Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 31 mars 2021)

printicon
Utbildningsplan:

Högskoleingenjörsprogrammet i elektronik och datorteknik/ medicinsk teknik, 180 hp

Engelskt namn: Bachelor of Science Programme in Electronic and Computer Engeneering/ Medical engineering

Denna utbildningsplan gäller: HT20 och fram till HT21 (nyare version av utbildningsplanen finns)

Programkod: TYHED

Högskolepoäng: 180

Diarienummer: 514-487-11

Ansvarig fakultet: Teknisk-Naturvetenskapliga fakulteten

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2013-05-17

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2020-03-11

Behörighetskrav

Fysik B, Kemi A, Matematik D. Eller: Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c (områdesbehörighet 8/A8)

Medicinsk teknik

Fysik B, Kemi A, Matematik D. Eller: Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c (områdesbehörighet 8/A8)

Examen

Efter genomgånget utbildningsprogram kan en student som ansökt om examen erhålla en högskoleingenjörsexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor (se Umeå universitets hemsida). Högskoleingenjörsexamen översätts på engelska till Bachelor of Science in Engineering. Examen utfärdas med inriktningen elekronik och datorteknik (Electronic and Computer Engineering).

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

Utbildningen är på grundnivå. Målen för utbildning på grundnivå återfinns i högskolelagen 1 kap. 8 §.

Nationella mål för aktuell examen

Kunskap och förståelse

För högskoleingenjörsexamen skall studenten

 • visa kunskap om det valda teknikområdets vetenskapliga grund och dess beprövade erfarenhet samt kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
 • visa brett kunnande inom det valda teknikområdet och relevant kunskap i matematik och naturvetenskap.

Färdighet och förmåga

För högskoleingenjörsexamen skall studenten
 • visa förmåga att med helhetssyn självständigt och kreativt identifiera, formulera och hantera frågeställningar och analysera och utvärdera olika tekniska lösningar,
 • visa förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra uppgifter inom givna ramar,
 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt använda kunskap samt att modellera, simulera, förutsäga och utvärdera skeenden med utgångspunkt i relevant information,
 • visa förmåga att utforma och hantera produkter, processer och system med hänsyn till människors förutsättningar och behov och samhällets mål för ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling,
 • visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning, och
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För högskoleingenjörsexamen skall studenten
 • visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
 • visa insikt i teknikens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för dess nyttjande, inbegripet sociala och ekonomiska aspekter samt miljö- och arbetsmiljöaspekter, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

Lokala mål för aktuell examen

Mål för högskoleingenjörsexamen i elektronik och datorteknik vid Umeå universitet

Högskoleingenjörer i elektronik har kompetens att som anställda eller egna företagare verka på en internationell marknad

Kunskap och förståelse

För högskoleingenjörsexamen i elektronik och datorteknik vid Umeå universitet ska studenten utöver de nationella målen visa

 • grundläggande kunskaper inom analog och digital elektronik, inom datorteknik och programmeringsteknik samt inom kommunikationsteknik och signalbehandling.
 • grundläggande kunskaper inom projektstyrning, entreprenörskap och kvalitetsarbete.


Färdighet och förmåga

För högskoleingenjörsexamen i elektronik och datorteknik vid Umeå universitet ska studenten utöver de nationella målen visa
 • förmåga att genom modellbyggande och simulering förutsäga elektroniska systems egenskaper. 
 • förmåga att arbeta självständigt och i grupp samt att kunna leda projekt och utveckla grupper.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För högskoleingenjörsexamen i elektronik och datorteknik vid Umeå universitet ska studenten utöver de nationella målen visa
 • en entreprenörell attityd och ett affärsmässigt förhållningssätt.

Mål för högskoleingenjörsexamen i elektronik vid Umeå universitet med specialisering medicinsk teknik

Högskoleingenjörer med specialisering medicinsk teknik har kompetens att som anställda eller egna företagare verka på en internationell marknad

Kunskap och förståelse

För högskoleingenjörsexamen i elektronik och datorteknik med specialisering medicinsk teknik vid Umeå universitet ska studenten utöver de nationella målen visa
 • grundläggande kunskaper inom analog och digital elektronik, inom datorteknik och programmeringsteknik samt inom kommunikationsteknik och signalbehandling.
 • grundläggande kunskaper i anatomi och fysiologi samt om metoder för medicinsk diagnostik, övervakning och terapi.
 • grundläggande kunskaper om funktion hos medicinteknisk utrustning.
 • kunskap om medicinteknisk säkerhet och strålskydd för patient och personal
 • kunskaper om funktion och kontroll av radiologisk utrustning både för diagnostik och terapi

Färdighet och förmåga

För högskoleingenjörsexamen i elektronik och datorteknik med specialisering medicinsk teknik vid Umeå universitet ska studenten utöver de nationella målen visa
 • förmåga att genom modellbyggande och simulering förutsäga elektroniska systems egenskaper. 
 • förmåga att arbeta självständigt och i grupp samt att kunna arbeta projektorienterat.
 • förmåga att hantera och underhålla medicinteknisk utrustning
 • förmåga att bistå med att specificera och upphandla medicinteknisk utrustning

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För högskoleingenjörsexamen i elektronik och datorteknik med specialisering medicinsk teknik vid Umeå universitet ska studenten utöver de nationella målen visa
 • förmåga att samarbeta med olika personalkategorier på arbetsplatsen och vara serviceinriktad
 • beredskap att bedöma risker, att ta eget ansvar samt kunna analysera och hantera frågor kring medicinteknisk säkerhet för patienter och personal

Examinationsformer

I respektive kursplan framgår vilka examinationsformer som används i varje enskild kurs.

Betyg

I respektive kursplan framgår vilka betygsgrader som används inom kursen.

Tillgodoräknande

En student som anser sig ha kunskaper från tidigare relevanta studier eller yrkeserfarenheter som kan motsvara kurs eller del av kurs i programmet, kan ansöka om tillgodoräknande. Ett beviljat tillgodoräknande innebär att studenten inte behöver läsa den eller de delar av utbildningen som beslutet omfattar. Information om tillgodoräknande hittas på Umeå universitets hemsida.

https://www.umu.se/utbildning/universitetsstudier---sa-funkar-det/examen/tillgodoraknanden/

Allmänt

Utbildningsprogrammet omfattar 180 hp, vilket motsvarar 3 års studier. Programmet leder till en högskoleingenjörsexamen i elektronik och datorteknik vid Umeå universitet.

Tekniska högskolan vid Umeå universitet är medlem i CDIO-initiativet, ett internationellt samarbete kring kvalitetsarbete på högskole- och civilingenjörsutbildningar. Högskoleingenjörsprogrammet i elektronik och datorteknik är en aktiv deltagare i nätverket och ansluter sig till CDIO projektets lärmål (CDIO-syllabus) samt till de principer (CDIO-standards) som karakteriserar en god ingenjörsutbildning

Programmet ger en bred grund för fortsatta studier inom elektronikområdet. Grundläggande analog och digital elektronik, datorteknik, programmering, signalbehandling, datakommunikation och matematik är områden som studeras på programmets inledande terminer.
Därefter sker fördjupning inom elektronikkonstruktion, datorteknik och inbyggda system, eller datakommunikation.
Under utbildningens tre sista terminer finns möjlighet att välja specialisering mot Medicinsk teknik.

Specialiseringen medicinsk teknik ges i samarbete med Institutionen för strålningsvetenskaper vid Norrlands universitetssjukhus. Huvuddelen av profilkurserna ges på sjukhuset, med klinisk utrustning och ledd av lärare som är yrkesverksamma inom området.

Oavsett om huvudspåret eller specialiseringen väljs läggs stor vikt vid utveckling av personliga och professionella egenskaper och färdigheter, förmåga att arbeta i grupp och att kommunicera samt vid förmågan att specificera, konstruera, utveckla, ta i drift och värdera tekniska system.


Obligatoriska kurser (* =preliminärt arbetsnamn på kurs)
Obligatoriska kurser är de kurser som alla studenter inom programmet normalt läser. En student som följer utbildningsprogrammet är garanterad plats på alla obligatoriska kurser under förutsättning att behörighetskraven för aktuell kurs är uppfyllda. Behörighetskrav anges i respektive kursplan.


Obligatoriska kurser på Högskoleingenjörsprogrammet i Elektronik och datorteknik utan specialiseringen Medicinsk teknik.

Elektronik
5EL160 Analog elektronik 15 hp
5EL161 Digital elektronik 15 hp
5EL239 Mikrodatorteknik 1  7,5 hp
5EL243 Mikrodatorteknik 2  7,5 hp
5EL242 Kommunikationens grunder  7,5 hp
5EL144 Datakommunikation I 7,5 hp
5EL171 Elektronikkonstruktion  15 hp
5EL264 Teknikutveckling och hållbart värdeskapande 15 hp (projektkurs)
5EL011 Inbyggda system 7,5 hp (projektkurs)
5EL200 Mätsystem och mätmetoder 7,5 hp (räknas som signalbehandling i examen)
5EL142 Linux som utvecklingsmiljö  7,5 hp
5EL208 Linux som operativsystem  7,5 hp
5EL207 Linux i inbyggda system  7,5 hp
5EL206 Drivrutiner i Linux  7,5 hp
5EL226 Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i elektronik och datorteknik 15 hp

Matematik
5MA147 Algebra för ingenjörer  7,5 hp
5MA148 Analys för ingenjörer  7,5 hp

Datavetenskap
5DV158 Programmering i C  7,5 hp 
5DV149 Datastrukturer och algoritmer (C)  7,5 hp
5DV088 Systemnära programmering 7,5 hp

Allmänna ingenjörskurser
5EL212 Inledande kurs i Elektronik och datorteknik 7,5 hp
5EL214 Aktuell utveckling inom elektronik och datorteknik 7,5 hp 


Obligatoriska kurser på Högskoleingenjörsprogrammet i Elektronik och datorteknik med specialiseringen Medicinsk teknik.

Elektronik
5EL160 Analog elektronik 15 hp
5EL161 Digital elektronik 15 hp
5EL239 Mikrodatorteknik 1  7,5 hp
5EL243 Mikrodatorteknik 2  7,5 hp
5EL242 Kommunikationens grunder  7,5 hp
5EL114 Datakommunikation I 7,5 hp
5RA037 Medicinsk teknik 10 hp (P)
5RA036 Diagnostisk radiologi för ingenjörer 15 hp* (P)
5RA017 Strålbehandlingsacceleratorer 7,5 hp* (P)
5EL043 Fysiologiska mätsystem 7,5 hp (P) (projektkurs)
5TF048 Databasteknik och webbaserade system  7,5 hp (projektkurs)
5RA035 Medicinteknisk säkerhet och riskhantering 4 hp
5RA034 Från prototyp till produkt ur ett CE-perspektiv 3,5 hp
5EL193 Simulera Analog Elektronik 3,5 hp
5EL200 Mätsystem och mätmetoder 7,5 hp (räknas som signalbehandling i examen)
5EL226 Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i elektronik och datorteknik 15 hp

* = Undervisningen förlagd till Norrlands universitetssjukhus uppfyller examensbeskrivningens krav på kurser givna i projekt eller i samarbete med näringsliv eller offentlig verksamhet

Matematik
5MA147 Algebra för ingenjörer, 7,5 hp
5MA148 Analys för ingenjörer, 7,5 hp

Datavetenskap
5DV158 Programmering i C 7,5 hp 

Allmänna ingenjörskurser
5EL212 Inledande kurs i Elektronik och datorteknik 7,5 hp 
5EL214 Aktuell utveckling inom elektronik och datorteknik 7,5 hp
5RA001 Medicinsk orientering 5 hp (P)

(P) = Profilkurser för specialiseringen medicinsk teknik

Valbara kurser
Valbara kurser är ett urval av kurser som Umeå universitet erbjuder inom ramen för programmet och där studenten själv väljer vilka av dessa kurser hen ska anmäla sig till. Studenten är garanterad plats på någon av dessa kurser under förutsättning att behörighetskraven för aktuella kurser är uppfyllda. Studenten är dock inte garanterad plats på de kurser studenten valt i första hand. Behörighetskrav anges i respektive kursplan.

5EL142 Linux som utvecklingsmiljö 7,5 hp
5TF019 Webbteknik för ingenjörer 7,5 hp
5TF048 Databasteknik och webbaserade system 7,5 hp
5TF042 Applikationsutveckling för Internet för ingenjörer  7,5 hp
5EL036 Prototyputveckling för mobila applikationer 7,5 hp
5DV133 Objektorienterad programmeringsmetodik 7,5 hp
5EL251 Högfrekvensteknik 7,5 hp
5EL247 Digitalkommunikation 7,5hp

Fria kurser
Fria kurser inom programmet söks i öppen konkurrens. Fria kurser kan läsas vid Umeå universitet eller andra lärosäten i Sverige eller utomlands.


Programöversikt
 

Åk 1 Termin 1 Termin 2
Inledande kurs i EoD Algebra för ingenjörer Analog elektronik Digital elektronik Mikrodatorteknik 1
Kommunikationens grunder
 
  Termin 3 Termin 4
Åk 2 Mätsystem och mätmetoder Analys för ingenjörer Aktuell utveckling inom EoD Elektronikkonstruktion
Programmering i C Mikrodatorteknik 2 Datastrukturer och algoritmer
 
Alternativa val termin 4 Aktuell utveckling inom EoD Linux som utvecklingsmiljö Linux som operativsystem
Datastrukturer och algoritmer
 
Alternativa val termin 4 Databasteknik och webbaserade system Applikationsutveckling för internet
Datastrukturer och algoritmer Objektorienterad programmering
 
Åk 3 Termin 5 Termin 6
Fördjupning - Inbyggda system, Datakom, Prototyputv, Linux i inbyggda, Drivrutiner i Linux, Systemnära programmering Teknikutveckling och hållbart värdeskapande Högfrekvensteknik Examensarbete 15 hp
Systemnära programmering Digital kommunikation
 
Alternativt val
termin 6
Aktuell utveckling inom EoD Examensarbete 15 hp
Fördjupning: Routade nät,
Datakommunikation 2,
Högfrekvensteknik,
Digital kommunikation


Medicinsk teknik
 
Åk 1 Termin 1 Termin 2
Inledande kurs i EoD Algebra för ingenjörer Analog elektronik Digital elektronik Mikrodatorteknik 1
Kommunikationens grunder
 
Åk 2 Termin 3 Termin 4
Mätsystem och mätmetoder Analys för ingenjörer Aktuell utveckling inom EoD Medicinsk teknik
Programmering i C Mikrodatorteknik 2 Databasteknik för webbaserade system Medicinsk orientering
 
Åk
3
Termin 5 Termin 6
Diagnostisk radiologi Strålbehandlings-acceleratorer Examensarbete 15hp
Datakommunikation  Simulera analog elektronik/
Från prototyp till produkt ur ett CE-perspektiv
Med.tek. säkerhet
och risk
Fysiologiska mätsystem

Alternativt: kursen Från prototyp till produkt ur ett CE-perspektiv istället för Simulera analog elektronik.


Examensarbete/självständigt arbete
Examensarbetet inom högskoleingenjörsprogrammet i Elektronik och datorteknik avslutar utbildningen, och får påbörjas när förkunskapskraven i kursplanen är uppfyllda, d.v.s. när studenten har kurspoäng motsvarande examenskraven för programmet samt när studenten har genomfört kursen "Aktuell utveckling inom Elektronik och datorteknik" eller när studenten kan uppvisa motsvarande meriter.

I examensarbetet, som omfattar 15 högskolepoäng, skall den studerande tillämpa de kunskaper och färdigheter som förvärvats under studietiden samt muntligen och i en skriftlig rapport/uppsats redovisa resultatet av arbetet. Arbetet ska innehålla någon form av ämnesmässig fördjupning inom elektronik- eller datorteknikområdena alternativt inom medicinsk teknik. Examensarbetet utförs normalt individuellt, men i enstaka fall är det också tillåtet att två studenter samarbetar med ett examensarbete.

Examensarbetet kan med fördel förläggas till näringslivet. Arbetet med examensarbetet är dock en del av universitetsstudierna. En handledare vid universitetet ska alltid utses, som har ansvaret för att erforderlig ämnesfördjupning uppnås.

Rapporten ska språkligt och stilistiskt utformas så att den kvalitetsmässigt motsvarar rapporter inom tekniska högskolan och industrin. Rapporten ska innehålla en engelsk sammanfattning, samt en engelsk översättning av titeln.

Alternativt kan hela rapporten skrivas på engelska och då ska det finnas en sammanfattning på svenska.

Anstånd med studiestart

Information om anstånd med studiestart finns på Umeå universitets hemsida.

Studieuppehåll

Information om studieuppehåll finns på Umeå universitets hemsida.

Studieavbrott

Information om studieavbrott finns på Umeå universitets hemsida.