Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 31 mars 2021)

printicon
Utbildningsplan:

Grundlärarprogrammet - förskoleklass och åk 1-3, 240 hp

Engelskt namn: No translation available

Denna utbildningsplan gäller: HT15 och fram till HT21 (nyare version av utbildningsplanen finns)

Programkod: LYGFT

Högskolepoäng: 240

Diarienummer: 515-632-11

Ansvarig fakultet: Lärarhögskolans styrelse

Beslutad av: Umeå School of Education vid Umeå universitet, 2011-02-24

Reviderad av: Rektor för Lärarhögskolan, 2015-11-05

Behörighetskrav

Engelska B, Matematik B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A. Eller: Engelska 6, Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet 6 b/A6 b)

Examen

Efter genomgånget utbildningsprogram kan studenten efter ansökan erhålla en Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor.
Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 översätts på engelska till Degree of Master of Arts in Primary Education - Pre School and School Years 1-3.

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

Utbildning på grundnivå ska utveckla studenternas
- förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
- förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
- beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Inom det område som utbildningen avser ska studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att,
- söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
- följa kunskapsutvecklingen, och
- utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

Utbildning på avancerad nivå ska innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och ska, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå,
- ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
- utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och
- utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.

Nationella mål för aktuell examen

För grundlärarexamen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som grundlärare i den verksamhet som utbildningen avser. Studenten ska även visa kunskap och förmåga för annan undervisning för vilken examen enligt gällande föreskrifter kan ge behörighet.

Kunskap och förståelse
För grundlärarexamen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 ska studenten
- visa sådana ämneskunskaper, inbegripet insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, som krävs för yrkesutövningen,
- visa sådana kunskaper i didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik som krävs för undervisning och lärande inom det eller de ämnen som utbildningen avser och för yrkesutövningen i övrigt,
- visa fördjupad kunskap om grundläggande läs-, skriv- och matematikinlärning och om barns kommunikation och språkutveckling,
- visa kännedom om praktiska och estetiska läroprocesser,
-  visa kunskap om vetenskapsteori och kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder samt om relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen, och
-  visa fördjupad kunskap om bedömning av elevers lärande och utveckling.

För grundlärarexamen ska studenten också
-  visa sådan kunskap om barns utveckling, lärande, behov och förutsättningar som krävs för yrkesutövningen,
-  visa kunskap om och förståelse för sociala relationer, konflikthantering och ledarskap, och
-  visa kunskap om skolväsendets organisation, relevanta styrdokument, läroplansteori och olika pedagogisk-didaktiska perspektiv samt visa kännedom om skolväsendets historia.

Färdighet och förmåga
För grundlärarexamen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 ska studenten
-   visa fördjupad förmåga att kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera över egna och andras erfarenheter samt relevanta forskningsresultat för att därigenom bidra till utvecklingen av yrkesverksamheten och kunskapsutvecklingen inom yrkesområdet, och
- visa förmåga att tillämpa sådan didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik som krävs för undervisning och lärande inom det eller de ämnen som utbildningen avser och för yrkesutövningen i övrigt.

För grundlärarexamen ska studenten också
- visa fördjupad förmåga att skapa förutsättningar för alla elever att lära och utvecklas,
-  visa förmåga att ta till vara elevers kunskaper och erfarenheter för att stimulera varje elevs lärande och utveckling,
-  visa förmåga att självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisning och den pedagogiska verksamheten i övrigt i syfte att på bästa sätt stimulera varje elevs lärande och utveckling,
-   visa förmåga att identifiera och i samverkan med andra hantera specialpedagogiska behov,
-  visa förmåga att observera, dokumentera, analysera och bedöma elevers lärande och utveckling i förhållande till verksamhetens mål och informera och samarbeta med elever och deras vårdnadshavare,
-  visa förmåga att kommunicera och förankra skolans värdegrund, inbegripet de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna,
-   visa förmåga att förebygga och motverka diskriminering och annan kränkande behandling av elever,
-   visa förmåga att beakta, kommunicera och förankra ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv i den pedagogiska verksamheten,
-  visa kommunikativ förmåga i lyssnande, talande och skrivande till stöd för den pedagogiska verksamheten,
-  visa förmåga att säkert och kritiskt använda digitala verktyg i den pedagogiska verksamheten och att beakta betydelsen av olika mediers och digitala miljöers roll för denna, och
-   visa förmåga att i den pedagogiska verksamheten tillägna sig färdigheter som är värdefulla för yrkesutövningen.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För grundlärarexamen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 ska studenten
- visa självkännedom och empatisk förmåga,
- visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot elever och deras vårdnadshavare,
- visa förmåga att i det pedagogiska arbetet göra bedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna, i synnerhet barnets rättigheter enligt barnkonventionen, samt en hållbar utveckling, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och utveckla sin kompetens i det pedagogiska arbetet.

Självständigt arbetet (examensarbete)
För grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng eller två sådana arbeten om vardera minst 15 högskolepoäng i ett eller två av de ämnen som studeras inom respektive inriktning.

Examinationsformer

Prov sker normalt i slutet av varje kurs och är muntliga eller skriftliga. Examination kan även ske genom fortlöpande kunskapskontroll inom ramen för undervisningen, exempelvis i form av diskussionsseminarier, muntliga/skriftliga rapporter etc.
Studerande som underkänts vid prov skall beredas tillfälle att delta i ytterligare prov enligt de regler som anges i respektive kursplan. För närmare information hänvisas till aktuella kursplaner.

Betyg

Betyg sätts för varje kurs. Betygssättning sker först när alla prov och alla obligatoriska moment, som t.ex. laborationer, projektrapporter och inlämningsuppgifter är godkända. Studerande som två gånger underkänts i prov har rätt att hos berörd Fakultetsnämnd, inför en ny provomgång, begära att en annan examinator utses att bestämma betyg i det förnyade provet. Studerande som underkänts på verksamhetsförlagd del (VFU) erbjuds möjlighet till ytterligare verksamhetsförlagda studier vid två tillfällen.

Som betyg används en tregradig skala med betygsstegen Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg..

Tillgodoräknande

Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller yrkesverksamhet kan godtas för tillgodoräknande. Ansökningar om tillgodoräkningar handläggs av Examensenheten vid Studentcentrum. Om ansökan om tillgodoräknande avslås helt eller delvis ska detta motiveras skriftligt. Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Examensenheten vid Studentcentrum.

Allmänt

Grundlärarutbildningen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 uppnås efter att studenten fullgjort kursfodringar om 240 högskolepoäng.

För examen krävs att utbildningen omfattar följande utbildningsområden:

  • Utbildningsvetenskaplig kärna om 60 högskolepoäng,
  • Ämnes- och ämnesdidaktiska studier om 150 högskolepoäng varav ett självständigt arbete om minst 30 högskolepoäng eller två sådana arbeten om vardera minst 15 högskolepoäng i ett eller två av de ämnen som studeras inom inriktningen,
  • Verksamhetsförlagd utbildning om 30 högskolepoäng, förlagd inom relevant verksamhet och ämne/n
Studierna inom den utbildningsvetenskapliga kärnan ska anknyta till kommande yrkesutövning och omfatta följande:
- skolväsendets historia, organisation och villkor samt skolans värdegrund innefattande de grundläggande demokratiska värderingarna och de mänskliga rättigheterna,
- läroplansteori och didaktik,
- vetenskapsteori och forskningsmetodik,
- utveckling, lärande och specialpedagogik,
- sociala relationer, konflikthantering och ledarskap,
- bedömning och betygssättning, och
- utvärdering och utvecklingsarbete.

Innehållet i den utbildningsvetenskapliga kärnan (UK) återfinns i särskilda kurser. UK- kursernas innehåll integrerar de för verksamheten centrala kunskapsområdena och återfinns i specifika kursplaner för programmet.

Ämnes- och ämnesdidaktiska studier ska omfatta svenska, matematik, engelska, samhällsorienterande ämnen, naturorienterande ämnen och teknik. För svenska och matematik krävs minst 30 högskolepoäng i vardera ämne och för engelska krävs minst 15 högskolepoäng.

Den verksamhetsförlagda utbildningen är fördelad över utbildningen med egna kursplaner som relaterar till de ämnes- och ämnesdidaktiska studierna och UK-kurserna. VFU- placeringar sker i samtliga kommuner i Västerbottens län samt Örnsköldsviks kommun. Placering på studieorten kan inte garanteras och förtursregler tillämpas.
 
För information om ingående baskurser inom grundlärarutbildningen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, se studieplan

Anstånd med studiestart

Anstånd med studiestart kan beviljas om särskilda skäl (sociala, medicinska eller övriga skäl) föreligger. Ansökan om detta görs skriftligen hos Antagningen vid Studentcentrum.
Negativt beslut om anstånd med studiestart kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Studieuppehåll

Efter att studierna påbörjats kan, om särskilda skäl föreligger, studieupphåll beviljas. Ett beslutat studieupphåll innebär platsgaranti under förutsättning att återkomst till studierna meddelas senast 15 april respektive 15 oktober, närmast före den termin studierna ska återupptas. Ansökan görs till Lärarhögskolans studerandeservice.
Negativt beslut om att få återuppta studier efter ett studieuppehåll kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan. En skriftlig motivering ska lämnas vid beslut som går den sökande emot.

Studieavbrott

Student som lämnar utbildningen ska meddela studieavbrott till Lärarhögskolans studerandeservice.

Studieplan

Giltig från: HT16

Termin 1

6PE189

Grundlärare som profession (UK) 6 hp

Grundnivå

Pedagogik: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

6PE196

Att vara grundlärare (VFU) 1,5 hp

Grundnivå

Pedagogik: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

6PE187

Lärande och undervisning (UK) 7,5 hp

Grundnivå

6LU006

Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik (UK) 7,5 hp

Grundnivå

6LU007

Etik, demokrati och den heterogena lärandemiljön (UK) 7,5 hp

Grundnivå

Termin 2

6SV021

Svenska för F-3, kurs 1 15 hp

Grundnivå

6EN021

Engelska för F-3, kurs 1 7,5 hp

Grundnivå

6MN039

Matematik 1 för förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 7,5 hp

Grundnivå

Termin 3

6MA037

Matematik 2 för förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 7,5 hp

Grundnivå

6MN040

Matematik 3 för förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 7,5 hp

Grundnivå

6EN022

Engelska för F-3, kurs 2 7,5 hp

Grundnivå

6SV022

Svenska för F-3, kurs 2 7,5 hp

Grundnivå

Termin 4

6PE225

Utbildningsvetenskap, undervisning och lärande för grundskolan (UK) 8 hp

Grundnivå

Bedömning för och av lärande för grundskolan (UK), 11 hp

6LÄ048

Att undervisa i F-3 (VFU) 6 hp

Grundnivå

6PE222

Specialpedagogik - för grundskolan (UK) 5 hp

Grundnivå

Termin 5

6LI005

Specialpedagogik med fokus på svenska och matematik för F-3 15 hp

Grundnivå

6SV023

Svenska för F-3, kurs 3 7,5 hp

Grundnivå

6MN041

Matematik 4 för förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 7,5 hp

Grundnivå

Termin 6

6TE006

Naturorientering och teknik för F-3 15 hp

Grundnivå

Pedagogik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

6PE146

Samhällsorientering, F-3 15 hp

Grundnivå

Pedagogik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Termin 7

6PE144

Läraryrkets dimensioner för F-3 (VFU) 22,5 hp

Avancerad nivå

Pedagogik: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

6PE212

Examensarbete för grundlärarexamen med inriktning mot förskoleklass och grundskolans år 1-3 30 hp

Avancerad nivå

Termin 8

6PE212

Examensarbete för grundlärarexamen med inriktning mot förskoleklass och grundskolans år 1-3 30 hp

Avancerad nivå

6PE159

Profession och vetenskap för F-3 (UK) 7,5 hp

Avancerad nivå

Pedagogik: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Studieplan

Giltig från: HT16

Termin 1

6PE189

Grundlärare som profession (UK) 6 hp

Grundnivå

Pedagogik: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

6PE196

Att vara grundlärare (VFU) 1,5 hp

Grundnivå

Pedagogik: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

6PE187

Lärande och undervisning (UK) 7,5 hp

Grundnivå

6LU006

Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik (UK) 7,5 hp

Grundnivå

6LU007

Etik, demokrati och den heterogena lärandemiljön (UK) 7,5 hp

Grundnivå

Termin 2

6SV021

Svenska för F-3, kurs 1 15 hp

Grundnivå

6EN021

Engelska för F-3, kurs 1 7,5 hp

Grundnivå

6MN039

Matematik 1 för förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 7,5 hp

Grundnivå

Termin 3

6MA037

Matematik 2 för förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 7,5 hp

Grundnivå

6MN040

Matematik 3 för förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 7,5 hp

Grundnivå

6EN022

Engelska för F-3, kurs 2 7,5 hp

Grundnivå

6SV022

Svenska för F-3, kurs 2 7,5 hp

Grundnivå

Termin 4

6PE225

Utbildningsvetenskap, undervisning och lärande för grundskolan (UK) 8 hp

Grundnivå

6PE236

Bedömning för och av lärande i grundskolan (UK) 11 hp

Grundnivå

6LÄ048

Att undervisa i F-3 (VFU) 6 hp

Grundnivå

6PE222

Specialpedagogik - för grundskolan (UK) 5 hp

Grundnivå

Termin 5

6LI005

Specialpedagogik med fokus på svenska och matematik för F-3 15 hp

Grundnivå

6SV023

Svenska för F-3, kurs 3 7,5 hp

Grundnivå

6MN041

Matematik 4 för förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 7,5 hp

Grundnivå

Termin 6

6NO039

Naturorientering och teknik för förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 15 hp

Grundnivå

6PE146

Samhällsorientering, F-3 15 hp

Grundnivå

Pedagogik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Termin 7

6PE144

Läraryrkets dimensioner för F-3 (VFU) 22,5 hp

Avancerad nivå

Pedagogik: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

6PE212

Examensarbete för grundlärarexamen med inriktning mot förskoleklass och grundskolans år 1-3 30 hp

Avancerad nivå

Termin 8

6PE212

Examensarbete för grundlärarexamen med inriktning mot förskoleklass och grundskolans år 1-3 30 hp

Avancerad nivå

6PE159

Profession och vetenskap för F-3 (UK) 7,5 hp

Avancerad nivå

Pedagogik: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Studieplan

Giltig från: HT18

Termin 1

6PE189

Grundlärare som profession (UK) 6 hp

Grundnivå

Pedagogik: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

6PE196

Att vara grundlärare (VFU) 1,5 hp

Grundnivå

Pedagogik: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

6PE187

Lärande och undervisning (UK) 7,5 hp

Grundnivå

6LU006

Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik (UK) 7,5 hp

Grundnivå

6LU007

Etik, demokrati och den heterogena lärandemiljön (UK) 7,5 hp

Grundnivå

Termin 2

6SV021

Svenska för F-3, kurs 1 15 hp

Grundnivå

6EN021

Engelska för F-3, kurs 1 7,5 hp

Grundnivå

6MN039

Matematik 1 för förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 7,5 hp

Grundnivå

Termin 3

6MA037

Matematik 2 för förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 7,5 hp

Grundnivå

6MN040

Matematik 3 för förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 7,5 hp

Grundnivå

6EN022

Engelska för F-3, kurs 2 7,5 hp

Grundnivå

6SV022

Svenska för F-3, kurs 2 7,5 hp

Grundnivå

Termin 4

6PE225

Utbildningsvetenskap, undervisning och lärande för grundskolan (UK) 8 hp

Grundnivå

6PE236

Bedömning för och av lärande i grundskolan (UK) 11 hp

Grundnivå

6LÄ048

Att undervisa i F-3 (VFU) 6 hp

Grundnivå

6PE222

Specialpedagogik - för grundskolan (UK) 5 hp

Grundnivå

Termin 5

6LI013

Specialpedagogik med fokus på svenska och matematik för F-3 15 hp

Grundnivå

6SV023

Svenska för F-3, kurs 3 7,5 hp

Grundnivå

6MN041

Matematik 4 för förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 7,5 hp

Grundnivå

Termin 6

6NO039

Naturorientering och teknik för förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 15 hp

Grundnivå

6PE146

Samhällsorientering, F-3 15 hp

Grundnivå

Pedagogik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Termin 7

6PE257

Läraryrkets dimensioner för förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 (VFU) 22,5 hp

Avancerad nivå

6PE212

Examensarbete för grundlärarexamen med inriktning mot förskoleklass och grundskolans år 1-3 30 hp

Avancerad nivå

Termin 8

6PE212

Examensarbete för grundlärarexamen med inriktning mot förskoleklass och grundskolans år 1-3 30 hp

Avancerad nivå

6PE159

Profession och vetenskap för F-3 (UK) 7,5 hp

Avancerad nivå

Pedagogik: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Studieplan

Giltig från: HT18

Termin 1

6PE264

Grundlärare som profession (UK) 6 hp

Grundnivå

6PE268

Att vara grundlärare (VFU) 1,5 hp

Grundnivå

6PE187

Lärande och undervisning (UK) 7,5 hp

Grundnivå

6LU006

Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik (UK) 7,5 hp

Grundnivå

6LU007

Etik, demokrati och den heterogena lärandemiljön (UK) 7,5 hp

Grundnivå

Termin 2

6SV021

Svenska för F-3, kurs 1 15 hp

Grundnivå

6EN021

Engelska för F-3, kurs 1 7,5 hp

Grundnivå

6MN039

Matematik 1 för förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 7,5 hp

Grundnivå

Termin 3

6MA037

Matematik 2 för förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 7,5 hp

Grundnivå

6MN040

Matematik 3 för förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 7,5 hp

Grundnivå

6EN022

Engelska för F-3, kurs 2 7,5 hp

Grundnivå

6SV022

Svenska för F-3, kurs 2 7,5 hp

Grundnivå

Termin 4

6PE225

Utbildningsvetenskap, undervisning och lärande för grundskolan (UK) 8 hp

Grundnivå

6PE236

Bedömning för och av lärande i grundskolan (UK) 11 hp

Grundnivå

6PE222

Specialpedagogik - för grundskolan (UK) 5 hp

Grundnivå

6LÄ048

Att undervisa i F-3 (VFU) 6 hp

Grundnivå

Termin 5

6LI013

Specialpedagogik med fokus på svenska och matematik för F-3 15 hp

Grundnivå

6SV023

Svenska för F-3, kurs 3 7,5 hp

Grundnivå

6MN041

Matematik 4 för förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 7,5 hp

Grundnivå

Termin 6

6NO039

Naturorientering och teknik för förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 15 hp

Grundnivå

6PE146

Samhällsorientering, F-3 15 hp

Grundnivå

Pedagogik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Termin 7

6PE257

Läraryrkets dimensioner för förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 (VFU) 22,5 hp

Avancerad nivå

6PE212

Examensarbete för grundlärarexamen med inriktning mot förskoleklass och grundskolans år 1-3 30 hp

Avancerad nivå

Termin 8

6PE212

Examensarbete för grundlärarexamen med inriktning mot förskoleklass och grundskolans år 1-3 30 hp

Avancerad nivå

6PE266

Profession och vetenskap för förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 (UK) 7,5 hp

Avancerad nivå