Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Teorier, modeller och metoder för vägledning och dess praktik, 20 hp

Engelskt namn: Theories, Models and Methods for Career Counselling in Practice

Denna kursplan gäller: 2018-08-20 till 2021-08-15 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 6SY037

Högskolepoäng: 20

Utbildningsnivå: Grundnivå

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Beslutad av: Prefekten, 2015-05-26

Reviderad av: Prefekten, 2018-08-24

Innehåll

Kursen innehåller två moment som läses parallellt och examineras kontinuerligt under kursen.

Moment 1
Teorier, modeller och metoder för vägledning, 7,5 hp 

Theories, Models and Methods in Counselling

Den studerande ska under momentet förbereda sig inför det praktiska arbetet inom det obligatoriska skolväsendet genom att ha kunskaper om modeller och metoder för personlig studie- och yrkesvägledning samt teorier som ligger till grund för dessa. Utifrån olika modeller genomförs och analyseras färdigheter i vägledningssamtal. Studenten ska även utveckla förmågan att planera lektioner utifrån teorier och metoder som ingår i momentet. Centrala etiska principer för vägledning, vikten av ett adekvat bemötande av elever samt tillägnande av ett relevant yrkesspråk och professionellt förhållningssätt för vägledning behandlas också.

Moment 2
Vägledning och dess praktiska tillämning i skolan, 12,5 hp 
Applied Counselling in School

Den studerande ska i praktiskt arbete inom det obligatoriska skolväsendet pröva, utveckla och befästa sina kunskaper och färdigheter avseende studie- och yrkesvägledarens arbete med fokus på personlig vägledning. Praktiken syftar också att utgöra en viktig grund för fortsatta teoretiska studier. Dessutom ingår att genomföra lektioner utifrån teorier och metoder.. Vidare skall den studerande kartlägga praktikskolans arbete med elever i svårigheter samt studie- och yrkesvägledarens arbete med elever utifrån skillnader i social bakgrund, kön och etnisk tillhörighet. Kunskaper om och erfarenheter av elever i svårigheter samt studie- och yrkesvägledning utifrån klass, kön och etnicitet utgör en grund för kommande kurser som fördjupar dessa kunskapsområden. I momentet ingår även att studera den lokala styrningen av studie- och yrkesvägledningsverksamheten och studie- och yrkesvägledarens uppdrag att stödja den övriga personalens arbete med studie- och yrkesorienterande uppgifter. Under praktiken har den studerande till uppgift att dokumentera och sammanställa sin kunskaps- och erfarenhetsutveckling. 

Förväntade studieresultat

Moment 1
För godkänt moment ska den studerande kunna

Kunskap och förståelse
 • redogöra för olika modeller och metoder för vägledning och deras teoretiska grund
 • beskriva centrala begrepp och färdigheter som är relaterade till modeller och metoder för personlig studie- och yrkesvägledning
Färdighet och förmåga
 • Identifiera och diskutera innebörden av att tillämpa ett professionellt förhållningssätt
 • Planera lektion inför praktikperioden utifrån karriärteorier och metoder för vägledning

Moment 2
För godkänt moment ska den studerande kunna

Kunskap och förståelse
 • redogöra för hur olika aktörer på praktikskolan ser på studie- och yrkesvägledning och dess roll i skolan
 • beskriva och analysera praktikskolans arbete med elever i svårigheter
 • utifrån kurslitteratur beskriva och analysera praktikskolans arbete med ungdomar utifrån social- och etnisk bakgrund samt kön
Färdighet och förmåga
 • reflektera och dokumentera över den egna förmågan att tillämpa teorier, modeller och metoder för vägledning
 • genomföra lektion under praktikperioden utifrån karriärteorier och metoder för vägledning
 • analysera en utskrift av eget samtal utifrån begrepp och färdigheter relaterade till modeller och metoder för enskild vägledning samt att studenten därmed kan visa på att han/hon behärskar grundläggande kommunikationsfärdigheter
 • genomföra och analysera vägledningssamtal utifrån centrala begrepp i olika vägledningsmodeller
 • ge kvalificerad feedback på andras vägledningssamtal
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • analysera och värdera det egna förhållningssättet i vägledning
 • diskutera och värdera andras erfarenheter och förhållningssätt i vägledning
 • utifrån kurslitteratur diskutera och värdera praktikskolans arbete med elever i svårigheter samt med elever med olika bakgrund
 • utifrån styrdokument och anvisningar för studie- och yrkesvägledning diskutera och värdera den lokala styrningen och personalens syn på och arbete med studie- och yrkesvägledning
 • diskutera och förhålla sig till studie- och yrkesvägledarens möjligheter och begränsningar att stödja övrig personals arbete med studie- och yrkesorientering
 • i analys av färdigheter i samtal visa på självkännedom och insikter om betydelsen av ett empatiskt förhållningssätt

Behörighetskrav

Studie- och yrkesvägledningens grunder, 15 hp och Vetenskapliga perspektiv på studie- och yrkesvägledning, 7,5 hp

Undervisningens upplägg

I kursen finns obligatoriska inslag som kräver fysisk närvaro på campus, se vidare i kurstillfällets gällande schema och studieguide.

Undervisningen sker i form av föreläsningar, laborativ färdighetsträning med individuell feedback, grupparbeten, seminarier och handledning på praktikplats. Laborativ färdighetsträning och genomförande av praktik utgör obligatoriska inslag i kursen. Förberedelse av praktik och redovisning av praktikuppgifter ingår i praktikens genomförande. Moment 1 ger teoretisk genomgång och praktiska obligatoriska övningar som förberedelse inför träning i personlig vägledning under praktiken i moment 2. 

Examination

Fysisk närvaro vid obligatoriska moment fordras för godkänt resultat på kursen, om inte annat anges i kurstillfällets gällande schema och studieguide.

Examination i moment 1 sker i form av skriftlig inlämningsuppgift och seminarium. I moment 2 sker examination i form av inspelat vägledningssamtal, bedömningsunderlag för praktik samt seminarium. Vid inspelning av vägledningssamtal skall sekretess beträffande elevers personliga förhållande iakttas Skriftlig inlämningsuppgift, inspelat vägledningssamtal och bedömningsunderlag för praktikperioden betygsätts enligt betygsskalan: Väl Godkänd, Godkänd, Underkänd. Övriga uppgifter betygssätt enligt skalan: Godkänd, Underkänd. Varje moment examineras var för sig. Betyg på hel kurs utgör en sammanfattande bedömning av resultaten på de olika examinationerna och sätts efter avslutad kurs. Hel kurs bedöms enligt skalan Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.

Utöver förväntade studieresultat (FSR) läggs i bedömningen för betyget Väl godkänd särskild vikt vid den studerandes förmåga att problematisera kring olika teoretiska och metodiska aspekter samt kunna analysera med stöd av teoretiska begrepp.

Den som erhållit betyget Godkänt (G) på kursen kan ej examineras för högre betyg. Den som utan godkänt resultat på genomgått ordinarieprov samt ett omprov för en kurs eller en del av kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att hos prefekten begära att få en annan examinator utsedd.

Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.

Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.

Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall denne uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdighet eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studenten avbryter då sin praktik i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen.
I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt vid vilken kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att den tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen samt: http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/
Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.
 

Övriga föreskrifter

Den skolförlagda delen av praktiken skall genomföras i årskurs 7- 9 inom det obligatoriska skolväsendet (grundskolan). Handledning av studerande på den skolförlagda delen skall ske av studie- och yrkesvägledare som uppfyller utbildningsvillkoret enligt skollagen 2 kap 30§ första stycket.


I de fall en kurs upphört att gälla eller kursplan genomgått större förändringar garanteras ett provtillfälle enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat erbjudas.

Litteratur