Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Svenska för åk 4-6, kurs 2, 7,5 hp

Engelskt namn: Swedish for Grades 4-6, Course 2

Denna kursplan gäller: 2012-11-05 till 2012-11-11 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 6SV025

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Humanisitsk fakultetsnämnd, 2011-11-16

Innehåll

Kursen syftar till att kunskaper inom skriv- och läsundervisning i år 4-6 ur teoretiska och didaktiska perspektiv varvid vikten av kontinuitet och mångfald betonas. Kursen behandlarvidare ett vidgat textbegrepp med betoning på muntlig och skriftlig dialog via tal, skrift och bild. Både tryckta och digitala läromedel analyseras och granskas. I kursen diskuteras olika faktorer som kan påverka skriv- och läsutveckling ur ett första- och andraspråksperspektiv. Studenterna analyserar olika diagnostiska verktyg och använder sig av dessa när de dokumenterar, bedömer, kommunicerar skriftligt och muntligt barns skriv- och läsutveckling samt upprättar individuella utvecklingsplaner. Det intersektionella perspektivet bildar bakgrund för en analys av läromedel, inklusive skönlitteratur.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna Kunskap och förståelse • redogöra för och diskutera teorier och aktuell forskning om skriv- och läsinlärning/-utveckling och problematisera faktorer som påverkar litteracitetsutvecklingen; • redogöra för och diskutera olika didaktiska strategier för skriv- och läsinlärning/-utveckling utifrån svensk och internationell forskning; Färdighet och förmåga • utifrån dokumentation ställa samman ett skriftligt omdöme och upprätta en individuell utvecklingsplan; • planera och utvärdera skriv- och läsundervisning med utgångspunkt i teorier, styrdokument och beprövad erfarenhet; • motivera val av och planera för skönlitteratur i undervisningen; • granska tryckta och digitala läromedel i svenska Värderingsförmåga och förhållningssätt • redogöra för och diskutera olika miljöers påverkan på elevers språklärande • redogöra för och diskutera olika skriv- och lässtrategiers påverkan på barns lärande; • reflektera över de teoretiska perspektiv som behandlas i kursen; • reflektera över IKT och estetiska verktygs användning i språkundervisning; • redogöra för och diskutera innehåll i barn- och ungdomslitteratur; • värdera och reflektera över barns och ungdomars mediavärld ur ett didaktiskt perspektiv.

Behörighetskrav

UK I och Svenska för åk 4-6 kurs 1 eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Huvudämnet för Grundlärarprogrammet med inriktning mot grundskolans år 4–6 läses över tre terminer där varje termin innehåller kurser i de tre kärnämnena svenska, matematik och engelska, enligt nedan: Termin 1: Svenska 15 hp, Matematik 7,5 hp, Engelska 7,5 hp Termin 2: Svenska 7,5 hp, Matematik 15 hp, Engelska 7,5 hp Termin 3: Svenska 7,5 hp, Matematik 7,5 hp, Engelska 15 hp Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och gruppövningar. Gruppövningar och seminarier är obligatoriska.

Examination

De förväntade studieresultaten examineras genom litteraturseminarier, skriftlig deltentamen, skriftlig redovisning och caseredovisning. Vid examination används betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. Den som godkänts i prov får inte undergå prövning för högre betyg. För betyget Väl godkänd läggs i bedömningen särskild vikt vid den studerandes förmåga att, på teoretisk grund, analysera och värdera skriv- och läslärande med särskilt fokus på språkmiljö och språkstimulerande samtal. I de fall där lokal lärarutbildare och examinator bedömer att en student under pågående VFU uppvisar sådan grov oskicklighet, sådana samarbetssvårigheter eller andra olämpliga beteenden att det medför en påtaglig risk att studenten kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt skall examinator efter att ha informerat studenten underkänna studenten innan kursen avslutas. Studenten avbryter då sin praktik och får betyget underkänd på kursen. I samband med denna åtgärd ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper och färdigheter som studenten behöver tillgodogöra sig för att få återuppta praktiken, samt en tidpunkt vid vilken kontroll av sådant tillgodogörande ska ske. En student har då praktik avbrutits rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt får dock antalet kontrolltillfällen under en hel utbildning inte uppgå till mer än högst fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Studerande som underkänts i VFU i prov har rätt att få en annan examinator utsedd om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om detta lämnas till Humanistiska fakultetsnämnden. Tillgodoräknande Tillgodoräknande av del av kurs beslutas av betygsättande lärare. Tillgodoräknande av hel kurs beslutas av kanslichefen för Umeå School of Education (USE). Blankett för tillgodoräknande www.umu.se/blankett/SA

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.