"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Utbildningsplan:

Arkeologiprogrammet, 180 hp

Engelskt namn: Bachelor Programme in Archeology

Denna utbildningsplan gäller: HT21 och tillsvidare

Programkod: HGARK

Högskolepoäng: 180

Ansvarig fakultet: Humanistiska fakulteten

Beslutad av: Humanistiska fakultetsnämnden, 2010-03-24

Reviderad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2021-02-23

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Examen

Efter genomgånget utbildningsprogram kan studenten efter ansökan erhålla en filosofie kandidatexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor (se Umeå universitets hemsida).
Filosofie kandidatexamen översätts på engelska till Degree of Bachelor of Arts. Examen utfärdas i huvudområdet arkeologi (Archaeology).

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

Utbildning på grundnivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella eller specialutformade program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper. Regeringen får dock medge undantag när det gäller konstnärlig utbildning.
Utbildning på grundnivå skall utveckla studenternas:
- förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
- förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa
problem, och
- beredskap att möta förändringar i arbetslivet.
Inom det område som utbildningen avser skall studenterna,
utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att
- söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
- följa kunskapsutvecklingen, och
- utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området. Lag (2006:173).

Nationella mål för aktuell examen

Kunskap och förståelse
För kandidatexamen skall studenten

- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga
För kandidatexamen skall studenten

- visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
- visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
- visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
- visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För kandidatexamen skall studenten

- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
- visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

För kandidatexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen.

Övrigt
För kandidatexamen med en viss inriktning skall också de preciserade krav gälla som varje högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning.

Lokala mål för aktuell examen

Innehåll och uppläggning
Kandidatprogrammet är en treårig grundutbildning med arkeologi som huvudämne. Programmet syftar till att förbereda studenten för att arbeta som arkeolog samt ge grund för att söka fördjupning på avancerad nivå. Förutom de kurser som ingår i programmet erbjuds studenten en programspecifik strimma med inslag av gästföreläsningar, workshops, individuella karriärvägledningssamtal samt studiebesök. I strimman ingår också ett årligt individuellt utvecklingssamtal samt studiedokumentation i form av studieportfölj.

Kunskap och förståelse
För kandidatexamen i arkeologi skall studenten

- Ha god kunskap om arkeologisk teori och metod
- Ha god kunskap om miljöarkeologi

Färdighet och förmåga
För kandidatexamen i arkeologi skall studenten
- Ha god kunskap om och goda färdigheter i arkeologiskt fältarbete
- Ha god kunskap om och goda färdigheter i miljöarkeologiskt fältarbete samt behandling av insamlat material
- Ha förmåga att skriva projektrapporter och projektutvärderingar

Examinationsformer

Examinationsformer framgår i kursplaner för de kurser som ingår i programmet. Allmänt sett kan sägas att programmet innehåller ett relativt stort mått av praktiska och färdighetstränande moment utöver de teoretiskt inriktade.

Betyg

Om inte annat anges i kursplanen för en viss kurs tillämpas en tregradig betygsskala: Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. Studerande som underkänts vid prov har möjlighet att delta i förnyat prov enligt de regler som anges i kursplanen. Den som godkänts på prov får inte undergå förnyat prov för högre betyg. Studerande som antagits till kurs skall kunna examineras på kursen och dess delmoment upp till två år efter första registreringsdatum. Studerande som två gånger underkänts i prov har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämnden begära annan examinator för att bestämma betyg för honom/henne.

Tillgodoräknande

En student som anser sig ha kunskaper från tidigare relevanta studier eller yrkeserfarenheter som kan motsvara kurs eller del av kurs i programmet, kan ansöka om tillgodoräknande. Ett beviljat tillgodoräknande innebär att studenten inte behöver läsa den eller de delar av utbildningen som beslutet omfattar. Information om tillgodoräknande hittas på Umeå universitets hemsida.

Allmänt

Kandidatprogrammet är en treårig grundutbildning med arkeologi som huvudämne. Programmet syftar till att förbereda studenten för att arbeta som arkeolog samt ge grund för att söka fördjupning på avancerad nivå. Förutom de kurser som ingår i programmet erbjuds studenten en programspecifik strimma med inslag av gästföreläsningar, workshops, individuella karriärvägledningssamtal samt studiebesök. I strimman ingår också ett årligt individuellt utvecklingssamtal samt studiedokumentation i form av studieportfölj. 

Arkeologiämnet är speciellt inom humaniora i så måtto att Kulturmiljölagen som reglerar hanteringen av kulturminnen vid exempelvis infrastruktursatsningar (järnvägsbyggen, vägbyggen etc) kräver att det finns arkeologer. Att utbilda arkeologer är således en samhällsnyttig och samhällsnödvändig insats. Utbildningen syftar till att ge goda kunskaper för arbete både som fältarkeolog och med arkeologirelaterade administrativa arbetsuppgifter. Efter avslutad utbildning har studenten också möjlighet att gå vidare och läsa program eller kurser på avancerad nivå i arkeologi eller närliggande ämnen. I fortsättningen finns också möjlighet att söka forskarutbildning i arkeologi.

Miljöarkeologin är ett ämne som är integrerat i arkeologiutbildningen vid Umeå universitet, vilket är unikt inom Sverige. Miljöarkeologin lärs ut genom teoretisk undervisning, samt genom praktiskt fält- och laboratoriearbete vid olika tillfällen under utbildningen. 
Under termin 5 kan studenten om hon/han så vill göra praktik motsvarande 10 veckor. Studenten förutsätts att själv vara aktiv i sökande av praktikplats.

Baskurser
Arkeologi A (30hp), Arkeologi B (30hp), Arkeologi och GIS (15hp), Fältkurs med miljöarkeologi (15hp), Miljöarkeologi - hållbarhet och kulturmiljövård (15hp), Examensarbete för arkeologiprogrammet (30hp)

Valbara kurser
Arkeologisk studiepraktik (7,5hp)

Fria kurser
Totalt 30-45 hp kurser inom valfria ämnen som väljs efter samråd med programansvarig.

Programöversikt

Termin 1:Programmet inleds med att studenten läser Arkeologi A (30hp). Kursen omfattar 4 moment och ger huvuddragen i samhällsförändringar och föreställningsvärld under förhistorisk tid i Norden. Här diskuteras också arkeologins metoder och begrepp, dess material samt lagstiftning för fornlämningar och kulturmiljöer.

Termin 2: Studenten läser Arkeologi B (30hp) omfattande 4 moment. Kursen fördjupar kunskapen om materiell kultur, fornlämningar, samhällsförändringar och föreställningsvärld. En introduktion ges till europeisk förhistoria. Dessutom diskuteras arkeologisk forskningstradition, teoribildningar, tolkningsproblem och synsätt.

Termin 3: Här läses kursen Arkeologi och GIS (15hp) samt Fältkurs med miljöarkeologi (15hp). Studenten övas i att lägga upp och genomföra arkeologiska och fältarkeologiska fältundersökningar med efterföljande analysarbeten och tolkning. Praktiska färdigheter i inventering, fältprospektering, GIS, miljöarkeologisk provtagning, arkeologisk undersökningsteknik, kartering och inmätning, rumslig databehandling och muntlig och skriftlig presentation av arbetet.

Termin 4: Profiltermin. Här väljer studenten bland relevanta naturvetenskapliga, samhällsvetenskapliga eller humanistiska kurser. Det kan handla om geovetenskap, ekologi, botanik, religionshistoria med mera. Kursen väljs i samråd med programföreståndaren. Terminen kan också med fördel tillbringas vid ett utländskt lärosäte inom ramen för något av institutionens utbytesavtal.

Termin 5: Studenten har fritt val 15 hp och läser därefter kursen Miljöarkeologi - hållbarhet och kulturmiljövård (15hp). Det fria valet på 15 hp kan användas för studiepraktik eller för teoretisk fördjupning. Studenten får göra studiepraktik (inom ramen för kursen Arkeologisk studiepraktik) under förutsättning att studenten själv aktivt söker praktikplats antingen vid den egna institutionen eller vid andra relevanta miljöer inom offentlig eller privat sektor. Studenten får välja teoretisk fördjupning under förutsättning att studenten samråd med programföreståndaren själv söker kurser inom ett eller flera valfria ämnen hos valfritt lärosäte. I miljöarkeologikursen ska studenten självständigt tillämpa sina kunskaper för att processa olika typer av hållbarhetsproblem i relation till arkeologi-, miljöarkeologi- och kulturmiljörelaterade frågor. 

Termin 6: Examensarbete för arkeologiprogrammet (30hp). Detta arbete kan med fördel knyta an till fältarbeten eller praktik.

Examensarbete/självständigt arbete
I utbildningen ingår ett självständigt arbete (examensarbete) om 30 hp inom huvudområdet för utbildningen som med fördel kan knytas till fältarbeten eller praktik.

Anstånd med studiestart

Information om anstånd med studiestart finns på Umeå universitets hemsida.

Studieuppehåll

Information om studieuppehåll finns på Umeå universitets hemsida.

Studieavbrott

Information om studieavbrott finns på Umeå universitets hemsida.

Övrigt

Studievägledning kan ges av programföreståndaren för programmet eller ämnets studievägledare.