Hoppa direkt till innehållet

Civilingenjörsprogrammet i bioresursteknik

  • Antal högskolepoäng 300 hp

Som civilingenjör i bioresursteknik arbetar du med att förädla förnybar biomassa till nya material, förnybara bränslen och moderna kemikalier som inte bygger på olja som råvara. Du är en viktig del i omställningen till ett mer hållbart samhälle och dina kunskaper är efterfrågade hos allt från skogsbolag och kemiska industrier till nya innovativa företag och inom forskningen.

Under utbildningen

Det unika i utbildningen är kombinationen mellan biologi, kemi och ingenjörskunnande. De tre första åren är gemensamma för alla studenter och innehåller en blandning av kurser i teknik- och ingenjörsvetenskap, naturvetenskap och matematik. En grön tråd går genom hela bioresursteknikprogrammet. Du får kunskap om hur modern biologi och bioteknik kan användas för att öka biomassaproduktion, till att ta fram nya produkter och kemikalier från biomassan med nya och innovativa kemitekniska processer.

Film: Vill du veta mer om civilingenjörsprogrammet i bioresursteknik?
Vill du veta mer om civilingenjörsprogrammet i bioresursteknik?

Vad innebär det att bli civilingenjör i bioresursteknik? Vad kommer du att jobba med i framtiden? Se filmen om utbildningen.

Nära kontakt med företag och forskning

Undervisningen sker i nära kontakt med företag, bland annat genom studiebesök, gästföreläsningar och näringslivsbaserade projekt. Lika nära är det till forskningen, vid Umeå universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, pågår världsledande forskning inom skogsbioteknik och många av dina lärare är forskare.

Vad intresserar dig? Specialisera dig!

Fjärde och femte året på utbildningen väljer du inriktning, antingen grön kemi eller växt- och skogsbioteknik. Inom grön kemi lär du dig bland annat om avancerade kemiska katalysatorer och processer för att tillverka specialkemikalier eller biobaserad plast. Växt- och skogsbioteknik handlar om förökning och förädling av växter med hjälp av molekylära metoder.

Läsa utomlands?

Under vårterminen det fjärde året kan du läsa utomlands vid något av de universitet vi samarbetar med. Du kan välja att fördjupa dig inom bioresursteknik eller bredda din utbildning med kurser i till exempel företagsekonomi, språk eller miljö- och utsläppsfrågor.

Så läser du

Mer information om kurser inom programmet

En dag på programmet

Läs om förstaårsstudenternas första laboration

Programöversikt

År 1
Inledande ingenjörskurs i bioresursteknik. Programmeringsteknik med Python och Matlab. Envariabelanalys 1.  Envariabelanalys 2. Kemins grunder. Linjär algebra. Statistik för teknologer.

År 2
Flervariabelanalys och differentialekvationer. Grundläggande biologi 1. Grundläggande biologi 2.  Projektledning 1. Energi och energiomvandlingar. Växter som råvaruproducenter. Bioresursteknik 1 med projekt i kemiteknik.

År 3
Bioresursteknik 2: Bioteknikens grunder. Bioresursteknik 3, grön processkemi.  Bioresursteknik 4: Växtbioteknik. Kemometri.

År 3
Mätteknik. Växtproduktionssystem. Naturproduktkemi och vedkemi. Projektkurs i bioresursteknik: Växt och skogsbioteknik.

År 4 och 5
Kurser inom vald profil; växt- och skogsbioteknik eller grön kemi.

Under vårterminen år 4 finns utrymme att fritt välja kurser eller att studera utomlands. På vårterminen år 5 görs ett examensarbete i bioresursteknik.

Efter utbildningen

I takt med ökande krav på minskad klimatpåverkan och ett behov av nya hållbara "gröna" produkter är civilingenjörer med inriktning på bioresursteknik mycket efterfrågade på arbetsmarknaden. Din framtida arbetsplats finns inom skogsbolag, till exempel inom massa- och pappersindustri, bioraffinaderiindustri, kemisk industri, industriell bioteknik, organisationer och myndigheter, i nystartade företag eller inom forskning.

Inom bioraffinaderi och kemisk industri kan du till exempel arbeta med utveckling av nya produkter och material samt processoptimering. I pappers- och massaindustrin handlar det om omställning till utveckling av högvärdiga biobaserade produkter. I skogsbolag kan du arbeta med design och optimering av skogliga produktionssystem. Inom organisationer och myndigheter kan dina uppgifter vara att rådgöra och planera strategier för hållbar utveckling och i innovativa företag att utveckla nya produkter och material. Du kan också välja en akademisk karriär och forska inom grön kemi eller växt- och skogsbioteknik.

Examen

Civilingenjörsexamen.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Kontaktpersoner för programmet är: Tomas Hedlund, programansvarig, 090-786 52 60

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt personuppgiftslagen

Programmet ges av
Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten