"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Svenska som andraspråk för ämneslärare, kurs 3, 30 hp

Engelskt namn: Swedish as a Second Language for Upper Secondary School Levels, Course 3

Denna kursplan gäller: 2023-01-02 och tillsvidare

Kurskod: 6SV093

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Svenska som andraspråk: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2022-06-27

Innehåll

Kursen består av fyra delkurser:

Delkurs 1 Andraspråksinlärares fonologiska, grammatiska och lexikala utveckling - påbyggnadskurs (7,5 hp)
Delkursen bygger på och utvecklar de kunskaper om andraspråksutveckling som studenterna tillägnat sig under tidigare kurser i utbildningen. Den syftar till att ge fördjupade insikter i fonologisk, grammatisk och lexikal utveckling samt komplexitet vid andraspråksutveckling och andraspråksundervisning. Utifrån teoretiska och didaktiska perspektiv diskuteras och problematiseras aspekter som kan innebära svårigheter för inlärare vad gäller såväl språkutveckling som muntlig och skriftlig kommunikation. Autentiskt språkmaterial analyseras i syfte att utveckla funktionella redskap som kan användas för att höja elevers språkliga medvetenhet och stödja deras andraspråkutveckling.

Delkurs 2 Skönlitteratur i andraspråksundervisning (7,5 hp)
Delkursen behandlar olika teoretiska och didaktiska perspektiv på läsning av skönlitteratur inom andraspråksundervisning. Kursen ger övning i att identifiera språkliga och innehållsmässiga utmaningar i skönlitterära texter samt att motivera didaktiska val och tillämpa didaktiska metoder. Vidare behandlas individuella och kontextuella faktorer av betydelse för läsning av skönlitteratur.

Delkurs 3 Forskning om andraspråksundervisning och flerspråkighet (7,5 hp)
I delkursen behandlas teorier och metoder i forskning om andraspråksutveckling, andraspråksundervisning och flerspråkighet med relevans för undervisningspraktiker. Delkursen bygger på att studenter analyserar och kritiskt granskar forskningspublikationer inom området. Publikationerna diskuteras med fokus på syfte, forskningsfrågor, teori, metod, datainsamling och etik. I delkursen ingår dessutom analyser av likheter och skillnader mellan vetenskapliga och populärvetenskapliga publikationer. 

Delkurs 4 Läromedelsanalys (7,5 hp)
Med utgångspunkt i kunskaper förvärvade på tidigare kurser i svenska som andraspråk genomför studenterna analyser av läromedel utifrån svensk och internationell forskning samt den framtida yrkesverksamheten som lärare. Studenterna får också träning i akademiskt rapportskrivande och kamratrespons.

Förväntade studieresultat

Delkurs 1 Andraspråksinlärares fonologiska, grammatiska och lexikala utveckling
För betyget Godkänd ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse

 • förklara och problematisera kursens centrala begrepp och modeller för andraspråksinlärares fonologiska, grammatiska och lexikala utveckling
 • förklara samband mellan språklig medvetenhet och andraspråksutveckling

Färdighet och förmåga

 • omsätta didaktiska och teoretiska kunskaper om andraspråksinlärares fonologiska, grammatiska och lexikala utveckling i pedagogiska övningar
 • tillämpa och jämföra flera teoretiska perspektiv i analys av inlärares fonologiska, grammatiska och lexikala utveckling utifrån autentiskt material  
 • problematisera hur undervisning baserad på skilda pedagogiska modeller kan bidra till andraspråksinlärares fonologiska, grammatiska och lexikala utveckling
 • använda ett vårdat, enkelt och begripligt språk enligt rådande skriftspråksnorm och visa god förmåga att mottagar- och situationsanpassa sitt skriftspråk

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • förhålla sig till och kritiskt reflektera över den egna lärarrollen i relation till kurslitteraturen
 • kritiskt granska egna och andras lösningar på olika kursuppgifter och uttrycka konstruktiv respons gällande såväl förtjänster som förbättringspotential.

Delkurs 2 Skönlitteratur i andraspråksundervisning
För betyget Godkänd ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse

 • ur ett andraspråksperspektiv redogöra för och motivera didaktiska och metodologiska val vid skönlitterär läsning i undervisningen 
 • redogöra för hur elevernas språkliga repertoarer kan fungera som resurs i läsning av skönlitterära texter
 • redogöra för hur undervisningspraktiker kan främja elevers utveckling av läsförståelsestrategier vid läsning av skönlitterära texter

Färdighet och förmåga

 • analysera skönlitterära texter ur språkliga och innehållsmässiga perspektiv och identifiera utmaningar för andraspråkselever
 • visa hur elevers språkliga repertoarer kan användas som resurs i arbetet med skönlitterära texter
 • använda ett vårdat, enkelt och begripligt språk enligt rådande skriftspråksnorm och visa god förmåga att mottagar- och situationsanpassa sitt skriftspråk

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • kritiskt granska undervisningstraditioner kring läsning av skönlitteratur.

Delkurs 3 Forskning om andraspråksundervisning och flerspråkighet
För betyget Godkänd ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse

 • redogöra för teorier och metoder i forskning om andraspråksutveckling, andraspråksundervisning och flerspråkighet med relevans för undervisningspraktiker

Färdighet och förmåga

 • analysera och kritiskt granska forskningspublikationer inom området med fokus på syfte, forskningsfrågor, teori, metod, datainsamling och etik
 • kunna diskutera likheter och skillnader mellan vetenskapliga och populärvetenskapliga publikationer
 • använda ett vårdat, enkelt och begripligt språk enligt rådande skriftspråksnorm och visa god förmåga att mottagar- och situationsanpassa sitt skriftspråk

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • kritiskt granska forskningspublikationer inom området.

Delkurs 4 Läromedelsanalys
För betyget Godkänd ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse

 • visa ändamålsenlig förståelse för teoretiska begrepp som används inom läromedelsanalys
 • visa ändamålsenlig metodologisk kunskap

Färdighet och förmåga

 • formulera en tydlig frågeställning för en läromedelsanalys
 • söka relevant litteratur för en läromedelsanalytisk undersökning
 • samla in, bearbeta och analysera ett empiriskt material i enlighet med vetenskaplig praxis
 • kunna diskutera forskningslitteratur, material och metod samt resultat och slutsatser muntligt och skriftligt 
 • presentera den genomförda studien på ett vårdat och idiomatiskt korrekt språk och i den vetenskapliga uppsatsens form

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • göra teoretiska och metodologiska val och argumentera för dessa i relation till frågeställningen
 • diskutera och värdera studiens resultat i relation till kommande yrkesverksamhet som lärare
 • kritiskt granska och konstruktivt diskutera egna och andras texter på vetenskaplig grund och utifrån lärarrollen.

Behörighetskrav

Univ: Lägst 22,5 hp från Svenska som andraspråk för ämneslärare, kurs 2, eller motsvarande

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och seminarier. Grupparbeten förekommer.

Examination

Delkurs 1 Andraspråksinlärares fonologiska, grammatiska och lexikala utveckling (7,5 hp)
Examinationen sker genom fortlöpande muntliga och skriftliga uppgifter. Muntliga uppgifter bedöms med något av betygen Underkänd eller Godkänd; skriftliga uppgifter bedöms med något av betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Delkurs 2 Skönlitteratur i andraspråksundervisning
Examinationen sker genom fortlöpande muntliga och skriftliga uppgifter som bedöms med något av betygen Underkänd eller Godkänd, samt en avslutande muntlig tentamen som bedöms med något av betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Delkurs 3 Forskning om andraspråksundervisning och flerspråkighet
Examinationen sker i form av en muntlig och skriftlig presentation (3 hp) samt skriftlig hemtentamen (4,5 hp). Den muntliga och skriftliga presentationen bedöms med något av betygen Underkänd eller Godkänd; skriftlig hemtentamen bedöms med något av betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd. 

Delkurs 4 Läromedelsanalys
Examination sker genom en skriftlig rapport samt deltagande i kamratrespons där den egna och andras texter diskuteras. Kamratrespons bedöms med något av betygen Underkänd eller Godkänd; den skriftliga rapporten bedöms med något av betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten.

För betyget Väl godkänd på hel kurs krävs detta betyg på moduler om sammanlagt lägst 19,5 hp. 

Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov. 

Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet. 

Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället. I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det i stället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

Övriga föreskrifter

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

 • Giltig från: 2023 vecka 3

  Delkurs 1: Andraspråksinlärares fonologiska, grammatiska och lexikala utveckling - påbyggnadskurs

  Abrahamsson Niclas
  Fonologiska aspekter på andraspråksinlärning och svenska som andraspråk
  Ingår i:
  Svenska som andraspråk
  Lund : Studentlitteratur : 2013 : 868 s. : sid. 85-120 :
  Obligatorisk

  Ekberg Lena
  Grammatik och lexikon i svenska som andraspråk på nästan infödd nivå
  Ingår i:
  Svenska som andraspråk
  Lund : Studentlitteratur : 2013 : 868 s. : sid. 259-276 :
  Obligatorisk

  Ekerot Lars-Johan
  Ordföljd, tempus, bestämdhet : föreläsningar om svenska som andraspråk
  2., [utök.] uppl. : Malmö : Gleerup : 2011 : 245 s. :
  ISBN: 978-91-40-67153-0
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Engstrand Olle
  Fonetik light : [lajt] : kortfattad ljudlära för språkstudier och uttalsundervisning
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2007 : 135, [1] s. :
  ISBN: 978-91-44-04399-9
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Enström Ingegerd
  Ordens värld : svenska ord - struktur och inlärning
  Upplaga 3 : Lund : Studentlitteratur : [2020] : 191 sidor :
  ISBN: 9789144140933
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Enström Ingegerd
  Ordförråd och ordinlärning – med särskilt fokus på avancerade inlärare
  Ingår i:
  Svenska som andraspråk
  Lund : Studentlitteratur : 2013 : 868 s. : sid. 169-192 :
  Obligatorisk

  Flyman Mattsson Anna
  Andraspråkets grammatik
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2021] : 224 sidor :
  ISBN: 9789144129129
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Flyman Mattsson Anna
  Andraspråkets grammatik : övningsbok
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2021] : 144 sidor :
  ISBN: 9789144129136
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  En svensk akademisk ordlista. Version 2.0. (webbresurs)
  Jansson Håkan, Ribeck Judy, Sköldberg Emma
  Språkbanken : u.å. :
  https://spraakbanken.gu.se/ao/

  Levis John
  Revisiting the intelligibility and nativeness principles
  Ingår i:
  Journal of Second Language Pronunciation [Elektronisk resurs]
  2016- : 6 : sid. 310-328 :
  https://doi.org/10.1075/jslp.20050.lev
  Obligatorisk

  Lexin (webbresurs)
  Institutet för språk och folkminnen, Kungliga tekniska högskolan : u.å. :
  https://lexin.nada.kth.se/lexin/

  Lövestam Sara
  Grammatikundervisning : för sfi och sva
  Första upplagans första tryckning : Stockholm : Natur & kultur : [2016] : 117 sidor :
  ISBN: 9789127445642
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Nation I. S. P.
  Learning vocabulary in another language
  2. ed. : Cambridge : Cambridge University Press : 2013 : xiv, 624 sidor :
  ISBN: 9781107045477
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Riad Tomas
  Svenskt fonologikompendium
  Institutionen för nordiska språk. Stockholms universitet : 1997 :
  http://www.su.se/polopoly_fs/1.85723.1334922502!/menu/standard/file/Svenskt_Fonologikompendium.pdf
  Obligatorisk

  Svenska akademiens grammatik.
  Teleman Ulf, Hellberg Staffan, Andersson Erik, Christensen Lisa, Svenska akademien
  1. uppl. : Stockholm : Svenska akad. : 1999 : 4 vol. ; 25 cm :
  ISBN: 91-7227-126-4
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Finns att ladda ner: https://svenska.se/grammatik/

  Artiklar och kompletterande material enligt lärarens anvisningar (max 100 sidor) samt Skolverkets material tillkommer.

  Delkurs 2 Skönlitteratur i andraspråksundervisning (7,5 hp)

  Litteraturundervisning och interkulturella möten
  Bergman Lotta, Bringéus Eva, Economou Catarina
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2021] : 123 sidor :
  ISBN: 9789144114842
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Chambers Aidan
  Böcker inom och omkring oss
  [Ny utg.] : Stockholm : Gilla böcker : 2014 : 293 s. :
  ISBN: 978-91-86634-54-4
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Damber Ulla
  Reading for life : three studies of Swedish students' literacy development
  Linköping : Department of Behavioural Sciences and Learning, Linköping University : 2010 : 103 s. :
  Sammanfattning och ramberättelse från Linköping University Electronic Press
  ISBN: 9789173934558
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Economou Catarina
  Reading fiction in a second language classroom
  Ingår i:
  Education inquiry [Elektronisk resurs]
  Umeå : Umeå School of Education, Umeå University : 2010- : 6 :
  https://www.tandfonline.com/doi/full/10.3402/edui.v6.23991?scroll=top&needAccess=true
  Obligatorisk

  Identity Texts and Academic Achievement: Connecting the Dots in Multilingual School Contexts.
  Cummins Jim, Hu Shirley, Markus Paula, Montero M. Kristina
  Ingår i:
  TESOL quarterly [Elektronisk resurs].
  Alexandria, Va. : TESOL : 1967- : 49 :
  Obligatorisk

  Litteraturen, språket, världen : andraspråksperspektiv på litteraturundervisning
  Landmark Dan, Wiklund Ingrid
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 150 s. :
  ISBN: 9789144060255
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Skön litteratur : vägar till läslust och språkutveckling
  Löthagen Annika, Staaf Jessica
  Stockholm : Hallgren & Fallgren : 2009 : 152 s. :
  ISBN: 978-91-7382-847-5
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Molloy Gunilla
  Svenskämnets roll : om didaktik, demokrati och critical literacy
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2017] : 135 sidor :
  ISBN: 9789144076249
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Mångkulturell barn- och ungdomslitteratur : analyser
  Andersson Maria, Druker Elina
  Upplaga 1:1 : [Lund] : Studentlitteratur : [2017] : 279 sidor :
  ISBN: 9789144111810
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Serafini Frank
  Expanding the four resources model : Reading visual and multi-modal texts
  Ingår i:
  Pedagogies. [Elektronisk resurs]
  Mahwah : Lawrence Erlbaum : 2006- : 7 : sid. 150-164 :
  http://frankserafini.com/publications/serafini-four-resources.pdf
  Obligatorisk

  Svenska som andraspråk : i forskning, undervisning och samhälle
  Hyltenstam Kenneth, Lindberg Inger
  2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 868 s. :
  ISBN: 9789144070650 (inb.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Läsanvisning: Ingegerd Enström, Ordförråd och ordinlärning - med särskilt fokus på avancerade inlärare, s. 169 - 195; Prentice & Sköldberg, Flerordsenheter - ut ett andraspråksperspektiv, s. 197-221.

  Artiklar (högst 100 s), skönlitteratur och Skolverkets material tillkommer.

  Delkurs 3 Forskning om andraspråksundervisning och flerspråkighet (7,5 hp)

  Bonacina-Pugh Florence
  Legitimizing multilingual practices in the classroom : The role of the ‘practiced language policy’
  Ingår i:
  International journal of bilingual education and bilingualism [Elektronisk resurs]
  Clevedon : Multilingual Matters : 1998- : 23 : sid. 434-448 :
  https://www-tandfonline-com.proxy.ub.umu.se/doi/full/10.1080/13670050.2017.1372359
  Obligatorisk

  Busch Brigitta
  The linguistic repertoire revisited
  Ingår i:
  Applied linguistics [Elektronisk resurs]
  1999- : 33 : sid. 503-523 :
  Obligatorisk

  Translanguaging and Identity in Educational Settings
  Creese Angela, Blackledge Adrian
  Ingår i:
  Annual review of applied linguistics [Elektronisk resurs]
  Cambridge : Cambridge University Press : 1981- : 35 : sid. 20-35 :
  Obligatorisk

  Bringing race into second language acquisition.
  Flores Nelson, Rosa Jonathan
  The Modern Language Journal : 2019 :
  Länk
  Obligatorisk

  Möjligheter till lärande : andraspråksdidaktik i ett kritiskt perspektiv
  Aldén Kristina, Olofsson Mikael
  Första upplagan : Stockholm : Liber : 2022 : 304 sidor :
  ISBN: 9789147146956
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Kap. 1, 2 och 20

  Norlund Shaswar Annika
  Language norms in L2 education for adult migrants – translanguaging pedagogy in the age of mobility
  Multilingua, 41(3) : 2022 :
  Länk
  Obligatorisk
  Läsanvisning: S. 341-358

  Ortega Lourdes
  SLA and the study of equitable multilingualism
  The Modern Language Journal, 103(1) : 2019 :
  Länk
  Obligatorisk
  Läsanvisning: S. 23-38

  Pietikäinen Sari
  Frozen actions in the Arctic linguistic landscape: a nexus analysis of language processes in visual space
  Ingår i:
  International journal of multilingualism.
  Clevedon [England] : Multilingual Matters : 2004- : 8 : sid. 277–298 :
  Obligatorisk

  Researching multilingualism : critical and ethnographic perspectives
  Martin-Jones Marilyn, Martin Deirdre
  London : Routledge : 2017 : 283 pages :
  ISBN: 9780415748414
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Kap. 1, 2, 3, 7, 12, 15 och 16.

  Stroud Christopher
  Rinkeby Swedish and semilingualism in language ideological debates: A Bourdieuan perspective.
  Journal of Sociolinguistics, 8(2) : 2004 :
  Länk
  Obligatorisk
  Läsanvisning: S. 196-214

  The Blackwell guide to research methods in bilingualism and multilingualism [Elektronisk resurs]
  Wei Li, Moyer Melissa G.
  Malden : Blackwell : c2009 : (PDF) xvii, 403 p. :
  Online access for UMUB
  ISBN: 1444301136
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Kap. 1, 2, 5, 14 och 18.

  En av dessa avhandlingar enligt läsanvisning

  Nuottaniemi Andreas
  Flerspråkighetens gränser : språkdidaktik på (o)jämlik grund i migrationernas tid
  Umeå : Bokförlaget h:ström - Text & Kultur : 2023 : 1 onlineresurs (572 sidor) :
  Fritt tillgänglig via Umeå universitet
  ISBN: 9789178790098
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: s 17-190

  Rydell Maria
  Constructions of language competence: sociolinguistic perspectives on assessing second language interactions in basic adult education
  Stockholms universitet, Institutionen för svenska och flerspråkighet : 2018 :
  Länk till DiVA
  Läsanvisning: Kappan

  Senter Karin
  Att göra förort: Om språkliga resurser hos gymnasieungdomar med mångspråkig förortsbakgrund.
  Institutionen för språkstudier : 2022 :
  Länk till DiVA
  Läsanvisning: S. 1-103

  Siekkinen Frida
  Att vara och inte vara – Elevpositioner(ingar) i spänningsfältet mellan svenska och svenska som andraspråk
  Göteborgs universitet. Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande : 2021 :
  Länk
  Läsanvisning: S.13-106

  Snoder Sara
  ”Det är inte så att vi exklusivt pratar svenska.” – Flerspråkighetens möjliga utrymmen i låg- och mellanstadieklassrum. En studie av flerspråkiga grundskollärares perspektiv.
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för ämnesdidaktik. : 2022 :
  Länk till DiVA
  Läsanvisning: Kappan

  Winlund Anna
  Inte för räddhågsna. Undervisning i grundläggande litteracitet och svenska som andraspråk på gymnasieskolans språkintroduktion
  Göteborgs universitet, Institutionen för svenska språket : 2021 :
  Länk
  Läsanvisning: Kappan

  Delkurs 4 Läromedelsanalys (7,5 hp)

  Introduktion till forskningsmetodik
  Bell Judith, Nilsson Björn
  4., [uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2006 : 265 s. :
  ISBN: 91-44-04645-6 och 978-91-44-04645-7
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Handbok i kvalitativ analys
  Fejes Andreas, Thornberg Robert (red.)
  Stockholm : Liber : 2009 : 240 s. :
  ISBN: 91-47-08476-6
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Kritisk läsning av pedagogiska texter : genus, etnicitet och andra kategoriseringar
  Carlsson Marie, Brömssen Kerstin von
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 306 s. :
  ISBN: 9789144057057
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Strömquist Siv
  Uppsatshandboken : råd och regler för utformningen av examensarbeten och vetenskapliga uppsatser
  6., [utök., uppdaterade och förtydligade] uppl. : Uppsala : Hallgren & Fallgren : 2014 : 142 s. :
  ISBN: 9789173828710
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Karlsson Ola
  Svenska skrivregler
  Fjärde upplagan : Stockholm : Liber : 2017 : 308 sidor :
  ISBN: 978-91-47-11149-7
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Svenska som andraspråk : i forskning, undervisning och samhälle
  Hyltenstam Kenneth, Lindberg Inger
  2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 868 s. :
  ISBN: 9789144070650 (inb.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Marie Carlsson; Sfi och sfi-läromedel i tid och rum - föreställningar, politik och tidsanda.

  Därutöver väljs för uppsatsen relevant litteratur i samråd med handledaren.

 • Giltig från: 2023 vecka 1

  Delkurs 2 Skönlitteratur i andraspråksundervisning (7,5 hp)

  Litteraturundervisning och interkulturella möten
  Bergman Lotta, Bringéus Eva, Economou Catarina
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2021] : 123 sidor :
  ISBN: 9789144114842
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Chambers Aidan
  Böcker inom och omkring oss
  [Ny utg.] : Stockholm : Gilla böcker : 2014 : 293 s. :
  ISBN: 978-91-86634-54-4
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Damber Ulla
  Reading for life : three studies of Swedish students' literacy development
  Linköping : Department of Behavioural Sciences and Learning, Linköping University : 2010 : 103 s. :
  Sammanfattning och ramberättelse från Linköping University Electronic Press
  ISBN: 9789173934558
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Economou Catarina
  Reading fiction in a second language classroom
  Ingår i:
  Education inquiry [Elektronisk resurs]
  Umeå : Umeå School of Education, Umeå University : 2010- : 6 :
  https://www.tandfonline.com/doi/full/10.3402/edui.v6.23991?scroll=top&needAccess=true
  Obligatorisk

  Identity Texts and Academic Achievement: Connecting the Dots in Multilingual School Contexts.
  Cummins Jim, Hu Shirley, Markus Paula, Montero M. Kristina
  Ingår i:
  TESOL quarterly [Elektronisk resurs].
  Alexandria, Va. : TESOL : 1967- : 49 :
  Obligatorisk

  Litteraturen, språket, världen : andraspråksperspektiv på litteraturundervisning
  Landmark Dan, Wiklund Ingrid
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 150 s. :
  ISBN: 9789144060255
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Skön litteratur : vägar till läslust och språkutveckling
  Löthagen Annika, Staaf Jessica
  Stockholm : Hallgren & Fallgren : 2009 : 152 s. :
  ISBN: 978-91-7382-847-5
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Molloy Gunilla
  Svenskämnets roll : om didaktik, demokrati och critical literacy
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2017] : 135 sidor :
  ISBN: 9789144076249
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Mångkulturell barn- och ungdomslitteratur : analyser
  Andersson Maria, Druker Elina
  Upplaga 1:1 : [Lund] : Studentlitteratur : [2017] : 279 sidor :
  ISBN: 9789144111810
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Serafini Frank
  Expanding the four resources model : Reading visual and multi-modal texts
  Ingår i:
  Pedagogies. [Elektronisk resurs]
  Mahwah : Lawrence Erlbaum : 2006- : 7 : sid. 150-164 :
  http://frankserafini.com/publications/serafini-four-resources.pdf
  Obligatorisk

  Svenska som andraspråk : i forskning, undervisning och samhälle
  Hyltenstam Kenneth, Lindberg Inger
  2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 868 s. :
  ISBN: 9789144070650 (inb.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Läsanvisning: Ingegerd Enström, Ordförråd och ordinlärning - med särskilt fokus på avancerade inlärare, s. 169 - 195; Prentice & Sköldberg, Flerordsenheter - ut ett andraspråksperspektiv, s. 197-221.

  Artiklar (högst 100 s), skönlitteratur och Skolverkets material tillkommer.

  Delkurs 4 Läromedelsanalys (7,5 hp)

  Introduktion till forskningsmetodik
  Bell Judith, Nilsson Björn
  4., [uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2006 : 265 s. :
  ISBN: 91-44-04645-6 och 978-91-44-04645-7
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Handbok i kvalitativ analys
  Fejes Andreas, Thornberg Robert (red.)
  Stockholm : Liber : 2009 : 240 s. :
  ISBN: 91-47-08476-6
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Kritisk läsning av pedagogiska texter : genus, etnicitet och andra kategoriseringar
  Carlsson Marie, Brömssen Kerstin von
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 306 s. :
  ISBN: 9789144057057
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Strömquist Siv
  Uppsatshandboken : råd och regler för utformningen av examensarbeten och vetenskapliga uppsatser
  6., [utök., uppdaterade och förtydligade] uppl. : Uppsala : Hallgren & Fallgren : 2014 : 142 s. :
  ISBN: 9789173828710
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Karlsson Ola
  Svenska skrivregler
  Fjärde upplagan : Stockholm : Liber : 2017 : 308 sidor :
  ISBN: 978-91-47-11149-7
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Svenska som andraspråk : i forskning, undervisning och samhälle
  Hyltenstam Kenneth, Lindberg Inger
  2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 868 s. :
  ISBN: 9789144070650 (inb.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Marie Carlsson; Sfi och sfi-läromedel i tid och rum - föreställningar, politik och tidsanda.

  Därutöver väljs för uppsatsen relevant litteratur i samråd med handledaren.