"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Utbildningsplan:

Hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet, 60 hp

Engelskt namn: Master's Programme in Healthcare Counselling

Denna utbildningsplan gäller: HT22 och tillsvidare

Programkod: SYHSM

Högskolepoäng: 60

Diarienummer: FS 3.1.3-68-22

Ansvarig fakultet: Samhällsvetenskapliga fakulteten

Beslutad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, 2021-12-07

Reviderad av: Dekanen för samhällsvetenskapliga fakulteten, 2022-01-17

Behörighetskrav

För att antas till programmet krävs socionomexamen. Dessutom krävs svenska och engelska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Examen

Efter genomgånget utbildningsprogram kan en student som ansökt om examen erhålla en hälso- och sjukvårdskuratorsexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor, se Umeå  universitets hemsida. Hälso- och sjukvårdskuratorsexamen översätts på engelska till Degree of Master of Science in Healthcare Counselling.

Efter genomgånget utbildningsprogram om 60 hp kan studenten efter ansökan även erhålla en filosofie magisterexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor, se Umeå universitets hemsida.
Filosofie magisterexamen översätts på engelska till Degree of Master of Science (60 credits). Examen utfärdas i huvudområdet socialt arbete (Social Work).

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

Utbildningen är på avancerad nivå. Målen för utbildning på avancerad nivå återfinns i högskolelagen 1 kap. 9 §.

Nationella mål för aktuell examen

De nationella målen för examen återfinns i Högskoleförordningens bilaga 2.

Examinationsformer

I respektive kursplan framgår vilka examinationsformer som används i varje enskild kurs.

Betyg

I respektive kursplan framgår vilka betygsgrader som används inom kursen. Den som har godkänts i prov får inte undergå förnyat prov för högre betyg.

Tillgodoräknande

En student som anser sig ha kunskaper från tidigare relevanta studier eller yrkeserfarenheter som kan motsvara kurs eller del av kurs i programmet, kan ansöka om tillgodoräknande. Ett beviljat tillgodoräknande innebär att studenten inte behöver läsa den eller de delar av utbildningen som beslutet omfattar. Information om tillgodoräknande hittas på Umeå universitets hemsida.

Allmänt

Utbildningen till hälso-och sjukvårdskurator omfattar två terminer på helfart och leder till Hälso-och sjukvårdskuratorsexamen. Socialt arbete utgör programmets huvudområde och grundar sig på kunskap och förståelse för samspelet mellan människan och det omgivande samhället. Genom att integrera teoretiska och praktiska kunskaper och färdigheter förbereder programmet för professionellt socialt arbete inom hälso- och sjukvårdens olika områden. 

Hälso-och sjukvårdskuratorsprogrammet består av obligatoriska kurser om 60 hp. Obligatoriska kurser är de kurser som alla studenter inom programmet normalt läser. En student som följer utbildningsprogrammet är garanterad plats på alla obligatoriska kurser under förutsättning att behörighetskraven för aktuell kurs är uppfyllda. Behörighetskrav anges i respektive kursplan.
Av programöversikten framgår grundstrukturen för utbildningen. Information om de enskilda kursernas innehåll finns i de olika kursplanerna. 

Examensarbete/Självständigt arbete

För aktuell examen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng med relevans för socialt arbete inom hälso och sjukvård.

Anstånd med studiestart

Information om anstånd med studiestart finns på Umeå universitets hemsida.

Studieuppehåll

Information om studieuppehåll finns på Umeå universitets hemsida. Ansökan lämnas till programvägledaren.

Studieavbrott

Information om studieavbrott finns på Umeå universitets hemsida. Den studerande som lämnar utbildningen ska meddela studieavbrott till programvägledaren.

Övrigt

Programmet inrättades efter beslut av rektor 2020-02-25 under förutsättning att Universitetskanslersämbetet (UKÄ) beviljade Umeå universitet examensrätt till Hälso- och sjukvårdskuratorsexamen (dnr FS 3.1.3-2278-19). UKÄ beslutade 2021-10-12 att ge Umeå universitet  examensrätt till Hälso- och sjukvårdskuratorsexamen.

Tillträde till kurserna i programmet regleras i kursplanerna.

*1 Kursen ges på halvfart parallellt med kursen Verksamhetsförlagd utbildning i socialt arbete i hälso- och sjukvård, 7,5 hp
*2 Kursen ges på halvfart parallellt med kursen Relation och förändring i människovårdande arbete, 7,5hp *1

Studieplan

Giltig från: HT22

För att få veta vad obligatoriska kurser innebär, se under rubriken "Allmänt" ovan. 
* Se under rubriken "Övrigt" ovan.

Termin 1

Socialt arbete i hälso- och sjukvård I: Juridiska och organisatoriska ramar, 7,5 hp
Socialt arbete i hälso- och sjukvård II: Hälsa och sjukdom, 7,5 hp
Socialt arbete i hälso- och sjukvård III: Kuratorns professionella roller, villkor och insatser,7,5hp 
Metod, utvärdering och verksamhetsutveckling, 7, 5 hp

Termin 2

Relation och förändring i människovårdande arbete, 7,5 hp *1
Verksamhetsförlagd utbildning i socialt arbete i hälso- och sjukvård, 7,5 hp *2
Självständigt arbete (magisteruppsats), 15 hp

Studieplan

Giltig från: HT23

För att få veta vad obligatoriska kurser innebär, se under rubriken "Allmänt" ovan. 
* Se under rubriken "Övrigt" ovan.

Termin 1

Socialt arbete i hälso- och sjukvård I: Juridiska och organisatoriska ramar, 7,5 hp
Socialt arbete i hälso- och sjukvård II: Hälsa och sjukdom, 7,5 hp
Socialt arbete i hälso- och sjukvård III: Kuratorns professionella roller, villkor och insatser,7,5hp 
Metod, utvärdering och verksamhetsutveckling, 7, 5 hp

Termin 2

Relation och förändring i människovårdande arbete, 7,5 hp *1
Verksamhetsförlagd utbildning i socialt arbete i hälso- och sjukvård, 7,5 hp *2
Självständigt arbete (magisteruppsats), i socialt arbete för hälso- och sjukvårdsexamen 15 hp