Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Utbildningsplan:

Gastronomiprogrammet, 180 hp

Engelskt namn: Gastronomy Programme

Denna utbildningsplan gäller: HT13 och fram till HT22 (nyare version av utbildningsplanen finns)

Programkod: SGKMV

Högskolepoäng: 180

Diarienummer: 502-1377-12

Ansvarig fakultet: Samhällsvetenskapliga fakulteten

Beslutad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, 2012-09-26

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Examen

Efter genomgånget utbildningsprogram kan studenten efter ansökan erhålla en filosofie kandidatexamen i enlighet med lokalexamensbeskrivning fastställd av rektor, se http://www.student.umu.se/examen/bestammelser/examensbeskrivningar/

Filosofie kandidatexamen översätts på engelska till Degree of Bachelor of Science.
Filosofie kandidatexamen översätts på engelska till Degree of Bachelor of Science. Examen utfärdas i huvudområdet måltids- och restaurangvetenskap (Restaurant and Culinary Arts). Inriktning: Gastronomi och kreativ matlagning (Gastronomy and Culinary Arts) samt inriktning Gastronomi och värdskap (Gastronomy and Hospitality).

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

Utbildning på grundnivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella eller specialutformade program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper. Regeringen får dock medge undantag när det gäller konstnärlig utbildning.
Utbildning på grundnivå skall utveckla studenternas
– förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
– förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
– beredskap att möta förändringar i arbetslivet.
Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att
– söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
– följa kunskapsutvecklingen, och
– utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

(Högskolelagen 1 kap 8 §)

Nationella mål för aktuell examen

Kunskap och förståelse
För kandidatexamen skall studenten
– visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga
För kandidatexamen skall studenten
– Visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera, företeelser, frågeställningar och situationer,
– Visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
– Visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
– Visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För kandidatexamen skall studenten
– Visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
– Visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
– Visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

(Högskoleförordningen, Bilaga 2 – examensordningen)

Lokala mål för aktuell examen

Kunskap och förståelse
- visa fördjupade kunskaper om råvaror, livsmedel, mat, drycker och deras hantering
- visa fördjupade kunskaper i samspelet mellan måltidsproduktion i kök och måltidsservice i restaurangmiljö

Färdighet och förmåga - för inriktning gastronomi och kreativ matlagning
- Visa förmåga att omsätta ämnesspecifika kunskaper inom huvudområdet i praktiskt matlagningshantverk
  Visa förmåga att utveckla, planera, genomföra och utvärdera måltidshändelser under beaktande av olika vetenskapliga perspektiv samt leda arbete i köket
- Visa kvalificerade färdigheter att bedöma råvaror, livsmedel, maträtter och drycker samt grundläggande färdigheter att kombinera mat med olika typer av drycker


Färdighet och förmåga - för inriktning gastronomi och värdskap
- Visa förmåga att omsätta ämnesspecifika kunskaper inom huvudområdet i professionell servicekontext
- Visa förmåga att utveckla, planera, genomföra och utvärdera måltidshändelser under beaktande av olika vetenskapliga perspektiv samt leda arbete i olika måltidssammanhang
- Visa kvalificerade färdigheter att bedöma drycker och grundläggande färdigheter att kombinera dessa med olika typer av mat

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- visa förmåga att identifiera, strukturera och analysera problem utifrån samhällsvetenskapliga och kulturvetenskapliga perspektiv

Den studerande skall också
- visa förmåga att kommunicera på engelska inom programmets huvudområde
- visa förmåga att utifrån genusvetenskapliga, etiska och hållbarhetsperspektiv problematisera och analysera för programmet centrala teorier och begrepp.

Examinationsformer

Prov sker normalt i slutet av delmoment eller kurs och är muntligt och/eller skriftligt. Antalet prov regleras i kursplanen. Prov kan helt eller delvis ersättas av fortlöpande kunskapskontroll inom ramen för undervisningen. Den som godkänts i prov får inte undergå förnyat prov för högre betyg.
Studerande som underkänts vid prov har möjlighet att delta i förnyat prov enligt de regler som anges i kursplanen.

Betyg

På programmet tillämpas tregradig betygsskala med betygen väl godkänd, godkänd och underkänd, om inte annat anges i kursplanen för en viss kurs.

Tillgodoräknande

Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen samt:
http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/

Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.

Allmänt

Av programöversikten under rubriken Studieplan framgår att alla kurserna i programmet är obligatoriska. De läses i den ordning som anges i studieplanen. Ordningsföljden på kurserna kan emellertid komma att ändras. Information om hur de enskilda kurserna är upplagda finns i de olika kursplanerna. Undervisning på annan ort kan förekomma.

Självständigt arbete
För kandidatexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet.

Anstånd med studiestart

Anstånd med studiestart kan beviljas om särskilda skäl föreligger. Exempel på särskilda skäl kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn, studentfackliga uppdrag eller uppskjuten ledighet enligt lagen (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning. Ansökan om anstånd lämnas till StudentCentrum.

Negativt beslut om anstånd med studiestart kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Studieuppehåll

Den studerande som antagits till programmet kan ansöka om studieuppehåll. Ansökan lämnas till studie-/programvägledaren. Studieuppehåll med platsgaranti kan beviljas av följande skäl: sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn eller studentfackliga uppdrag.
Negativt beslut om att få återuppta studierna efter studieuppehåll kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Studieavbrott

Den studerande som lämnar utbildningen ska meddela studieavbrott till studie-/programvägledaren.

Övrigt

Tillträde till kurserna i programmet regleras i kursplanerna.

Studieplan Kreativ matlagning

Giltig från: HT13

Termin 1

Måltids- och Restaurangvetenskap 1, 15 hp
Obligatorisk

Måltidskultur och samhället, 15 hp
Obligatorisk

Termin 2

Måltids- och Restaurangvetenskap 2, 15 hp
Obligatorisk

Måltids- och Restaurangvetenskap 3, 15 hp
Obligatorisk

Termin 3

Entreprenörskap och företagande, 15 hp
Obligatorisk

Ledarskap och Revenue management 15, hp
Obligatorisk

Termin 4

Måltids- och Restaurangvetenskap 4, 15 hp
Inriktning gastronomi och kreativ matlagning
Obligatorisk

Vinkunskap och matlagning, 15 hp
Obligatorisk

Termin 5

Gastronomi, 15 hp
Inriktning gastronomi och kreativ matlagning
Obligatorisk

Verksamhetsförlagd utbildning, 15 hp
Obligatorisk

Termin 6

Restaurangdrift i kök, 15 hp
Obligatorisk

Examensarbete, 15 hp
Obligatorisk

Studieplan Värdskap

Giltig från: HT13

Termin 1

Måltids- och Restaurangvetenskap 1, 15 hp
Obligatorisk

Måltidskultur och samhället, 15 hp
Obligatorisk

Termin 2

Måltids- och Restaurangvetenskap 2, 15 hp
Obligatorisk

Måltids- och Restaurangvetenskap 3, 15 hp
Obligatorisk

Termin 3

Entreprenörskap och företagande, 15 hp
Obligatorisk

Ledarskap och Revenue management 15, hp
Obligatorisk

Termin 4

Måltids- och Restaurangvetenskap 4, 15 hp
Inriktning gastronomi och värdskap
Obligatorisk

Vinkunskap och sommellerie, 15 hp
Obligatorisk

Termin 5

Gastronomi 15 hp
Inriktning gastronomi och värdskap
Obligatorisk

Verksamhetsförlagd utbildning, 15 hp
Obligatorisk

Termin 6

Restaurangdrift i matsal, 15 hp
Obligatorisk

Examensarbete, 15 hp
Obligatorisk