Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Utbildningsplan:

Civilingenjörsprogrammet i energiteknik, 300 hp

Engelskt namn: Master of Science Programme in Energy Engineering

Denna utbildningsplan gäller: HT22 och tillsvidare

Programkod: TYCEN

Högskolepoäng: 300

Diarienummer: FS 3.1.3-159-19

Ansvarig fakultet: Teknisk-Naturvetenskapliga fakulteten

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2013-06-25

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2022-03-01

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 eller Matematik E

Examen

Efter genomgånget utbildningsprogram kan studenten efter ansökan erhålla en civilingenjörsexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor, se http://www.student.umu.se/examen/bestammelser/examensbeskrivningar/
Civilingenjörsexamen översätts på engelska till Degree of Master of Science in Engineering. Examen utfärdas med inriktningen energiteknik (Energy Engineering).

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

Se Högskolelagen 1 kap §§ 8-9.

Nationella mål för aktuell examen

Kunskap och förståelse

För civilingenjörsexamen skall studenten

 • visa kunskap om det valda teknikområdets vetenskapliga grund och beprövade erfarenhet samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
 • visa såväl brett kunnande inom det valda teknikområdet, inbegripet kunskaper i matematik och naturvetenskap, som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området.

Färdighet och förmåga

För civilingenjörsexamen skall studenten
 • visa förmåga att med helhetssyn kritiskt, självständigt och kreativt identifiera, formulera och hantera komplexa frågeställningar samt att delta i forsknings- och utvecklingsarbete och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen,
 • visa förmåga att skapa, analysera och kritiskt utvärdera olika tekniska lösningar,
 • visa förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna ramar,
 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap samt visa förmåga att modellera, simulera, förutsäga och utvärdera skeenden även med begränsad information,
 • visa förmåga att utveckla och utforma produkter, processer och system med hänsyn till människors förutsättningar och behov och samhällets mål för ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling,
 • visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning, och
 • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt i dialog med olika grupper klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För civilingenjörsexamen skall studenten
 • visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa insikt i teknikens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, inbegripet sociala och ekonomiska aspekter samt miljö- och arbetsmiljöaspekter, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

Examinationsformer

I respektive kursplan framgår vilka examinationsformer som används i varje enskild kurs.

Betyg

I respektive kursplan framgår vilka betygsgrader som används inom kursen.

Tillgodoräknande

En student som anser sig ha kunskaper från tidigare relevanta studier eller yrkeserfarenheter som kan motsvara kurs eller del av kurs i programmet, kan ansöka om tillgodoräknande. Ett beviljat tillgodoräknande innebär att studenten inte behöver läsa den eller de delar av utbildningen som beslutet omfattar. Information om tillgodoräknande hittas på Umeå universitets hemsida.

https://www.umu.se/utbildning/universitetsstudier---sa-funkar-det/examen/tillgodoraknanden/

Allmänt

Utbildningsprogrammet leder till en civilingenjörsexamen omfattande 300 högskolepoäng, dvs. 5 års heltidsstudier. Av dessa regleras 270 högskolepoäng av examensbeskrivningen med fastställda mininivåer för kurser inom olika områden (inklusive examensarbete). Återstående 30 högskolepoäng utgörs av valfria kurser.

Teknikområdet energiteknik är den teknik som används för tillförsel, omvandling, distribution, lagring och användning av energi, ofta med fokus på frågor som rör resurs- och energieffektivitet, drifttillgänglighet, miljöpåverkan och hållbarhet. Teknikområdet är multidisciplinärt och inkluderar t ex fysik, kemi, biologi, elektronik och miljöteknik. Det är starkt kopplat till flera av det globala samhällets största utmaningar, framför allt vad gäller utveckling och omställning till förnyelsebara, effektiva och hållbara energisystem.

De tre första läsåren domineras av kurser i matematik och kurser inom det naturvetenskapliga området. Den studerandes möjlighet att genom egna val utforma sin kompetensprofil är i huvudsak förlagd till programmets senare del. Varje läsår är indelat i fyra läsperioder. Inom en läsperiod kan kurser ges på hel- eller halvfart.

Det första läsåret inleds med en introduktionskurs. Därutöver utgörs första året av kurser i matematik, energiteknik, datavetenskap, hållbar utveckling och fysik. Det andra och tredje läsåret bygger på med ytterligare kurser i energiteknik, men även kurser i elektronik, datavetenskap, fysik, kemi, biologi, matematik, allmänna ingenjörskurser och elektronik.

Inom programmet finns två fördjupningsprofiler, Bioenergi  och Energieffektivisering i byggnader, med sitt respektive "kurspaket" att välja mellan. Kurserna inom respektive fördjupningsprofil ger både bredd och fördjupning inom den valda profilen och har stark forskningsanknytning. De valfria kurserna kan exempelvis vara kurser i ekonomi, kvalitetsteknik, projektledning, entreprenörskap, språk, juridik, design och miljö. Den avslutande terminen utgörs av examensarbetekursen inom energiteknikområdet.

Bioenergi (BE)
Fördjupningsprofilen behandlar processer för omvandling av energiråvaror men främst biomassa för el- värme- och drivmedelsproduktion. Inom fördjupningsprofilen ges även kurser kring processoptimering med inriktning mot multivariata metoder. 
 
Energieffektivisering i byggnader (EE)
Fördjupningsprofilen behandlar energieffektivisering i byggnader, distribution och industriella processer. Inom fördjupningsprofilen ges även kurser kring modellering och optimering av olika energisystem. 
 
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, lektioner och räkneövningar samt genom handledning i samband med laborationer och projektarbete, vilket utgör naturliga moment i de flesta kurser. Avancerade kurser inom respektive fördjupningsprofil återspeglar forskningsanknytningen och aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete och kunskaper om beprövad erfarenhet genomsyrar hela programmet. Ett viktigt inslag i utbildningen är att träna den studerande i muntlig och skriftlig redovisning. Detta sker normalt i samband med redovisningar av laborationer och projektarbeten. Ett annat viktigt inslag som genomsyrar hela utbildningen är hållbar utveckling.  För att hålla den studietakt som normalt är nödvändig för att följa programmet krävs minst 40 timmars arbetsvecka. Andelen lärarledd undervisning per arbetsvecka är dock betydligt mindre än 40 timmar. Tiden utöver den lärarledda undervisningen är avsedd för självstudier, laborationer och projektarbete. Merparten av kurslitteraturen är på engelska. 

Civilingenjörsexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 300 högskolepoäng (högskolepoäng förkortas med hp i fortsättningen).

Examensarbetskurs
För civilingenjörsexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort examensarbetskursen Examensarbete för civilingenjörsexamen i energiteknik, 30 hp. 

Kurser
Inom utbildningen finns ett antal obligatoriska och valbara kurser. En del av dessa kurser är obligatoriska för alla, oavsett fördjupningsprofil, och en del är obligatoriska inom den valda fördjupningsprofilen. Det finns också ett antal valbara kurser varav minst 30 hp måste ingå i examen.

Obligatoriska kurser är de kurser som alla studenter inom programmet normalt läser. En student som följer utbildningsprogrammet är garanterad plats på alla obligatoriska kurser under förutsättning att behörighetskraven för aktuell kurs är uppfyllda. Behörighetskrav anges i respektive kursplan.

Valbara kurser är ett urval av kurser som Umeå universitet erbjuder inom ramen för programmet och där studenten själv väljer vilka av dessa kurser hen ska anmäla sig till. Studenten är garanterad plats på någon av dessa kurser under förutsättning att behörighetskraven för aktuella kurser är uppfyllda. Studenten är dock inte garanterad plats på de kurser studenten valt i första hand. Behörighetskrav anges i respektive kursplan.


Obligatoriska kurser (exklusive examensarbete) för alla, oavsett fördjupningsprofil, 187,5 hp  

 • Inledande ingenjörskurs                      7,5 hp
 • Programmering (t.ex. Matlab och C)   7,5 hp
 • Endimensionell analys 1 & 2                15 hp
 • Linjär algebra                                       7,5 hp
 • Flervariabelanalys                                7,5 hp 
 • Klassisk mekanik                                 7,5 hp
 • Hållbar utveckling för ingenjörer             7,5 hp
 • Differentialekvationer                           7,5 hp
 • Elkraft                                                   7,5 hp
 • Termodynamik                                      15 hp
 • El och vågrörelselära                           7,5 hp
 • Strömningslära                                     7,5 hp
 • Energikällor                                          7,5 hp
 • Energiprojekt                                        7,5 hp
 • Värme och masstransport                  10,5 hp
 • Energiteknisk biologi                            4,5 hp
 • Elnät                                                     7,5 hp
 • Solenergiteknik                                     7,5 hp
 • Energiteknisk kemi                               7,5 hp
 • Reglersystem                                       7,5 hp
 • Statistik för teknologer                          7,5 hp
 • Turbomaskiner                                      7,5 hp
 • Kraft- och fjärrvärmesystem                  7,5 hp
I undantagsfall kan dispens ges, men enbart om det finns starka skäl. De dispenserade kurserna ska då ersättas med andra kurser efter samråd med programansvarig. 

En av de två nedanstående fördjupningsprofilerna får väljas:

Obligatoriska avancerade kurser inom fördjupningsprofilen "Energieffektivisering i byggnader", 52,5 hp:
 • Simulering och optimering av energisystem   15 hp
 • Kyl- och värmepumpsteknik                           7,5 hp
 • Energieffektivisering i byggnader                    15 hp
 • Projektering av installationssystem                 15 hp

Obligatoriska avancerade kurser inom fördjupningsprofilen "Bioenergi", 52,5 hp:
 • Bioenergi                                                                                                                       7,5 hp
 • Experimentell design och multivariat dataanalys                                                            7,5 hp
 • Förbränning, förgasning och pyrolys                                                                               7,5 hp
 • Förnyelsebara drivmedel                                                                                                 7,5 hp
 • Avancerade mätmetoder inom energiteknik                                                                    7,5 hp
 • Experimentell problemlösning och forskningsmetodik för termiska energiprocesser     15 hp 
  
Valfria kurser (minst 30 hp måste ingå i examen):
Valfria kurser kan väljas fritt och kan vara inom t.ex. ekonomi, juridik, språk, entreprenörskap, CAD, projektledning etc. Alla valbara kurser måste vara på grund- eller avancerad högskolenivå. Goda möjligheter finns att förlägga studier utomlands t ex vid något av de universitet med vilka Umeå universitet har utbytesavtal.

Fria kurser inom programmet söks i öppen konkurrens. Fria kurser kan läsas vid Umeå universitet eller andra lärosäten i Sverige eller utomlands.

Nedan listas särskild rekommenderade valbara kurser som inte överlappar med någon av ovannämnda obligatoriska kurserna. 
 • Fysikaliska egenskaper hos mätgivare eller en kurs inom närliggande ämnesområdet 
  (t.ex. givarteknik, mätteknik etc.)                                                                                            7,5 hp                          
 • Vindkraftteknik                                                                                                                     7,5 hp
 • Energisystemanalys och processintegration för uthållig samhällsbyggnad                                 15 hp
 • Avancerade beräkningsmetoder i flödesmekanik                                                                      7,5 hp 
 • Bioenergi projekt                                                                                                                   7,5 hp

Det går utmärkt att läsa andra kurser än dessa rekommenderade valbara kurser om överlapp ej förekommer. Poäng motsvarande överlappande delar med de obligatoriska kurserna kommer då att reduceras. 
Tillgodoräknandet av en obligatorisk kurs eller delar av en obligatorisk kurs (t.ex. om man har studerat i ett annat lärosäte), beslutas av examensenheten i samråd med programansvarig och ämnessakkunnig. Då är det viktigt att de tidigare lästa kurserna motsvarar kurser i ett civilingenjörsprogram.  
För de flesta av ovanstående kurser finns förkunskapskrav som måste uppfyllas för att få läsa kursen och som styr i vilken ordning vissa kurser kan läsas. 

Programöversikt
Kursernas placering i tiden framgår av nedanstående blockdiagram.

År1
HT       VT    
LP 1   LP 2   LP 3   LP 4
Inledande 
ingenjörskurs 
7,5 hp
Programmering 
C och Matlab
7,5 hp
Endimensionell
analys 1
7,5 hp
 
Endimensionell
analys 2
7,5 hp
Linjär
algebra 
7,5 hp
Flervariabel
analys 
7,5 hp
Klassisk mekanik 7,5 hp
Hållbar utveckling för ingenjörer 7,5 hp

År 2
HT     VT    
LP 1   LP 2 LP 3   LP 4
Differentialekvationer
7,5 hp
Elkraft
7,5 hp
Termodynamik
15 hp
El- och
vågrörelselära 7,5 hp
Ström-
ningslära
7,5 hp
Energi-
källor 7,5 hp
Energiprojekt 7,5 hp
 


År 3
HT   VT  
LP 1 LP 2 LP 3 LP 4
Elnät 7,5 hp
 
Värme & masstransport 
10,5 hp
Solenergiteknik 7,5 hp
 
Reglersystem 7,5 hp
Energiteknisk kemi
7,5 hp
Energiteknisk biologi 
4,5 hp
 
Valbar
Förslag: Fysikaliska egenskaper hos mätgivare 
7,5 hp
Statistik för teknologer 
7,5 hp

År 4 (BE: bioenergi; EE: energieffektivisering i byggnader)
HT   VT    
LP 1 LP 2 LP 3   LP 4
Turbomaskiner 
7,5 hp
Kraft- och fjärrvärmesystem 7,5 hp Simulering och optimering av energisystem 15 hp (EE)  Energieffektivisering i Byggnader 15 hp (EE)
Bioenergi, 7,5 hp
(BE) 
Kyl- och värmepumpsteknik (EE)
7,5 hp 
Experimentell design och multivariat dataanalys 7,5 hp
(BE)
Förbränning, förgasning & pyrolys 7,5 hp 
(BE)
Förnyelsebara drivmedel 7,5 hp (BE)
 
Valbar
Förslag: Vindkraftteknik 
7,5 hp
 
Valbar
Förslag: Avancerade beräkningsmetoder i flödesmekanik (CFD) 
7,5 hp
Förslag: Bioenergi Projekt (BE) 7,5 hp
Avancerade mätmetoder inom energiteknik 7,5 hp (BE) 
 

År 5 (BE: bioenergi; EE: energieffektivisering i byggnader)
HT VT
LP 1-2 LP 3-4
Projektering av installationssystem 
15 hp (EE) 
Examensarbete 30 hp
Experimentell problemlösning och forskningsmetodik för termiska energiprocesser 15 hp (BE) 
Valbar
Förslag: Energisystemanalys och processintegration för uthållig samhällsbyggnad 15 hp 

Examensarbete/självständigt arbete
Examensarbetet inom civilingenjörsprogrammet i energiteknik avslutar utbildningen, och får påbörjas när förkunskapskraven i kursplanen är uppfyllda. I examensarbetet som omfattar 30 hp skall den studerande tillämpa de kunskaper som förvärvats under studietiden och muntligen och i en skriftlig rapport/uppsats redovisa resultatet av arbetet. Arbetet ska innehålla någon form av ämnesmässig fördjupning inom energiteknikområdet. Examensarbetet utförs normalt individuellt, men i enstaka fall är det också tillåtet att två studenter samarbetar med ett examensarbete.

Examensarbetet kan med fördel förläggas till näringslivet. Arbetet med examensarbetet är dock en del av universitetsstudierna. En handledare vid universitetet ska alltid utses, som har ansvaret för att erforderlig ämnesfördjupning uppnås.

Rapporten ska språkligt och stilistiskt utformas så att den kvalitetsmässigt motsvarar rapporter akademien och industrin. Rapporten ska innehålla en engelsk sammanfattning, samt en engelsk översättning av titeln. Alternativt kan hela rapporten skrivas på engelska.

Anstånd med studiestart

Information om anstånd med studiestart finns på Umeå universitets hemsida.

Studieuppehåll

Information om studieuppehåll finns på Umeå universitets hemsida.

Studieavbrott

Information om studieavbrott finns på Umeå universitets hemsida.

Övrigt

Ytterligare information kan erhållas från programansvarig eller programstudievägledare via universitetets växel 090/786 50 00 eller via:
https://www.umu.se/utbildning/program/civilingenjorsprogrammet-i-energiteknik/