Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 mars 2021)

printicon
Kursplan:

Introduktion till Studie- och yrkesvägledning, 12,5 hp

Engelskt namn: Introduction to Career Counselling and Guidance

Denna kursplan gäller: 2019-12-30 och tillsvidare

Kurskod: 6SY033

Högskolepoäng: 12,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Beslutad av: Prefekten, 2013-12-12

Reviderad av: Prefekten, 2019-02-22

Innehåll

Modul 1
Historik och styrning av samt grundläggande färdigheter i studie- och yrkesvägledning, 4.5 hp

The Development of Career Counselling and Training of Basics Skills

Modulen innehåller en översikt av studie- och yrkesvägledningens utveckling och dess roll i samhället samt det svenska utbildningsväsendets organisation. Studie- och yrkesvägledning studeras utifrån olika perspektiv och styrdokument. I modulen ingår också metoder och modeller för vägledning samt träning i kommunikationsfärdigheter.

Modul 2
Sociala och kulturella perspektiv på karriärutveckling, 4 hp

Career Development in Social and Cultural Perspective

I modulen ingår studier av aktuell forskning med anknytning till studie- och yrkesvägledning där villkor för olika gruppers rörlighet och karriärutveckling inom utbildning och arbetsliv betonas. Klass, genus och etnicitet utgör nyckelbegrepp i detta sammanhang.

Modul 3
Svenskt och internationellt utbildningsväsende, 4 hp

Swedish and International Education Systems

I modulen studeras det offentliga skolväsendets och högskolans mål, innehåll, organisation, verksamhet samt styrdokument. Andra länders utbildningssystem studeras som jämförelse till det svenska. Tillträdesregler till de olika utbildningsformerna studeras som jämförelse till det svenska. Tillträdesregler till de olika utbildningsformerna behandlas särskilt. Dessutom studeras olika källor för utbildningsinformation och statligt studiestöd.

Förväntade studieresultat

Modul 1
Historik och styrning av samt grundläggande färdigheter i studie- och yrkesvägledning, 4.5 hp

För godkänd modul skall den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
 • Redogöra för studie- och yrkesvägledningens utveckling och nuvarande funktion i det svenska samhället
 • Redogöra för olika teorier och visa på deras tillämpbarhet i för studie- och yrkesvägledning relevanta sammanhang
 • Diskutera och problematisera den studie- och yrkesvägledande verksamheten utifrån olika perspektiv och styrdokument
Färdigheter och förmåga
 • Tillämpa grundläggande färdigheter för vägledning
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • Kritiskt granska och analysera samtalsprocesser

Modul 2
Sociala och kulturella perspektiv på karriärutveckling, 4 hp

För godkänd modul skall den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
 • Redogöra för och diskutera några huvudtendenser i olika gruppers karriärutveckling med stöd av begreppen klass genus och etnicitet samt skriftligt redovisa fördjupade beskrivningar och analyser
 • Utifrån aktuell forskning redogöra för och i diskussion använda begreppen klass, genus och etnicitet samt andra centrala teoretiska begrepp som kan användas vid analys av karriärutveckling
Färdighet och förmåga
 • Med stöd av huvudbegreppen analysera och förstå individers och gruppers studie- och yrkesval samt identifiera deras behov av studie- och yrkesvägledning
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • Diskutera och värdera olika forskningsresultat som rör människors karriärutveckling samt identifiera, diskutera och värdera olika handlingsstrategier utifrån samhällets mål med studie- och yrkesvägledning

Modul 3
Svenskt och internationellt utbildningsväsende, 4 hp

För godkänd modul skall den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
 • Redogöra för huvuddragen i det nuvarande svenska utbildningssystemets organisation, med särskilt fokus på övergångar mellan olika skolformer
 • Beskriva andra länders utbildningssystem, samt jämföra och diskutera dessa i relation till det svenska utbildningssystemet
Färdighet och förmåga
 • Tillämpa nationella styrdokument samt tillträdesregler för gymnasieskola, vuxenutbildning, högskola och annan eftergymnasial utbildning på fallbeskrivningar
 • Visa förmåga att samla och kritiskt granska och tolka information för att informera och vägleda ungdomar och vuxna inför framtida studier och arbete
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • Kritiskt granska, jämföra och värdera information från aktörer inom svenskt och internationellt utbildningsväsende utifrån studie- och yrkesvägledningens etiska principer

Behörighetskrav

90 hp från avslutade kurser. Minst 60 hp av dessa ska omfatta kurser inom psykologi, pedagogik, sociologi, socialt arbete eller motsvarande (exempelvis utbildning som lärare, socionom eller personalvetare).

Undervisningens upplägg

I kursen finns obligatoriska inslag som kräver fysisk närvaro på campus, se vidare i kurstillfällets gällande schema och studieguide.

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, grupparbeten, tillämpningsövningar och rapportskrivning. Föreläsningarna syftar till att introducera studenterna till problematisering, analys, kritisk granskning och värdering. Föreläsningar, seminarier, grupparbeten och tillämpningsövningar avser att förankra faktabaserade inslag samt att ge stöd för att uppnå förväntade studieresultat.

Examination

Fysisk närvaro vid obligatoriska moment fordras för godkänt resultat på kursen, om inte annat anges i kurstillfällets gällande schema och studieguide.

I modul 1 sker examinationen i form av seminarier och inspelat vägledningssamtal med tillhörande analys. De individuella uppgifterna betygssätts enligt skalan: Väl godkänd, Godkänd, Underkänd. Seminarieuppgifterna betygssätts enligt skalan: Godkänd, Underkänd. Modulen i sin helhet betygssätts enligt skalan: Väl godkänd, Godkänd, Underkänd.

Modul 2 examineras genom en skriftlig rapport samt seminarier. Den skriftliga rapporten betygssätts enligt skalan: Väl Godkänd, Godkänd, Underkänd. Seminarier betygssätts enligt skalan: Godkänd, Underkänd. Modulen i sin helhet betygssätts enlig skalan: Väl godkänd, Godkänd, Underkänd

Examinationen av modul 3 sker genom skriftlig tentamen och skriftlig beskrivning av ett utländskt utbildningssystem samt analys av någon annans beskrivning. Den skriftliga tentamen betygssätts enligt skalan: Väl godkänd, Godkänd, Underkänd. Övrig uppgift betygssätts enligt skalan: Godkänd, Underkänd. Modulen i sin helhet betygsätts enligt skalan: Väl godkänd, Godkänd, Underkänd. För betyget Väl Godkänd på modulen krävs betyget Väl godkänd på den skriftliga tentamen.

Betyg för hel kurs utgör en sammanfattande bedömning av resultaten på de olika examinationerna och sätts när alla obligatoriska delar är betygssatta. Hel kurs betygssätts enligt skalan Väl godkänd, Godkänd, Underkänd. För betyget Väl Godkänd på hela kursen krävs dock betyget Väl godkänd på minst två av kursens moduler.

Utöver förväntade studieresultat (FSR) läggs i bedömningen för betyget Väl godkänd särskild vikt vid den studerandes förmåga att problematisera kring olika teoretiska och metodiska aspekter samt kunna analysera med stöd av teoretiska begrepp.

Den som erhållit betyget Godkänt (G) på kursen kan ej examineras för högre betyg. Den som utan godkänt resultat på genomgått ordinarieprov samt ett omprov för en kurs eller en del av kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att hos prefekten begära att få en annan examinator utsedd.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten. 

Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen samt: http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/
Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.
För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

I de fall en kurs upphört att gälla eller kursplan genomgått större förändringar garanteras minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från kursplan upphört att gälla.

Litteratur