Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Svenska som andraspråk A, 30 hp

Engelskt namn: Swedish as a Second Language A

Denna kursplan gäller: 2022-01-03 och tillsvidare

Kurskod: 6SV084

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Svenska som andraspråk: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2021-08-19

Innehåll

Kursen består av fyra delkurser, som tillsammans ger en bred och grundläggande bild av ämnet svenska som andraspråk och de kunskaper och färdigheter som krävs för att undervisa i ämnet. Teoretiska och didaktiska perspektiv integreras genomgående, och i varje delkurs läses skönlitterära texter som stödjer studenternas kulturella förståelse. 

Innehåll per delkurs: 

Delkurs 1, Det flerspråkiga klassrummet, (7,5 hp) 
The Multilingual Classroom (7,5 credits) 


Delkursen presenterar ämnet svenska som andraspråk och dess varierande utbildningskontexter. Relationen mellan migration, mobilitet och flerspråkighet i Sverige betraktas ur ett historiskt perspektiv. Grundläggande begrepp som språk, kulturer, etniciteter och identiteter diskuteras teoretiskt och didaktiskt, med utgångspunkt i aktuell forskning och styrdokument. Aspekter av lärande och undervisning i ett flerspråkigt klassrum problematiseras och studenten får möjlighet att reflektera över sitt eget förhållningssätt till flerspråkighet i ett mångkulturellt samhälle.  
 

Delkurs 2. Svenskans fonologi i tvärspråklig belysning, (7,5 hp) 
Swedish Phonology in a Cross-Linguistic Perspective (7,5 credits) 


Delkursen behandlar svenskans fonologi och relevanta fonetiska detaljer i ett jämförande, funktionellt och didaktiskt perspektiv. Övningar i analys av fonologiska och typologiska aspekter på inlärarspråk genomförs. Olika aspekter av utländsk brytning och prioritering inom uttalsundervisningen diskuteras. 

 
Delkurs 3. Svenskans grammatik i tvärspråklig belysning, (7.5 hp) 
Swedish Grammar in a Cross-Linguistic Perspective (7,5 credits) 


Delkursen behandlar svenskans grammatiska struktur i ett jämförande och funktionellt perspektiv med tyngdpunkt på sådana drag i svenska som erbjuder svårigheter för andraspråksinlärare. Vidare genomförs övningar i analys av andraspråksinlärares språkproduktion ur ett grammatiskt och didaktiskt perspektiv. Därtill diskuteras grammatikundervisningens roll inom ämnet svenska som andraspråk. 

 
Delkurs 4. Andraspråksutveckling, (7,5 hp) 
Second Language Development (7,5 credits) 


Delkursen behandlar grundläggande teorier och modeller för olika aspekter på andraspråksinlärning ur ett teoretiskt och didaktiskt perspektiv. Styrdokumenten i svenska som andraspråk studeras. Metoder för ett språkutvecklande arbetssätt som kan tillämpas i alla skolans ämnen behandlas.

Förväntade studieresultat

Delkurs 1. Det flerspråkiga klassrummet (7,5 hp) 

För godkänd delkurs ska den studerande: 

Kunskap och förståelse 
 • visa kunskap om utbildningskontexterna för ämnet svenska som andraspråk; 
 • visa grundläggande kunskap om de flerspråkiga perspektiven i styrdokumenten för skolan; 
 • visa grundläggande kunskaper om relationen mellan migration, mobilitet och flerspråkighet i en svensk historisk kontext; 
 • visa grundläggande kunskaper om rasism, diskriminering och främlingsfientlighet samt deras inverkan på språkutveckling och skolsituation; 

Färdighet och förmåga 
 • kunna reflektera över och diskutera skolans roll i ett flerspråkigt och mångkulturellt samhälle; 
 • kunna reflektera över och diskutera olika förutsättningar för lärande i ett flerspråkigt klassrum; 
 • kunna använda ett vårdat, enkelt och begripligt språk enligt rådande skriftspråksnorm; 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
 • kunna reflektera över lärarrollen i mötet med flerspråkiga elever. 

 
Delkurs 2. Svenskans fonologi i tvärspråklig belysning (7,5 hp) 

För godkänd delkurs ska den studerande: 

Kunskap och förståelse 
 • med adekvat terminologi kunna redogöra för svenskans uttal i ett jämförande perspektiv, både vad avser segmentell fonologi och prosodi; 
 • visa ändamålsenliga kunskaper om svenskans uttal ur ett didaktiskt perspektiv; 

Färdighet och förmåga 
 • kunna observera, dokumentera och analysera inlärarspråk ur olika fonologiska perspektiv; 
 • kunna ge didaktiska rekommendationer till stöd för andraspråksinlärare i deras utveckling av svenskt uttal, särskilt med avseende på prioritering av uttalsdrag; 
 • kunna analysera och värdera fonologiska aspekter av inlärarspråk ur ett kommunikativt och didaktiskt perspektiv; 
 • kunna använda ett vårdat, enkelt och begripligt språk enligt rådande skriftspråksnorm; 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
 • kunna diskutera förhållningssätt och attityder till brytning i ett samhällsperspektiv. 

 
Delkurs 3. Svenskans grammatik i tvärspråklig belysning (7,5 hp) 

För godkänd delkurs ska den studerande: 

Kunskap och förståelse 
 • med adekvat terminologi kunna redogöra för svenskans grammatiska struktur i ett jämförande perspektiv  
 • uppvisa ändamålsenliga kunskaper om svenskans grammatik i ett didaktiskt perspektiv 

Färdighet och förmåga 
 • kunna analysera inlärarspråk ur ett grammatiskt och didaktiskt perspektiv 
 • kunna ge didaktiska rekommendationer till stöd för andraspråksinlärare i deras grammatiska utveckling 
 • kunna reflektera över och problematisera grammatikens roll och funktion i undervisning i svenska som andraspråk 
 • kunna använda ett vårdat, enkelt och begripligt språk enligt rådande skriftspråksnorm. 

 
Delkurs 4. Andraspråksutveckling (7,5 hp) 

För godkänd delkurs ska den studerande: 

Kunskap och förståelse 
 • visa grundläggande kunskaper om teorier och modeller för olika aspekter av andraspråksutveckling  
 • visa grundläggande kunskaper om genreteori och språkutvecklande arbetssätt 

Färdighet och förmåga 
 • kunna tillämpa och diskutera mål och riktlinjer i styrdokument för ämnet svenska som andraspråk 
 • kunna planera lektioner utifrån ett språkutvecklande arbetssätt 
 • kunna reflektera över de språkliga krav som skolan ställer på elever och hur undervisning kan stödja utveckling av språkliga färdigheter 
 • kunna använda ett vårdat, enkelt och begripligt språk enligt rådande skriftspråksnorm 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
 • kunna reflektera över och diskutera faktorer som påverkar andraspråksutveckling på individ-, grupp- och samhällsnivå 

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier och gruppövningar.

Examination

Delkurs 1. Det flerspråkiga klassrummet: Litteraturseminarier och skriftlig hemtentamen. 

Delkurs 2. Svenskans fonologi i tvärspråklig belysning: Ett litteraturseminarium, en inlämningsuppgift och en hemtentamen. 

Delkurs 3. Svenskans grammatik i tvärspråklig belysning: Ett muntligt litteraturseminarium, en gruppredovisning och en salstentamen. 

Delkurs 4. Andraspråksutveckling: En läslogg, ett muntligt litteraturseminarium, en muntlig redovisning och en salstentamen. 

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.  

Vid examination används betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd och Underkänd. För betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått detta betyg på minst tre av delkurserna (22,5 hp). 

Till alla salstentamina är anmälan via Studentwebben obligatorisk. 

Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov.  

Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.  

Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället.  

Examinator kan besluta att en student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan få möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg på kursen. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt; komplettering för högre betyg är inte tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination i stället för komplettering och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.  

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till utbildningsledaren vid Humanistiska fakulteten.

Övriga föreskrifter

Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.