"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Utbildningsplan:

Högskoleingenjörsprogrammet i energiteknik, 180 hp

Engelskt namn: Bachelor of Science Programme in Energy Engineering

Denna utbildningsplan gäller: HT24 och tillsvidare

Programkod: TYHEN

Högskolepoäng: 180

Diarienummer: 514-905-07

Ansvarig fakultet: Teknisk-Naturvetenskapliga fakulteten

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2013-06-28

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2024-01-24

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c eller Matematik D

Examen

Efter genomgånget utbildningsprogram kan en student som ansökt om examen erhålla en högskoleingenjörsexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor (se Umeå universitets hemsida). Högskoleingenjörsexamen översätts på engelska till Bachelor of Science in Engineering. Examen utfärdas med inriktningen energiteknik (Energy Engineering).

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

Utbildningen är på grundnivå. Målen för utbildning på grundnivå återfinns i högskolelagen 1 kap. 8 §.

Nationella mål för aktuell examen

De nationella målen för examen återfinns i Högskoleförordningens bilaga 2.

Lokala mål för aktuell examen

Utbildningen till högskoleingenjör i energiteknik vid Umeå universitet har som mål att ge de kunskaper och färdigheter som krävs för att arbeta med att driva, underhålla och effektivisera våra energisystem.

Kunskap och förståelse

För högskoleingenjörsexamen i energiteknik vid Umeå universitet skall studenten utöver de nationella målen

  • visa grundläggande kunskaper om olika energikällor, deras egenskaper, hantering, nyttjande och miljöpåverkan i både ett nationellt och internationellt perspektiv,
  • visa kunskap och kännedom om distribution samt grundläggande kunskaper om omvandling och användning av energi med särskild hänsyn till möjligheterna att hushålla med energi, och
  • visa grundläggande kunskaper inom projektledning.

Färdighet och förmåga

För högskoleingenjörsexamen i energiteknik vid Umeå universitet skall studenten utöver de nationella målen

  • visa ingenjörsmässiga förmågor och färdigheter för en yrkesverksamhet inom det energitekniska området,
  • visa förmåga att kunna analysera tekniska problemställningar och system genom mätning, teoretiska modeller och beräkningar,
  • visa förmåga att arbeta såväl självständigt som i grupp samt att kunna planera och leda projekt, och
  • visa förmåga att kunna tillgodogöra sig och värdera ny kunskap inom det energitekniska området och redovisa denna skriftligt och muntligt.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För högskoleingenjörsexamen i energiteknik vid Umeå universitet skall studenten utöver de nationella målen

  • visa insikt och förståelse för energitekniska systems miljömässiga påverkan och konsekvenser.

Examinationsformer

I respektive kursplan framgår vilka examinationsformer som används i varje enskild kurs.

Betyg

I respektive kursplan framgår vilka betygsgrader som används inom kursen.

Tillgodoräknande

En student som anser sig ha kunskaper från tidigare relevanta studier eller yrkeserfarenheter som kan motsvara kurs eller del av kurs i programmet, kan ansöka om tillgodoräknande. Ett beviljat tillgodoräknande innebär att studenten inte behöver läsa den eller de delar av utbildningen som beslutet omfattar. Information om tillgodoräknande hittas på Umeå universitets hemsida.

Allmänt

Utbildningsprogrammet omfattar 180 högskolepoäng, dvs. normalt 3 års heltidsstudier. Av dessa regleras 150 högskolepoäng av examensbeskrivningen med fastställda mininivåer för kurser inom olika områden (inklusive examensarbete). Återstående 30 högskolepoäng utgörs av fria kurser som kan användas för profilering. Den studerandes möjlighet att genom egna val utforma sin kompetensprofil är i huvudsak förlagd till programmets tredje år. Teknikområdet energiteknik är den teknik som används för tillförsel, omvandling, distribution, lagring och användning av energi, ofta med fokus på frågor som rör resurs- och energieffektivitet, drifttillgänglighet, miljöpåverkan och hållbarhet. Teknikområdet är multidisciplinärt och inkluderar t ex fysik, kemi, biologi, elektronik och miljöteknik. Det är starkt kopplat till flera av det globala samhällets största utmaningar, framför allt vad gäller utveckling och omställning till förnyelsebara, effektiva och hållbara energisystem.

Det första läsåret inleds med en introduktionskurs och sedan dominerar kurser som ger basfärdigheter. Andra året bygger på med ytterligare kurser i energiteknik, men även kurser i biologi, projektledning och elektronik. Det tredje året avslutas med ett examensarbete och består i övrigt till stor del av valbara kurser där studenten genom individuella val har möjlighet att anpassa sin utbildning.

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, lektioner och räkneövningar samt genom handledning i samband med laborationer och projektarbete, vilket utgör naturliga moment i de flesta kurser. För att hålla den studietakt som normalt är nödvändig för att följa programmet krävs minst 40 timmars arbetsvecka. Andelen lärarledd undervisning per arbetsvecka är dock betydligt mindre än 40 timmar. Tiden utöver den lärarledda undervisningen är avsedd för självstudier, laborationer och projektarbete. De flesta kurserna läses seriellt, dvs en kurs i taget och efter varandra. En stor del av de valbara kurserna samläses med andra program men för de obligatoriska kurserna är det endast några få som samläses.

Obligatoriska kurser
Obligatoriska kurser är de kurser som alla studenter inom programmet normalt läser. En student som följer utbildningsprogrammet är garanterad plats på alla obligatoriska kurser under förutsättning att behörighetskraven för aktuell kurs är uppfyllda. Behörighetskrav anges i respektive kursplan. Följande kurser är obligatoriska kurser:

Energiteknik
Inledande kurs i energiteknik, 7,5 hp
Energiteknik 1 för energiingenjörer, 15 hp
Energiteknik 2 för energiingenjörer, 15 hp
Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i energiteknik, 15 hp
Uthållig energiteknik, 15 hp
Värme- och ventilationsteknik, 7,5 hp

Matematik
Algebra för ingenjörer, 7,5 hp
Analys för ingenjörer, 7,5 hp

Tekniskt eller naturvetenskapligt ämne
Elkraft, 7,5 hp
Energiteknisk biologi, 4,5 hp
Miljökunskap med inriktning mot energiteknik, 3 hp
Styr- och reglerteknik, 7,5 hp
Tillämpad mätteknik, 7,5 hp

Allmänna ingenjörskurser
Projektledning 1, 7,5 hp

Valbara kurser
Valbara kurser är ett urval av kurser som Umeå universitet erbjuder inom ramen för programmet och där studenten själv väljer vilka av dessa kurser hen ska anmäla sig till. Studenten är garanterad plats på någon av dessa kurser under förutsättning att behörighetskraven för aktuella kurser är uppfyllda. Studenten är dock inte garanterad plats på de kurser studenten valt i första hand. Behörighetskrav anges i respektive kursplan.
Nedanstående uppräkning inom respektive område är ett urval av kurser som ingår i högskoleingenjörsprogrammet i energiteknik. Inom varje område kan dessutom ytterligare kurser som ingår i andra utbildningar få räknas in i en högskoleingenjörsexamen i energiteknik. Kurser vars innehåll helt eller delvis överlappar varandra får dock inte räknas fullt ut i examen.

Energiteknik
Energieffektivisering, 15 hp
Förbränningsteknik, 7,5 hp
Förbränningsteknik 2, 7,5 hp
Projektering av VVS-system, 7,5 hp
Vindkraftteknik, 7,5 hp

Tekniskt eller naturvetenskapligt ämne
Elektriska maskiner, 7,5 hp
Elnät, 7,5 hp

Allmänna ingenjörskurser
Engelska A för studerande på högskoleingenjörs- civilingenjörs- och naturvetarprogrammen, 7,5 hp
Industriell ekonomi, 7,5 hp
Introduktion till ingenjörsarbete E, 7,5 hp
Statistik för teknologer, 7,5 hp
Statistik och kvalitetsteknik, 7,5 hp
Hållbar utveckling för ingenjörer, 7,5 hp

Variationer i kursutbudet från år till år förekommer.

Fria kurser
Fria kurser inom programmet söks i öppen konkurrens. Fria kurser kan läsas vid Umeå universitet eller andra lärosäten i Sverige eller utomlands.

Programöversikt
Under rubriken "Studieplan" framgår de kurser som ingår i programmet i den ordning de läses.

Examensarbete/självständigt arbete
Examensarbetet inom högskoleingenjörsprogrammet i energiteknik avslutar utbildningen, och får påbörjas när förkunskapskraven i kursplanen är uppfyllda. I examensarbetet som omfattar minst 15 högskolepoäng skall den studerande tillämpa de kunskaper som förvärvats under studietiden och muntligen och i en skriftlig rapport/uppsats redovisa resultatet av arbetet. Arbetet ska innehålla någon form av ämnesmässig fördjupning inom energiteknikområdet. Examensarbetet utförs normalt individuellt, men i enstaka fall är det också tillåtet att två studenter samarbetar med ett examensarbete.

Examensarbetet kan med fördel förläggas till näringslivet. Arbetet med examensarbetet är dock en del av universitetsstudierna. En handledare vid universitetet ska alltid utses, som har ansvaret för att erforderlig ämnesfördjupning uppnås.

Rapporten ska språkligt och stilistiskt utformas så att den kvalitetsmässigt motsvarar rapporter inom tekniska högskolan och industrin. Rapporten ska innehålla en engelsk sammanfattning, samt en engelsk översättning av titeln.

Alternativt kan hela rapporten skrivas på engelska.

Anstånd med studiestart

Information om anstånd med studiestart finns på Umeå universitets hemsida.

Studieuppehåll

Information om studieuppehåll finns på Umeå universitets hemsida.

Studieavbrott

Information om studieavbrott finns på Umeå universitets hemsida.

Studieplan

Giltig från: HT24

För att få veta vad obligatoriska, valbara och fria kurser innebär, se under rubriken "Allmänt" ovan.

Blockschema (Gäller fr.o.m ht-2023)
 

År 1
Hösttermin, period 1-2, (sep-okt) Inledande kurs i energiteknik, 7,5 hp, 5EN065 Algebra för ingenjörer, 7,5 hp, 5MA147
Hösttermin, period 3-4, (nov-jan) Energiteknik 1 för energiingenjörer, 15 hp 5EN063
Vårtermin, period 1-2, (jan-mars) Analys för ingenjörer, 7,5 hp,
5MA148
Elkraft, 7,5 hp, 5EL189
Vårtermin, period 3-4, (mars-juni) Energiteknik 2 för energiingenjörer, 15 hp, 5EN064

 

År 2
Hösttermin, period 1-2, (sep-okt) Styr- och reglerteknik, 7,5 hp, 5EL099
 
Miljökunskap för energiing, 3,0 hp,  50%, 5MH142
Energiteknisk biologi, 4,5 hp,   60%, 5BI148
Hösttermin, period 3-4, (nov-jan) Tillämpad mätteknik, 7,5 hp   50%, 5EL233
Projektledning 1, 7,5 hp, 50%, 5EL223
Vårtermin, period 1-2, (jan-mars) Uthållig energiteknik, 15 hp, 5EN103
Vårtermin, period 3-4, (mars-juni) Värme- och ventilationsteknik, 7,5 hp, 50%, 5EN058
Förbränningsteknik, 7,5 hp, 50%, 5EN041
Valbar strimma ht-vt (sep-juni, 1/8-fart) Introduktion till ingenjörsarbete, 7,5 hp, 5EN076

 

År 3
Fr.o.m.  ht-2021. Valbara kurser period 1-2, (sep-okt). Förbränningsteknik II, 7,5 hp, 50%, 5EN094
Elnät, 7,5 hp, 50%, 5EL199
Fr.o.m.  ht-2021. Valbara kurser period 3-4, (nov-jan). Projektering av VVS-system, 7,5 hp,   50%, 5EN051
Elektriska maskiner, 7,5 hp, 50%, 5EL188     
Vindkraftteknik, 7,5 hp, 50%, 5EN087
Vårtermin, period 1-2, (jan-mars) Energieffektivisering, 15 hp, 5EN095
Vårtermin, period 3-4, (mars-juni) Examensarbete, 15 hp, 5EN031

 


Exempel på övriga valbara kurser:

 

Hösttermin, period 1-2 (sep-okt) Hållbar utveckling för ingenjörer 7,5 hp, 50%, 5TF080
Projektledning I, 7,5 hp, 50%, 5EL223
Analog elektronik 1, 7,5 hp (nätbaserad), 5EL231                             
Hösttermin, period 3-4 (nov-jan) Hållbar utveckling för ingenjörer 75,hp, 50%, 5TF080                              
Projektledning I, 7,5 hp    50%, 5EL223
Statistik för teknologer, 7,5 hp 5MS008
Vårtermin, period 1-2, (jan-mars) Hållbar utveckling för ingenjörer 7,5 hp,   50%, 5TF080                             
Projektledning I, 7,5 hp    50%, 5EL223
Engelska för högskole-och civilingenjörer, 7,5 hp 1EN010
Vårtermin, period 3-4, (mars-juni) Hållbar utveckling för ingenjörer 7,5hp,   50%, 5TF080
Industriell ekonomi, 7,5 hp 2FE017
Statistik och kvalitetsteknik 7,5 hp (nätbaserad) 50%, 5MS024

Termin 1

5EN065

Inledande kurs i energiteknik 7,5 hp

Grundnivå

Energiteknik: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Obligatorisk

5MA147

Algebra för ingenjörer 7,5 hp

Grundnivå

Matematik: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Obligatorisk

5EN063

Energiteknik 1 för energiingenjörer 15 hp

Grundnivå

Energiteknik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Obligatorisk

Termin 2

5MA148

Analys för ingenjörer 7,5 hp

Grundnivå

Matematik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Obligatorisk

5EL189

Elkraft 7,5 hp

Grundnivå

Elektronik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Obligatorisk

5EN064

Energiteknik 2 för energiingenjörer 15 hp

Grundnivå

Energiteknik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Obligatorisk

Termin 3

5EN076

Introduktion till ingenjörsarbete E 7,5 hp

Grundnivå

Introduktion till ingenjörsarbete E, 7,5 hp är en valbar strimma som läses under hela år 2 (termin 3 och 4) på 1/8-fart.

5EL099

Styr- och reglerteknik 7,5 hp

Grundnivå

Elektronik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Obligatorisk

5MH142

Miljökunskap med inriktning mot energiteknik 3 hp

Grundnivå

Miljö- och hälsoskydd: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Obligatorisk

5BI148

Energiteknisk biologi 4,5 hp

Grundnivå

Biologi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Obligatorisk

5EL233

Tillämpad mätteknik 7,5 hp

Grundnivå

Elektronik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Obligatorisk

5EL223

Projektledning 1 7,5 hp

Grundnivå

Obligatorisk

Termin 4

5EN103

Uthållig energiteknik 15 hp

Grundnivå

Energiteknik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Obligatorisk

5EN058

Värme och ventilationsteknik 7,5 hp

Grundnivå

Energiteknik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Obligatorisk

5EN041

Förbränningsteknik 7,5 hp

Grundnivå

Energiteknik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Termin 5

5EN094

Förbränningsteknik II 7,5 hp

Avancerad nivå

Energiteknik: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

5EL199

Elnät 7,5 hp

Grundnivå

Elektronik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

5EN051

Projektering av VVS-system 7,5 hp

Grundnivå

Energiteknik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

5EL188

Elektriska maskiner 7,5 hp

Grundnivå

Elektronik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

5EN087

Vindkraftteknik 7,5 hp

Avancerad nivå

Energiteknik: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Termin 6

5EN095

Energieffektivisering 15 hp

Avancerad nivå

Energiteknik: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

5EN031

Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i energiteknik 15 hp

Grundnivå

Energiteknik: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

Obligatorisk