Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Svenska som andraspråk för ämneslärare, kurs 3, 30 hp

Engelskt namn: Swedish as a Second Language for Upper Secondary School Levels, Course 3

Denna kursplan gäller: 2023-01-02 och tillsvidare

Kurskod: 6SV093

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Svenska som andraspråk: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2022-06-27

Innehåll

Kursen består av fyra delkurser:

Delkurs 1 Andraspråksinlärares fonologiska, grammatiska och lexikala utveckling - påbyggnadskurs (7,5 hp)
Delkursen bygger på och utvecklar de kunskaper om andraspråksutveckling som studenterna tillägnat sig under tidigare kurser i utbildningen. Den syftar till att ge fördjupade insikter i fonologisk, grammatisk och lexikal utveckling samt komplexitet vid andraspråksutveckling och andraspråksundervisning. Utifrån teoretiska och didaktiska perspektiv diskuteras och problematiseras aspekter som kan innebära svårigheter för inlärare vad gäller såväl språkutveckling som muntlig och skriftlig kommunikation. Autentiskt språkmaterial analyseras i syfte att utveckla funktionella redskap som kan användas för att höja elevers språkliga medvetenhet och stödja deras andraspråkutveckling.

Delkurs 2 Skönlitteratur i andraspråksundervisning (7,5 hp)
Delkursen behandlar olika teoretiska och didaktiska perspektiv på läsning av skönlitteratur inom andraspråksundervisning. Kursen ger övning i att identifiera språkliga och innehållsmässiga utmaningar i skönlitterära texter samt att motivera didaktiska val och tillämpa didaktiska metoder. Vidare behandlas individuella och kontextuella faktorer av betydelse för läsning av skönlitteratur.

Delkurs 3 Forskning om andraspråksundervisning och flerspråkighet (7,5 hp)
I delkursen behandlas teorier och metoder i forskning om andraspråksutveckling, andraspråksundervisning och flerspråkighet med relevans för undervisningspraktiker. Delkursen bygger på att studenter analyserar och kritiskt granskar forskningspublikationer inom området. Publikationerna diskuteras med fokus på syfte, forskningsfrågor, teori, metod, datainsamling och etik. I delkursen ingår dessutom analyser av likheter och skillnader mellan vetenskapliga och populärvetenskapliga publikationer. 

Delkurs 4 Läromedelsanalys (7,5 hp)
Med utgångspunkt i kunskaper förvärvade på tidigare kurser i svenska som andraspråk genomför studenterna analyser av läromedel utifrån svensk och internationell forskning samt den framtida yrkesverksamheten som lärare. Studenterna får också träning i akademiskt rapportskrivande och kamratrespons.

Förväntade studieresultat

Delkurs 1 Andraspråksinlärares fonologiska, grammatiska och lexikala utveckling
För betyget Godkänd ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
 • förklara och problematisera kursens centrala begrepp och modeller för andraspråksinlärares fonologiska, grammatiska och lexikala utveckling
 • förklara samband mellan språklig medvetenhet och andraspråksutveckling
Färdighet och förmåga
 • omsätta didaktiska och teoretiska kunskaper om andraspråksinlärares fonologiska, grammatiska och lexikala utveckling i pedagogiska övningar
 • tillämpa och jämföra flera teoretiska perspektiv i analys av inlärares fonologiska, grammatiska och lexikala utveckling utifrån autentiskt material  
 • problematisera hur undervisning baserad på skilda pedagogiska modeller kan bidra till andraspråksinlärares fonologiska, grammatiska och lexikala utveckling
 • använda ett vårdat, enkelt och begripligt språk enligt rådande skriftspråksnorm och visa god förmåga att mottagar- och situationsanpassa sitt skriftspråk
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • förhålla sig till och kritiskt reflektera över den egna lärarrollen i relation till kurslitteraturen
 • kritiskt granska egna och andras lösningar på olika kursuppgifter och uttrycka konstruktiv respons gällande såväl förtjänster som förbättringspotential.

Delkurs 2 Skönlitteratur i andraspråksundervisning
För betyget Godkänd ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
 • ur ett andraspråksperspektiv redogöra för och motivera didaktiska och metodologiska val vid skönlitterär läsning i undervisningen 
 • redogöra för hur elevernas språkliga repertoarer kan fungera som resurs i läsning av skönlitterära texter
 • redogöra för hur undervisningspraktiker kan främja elevers utveckling av läsförståelsestrategier vid läsning av skönlitterära texter
Färdighet och förmåga
 • analysera skönlitterära texter ur språkliga och innehållsmässiga perspektiv och identifiera utmaningar för andraspråkselever
 • visa hur elevers språkliga repertoarer kan användas som resurs i arbetet med skönlitterära texter
 • använda ett vårdat, enkelt och begripligt språk enligt rådande skriftspråksnorm och visa god förmåga att mottagar- och situationsanpassa sitt skriftspråk
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • kritiskt granska undervisningstraditioner kring läsning av skönlitteratur.

Delkurs 3 Forskning om andraspråksundervisning och flerspråkighet
För betyget Godkänd ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
 • redogöra för teorier och metoder i forskning om andraspråksutveckling, andraspråksundervisning och flerspråkighet med relevans för undervisningspraktiker
Färdighet och förmåga
 • analysera och kritiskt granska forskningspublikationer inom området med fokus på syfte, forskningsfrågor, teori, metod, datainsamling och etik
 • kunna diskutera likheter och skillnader mellan vetenskapliga och populärvetenskapliga publikationer
 • använda ett vårdat, enkelt och begripligt språk enligt rådande skriftspråksnorm och visa god förmåga att mottagar- och situationsanpassa sitt skriftspråk
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • kritiskt granska forskningspublikationer inom området.

Delkurs 4 Läromedelsanalys
För betyget Godkänd ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
 • visa ändamålsenlig förståelse för teoretiska begrepp som används inom läromedelsanalys
 • visa ändamålsenlig metodologisk kunskap
Färdighet och förmåga
 • formulera en tydlig frågeställning för en läromedelsanalys
 • söka relevant litteratur för en läromedelsanalytisk undersökning
 • samla in, bearbeta och analysera ett empiriskt material i enlighet med vetenskaplig praxis
 • kunna diskutera forskningslitteratur, material och metod samt resultat och slutsatser muntligt och skriftligt 
 • presentera den genomförda studien på ett vårdat och idiomatiskt korrekt språk och i den vetenskapliga uppsatsens form
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • göra teoretiska och metodologiska val och argumentera för dessa i relation till frågeställningen
 • diskutera och värdera studiens resultat i relation till kommande yrkesverksamhet som lärare
 • kritiskt granska och konstruktivt diskutera egna och andras texter på vetenskaplig grund och utifrån lärarrollen.

Behörighetskrav

Univ: Lägst 22,5 hp från Svenska som andraspråk för ämneslärare, kurs 2, eller motsvarande

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och seminarier. Grupparbeten förekommer.

Examination

Delkurs 1 Andraspråksinlärares fonologiska, grammatiska och lexikala utveckling (7,5 hp)
Examinationen sker genom fortlöpande muntliga och skriftliga uppgifter. Muntliga uppgifter bedöms med något av betygen Underkänd eller Godkänd; skriftliga uppgifter bedöms med något av betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Delkurs 2 Skönlitteratur i andraspråksundervisning
Examinationen sker genom fortlöpande muntliga och skriftliga uppgifter som bedöms med något av betygen Underkänd eller Godkänd, samt en avslutande muntlig tentamen som bedöms med något av betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Delkurs 3 Forskning om andraspråksundervisning och flerspråkighet
Examinationen sker i form av en muntlig och skriftlig presentation (3 hp) samt skriftlig hemtentamen (4,5 hp). Den muntliga och skriftliga presentationen bedöms med något av betygen Underkänd eller Godkänd; skriftlig hemtentamen bedöms med något av betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd. 

Delkurs 4 Läromedelsanalys
Examination sker genom en skriftlig rapport samt deltagande i kamratrespons där den egna och andras texter diskuteras. Kamratrespons bedöms med något av betygen Underkänd eller Godkänd; den skriftliga rapporten bedöms med något av betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten.

För betyget Väl godkänd på hel kurs krävs detta betyg på moduler om sammanlagt lägst 19,5 hp. 

Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov. 

Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet. 

Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället. I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det i stället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

Övriga föreskrifter

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.