnier Carlsen : 2010 : 189 s. :
  ISBN: 978-91-638-6707-1
  Se bibliotekskatalogen Album

  Coraline
  Gaiman Neil, Leandoer kristoffer
  [Ny utg.] : Stockholm : En bok för alla : 2012 : 156 s. :
  ISBN: 978-91-7221-655-6
  Se bibliotekskatalogen Album

  Gripe Maria
  Tordyveln flyger i skymningen
  Bonnier Carlsen : 2010 : 272 s. :
  ISBN: 91-48-00018-3
  Se bibliotekskatalogen Album

  Gustavsson Hanna
  Iggy 4-ever
  Stockholm : Ordfront Galago : 2015 : 215 s. :
  ISBN: 9789170378287
  Se bibliotekskatalogen Album

  Jag är Zlatan Ibrahimovic? : min historia
  Ibrahimovic Zlatan, Lagercrantz David
  [Ny utg.] : Stockholm : Månpocket : 2013 : 415 s. :
  ISBN: 9789175032849
  Se bibliotekskatalogen Album

  Aomanjuskogen. : 1
  Iwaoka Hisae, Johansson Magnus
  Göteborg : Ordbilder : 2011 : 203 s. :
  ISBN: 978-91-85269-25-9
  Se bibliotekskatalogen Album

  Vero hit & dit
  Kieri Katarina, Lunding Hultqvist Helena
  Stockholm : Lilla piratförlaget : 2014 : 189 s. :
  ISBN: 9789187027666
  Se bibliotekskatalogen Album

  Laestadius Ann-Helén
  SMS från Soppero
  [Ny utg.] : Stockholm : Rabén & Sjögren : 2012 : 135 s. :
  ISBN: 978-91-29-68424-7
  Se bibliotekskatalogen Album

  Nidstången
  Larsson Åsa, Korsell Ingela, Jonsson Henrik
  Stockholm : Bonnier Carlsen : 2014 : 142 s. :
  ISBN: 9789163879135
  Se bibliotekskatalogen Album

  Lindbäck Johanna
  Jan Svensson
  Stockholm : Lilla Piratförlaget : 2015 : 219 s. :
  ISBN: 9789187707360
  Se bibliotekskatalogen Album

  Lindgren Astrid
  Ronja rövardotter
  R&S :
  ISBN: 91-29-66748-8
  Se bibliotekskatalogen Album

  Lindgren Barbro
  Loranga : del 1 & 2
  2. uppl. : Stockholm : Rabén & Sjögren : 2005 : 236, [1] s. :
  ISBN: 91-29-66504-3
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Urval

  Mankell Henning
  Eldens hemlighet
  4. uppl. : Stockholm : Rabén & Sjögren : 2007 : 162, [2] s. :
  ISBN: 978-91-29-66339-6
  Se bibliotekskatalogen Album

  Melin Mårten
  Mycket mer än en puss
  Stockholm : Rabén & Sjögren : [2015] : 139 sidor :
  ISBN: 9789129696721
  Se bibliotekskatalogen Album

  Nilsson Per
  En morgon stod hon bara där : januari
  Stockholm : Alfabeta : 2011 : 173 s. :
  ISBN: 978-91-501-1286-3
  Se bibliotekskatalogen Album

  Olsson Vibeke
  Ulrike och kriget
  [Ny utg.] : Stockholm : En bok för alla : 1996 : 151, [9] s. :
  ISBN: 91-7448-917-8 ; 28:00
  Se bibliotekskatalogen Album

  Ohlsson Kristina
  Glasbarnen
  Stockholm : Lilla Piratförlaget : 2013 : 239 s. :
  ISBN: 978-91-87027-32-1
  Se bibliotekskatalogen Album

  En fantastisk upptäckt av Hugo Cabret : en roman i ord och bilder
  Selznick Brian, Strandberg Anna
  Stockholm : B. Wahlström : 2008 : 533 s. :
  ISBN: 978-91-32-15357-0 (inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Tan Shaun
  Ankomsten
  1. uppl. : Göteborg : Kabusa : 2010 : [124] s. :
  ISBN: 9789173551335
  Se bibliotekskatalogen Album

  Katitzi ; & Katitzi och Swing
  Taikon Katarina, Hellgren Joanna
  [Ny utg.] : Stockholm : Natur & kultur : 2015 : 285 s. :
  ISBN: 9789127141506
  Se bibliotekskatalogen Album

  Styrdokument

  Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011
  Stockholm : Skolverket : 2011 : 279 s. :
  Fritt tillgängligt via Skolverkets webbplats
  ISBN: 978-91-38-32541-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

 • Giltig från: 2016 vecka 2

  Barnlitteraturanalyser
  Andersson Maria, Druker Elina
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2008 : 213 s. :
  ISBN: 978-91-44-04028-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: (Urval)

  Från fabler till manga : litteraturhistoriska och didaktiska perspektiv på barn- och ungdomslitteratur
  Boglind Ann, Nordenstam Anna
  1. uppl. : Malmö : Gleerups : 2010 : 422 s. :
  ISBN: 978-91-40-65204-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: (Urval)

  Bolander Maria
  Funktionell svensk grammatik
  3. uppl. : Stockholm : Liber : 2012 : 244 s. :
  ISBN: 978-91-47-10525-0
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Bolander Maria
  Funktionell svensk grammatik. : Övningsbok
  3. uppl. : Stockholm : Liber : 2012 : 72 s. :
  ISBN: 9789147105243
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Einarsson Jan
  Språksociologi
  2., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 403 s. :
  ISBN: 978-91-44-05326-4 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: (370 s)

  Läsundervisning och läsutveckling
  Frost Jørgen, Jakobsson Ulrika
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 220 s. :
  ISBN: 978-91-44-05215-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: (207 s)

  Stärk språket, stärk lärandet : språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för och med andraspråkselever i klassrummet
  Gibbons Pauline, Samuelsson Inger
  1. uppl. : Uppsala : Hallgren & Fallgren : 2006 : 208 s. :
  ISBN: 91-7382-817-3
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: (200 s)

  Tankens mosaik : om mötet mellan text och läsare
  Keene Ellin Oliver, Zimmermann Susan, Fihn Carina, Jakobsson Ulrika
  Göteborg : Daidalos : 2003 : 269 s. :
  ISBN: 91-7173-174-1 : 257:00
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: (s 9-143)

  Kåreland Lena
  Barnboken i samhället
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 182 s. :
  ISBN: 978-91-44-05149-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: (Urval)

  Läsförståelse i teori och praktik
  Bråten Ivar, Jakobsson Ulrika
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2008 : 263 s. :
  http://www.studentlitteratur.se/omslagsbild/artnr/33144-01/height/320/width/320/bild.jpg
  ISBN: 978-91-44-05129-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Kåreland Lena
  Modig och stark - eller ligga lågt : skönlitteratur och genus i skola och förskola
  Stockholm : Natur och kultur : 2005 : 487 s., [8] pl.-s. :
  ISBN: 91-27-11023-0 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: (s 203-252, 253-282)

  Vägar till läsförståelse : texten, läsaren och samtalet
  Reichenberg Monica, Fröhling Thomas
  1. uppl. : Stockholm : Natur & kultur : 2008 : 140 s. :
  ISBN: 978-91-27-72299-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: (133 s)

  Skolverket
  Att läsa och skriva - en kunskapsöversikt baserad på forskning och beprövad erfarenhet : Myndigheten för skolutveckling HYPERLINK "http://www.skolutveckling.se/publikationer" www.skolutveckling.se/publikationer_ (130 s)
  2003 :
  Obligatorisk

  Strömquist Siv
  Skrivprocessen : teori och tillämpning
  3., omarb. och utök. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2007 : 180 s. :
  ISBN: 978-91-44-00431-0
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: (171 s)

  Den flerspråkiga människan : en grundbok om skriftspråkslärande
  Wagner Åse Kari Hansen, Strömqvist Sven, Uppstad Per Henning, Jakobsson Ulrika
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 307 s. :
  ISBN: 978-91-44-05674-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: (150 s)

  Winch Gordond 1930-
  Literacy reading, writing and children's literature
  2. ed. : Melbourne : Oxford University Press : 2004 : xxxviii, 536 s. :
  ISBN: 0-19-551726-1 (hft.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: (15 sid. distribueras vid kursstart)

  Skönlitteratur

  I samråd med läraren väljs ett pensum ur nedanstående lista.

  Garthon Måns
  Valfri roman ur Eva & Adam-böckerna
  . :

  Gripe Maria
  Tordyveln flyger i skymningen
  Bonnier Carlsen : 2010 : 272 s. :
  ISBN: 91-48-00018-3
  Se bibliotekskatalogen Album

  Lindgren Astrid
  Ronja rövardotter
  R&S :
  ISBN: 91-29-66748-8
  Se bibliotekskatalogen Album

  Världshemligt
  Lindgren Barbro, Landström Olof
  Stockholm : Rabén & Sjögren : 1972 : 99 s. :

  Lundgren Max
  Åshöjdens bollklubb
  [Ny utg.] : Stockholm : Bonniers juniorförl. : 1985 : 126, [1] s. :
  ISBN: 91-48-51057-2 (inb.) ; 30:00
  Se bibliotekskatalogen Album

  Mankell Henning
  Eldens hemlighet
  4. uppl. : Stockholm : Rabén & Sjögren : 2007 : 162, [2] s. :
  ISBN: 978-91-29-66339-6
  Se bibliotekskatalogen Album

  Anne på Grönkulla
  Montgomery L. M., Jensen Karin, Westman Christina
  [Ny utg.] : Stockholm : Rabén & Sjögren : 2003 : 342, [7] s. :
  ISBN: 91-29-65878-0 (inb.) : 143:00
  Se bibliotekskatalogen Album

  Olsson Vibeke
  Ulrike och kriget
  [Ny utg.] : Stockholm : En bok för alla : 1996 : 151, [9] s. :
  ISBN: 91-7448-917-8 ; 28:00
  Se bibliotekskatalogen Album

  Pohl Peter
  Malins kung Gurra
  2. uppl. : Stockholm : Rabén & Sjögren : 1999 : [8] s., s. 11-238, [1] s. :
  ISBN: 91-29-63897-6 (inb.) ; 102:00
  Se bibliotekskatalogen Album

  Stark Ulf
  Dårfinkar & dönickar
  [Ny utg.] : Stockholm : Bonnier Carlsen : 2002 : 214, [1] s. :
  ISBN: 91-638-2070-6 (inb.) : 130:00
  Se bibliotekskatalogen Album

  Thor Annika
  Sanning eller konsekvens
  [Ny utg.] : Stockholm : Bonnier Carlsen : 2002 : 191, [1] s. :
  ISBN: 91-638-2634-8 (inb.) : 130:00
  Se bibliotekskatalogen Album

  Wahl Mats
  Emma och Daniel: mötet
  [Ny utg.] : Stockholm : Bonnier Carlsen : 2000 : 154, [1] s. :
  ISBN: 91-638-3848-6 (inb.) ; 107:00
  Se bibliotekskatalogen Album

  Styrdokument

  Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011
  Stockholm : Skolverket : 2011 : 279 s. :
  Fritt tillgängligt via Skolverkets webbplats
  ISBN: 978-91-38-32541-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

 • Giltig från: 2012 vecka 4

  Barnlitteraturanalyser
  Andersson Maria, Druker Elina
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2008 : 213 s. :
  ISBN: 978-91-44-04028-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: (Urval)

  Från fabler till manga : litteraturhistoriska och didaktiska perspektiv på barn- och ungdomslitteratur
  Boglind Ann, Nordenstam Anna
  1. uppl. : Malmö : Gleerups : 2010 : 422 s. :
  ISBN: 978-91-40-65204-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: (Urval)

  Läsförståelse i teori och praktik
  Bråten Ivar, Jakobsson Ulrika
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2008 : 263 s. :
  http://www.studentlitteratur.se/omslagsbild/artnr/33144-01/height/320/width/320/bild.jpg
  ISBN: 978-91-44-05129-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Einarsson Jan
  Språksociologi
  2., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 403 s. :
  ISBN: 978-91-44-05326-4 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: (370 s)

  Läsundervisning och läsutveckling
  Frost Jørgen, Jakobsson Ulrika
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 220 s. :
  ISBN: 978-91-44-05215-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: (207 s)

  Stärk språket, stärk lärandet : språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för och med andraspråkselever i klassrummet
  Gibbons Pauline, Samuelsson Inger
  1. uppl. : Uppsala : Hallgren & Fallgren : 2006 : 208 s. :
  ISBN: 91-7382-817-3
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: (200 s)

  Den flerspråkiga människan : en grundbok om skriftspråkslärande
  Wagner Åse Kari Hansen, Strömqvist Sven, Uppstad Per Henning, Jakobsson Ulrika
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 307 s. :
  ISBN: 978-91-44-05674-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: (150 s)

  Tankens mosaik : om mötet mellan text och läsare
  Keene Ellin Oliver, Zimmermann Susan, Fihn Carina, Jakobsson Ulrika
  Göteborg : Daidalos : 2003 : 269 s. :
  ISBN: 91-7173-174-1 : 257:00
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: (s 9-143)

  Kåreland Lena
  Modig och stark - eller ligga lågt : skönlitteratur och genus i skola och förskola
  Stockholm : Natur och kultur : 2005 : 487 s., [8] pl.-s. :
  ISBN: 91-27-11023-0 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: (s 203-252, 253-282)

  Kåreland Lena
  Barnboken i samhället
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 182 s. :
  ISBN: 978-91-44-05149-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: (Urval)

  Vägar till läsförståelse : texten, läsaren och samtalet
  Reichenberg Monica, Fröhling Thomas
  1. uppl. : Stockholm : Natur & kultur : 2008 : 140 s. :
  ISBN: 978-91-27-72299-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: (133 s)

  Skolverket
  Att läsa och skriva - en kunskapsöversikt baserad på forskning och beprövad erfarenhet : Myndigheten för skolutveckling HYPERLINK "http://www.skolutveckling.se/publikationer" www.skolutveckling.se/publikationer_ (130 s)
  2003 :
  Obligatorisk

  Strömquist Siv
  Skrivprocessen : teori och tillämpning
  3., omarb. och utök. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2007 : 180 s. :
  ISBN: 978-91-44-00431-0
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: (171 s)

  Winch Gordond 1930-
  Literacy reading, writing and children's literature
  2. ed. : Melbourne : Oxford University Press : 2004 : xxxviii, 536 s. :
  ISBN: 0-19-551726-1 (hft.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: (15 sid. distribueras vid kursstart)

  Svenska meningar : elementär språklära
  Holm Lars, Larsson Kent
  2. uppl. : Lund : Studentlitt. : 1980 : 154 s. :
  ISBN: 91-44-09662-3 ; 60:00
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Skönlitteratur

  I samråd med läraren väljs ett pensum ur nedanstående lista.

  Garthon Måns
  Valfri roman ur Eva & Adam-böckerna
  . :

  Gripe Maria
  Tordyveln flyger i skymningen
  Bonnier Carlsen : 2010 : 272 s. :
  ISBN: 91-48-00018-3
  Se bibliotekskatalogen Album

  Lindgren Astrid
  Ronja rövardotter
  R&S :
  ISBN: 91-29-66748-8
  Se bibliotekskatalogen Album

  Världshemligt
  Lindgren Barbro, Landström Olof
  Stockholm : Rabén & Sjögren : 1972 : 99 s. :

  Lundgren Max
  Åshöjdens bollklubb
  [Ny utg.] : Stockholm : Bonniers juniorförl. : 1985 : 126, [1] s. :
  ISBN: 91-48-51057-2 (inb.) ; 30:00
  Se bibliotekskatalogen Album

  Mankell Henning
  Eldens hemlighet
  4. uppl. : Stockholm : Rabén & Sjögren : 2007 : 162, [2] s. :
  ISBN: 978-91-29-66339-6
  Se bibliotekskatalogen Album

  Anne på Grönkulla
  Montgomery L. M., Jensen Karin, Westman Christina
  [Ny utg.] : Stockholm : Rabén & Sjögren : 2003 : 342, [7] s. :
  ISBN: 91-29-65878-0 (inb.) : 143:00
  Se bibliotekskatalogen Album

  Olsson Vibeke
  Ulrike och kriget
  [Ny utg.] : Stockholm : En bok för alla : 1996 : 151, [9] s. :
  ISBN: 91-7448-917-8 ; 28:00
  Se bibliotekskatalogen Album

  Pohl Peter
  Malins kung Gurra
  2. uppl. : Stockholm : Rabén & Sjögren : 1999 : [8] s., s. 11-238, [1] s. :
  ISBN: 91-29-63897-6 (inb.) ; 102:00
  Se bibliotekskatalogen Album

  Stark Ulf
  Dårfinkar & dönickar
  [Ny utg.] : Stockholm : Bonnier Carlsen : 2002 : 214, [1] s. :
  ISBN: 91-638-2070-6 (inb.) : 130:00
  Se bibliotekskatalogen Album

  Thor Annika
  Sanning eller konsekvens
  [Ny utg.] : Stockholm : Bonnier Carlsen : 2002 : 191, [1] s. :
  ISBN: 91-638-2634-8 (inb.) : 130:00
  Se bibliotekskatalogen Album

  Wahl Mats
  Emma och Daniel: mötet
  [Ny utg.] : Stockholm : Bonnier Carlsen : 2000 : 154, [1] s. :
  ISBN: 91-638-3848-6 (inb.) ; 107:00
  Se bibliotekskatalogen Album

  Styrdokument

  Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011
  Stockholm : Skolverket : 2011 : 279 s. :
  Fritt tillgängligt via Skolverkets webbplats
  ISBN: 978-91-38-32541-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album