Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Utbildningsplan:

Ämneslärarprogrammet - åk 7-9, 270 hp

Engelskt namn: No translation available

Denna utbildningsplan gäller: HT18 och tillsvidare

Programkod: LYAGR

Högskolepoäng: 270

Diarienummer: 511-698-13

Ansvarig fakultet: Lärarhögskolans styrelse

Beslutad av: Umeå School of Education vid Umeå universitet, 2011-02-24

Reviderad av: Rektor för Lärarhögskolan, 2018-03-26

Behörighetskrav

Ingångsämne: Bild

Denna programingång är inställd hösten 2016

Bild/Slöjd, trä och metall/Historia

Denna programingång är inställd hösten 2016

Bild/Slöjd, trä och metall/Matematik

Denna programingång är inställd hösten 2016

Bild/Slöjd, trä och metall/Religionskunskap

Denna programingång är inställd hösten 2016

Bild/Slöjd, textil/Historia

Denna programingång är inställd hösten 2016

Bild/Slöjd, textil/Matematik

Denna programingång är inställd hösten 2016

Bild/Slöjd, textil/Religionskunskap

Denna programingång är inställd hösten 2016

Engelska/Geografi/Historia

Denna programingång är inställd hösten 2016

Engelska/Geografi/Religionskunskap

Denna programingång är inställd hösten 2016

Ingångsämne: Engelska

Denna programingång är inställd hösten 2016

Ingångsämne: Hem- och konsumentkunskap

Denna programingång är inställd hösten 2016

Historia/Geografi/Matematik

Denna programingång är inställd hösten 2016

Historia/Geografi/Religionskunskap

Denna programingång är inställd hösten 2016

Ingångsämne: Historia

Denna programingång är inställd hösten 2016

Hem och konsumentkunskap/Geografi/Historia

Denna programingång är inställd hösten 2016

Hem och konsumentkunskap/Geografi/Religionskunskap

Denna programingång är inställd hösten 2016

Idrott och hälsa/Geografi/Historia

Denna programingång är inställd hösten 2016

Idrott och hälsa/Geografi/Religionskunskap

Denna programingång är inställd hösten 2016

Ingångsämne: Idrott och hälsa

Denna programingång är inställd hösten 2016

Matematik/Geografi/Historia

Denna programingång är inställd hösten 2016

Matematik/Geografi/Religionskunskap

Denna programingång är inställd hösten 2016

Ingångsämne: Matematik

Denna programingång är inställd hösten 2016

Musik/Geografi/Historia

Denna programingång är inställd hösten 2016

Musik/Geografi/Religionskunskap

Denna programingång är inställd hösten 2016

Musik/Samhällskunskap

Denna programingång är inställd hösten 2016

Ingångsämne: Musik

Denna programingång är inställd hösten 2016

Musik/Svenska

Denna programingång är inställd hösten 2016

Religionskunskap/Geografi/Historia

Denna programingång är inställd hösten 2016

Religionskunskap/Geografi/Matematik

Denna programingång är inställd hösten 2016

Ingångsämne: Religion

Denna programingång är inställd hösten 2016

Ingångsämne: Samiska som modersmål

Denna programingång är inställd hösten 2016

Ingångsämne: Samhällskunskap

Denna programingång är inställd hösten 2016

Samhällskunskap/Geografi/Historia

Denna programingång är inställd hösten 2016

Samhällskunskap/Geografi/Religionskunskap

Denna programingång är inställd hösten 2016

Samhällskunskap/Musik

Denna programingång är inställd hösten 2016

Samhällskunskap/Svenska

Denna programingång är inställd hösten 2016

Ingångsämne: Slöjd trä- och metall

Denna programingång är inställd hösten 2016

Ingångsämne: Slöjd textil

Denna programingång är inställd hösten 2016

Ingångsämne: Svenska

Denna programingång är inställd hösten 2016

Svenska/Geografi/Historia

Denna programingång är inställd hösten 2016

Svenska/Geografi/Religionskunskap

Denna programingång är inställd hösten 2016

Svenska/Musik

Denna programingång är inställd hösten 2016

Svenska/Samhällskunskap

Denna programingång är inställd hösten 2016

Ingångsämne: Slöjd trä och metall

Engelska B, Samhällskunskap A. Eller: Engelska 6, Samhällskunskap 1b / 1a1 + 1a2 (områdesbehörighet 6 c/A6 c). Samt 160 tim dokumenterad trä- och metallslöjdrelaterad verksamhet alternativt antagningsprov med inriktning mot trä- och metallslöjd.

Trä- och metallslöjd samt bild

Engelska B, Samhällskunskap A. Eller: Samhällskunskap 1b / 1a1 + 1a2 (områdesbehörighet 6 c/A6 c). Samt 160 tim dokumenterad trä- och metallslöjdrelaterad verksamhet alternativt antagningsprov med inriktning mot trä- och metallslöjd. Dessutom krävs antagningsprov i bild.

Slöjd, trä och metall/Geografi/Bild

Denna programingång är inställd hösten 2016

Slöjd, trä och metall/Geografi/Historia

Denna programingång är inställd hösten 2016

Slöjd, trä och metall/Geografi/Matematik

Denna programingång är inställd hösten 2016

Slöjd, trä och metall/Geografi/Religionskunskap

Denna programingång är inställd hösten 2016

Ingångsämne: Slöjd textil

Engelska B, Samhällskunskap A. Eller: Engelska 6, Samhällskunskap 1b / 1a1 + 1a2 (områdesbehörighet 6 c/A6 c). Samt 160 tim dokumenterad textilslöjdrelaterad verksamhet alternativt antagningsprov med inriktning mot textilslöjd.

Textilslöjd samt bild

Engelska B, Samhällskunskap A. Eller: Samhällskunskap 1b / 1a1 + 1a2 (områdesbehörighet 6 c/A6 c). Samt 160 tim dokumenterad textilslöjdrelaterad verksamhet alternativt antagningsprov med inriktning mot textilslöjd. Dessutom krävs antagningsprov i bild.

Slöjd, textil/Geografi/Bild

Denna programingång är inställd hösten 2016

Slöjd, textil/Geografi/Historia

Denna programingång är inställd hösten 2016

Slöjd, textil/Geografi/Matematik

Denna programingång är inställd hösten 2016

Slöjd, textil/Geografi/Religionskunskap

Denna programingång är inställd hösten 2016

Examen

Efter genomgånget utbildningsprogram kan studenten efter ansökan erhålla en Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor.
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 översätts på engelska till Degree of Master of Arts/Science in Secondary Education.

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

Utbildning på grundnivå ska utveckla studenternas
- förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
- förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
- beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Inom det område som utbildningen avser ska studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att,
- söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
- följa kunskapsutvecklingen, och
- utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

Utbildning på avancerad nivå ska innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och ska, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå,
- ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
- utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och
- utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.

Nationella mål för aktuell examen

För ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som ämneslärare i den verksamhet som utbildningen avser. Studenten ska även visa kunskap och förmåga för annan undervisning för vilken examen enligt gällande föreskrifter kan ge behörighet.

Kunskap och förståelse
För ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 ska studenten
- visa sådana ämneskunskaper som krävs för yrkesutövningen, inbegripet såväl överblick över ämnesstudiernas huvudområde som fördjupade kunskaper inom vissa delar av detta område samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete.
För ämneslärarexamen ska studenten också
-  visa sådana kunskaper i didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik som krävs för undervisningen och lärande inom det eller de ämnen som utbildningen avser och för den verksamhet i övrigt som utbildningen avser samt visa kännedom om vuxnas lärande,
- visa fördjupad kunskap om vetenskapsteori samt kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder, och visa kunskap om relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen,
- visa sådan kunskap om barns och ungdomars utveckling, lärande, behov och förutsättningar som krävs för den verksamhet som utbildningen avser,
- visa kunskap om och förståelse för sociala relationer, konflikthantering och ledarskap,
- visa kunskap om skolväsendets organisation, relevanta styrdokument, läroplansteori och olika pedagogisk-didaktiska perspektiv samt visa kännedom om skolväsendets historia, och
- visa fördjupad kunskap om bedömning och betygsättning.

Färdighet och förmåga
För ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 ska studenten
- visa fördjupad förmåga att skapa förutsättningar för alla elever att lära och utvecklas,
- visa fördjupad förmåga att kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera över egna och andras erfarenheter samt relevanta forskningsresultat för att därigenom bidra till utvecklingen av yrkesverksamheten och kunskapsutvecklingen inom ämnen, ämnesområden och ämnesdidaktik,
- visa förmåga att ta till vara elevers kunskaper och erfarenheter för att stimulera varje elevs lärande och utveckling,
-  visa förmåga att tillämpa sådan didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik som krävs för undervisning och lärande inom det eller de ämnen som utbildningen avser och för den verksamhet i övrigt som utbildningen avser
- visa förmåga att självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisning och den pedagogiska verksamheten i övrigt i syfte att på bästa sätt stimulera varje elevs lärande och utveckling,
- visa förmåga att identifiera och i samverkan med andra hantera specialpedagogiska behov,
- visa förmåga att observera, dokumentera och analysera elevers lärande och utveckling i förhållande till verksamhetens mål och att informera och samarbeta med elever och deras vårdnadshavare,
- visa förmåga att kommunicera och förankra skolans värdegrund, inbegripet de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna, 
- visa förmåga att förebygga och motverka diskriminering och annan kränkande behandling av elever,
- visa förmåga att beakta, kommunicera och förankra ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv i den pedagogiska verksamheten,
- visa kommunikativ förmåga i lyssnande, talande och skrivande till stöd för den pedagogiska verksamheten,
- visa förmåga att säkert och kritiskt använda digitala verktyg i den pedagogiska verksamheten och att beakta betydelsen av olika mediers och digitala miljöers roll för denna, och
- visa förmåga att i den pedagogiska verksamheten utveckla färdigheter värdefulla för yrkesutövningen.   

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 ska studenten
- visa självkännedom och empatisk förmåga,
- visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot elever och deras vårdnadshavare,
- visa förmåga att i det pedagogiska arbetet göra bedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna, i synnerhet barnets rättigheter enligt barnkonventionen, samt en hållbar utveckling, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och utveckla sin kompetens i det pedagogiska arbetet.

Självständigt arbete (examensarbete)
För examen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort minst ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng eller minst två sådana arbeten om vardera minst 15 högskolepoäng i ett eller två av de ämnen som studeras inom utbildningen.

Examinationsformer

Prov sker normalt i slutet av varje kurs och är muntliga eller skriftliga. Examination kan även ske genom fortlöpande kunskapskontroll inom ramen för undervisningen, exempelvis i form av diskussionsseminarier, muntliga/skriftliga rapporter etc.
Studerande som underkänts vid prov skall beredas tillfälle att delta i ytterligare prov enligt de regler som anges i respektive kursplan. För närmare information hänvisas till aktuella kursplaner.

Betyg

Betyg sätts för varje kurs. Betygssättning sker först när alla prov och alla obligatoriska moment, som t.ex. laborationer, projektrapporter och inlämningsuppgifter är godkända. Studerande som två gånger underkänts i prov har rätt att hos berörd Fakultetsnämnd, inför en ny provomgång, begära att en annan examinator utses att bestämma betyg i det förnyade provet. Studerande som underkänts på verksamhetsförlagd del (VFU) erbjuds möjlighet till ytterligare verksamhetsförlagda studier vid två tillfällen.

Som betyg används en tregradig skala med betygsstegen Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg.

Tillgodoräknande

Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller yrkesverksamhet kan godtas för tillgodoräknande. Ansökningar om tillgodoräkningar handläggs av Examensenheten vid Studentcentrum.

Om ansökan om tillgodoräknande avslås helt eller delvis ska detta motiveras skriftligt. Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Examensenheten vid Studentcentrum.

Allmänt

Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 avläggs på avancerad nivå och uppnås efter att studenten har fullgjort kursfordringar om 240 eller nå så krävs 270 högskolepoäng. Vid Umeå universitet ges inriktningen med ett begränsat antal ämneskombinationer. För närmare information se Lärarhögskolans hemsida.

Ämneslärarutbildningen med inriktning mot grundskolans årskurs 7-9, 240 - 270 högskolepoäng består av följande utbildningsområden:

  • Utbildningsvetenskaplig kärna om 60 högskolepoäng,
  • Ämnes- ämnesdidaktiska studier om 150 eller när så krävs 180 högskolepoäng varav ett examensarbete om minst 30 högskolepoäng eller två sådana arbeten om vardera minst 15 högskolepoäng i ett eller två av de ämnen som studeras inom inriktningen. Examensarbetet ska ha en ämnesdidaktisk inriktning.
  • Verksamhetsförlagd utbildning om 30 högskolepoäng.
Studierna inom den utbildningsvetenskapliga kärnan ska anknyta till kommande yrkesutövning och omfatta följande:
- skolväsendets historia, organisation och villkor samt skolans värdegrund, innefattande de grundläggande demokratiska värderingarna och de mänskliga rättigheterna,
- läroplansteori och didaktik,
- vetenskapsteori och forskningsmetodik,
- utveckling, lärande och specialpedagogik,
- sociala relationer, konflikthantering och ledarskap,
- bedömning och betygsättning, och
- utvärdering och utvecklingsarbete.

Innehållet i den utbildningsvetenskapliga kärnan(UK) återfinns i särskilda kurser. UK- kursernas innehåll integrerar de för verksamheten centrala kunskapsområdena och återfinns i specifika kursplaner för programmet. 


De ämnesstudierna omfattar
-150 högskolepoäng i en utbildning som ska leda till examen med två ämnen där ingångsämnet omfattar en fördjupning om 90 högskolepoäng och andraämnet omfattar 60 högskolepoäng.
 
-180 högskolepoäng i en utbildning som ska leda till examen med tre ämnen där ingångsämnet omfattar en fördjupning om 90 högskolepoäng och andraämnet respektive tredjeämnet omfattar 45 högskolepoäng vardera.
 
-180 högskolepoäng i en utbildning som ska leda till examen med två ämnen omfattande 90 högskolepoäng vardera när svenska, samhällskunskap eller musik kombineras.  
 
-180 högskolepoäng i en utbildning som ska leda till examen med två ämnen omfattandes 90 hp vardera när bild eller musik ingår som ett av ämnena. När svenska, samhällskunskap eller musik ingår krävs dock alltid 90 högskolepoäng inom ämnesområden relevanta för dessa ämnen.
 

Den verksamhetsförlagda utbildningen är fördelad över utbildningen med egna kursplaner som relaterar till de ämnes- och ämnesdidaktiska studierna och UK-kurserna. VFU-placeringar sker i samtliga kommuner i Västerbottens län samt Örnsköldsviks kommun. Placeringar på studieorten kan inte garanteras och förtursregler tillämpas.
 

Anstånd med studiestart

Anstånd med studiestart kan beviljas om särskilda skäl (sociala, medicinska eller övriga skäl) föreligger. Ansökan om detta görs skriftligen hos Antagningen vid Studentcentrum.
Negativt beslut om anstånd med studiestart kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Studieuppehåll

Efter att studierna påbörjats kan, om särskilda skäl föreligger, studieuppehåll beviljas. Ett beslutat studieupphåll innebär platsgaranti under förutsättning att återkomst till studierna meddelas senast 15 april respektive 15 oktober, närmast före den termin studierna ska återupptas. Ansökan görs till Lärarhögskolans studerandeservice.

Negativt beslut om att få återuppta studier efter ett studieuppehåll kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan. En skriftlig motivering ska lämnas vid beslut som går den sökande emot.

Studieavbrott

Student som lämnar utbildningen ska meddela studieavbrott till Lärarhögskolans studerandeservice.

Studieplan Trä- och metallslöjd samt bild

Giltig från: HT16

Kurser markerade med SLxxx är under revidering

Termin 1

6PE185

Ämneslärare som profession (UK) 6 hp

Grundnivå

6PE186

Att vara lärare (VFU - ämneslärare) 1,5 hp

Grundnivå

6PE187

Lärande och undervisning (UK) 7,5 hp

Grundnivå

6LU006

Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik (UK) 7,5 hp

Grundnivå

6LU007

Etik, demokrati och den heterogena lärandemiljön (UK) 7,5 hp

Grundnivå

Termin 2

6SL014

Slöjd trä och metall 1 30 hp 30 hp

Grundnivå

Termin 3

6SL015

Slöjd trä och metall 2 30 hp 30 hp

Grundnivå

Termin 4

6SLxxx
Slöjd trä och metall 3 30 hp

Termin 5

6PE226

Utbildningsvetenskap, undervisning och lärande - Ämneslärarprogrammet (UK) 8 hp

Grundnivå

6PE238

Bedömning för och av lärande för åk 7-9 och gymnasium (UK) 11 hp

Grundnivå

6ES041

Att undervisa - estetiska ämnen 6 hp

Grundnivå

6PE223

Specialpedagogik - åk 7-9 och gymnasieskolan (UK) 5 hp

Grundnivå

Termin 6

6ES031

Bild 1 30 hp

Grundnivå

Termin 7

6ES032

Bild 2a 15 hp

Grundnivå

6ES033

Bild 2b 15 hp

Grundnivå

Termin 8

6ES037

Läraryrkets dimensioner - estetiska ämnen 22,5 hp

Avancerad nivå

6ES038

Examensarbete - estetiska ämnen 30 hp

Avancerad nivå

Termin 9

6ES038

Examensarbete - estetiska ämnen 30 hp

Avancerad nivå

6SH014

Profession och vetenskap 7,5 hp

Avancerad nivå

Studieplan Textilslöjd samt bild

Giltig från: HT16

Kurser markerade med TXxxx är under revidering

Termin 1

6PE185

Ämneslärare som profession (UK) 6 hp

Grundnivå

6PE186

Att vara lärare (VFU - ämneslärare) 1,5 hp

Grundnivå

6PE187

Lärande och undervisning (UK) 7,5 hp

Grundnivå

6LU006

Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik (UK) 7,5 hp

Grundnivå

6LU007

Etik, demokrati och den heterogena lärandemiljön (UK) 7,5 hp

Grundnivå

Termin 2

6TX017

Slöjd textil 1 30 hp 30 hp

Grundnivå

Termin 3

6TX018

Slöjd textil 2 30 hp 30 hp

Grundnivå

Termin 4

6TXxxx
Slöjd textil 3 30 hp

Termin 5

6PE226

Utbildningsvetenskap, undervisning och lärande - Ämneslärarprogrammet (UK) 8 hp

Grundnivå

6TXxxx
Bedömning för och av lärande för åk 7-9 och gymnasium (UK) 11 hp

6ES041

Att undervisa - estetiska ämnen 6 hp

Grundnivå

6PE223

Specialpedagogik - åk 7-9 och gymnasieskolan (UK) 5 hp

Grundnivå

Termin 6

6ES031

Bild 1 30 hp

Grundnivå

Termin 7

6ES032

Bild 2a 15 hp

Grundnivå

6ES033

Bild 2b 15 hp

Grundnivå

Termin 8

6TXxxx
Läraryrkets dimensioner 22,5 hp

6ES038

Examensarbete - estetiska ämnen 30 hp

Avancerad nivå

Termin 9

6ES038

Examensarbete - estetiska ämnen 30 hp

Avancerad nivå

6SH014

Profession och vetenskap 7,5 hp

Avancerad nivå

Studieplan Ingångsämne: Slöjd textil

Giltig från: HT18

Programinriktningen omfattar 240 hp.
Kurser markerade med TXxxx är under revidering

Termin 1

6PE185

Ämneslärare som profession (UK) 6 hp

Grundnivå

6PE186

Att vara lärare (VFU - ämneslärare) 1,5 hp

Grundnivå

6PE187

Lärande och undervisning (UK) 7,5 hp

Grundnivå

6LU006

Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik (UK) 7,5 hp

Grundnivå

6LU007

Etik, demokrati och den heterogena lärandemiljön (UK) 7,5 hp

Grundnivå

Termin 2

6TX017

Slöjd textil 1 30 hp 30 hp

Grundnivå

Termin 3

6TX018

Slöjd textil 2 30 hp 30 hp

Grundnivå

Termin 4

Kurser i andraämnet

Termin 5

Kurser i andraämnet

Termin 6

TXxxx
Utbildningsvetenskap, undervisning och lärande för åk 7-9 (UK) 8 hp (ev samläsning med andra program)


TXxxx
Bedömning för och av lärande i åk 7-9, (UK) 11 hp (ev samläsning med andra program)
 

TXxxx
Att undervisa - estetiska ämnen (VFU), 6 hp
Grundnivå
 

TXxxx
Specialpedagogik för åk 7-9 (UK), 5 hp (ev samläsning med andra program)
Grundnivå
 

Termin 7

6ES037

Läraryrkets dimensioner - estetiska ämnen 22,5 hp

Avancerad nivå

6ES038

Examensarbete - estetiska ämnen 30 hp

Avancerad nivå

Termin 8

6ES038

Examensarbete - estetiska ämnen 30 hp

Avancerad nivå

6TXxxx
Profession och vetenskap 7,5 hp
Avancerad nivå

Studieplan Ingångsämne: Slöjd trä och metall

Giltig från: HT18

Termin 1

6PE185

Ämneslärare som profession (UK) 6 hp

Grundnivå

6PE186

Att vara lärare (VFU - ämneslärare) 1,5 hp

Grundnivå

6PE187

Lärande och undervisning (UK) 7,5 hp

Grundnivå

6LU006

Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik (UK) 7,5 hp

Grundnivå

6LU007

Etik, demokrati och den heterogena lärandemiljön (UK) 7,5 hp

Grundnivå

Termin 2

6SL014

Slöjd trä och metall 1 30 hp 30 hp

Grundnivå

Termin 3

6SL015

Slöjd trä och metall 2 30 hp 30 hp

Grundnivå

Termin 4

Kurser i andraämnet

Termin 5

Kurser i andraämnet

Termin 6

SLxxx
Utbildningsvetenskap, undervisning och lärande för åk 7-9 (UK), 8 hp (ev samläsning med andra program)
Grundnivå
 
SLxxx
Bedömning för och av lärande i åk 7-9 (UK), 11 hp (ev samläsning med andra program)
 
SLxxx
Att undervisa - estetiska ämnen (VFU), 6 hp
Grundnivå
 
SLxxx
Specialpedagogik för åk 7-9 (UK), 5 hp (ev samläsning med andra program)
Grundnivå

Termin 7

6ES037

Läraryrkets dimensioner - estetiska ämnen 22,5 hp

Avancerad nivå

6ES038

Examensarbete - estetiska ämnen 30 hp

Avancerad nivå

Termin 8

6ES038

Examensarbete - estetiska ämnen 30 hp

Avancerad nivå

SLxxx
Profession och vetenskap (UK), 7,5 hp
Avancerad nivå