"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Vävdesign, fördjupning, 15 hp

Engelskt namn: Design - Weaving, continuation

Denna kursplan gäller: 2015-07-27 och tillsvidare

Kurskod: 6TX021

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

Beslutad av: Humanisitsk fakultetsnämnd, 2012-04-03

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen, 2014-10-27

Innehåll

Kursens övergripande innehåll är att fördjupa och utveckla kunskaper i formgivning och vävning med ett samhälleligt perspektiv som inspirationskälla. Med utgångspunkt i ett kulturellt fenomen i samhället utforskas och utvecklas idéer till personliga uttryck där tematiska studier och processtänkande anger riktningen för genomförandet. Ett kulturellt fenomen i samhället kan t ex vara ungdomskultur, skola, historia, etnicitet, genus mm. Hantverksarbetet i kursen består av ett individuellt fördjupningsarbete inom valfri vävmetod och temat skall, tillsammans med färg, form, teknik och material, inspirera till nytänkande inom vävdesign. Arbetet redovisas i en skriftlig rapport med ett vetenskapligt upplägg samt en gemensam digital utställning.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
- visa kunskap om och i formgivning och vävning
- visa på medvetenhet om innebörden av designprocesser
- kunna relatera hantverksarbetet till kulturella fenomen i samhället
- kunna dokumentera sin arbetsprocess i en kortare vetenskaplig rapport

Färdighet och förmåga
- kunna självständigt planera, genomföra och utvärdera eget valt fördjupningsområde inom vävning
- kunna använda vävning som metod till ett textilt uttryck
- kunna använda digitala verktyg i arbetsprocessen och vid redovisningar
- kunna dokumentera den egna arbetsprocessen i en vetenskaplig form

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- kunna tillämpa ett tematiskt och utforskande förhållningssätt i arbetsprocessen
- kunna reflektera över i kursen ingående litteratur
- visa förmåga att kunna  granska och kommentera egna och andras hantverk och texter

Behörighetskrav

Vävdesign 15hp eller Textil Design Interiör 30hp eller Textil 30hp samt fördjupade kunskaper i vävning eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av digitala föreläsningar och hantverksvägledningar, individuellt hantverksarbete och handledning samt litteraturstudier med digital konferensplattform som kontaktverktyg. Utgångspunkt är ett tematiskt förhållningssätt och ett processorienterat arbetssätt med analys och reflektion som vägar till kunskap. Diskussion och utbyte av erfarenheter kursdeltagarna emellan sker via lämpligt digitalt verktyg, t ex blogg. De studerandes egna val och idéer utgör grunden för genomförandet. Den studerande skall ha tillgång till internetuppkopplad dator, digitalkamera samt vävutrustning.

Examination

Formativ bedömning sker under pågående kurs. Examination grundas på digitala redovisningar i form av processrapporter och reflektioner med text och bild på hantverksarbetet, skriftliga reflektioner på obligatorisk litteratur, gemensam digital utställning samt skriftlig rapport.

Vid betygsättning på hel kurs används något av betygen Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd.

För betyget Väl Godkänd läggs vikt vid att den studerande visar på en högre grad av praktisk, teoretisk och estetisk medvetenhet samt kan bedöma och argumentera för val genom att bryta ner, kombinera och sätta samman olika moment i kursinnehållet.

Ett omprov ska erbjudas senast tre månader efter ordinarie provtillfälle, dock ska omprov erbjudas tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats och kopia av studentens tentamen är tillgänglig. Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle, s.k. uppsamlingsprov.
I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet.

Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos humanistiska fakultetsnämnden begära att annan examinator utses för att bestämma betyg.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande av del av kurs beslutas av betygsättande lärare. Tillgodoräknande av hel kurs beslutas av kanslichefen för Lärarhögskolan. Blankett för tillgodoräknande www.umu.se/blankett/SA

Litteratur

Giltig från: 2015 vecka 31

The Nordic Award in Textiles Pris till textilkonstnärer år 2000-2009
Borås: Stiftelsen Fokus. : 2009 :
Obligatorisk

En bra idé : hur den kreativa processen förvandlar problem till nytta och nöje
Renander Bengt, Skarbövik Lasse
2. uppl. : Stockholm : Kreativitetsutveckling : cop. 2005 : 149 s. :
ISBN: 91-631-7540-1 (korr.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Rosenqvist Johanna
Könsskillnadens estetik? : om konst och konstskapande i svensk hemslöjd på 1920- och 1990-talen
Stockholm : Nordiska museets förlag : 2007 : x, [2], 267, [1] s. :
ISBN: 978-91-7108-516-0
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: (Valda delar.)

Widerberg Karin
Vetenskapligt skrivande : kreativa genvägar
Lund : Studentlitteratur : 2003 : 103 s. :
ISBN: 91-44-03040-1 : 247:00
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Gegerfelt Kronberg Sie von
Vilja, självtillit och ansvar : kunskapens konstruktion i skapande processer
Åbo : Åbo Akademis förlag : 2012. : 199 s. :
http://www.doria.fi/handle/10024/74651
ISBN: 978-951-765-638-2
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: (Valda delar.)

Aktuella artiklar Valfri litteratur; ca 200 sidor.

Referenslitteratur; hantverk

Vävning

Cyrus-Zetterström Ulla
Handbok i vävning : bindningslära, konstvävnader
7. utg. : Stockholm : Natur och kultur : 1990 : 218, [1] s. :
ISBN: 91-27-02413-X (inb.)
Se Umeå UB:s söktjänst

Väv gamla och glömda tekniker
Eriksson Mariana, Ekeroth Karl-Erik, Granlund Britt, Lovallius Håkan
Stockholm : Natur och kultur : 1993 : 153 s. :
ISBN: 91-27-03533-6 (inb.)
Se Umeå UB:s söktjänst

Varp och inslag : bindningslära 1
Eriksson Mariana, Gustavsson Gunnel, Lovallius Kerstin, Ginsburg Gunnel
Stockholm : Natur och kultur/LT : 1999 : 144 s. :
ISBN: 91-27-35226-9 (inb.) ; 434:00
Se Umeå UB:s söktjänst

Vävboken : uträkning, uppsättning, montering
Eriksson Mariana, Gustavsson Gunnel, Lovallius Kerstin, Ginsburg Gunnel
Stockholm : Natur och kultur/LT : 2002 : 140 s. :
ISBN: 91-27-35407-5 (inb.) : 378:00
Se Umeå UB:s söktjänst

Stora vävboken
Lundell Laila, Windesjö Elisabeth, Lundell Tomas, Jardhammar Kent
3., [omarb.] utg. / b foto: Kent Jardhammar : Västerås : Ica : 2005 : 268, [1] s. :
ISBN: 91-534-2460-3 (inb.)
Se Umeå UB:s söktjänst

Wallin Karin
Bindningslära
Umeå : Kompendium. Inst. för estetiska ämnen. Umeå universitet : 2006 :

Wallin Karin
Bindningslära del 2
Kompendium, Inst. för estetiska ämnen, Umeå universitet. : 1997 :

Wallin Karin
Dubbelvävar Konstruktion
Kompendium, Inst. för estetiska ämnen, Umeå universitet. : 1999 :

Tidskrifterna Vävmagasinet, Hemslöjden och Konsthantverk

Färg och form

Nilson Karl Gustaf
Färglära
[Ny utg.] : Stockholm : Carlsson : 1999 : 151, [1] s. :
ISBN: 91-7798-971-6 (inb.)
Se Umeå UB:s söktjänst

Om färg : handbok och färglära
Edwards Betty, Leijer Dagmar
Stockholm : Forum : 2006 : 219 s. :
ISBN: 91-37-12843-4 (inb.)
Se Umeå UB:s söktjänst