"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Utbildningsplan:

Högskoleingenjörsprogrammet i elektronik och datorteknik/ medicinsk teknik, 180 hp

Engelskt namn: Bachelor of Science Programme in Electronic and Computer Engeneering/ Medical engineering

Denna utbildningsplan gäller: HT23 och tillsvidare

Programkod: TYHED

Högskolepoäng: 180

Diarienummer: FS 3.1.3-72-21

Ansvarig fakultet: Teknisk-Naturvetenskapliga fakulteten

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2013-05-17

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2023-01-23

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c eller Matematik D

Medicinsk teknik

Grundläggande behörighet och Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c eller Matematik D

Examen

Efter genomgånget utbildningsprogram kan en student som ansökt om examen erhålla en högskoleingenjörsexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor (se Umeå universitets hemsida). Högskoleingenjörsexamen översätts på engelska till Bachelor of Science in Engineering. Examen utfärdas med inriktningen elektronik och datorteknik (Electronic and Computer Engineering), eller med inriktningen elektronik och medicinsk teknik (Electronic and Medical Engineering).

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

Utbildningen är på grundnivå. Målen för utbildning på grundnivå återfinns i högskolelagen 1 kap. 8 §.

Nationella mål för aktuell examen

Kunskap och förståelse

För högskoleingenjörsexamen skall studenten

 • visa kunskap om det valda teknikområdets vetenskapliga grund och dess beprövade erfarenhet samt kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
 • visa brett kunnande inom det valda teknikområdet och relevant kunskap i matematik och naturvetenskap.

Färdighet och förmåga

För högskoleingenjörsexamen skall studenten

 • visa förmåga att med helhetssyn självständigt och kreativt identifiera, formulera och hantera frågeställningar och analysera och utvärdera olika tekniska lösningar,
 • visa förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra uppgifter inom givna ramar,
 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt använda kunskap samt att modellera, simulera, förutsäga och utvärdera skeenden med utgångspunkt i relevant information,
 • visa förmåga att utforma och hantera produkter, processer och system med hänsyn till människors förutsättningar och behov och samhällets mål för ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling,
 • visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning, och
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För högskoleingenjörsexamen skall studenten

 • visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
 • visa insikt i teknikens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för dess nyttjande, inbegripet sociala och ekonomiska aspekter samt miljö- och arbetsmiljöaspekter, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

Lokala mål för aktuell examen

Mål för högskoleingenjörsexamen i elektronik och datorteknik vid Umeå universitet

Högskoleingenjörer i elektronik har kompetens att som anställda eller egna företagare verka på en internationell marknad.

Kunskap och förståelse

För högskoleingenjörsexamen med inriktning elektronik och datorteknik vid Umeå universitet ska studenten utöver de nationella målen visa

 • grundläggande kunskaper inom analog och digital elektronik, inom datorteknik och programmeringsteknik samt inom mätteknik, reglerteknik, kommunikationsteknik och signalbehandling,
 • grundläggande kunskaper inom projektstyrning, entreprenörskap och kvalitetsarbete.

Färdighet och förmåga

För högskoleingenjörsexamen inriktning elektronik och datorteknik vid Umeå universitet ska studenten utöver de nationella målen visa

 • förmåga att genom modellbyggande och simulering förutsäga elektroniska systems egenskaper,
 • förmåga att  självständigt och i grupp kunna designa, bygga, testa och underhålla elektronisk apparatur.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För högskoleingenjörsexamen inriktning elektronik och datorteknik vid Umeå universitet ska studenten utöver de nationella målen visa

 • en entreprenörell attityd och ett affärsmässigt förhållningssätt.

Mål för högskoleingenjörsexamen med inriktning elektronik och medicinsk teknik vid Umeå universitet

Högskoleingenjörer med inriktning medicinsk teknik har kompetens att som anställda eller egna företagare verka på en internationell marknad.

Kunskap och förståelse

För högskoleingenjörsexamen i elektronik och datorteknik med inriktning medicinsk teknik vid Umeå universitet ska studenten utöver de nationella målen visa

 • grundläggande kunskaper inom analog och digital elektronik, inom datorteknik och programmeringsteknik samt inom mätteknik, kommunikationsteknik och signalbehandling,
 • grundläggande kunskaper i anatomi och fysiologi samt om metoder för medicinsk diagnostik, övervakning och terapi,
 • grundläggande kunskaper om funktion hos medicinteknisk utrustning,
 • kunskap om medicinteknisk säkerhet och strålskydd för patient och personal,
 • kunskaper om funktion och kontroll av radiologisk utrustning både för diagnostik och terapi.

Färdighet och förmåga

För högskoleingenjörsexamen med inriktning elektronik och medicinsk teknik vid Umeå universitet ska studenten utöver de nationella målen visa

 • förmåga att genom modellbyggande och simulering förutsäga elektroniska systems egenskaper,
 • förmåga att arbeta självständigt och i grupp samt att kunna arbeta projektorienterat,
 • förmåga att hantera och underhålla medicinteknisk utrustning,
 • förmåga att bistå med att specificera och upphandla medicinteknisk utrustning.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För högskoleingenjörsexamen med inriktning elektronik och medicinsk teknik vid Umeå universitet ska studenten utöver de nationella målen visa

 • förmåga att samarbeta med olika personalkategorier på arbetsplatsen och vara serviceinriktad,
 • beredskap att bedöma risker, att ta eget ansvar samt kunna analysera och hantera frågor kring medicinteknisk säkerhet för patienter och personal.

Examinationsformer

I respektive kursplan framgår vilka examinationsformer som används i varje enskild kurs.

Betyg

I respektive kursplan framgår vilka betygsgrader som används inom kursen.

Tillgodoräknande

En student som anser sig ha kunskaper från tidigare relevanta studier eller yrkeserfarenheter som kan motsvara kurs eller del av kurs i programmet, kan ansöka om tillgodoräknande. Ett beviljat tillgodoräknande innebär att studenten inte behöver läsa den eller de delar av utbildningen som beslutet omfattar. Information om tillgodoräknande hittas på Umeå universitets hemsida.

https://www.umu.se/utbildning/universitetsstudier---sa-funkar-det/examen/tillgodoraknanden/

Allmänt

Utbildningsprogrammet omfattar 180 hp, vilket motsvarar 3 års studier. Programmet leder till en högskoleingenjörsexamen med inriktning elektronik och datorteknik eller en högskoleingenjörsexamen med inriktning elektronik och medicinsk teknik vid Umeå universitet.

Den Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Umeå universitet är medlem i CDIO-initiativet, ett internationellt samarbete kring kvalitetsarbete på högskole- och civilingenjörsutbildningar. Högskoleingenjörsprogrammet i elektronik och datorteknik/medicinsk teknik är en aktiv deltagare i nätverket och ansluter sig till CDIO projektets lärmål (CDIO-syllabus) samt till de principer (CDIO-standards) som karakteriserar en god ingenjörsutbildning

Programmet ger en bred grund för fortsatta studier inom elektronikområdet. Grundläggande analog och digital elektronik, datorteknik, programmering, mätteknik, reglerteknik, datakommunikation och matematik är områden som studeras på programmets inledande terminer. Därefter sker fördjupning inom elektronikkonstruktion eller datorteknik och inbyggda system. Under utbildningens tre sista terminer finns möjlighet att välja inriktning mot medicinsk teknik.

Inriktningen medicinsk teknik ges i samarbete med Institutionen för strålningsvetenskaper vid Norrlands universitetssjukhus. Huvuddelen av profilkurserna ges på sjukhuset, med klinisk utrustning och ledd av lärare som är yrkesverksamma inom området.

Oavsett inriktning läggs stor vikt vid att utveckla ämneskompetens inom elektronikområdet, utveckling av personliga och professionella egenskaper och färdigheter, förmåga att arbeta i grupp och att kommunicera samt vid förmågan att specificera, konstruera, utveckla, ta i drift och värdera tekniska system.

Obligatoriska kurser
Obligatoriska kurser är de kurser som alla studenter inom programmet normalt läser. En student som följer utbildningsprogrammet är garanterad plats på alla obligatoriska kurser under förutsättning att behörighetskraven för aktuell kurs är uppfyllda. Behörighetskrav anges i respektive kursplan.

Obligatoriska kurser på Högskoleingenjörsprogrammet i Elektronik och datorteknik/Medicinsk teknik

Elektronik
Digital elektronik 1 7,5 hp
Analog elektronik 15 hp
Mikrodatorteknik 1  7,5 hp
Kommunikationens grunder  7,5 hp
Elektronik och PCB-design 7,5 hp
Mätsystem och mätmetoder, 7,5 hp
Mikrodatorteknik 2  7,5 hp
Styr- och reglerteknik 7,5 hp
Inbyggda system 7,5 hp
Teknikutveckling och hållbart värdeskapande 7,5 hp
Medicinsk teknik 10 hp (P)
Diagnostisk radiologi för ingenjörer 15 hp* (P)
Strålbehandlingsacceleratorer 7,5 hp* (P)
Fysiologiska mätsystem 7,5 hp (P) (projektkurs)
Medicinteknisk säkerhet och riskhantering 4 hp
Från prototyp till produkt ur ett CE-perspektiv 3,5 hp
Medicinskteknisk säkerhet och riskhantering 4 hp
Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i elektronik och datorteknik 15 hp
Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i elektronik och medicinsk teknik, 15 hp

*Undervisningen förlagd till Norrlands universitetssjukhus uppfyller examensbeskrivningens krav på kurser givna i projekt eller i samarbete med näringsliv eller offentlig verksamhet.

Matematik
Algebra för ingenjörer, 7,5 hp
Analys för ingenjörer, 7,5 hp

Datavetenskap
Imperativ programmering (C) 7,5 hp 

Allmänna ingenjörskurser
Inledande kurs i Elektronik och datorteknik 7,5 hp 
Aktuell utveckling inom elektronik och datorteknik 7,5 hp
Aktuell utveckling inom elektronik och medicinsk teknik 7,5 hp
Medicinsk orientering 5 hp (P)

(P) = Profilkurser för inriktningen medicinsk teknik

Valbara kurser
Valbara kurser är ett urval av kurser som Umeå universitet erbjuder inom ramen för programmet och där studenten själv väljer vilka av dessa kurser hen ska anmäla sig till. Studenten är garanterad plats på någon av dessa kurser under förutsättning att behörighetskraven för aktuella kurser är uppfyllda. Studenten är dock inte garanterad plats på de kurser studenten valt i första hand. Behörighetskrav anges i respektive kursplan.

Linux som utvecklingsmiljö 2 7,5 hp
Webbteknik för ingenjörer 7,5 hp
Databasteknik och webbaserade system 7,5 hp
Applikationsutveckling för Internet för ingenjörer 7,5 hp
Prototyputveckling för mobila applikationer 7,5 hp
Objektorienterad programmeringsmetodik 7,5 hp
Digital kommunikation 7,5hp
Elektronikkonstruktion med högfrekvensteknik 7,5 hp
Linux som utvecklingssystem 1 7,5 hp
Linux för inbyggda system 7,5 hp
Digital elektronik 2 7,5 hp
Elkraft 7,5 hp
Signalbehandling 7,5 hp
Datakommunikation 7,5 hp
Deep learning -Metoder och tillämpningar 7,5 hp
IoT och molntjänster för distribuerade intelligenta system 7,5 hp
Databasteknik och webbaserade system  7,5 hp
Datastrukturer och algoritmer 7,5 hp
Systemnära programmering 7,5 hp
Trådlösa sensornätverk 7,5hp

Fria kurser
Fria kurser inom programmet söks i öppen konkurrens. Fria kurser kan läsas vid Umeå universitet eller andra lärosäten i Sverige eller utomlands.

Programöversikt Elektronik och datorteknik
 

År 1 Termin 1, ht Termin 2, vt
Inledande kurs Algebra för ingenjörer Digital elektronik 1 Mikrodatorteknik 1 Analog elektronik, 15 hp
Analys för ingenjörer Imperativ programmering (C)

 

  Termin 3, ht Termin 4, vt
År 2 Kommunikationens grunder Mikrodatorteknik 2 Styr- och reglerteknik Valbar
Mätsystem och mätmetoder Elektronik och PCB-design Valbar Valbar

 

År 3 Termin 5, ht Termin 6, vt
Inbyggda system Teknikutveckling och hållbart värdeskapande Aktuell utveckling inom elektronik och datorteknik Examensarbete 15 hp
Valbar Valbar Valbar


Valbara kurser, år 2-3 Elektronik och datorteknik

  Termin 5, ht Termin 4/6, vt
Datakommunikation Linux för inbyggda system Signaler och system Elektronikkkonstruktion med högfrekvensteknik
Linux som utvecklingsmiljö 1 Elkraft Datastrukturer och algoritmer Datakommunikation
  Deep learning
-Metoder och tillämpningar
  Digital elektronik 2 Objektorienterad programmering
  Systemnära programmering   IoT och molntjänster för distribuerade intelligenta system Linux som utvecklingsmiljö 1
      Databasteknik och webbaserade system Deep learning
-Metoder och tillämpningar
      Trådlösa sensornätverk 7,5hp

Programöversikt Elektronik och medicinsk teknik
 

År 1 Termin 1, ht Termin 2, vt
Inledande kurs Algebra för ingenjörer Digital elektronik 1 Mikrodatorteknik 1 Analog elektronik, 15 hp
Analys för ingenjörer Imperativ programmering (C)

 

År 2 Termin 3, ht Termin 4, vt
Kommunikationens grunder Mikrodatorteknik 2 Aktuell utveckling inom elektronik och medicinsk teknik Medicinsk teknik
Mätsystem och mätmetoder Elektronik och PCB-design Valbar Medicinsk orientering

 

År
3
Termin 5, ht Termin 6, vt
Diagnostisk radiologi för ingenjörer, 15 hp Strålbehandlings-acceleratorer Examensarbete, 15hp
Valbar Från prototyp till produkt ur ett CE-perspektiv 3,5 hp Medicinteknisk säkerhet och riskhantering, 4 hp Fysiologiska mätsystem


Valbara kurser, år 2-3 Elektronik och medicinsk teknik

  Termin 5, ht Termin 4/6, vt
  Datakommunikation   Signaler och system  
      Databasteknik och webbaserade system  

Examensarbete/självständigt arbete
Examensarbetet inom högskoleingenjörsprogrammet i Elektronik och datorteknik/medicinsk teknik avslutar utbildningen, och får påbörjas när förkunskapskraven i kursplanen är uppfyllda, d.v.s. när studenten har kurspoäng motsvarande examenskraven för programmet.

I examensarbetet, som omfattar 15 högskolepoäng, skall den studerande tillämpa de kunskaper och färdigheter som förvärvats under studietiden samt muntligen och i en skriftlig rapport/uppsats redovisa resultatet av arbetet. Arbetet ska innehålla någon form av ämnesmässig fördjupning inom elektronik-, datorteknik- eller medicinteknikområdena. Examensarbetet utförs normalt individuellt, men i enstaka fall är det också tillåtet att två studenter samarbetar med ett examensarbete.

Examensarbetet kan med fördel förläggas till näringslivet. Arbetet med examensarbetet är dock en del av universitetsstudierna. En handledare vid universitetet ska alltid utses, som har ansvaret för att erforderlig ämnesfördjupning uppnås.

Rapporten ska språkligt och stilistiskt vara väl genomarbetad och innehålla en engelsk sammanfattning, samt en engelsk översättning av titeln. Alternativt kan hela rapporten skrivas på engelska och då ska det finnas en sammanfattning på svenska.

Anstånd med studiestart

Information om anstånd med studiestart finns på Umeå universitets hemsida.

Studieuppehåll

Information om studieuppehåll finns på Umeå universitets hemsida.

Studieavbrott

Information om studieavbrott finns på Umeå universitets hemsida.

Studieplan

Giltig från: HT23

Termin 1

5EL212

Inledande kurs i Elektronik och datorteknik 7,5 hp

Grundnivå

Elektronik: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Obligatorisk

5MA147

Algebra för ingenjörer 7,5 hp

Grundnivå

Matematik: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Obligatorisk

5EL280

Digital elektronik 1 7,5 hp

Grundnivå

Elektronik: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Obligatorisk

5MA148

Analys för ingenjörer 7,5 hp

Grundnivå

Matematik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Obligatorisk

Termin 2

5EL239

Mikrodatorteknik 1 7,5 hp

Grundnivå

Elektronik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Obligatorisk

5DV221

Imperativ programmering (C) 7,5 hp

Grundnivå

Datavetenskap: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Obligatorisk

5EL160

Analog elektronik 15 hp

Grundnivå

Elektronik: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Obligatorisk

Termin 3

5EL242

Kommunikationens grunder 7,5 hp

Grundnivå

Elektronik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Obligatorisk

Mätsystem och mätmetoder, 7,5 hp

5EL243

Mikrodatorteknik 2 7,5 hp

Grundnivå

Elektronik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Obligatorisk

Elektronik och PCB-design, 7,5 hp

Termin 4

5EL099

Styr- och reglerteknik 7,5 hp

Grundnivå

Elektronik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Obligatorisk

Valbar kurs 7,5 hp

Valbar kurs 7,5 hp

Valbar kurs, 7,5 hp

Termin 5

5EL011

Inbyggda system 7,5 hp

Grundnivå

Elektronik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Obligatorisk

Valbar kurs 7,5 hp

Teknikutveckling och hållbart värdeskapande, 7,5 hp

Valbar kurs 7,5 hp

Termin 6

5EL214

Aktuell utveckling inom Elektronik och datorteknik 7,5 hp

Grundnivå

Elektronik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Obligatorisk

Valbar kurs 7,5 hp

5EL226

Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i elektronik och datorteknik 15 hp

Grundnivå

Elektronik: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

Obligatorisk

Studieplan Medicinsk teknik

Giltig från: HT23

Termin 1

5EL212

Inledande kurs i Elektronik och datorteknik 7,5 hp

Grundnivå

Elektronik: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Obligatorisk

5MA147

Algebra för ingenjörer 7,5 hp

Grundnivå

Matematik: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Obligatorisk

5EL280

Digital elektronik 1 7,5 hp

Grundnivå

Elektronik: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Obligatorisk

5MA148

Analys för ingenjörer 7,5 hp

Grundnivå

Matematik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Obligatorisk

Termin 2

5EL239

Mikrodatorteknik 1 7,5 hp

Grundnivå

Elektronik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Obligatorisk

5DV221

Imperativ programmering (C) 7,5 hp

Grundnivå

Datavetenskap: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Obligatorisk

5EL160

Analog elektronik 15 hp

Grundnivå

Elektronik: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Obligatorisk

Termin 3

5EL242

Kommunikationens grunder 7,5 hp

Grundnivå

Elektronik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Obligatorisk

Mätsystem och mätmetoder, 7,5 hp

5EL243

Mikrodatorteknik 2 7,5 hp

Grundnivå

Elektronik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Obligatorisk

Elektronik och PCB-design, 7,5 hp

Termin 4

Aktuell utveckling inom elektronik och medicinsk teknik, 7,5 hp

Valbar kurs, 7,5 hp

5RA037

Medicinsk teknik 10 hp

Grundnivå

Elektronik: Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Obligatorisk

5RA001

Medicinsk orientering 5 hp

Grundnivå

Medicin: Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Obligatorisk

Termin 5

5RA036

Diagnostisk radiologi för ingenjörer 15 hp

Avancerad nivå

Elektronik: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Obligatorisk

Valbar kurs, 7,5 hp

5RA034

Från prototyp till produkt ur ett CE-perspektiv 3,5 hp

Avancerad nivå

Elektronik: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Obligatorisk

5RA040

Medicinteknisk säkerhet och riskhantering 4 hp

Avancerad nivå

Elektronik: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Obligatorisk

Termin 6

5RA043

Strålbehandlingsacceleratorer 7,5 hp

Avancerad nivå

Elektronik: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen

Obligatorisk

5EL043

Fysiologiska mätsystem 7,5 hp

Grundnivå

Elektronik: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Obligatorisk

Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i elektronik och medicinsk teknik, 15 hp