Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Utbildningsplan:

Gastronomiprogrammet, 180 hp

Engelskt namn: Gastronomy Programme

Denna utbildningsplan gäller: HT22 och tillsvidare

Programkod: SGKMV

Högskolepoäng: 180

Diarienummer: FS 3.1.3-2403-21

Ansvarig fakultet: Samhällsvetenskapliga fakulteten

Beslutad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, 2012-09-26

Reviderad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, 2021-12-07

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Examen

Efter genomgånget utbildningsprogram kan studenten efter ansökan erhålla en filosofie kandidatexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor, se Umeå universitets hemsida.

Filosofie kandidatexamen översätts på engelska till Degree of Bachelor of Science. Examen utfärdas i huvudområdet måltids- och restaurangvetenskap (Restaurant and Culinary Arts).

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

Målen för utbildning på grundnivå återfinns i högskolelagen 1 kap. 8 §.

Nationella mål för aktuell examen

De nationella målen för examen återfinns i Högskoleförordningens bilaga 2.

Examinationsformer

I respektive kursplan framgår vilka examinationsformer som används i varje enskild kurs. Den som godkänts i prov får inte undergå förnyat prov för högre betyg.

Betyg

I respektive kursplan framgår vilka betygsgrader som används inom kursen.

Tillgodoräknande

En student som anser sig ha kunskaper från tidigare relevanta studier eller yrkeserfarenheter som kan motsvara kurs eller del av kurs i programmet, kan ansöka om tillgodoräknande. Ett beviljat tillgodoräknande innebär att studenten inte behöver läsa den eller de delar av utbildningen som beslutet omfattar. Information om tillgodoräknande hittas på Umeå universitets hemsida.

Allmänt

Av programöversikten under rubriken Studieplan framgår att alla kurserna i programmet är obligatoriska. Obligatoriska kurser är de kurser som alla studenter inom programmet normalt läser. En student som följer utbildningsprogrammet är garanterad plats på alla obligatoriska kurser under förutsättning att behörighetskraven för aktuell kurs är uppfyllda. Behörighetskrav anges i respektive kursplan. Kurser läses i den ordning som anges i studieplanen. Ordningsföljden på kurserna kan emellertid komma att ändras. Information om hur de enskilda kurserna är upplagda finns i de olika kursplanerna. Programmet innehåller obligatorisk Verksamhetsförlagd praktik.

Examensarbete/Självständigt arbete
För kandidatexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng i måltids- och restaurangvetenskap.

Anstånd med studiestart

Information om anstånd med studiestart finns på Umeå universitets hemsida.

Studieuppehåll

Information om studieuppehåll finns på Umeå universitets hemsida. Ansökan lämnas till studie-/programvägledaren.

Studieavbrott

Information om studieavbrott finns på Umeå universitets hemsida. Den studerande som lämnar utbildningen ska meddela studieavbrott till studie-/programvägledaren.

Övrigt

Tillträde till kurserna i programmet regleras i kursplanerna.

Studieplan

Giltig från: HT22

För att få veta vad obligatoriska kurser innebär, se under rubriken "Allmänt" ovan.

Termin 1

Måltider, hälsa och hållbarhet, 15 hp
Obligatorisk

Måltids- och Restaurangvetenskap 1, 15 hp
Obligatorisk

Termin 2

Måltids- och Restaurangvetenskap 2, 15 hp
Obligatorisk

Måltids- och Restaurangvetenskap 3, 15 hp
Obligatorisk

Termin 3

Entreprenörskap och företagande, 15 hp
Obligatorisk

Revenue management 7,5, hp
Obligatorisk

Ledarskap 7,5 hp
Obligatorisk

Termin 4

Måltids- och Restaurangvetenskap 4, 15 hp
Obligatorisk

Måltidsupplevelser, 15 hp
Obligatorisk

Termin 5

Verksamhetsförlagd utbildning, 15 hp
Obligatorisk

Gastronomisk design, 15 hp
Obligatorisk

Termin 6

Konceptutveckling och innovation, 15 hp
Obligatorisk

Examensarbete, 15 hp
Obligatorisk