"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Utbildningsplan:

Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik, 180 hp

Engelskt namn: Bachelor of Science Programme in Mechanical Engineering

Denna utbildningsplan gäller: HT23 och tillsvidare

Programkod: TYHMA

Högskolepoäng: 180

Diarienummer: 514-906-07

Ansvarig fakultet: Teknisk-Naturvetenskapliga fakulteten

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2013-05-16

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2023-01-23

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c eller Matematik D

Examen

Efter genomgånget utbildningsprogram kan en student efter ansökan erhålla en högskoleingenjörsexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor, se http://www.student.umu.se/examen/bestammelser/examensbeskrivningar/
Högskoleingenjörsexamen översätts på engelska till Bachelor of Science in Engineering. Examen utfärdas med inriktningen maskinteknik (Mechanical Engineering).

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

Utbildningen är på grundnivå. Målen för utbildning på grundnivå återfinns i högskolelagen 1 kap. 8 §.

Utbildning på grundnivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella eller specialutformade program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper. Regeringen får dock medge undantag när det gäller konstnärlig utbildning.

Utbildning på grundnivå skall utveckla studenternas

 • förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
 • förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att

 • söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
 • följa kunskapsutvecklingen, och
 • utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

Nationella mål för aktuell examen

De nationella målen för examen återfinns i Högskoleförordningens bilaga 2.

Kunskap och förståelse

För högskoleingenjörsexamen skall studenten

 • visa kunskap om det valda teknikområdets vetenskapliga grund och dess beprövade erfarenhet samt kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
 • visa brett kunnande inom det valda teknikområdet och relevant kunskap i matematik och naturvetenskap.

Färdighet och förmåga

För högskoleingenjörsexamen skall studenten

 • visa förmåga att med helhetssyn självständigt och kreativt identifiera, formulera och hantera frågeställningar och analysera och utvärdera olika tekniska lösningar,
 • visa förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra uppgifter inom givna ramar,
 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt använda kunskap samt att modellera, simulera, förutsäga och utvärdera skeenden med utgångspunkt i relevant information,
 • visa förmåga att utforma och hantera produkter, processer och system med hänsyn till människors förutsättningar och behov och samhällets mål för ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling,
 • visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning, och
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För högskoleingenjörsexamen skall studenten

 • visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
 • visa insikt i teknikens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för dess nyttjande, inbegripet sociala och ekonomiska aspekter samt miljö- och arbetsmiljöaspekter, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

Lokala mål för aktuell examen

Utbildningens mål är att ge en bred kompetens inom området maskinteknik. Utbildningen ska ge kunskaper om och färdigheter i konstruktions- och produktionsmetoder, med fokus på etablerad teknik för att analysera problem, göra beräkningar och välja komponenter/material för produkt- och processutveckling. Vidare är utbildningen tillämpningsnära, i direkt syfte att tillgodose behovet av ingenjörsmässig kompetens för näringsliv och samhälle.

Kunskap och förståelse

För högskoleingenjörsexamen i maskinteknik vid Umeå universitet skall studenten utöver de nationella målen

 • visa grundläggande kunskaper och färdigheter i matematik,
 • visa grundläggande kunskaper och färdigheter i mekanik och produktionsteknik,
 • visa grundläggande kunskaper om olika konstruktions- och produktionsmetoder samt principer och tillämpningar för dessa,
 • ha kännedom om principer för styrning, drift och underhåll av tekniska system och anläggningar,
 • visa förståelse för ekonomiska och miljömässiga konsekvenser av produkters utformning, materialval och tillverkningsmetoder,
 • visa grundläggande kunskaper i projektledning samt förståelse för projektledarens roll och villkor.

Färdighet och förmåga

För högskoleingenjörsexamen i maskinteknik vid Umeå universitet skall studenten utöver de nationella målen

 • visa färdighet att arbeta med moderna datorbaserade hjälpmedel för produkt- och processutveckling,
 • visa förmåga att självständigt behandla problemställningar inom teknikområdet och att inhämta de ytterligare kunskaper som erfordras för att lösa dessa,
 • visa förmåga att såväl självständigt som i samverkan med andra planera och slutföra olika typer av projekt, inom givna tids- och ekonomiska ramar,

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För högskoleingenjörsexamen i maskinteknik vid Umeå universitet skall studenten utöver de nationella målen

 • kunna bedöma produkters funktionella, prestandamässiga och miljömässiga egenskaper utifrån utformning, materialval, tillverkningsmetoder och dimensionering,
 • visa förmåga att göra bedömning av ekonomi och affärsmässighet i en verksamhet, samt ha en entreprenöriell attityd i sitt arbete.

Examinationsformer

I respektive kursplan framgår vilka examinationsformer som används i varje enskild kurs.

Betyg

I respektive kursplan framgår vilka betygsgrader som används inom kursen.

Tillgodoräknande

En student som anser sig ha kunskaper från tidigare relevanta studier eller yrkeserfarenheter som kan motsvara kurs eller del av kurs i programmet, kan ansöka om tillgodoräknande. Ett beviljat tillgodoräknande innebär att studenten inte behöver läsa den eller de delar av utbildningen som beslutet omfattar. Information om tillgodoräknande hittas på Umeå universitets hemsida.

Allmänt

Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik täcker ett brett kunskapsområde inom konstruktions- och produktionsteknik. Teknikområdet maskinteknik kombinerar fysik, matematik och materialvetenskap för att designa, analysera, tillverka och underhålla mekaniska system. Maskinteknik grundar sig på användandet av klassisk mekanik och kräver en förståelse för dynamik, hållfasthetslära, materialteknik och strukturanalys. Utöver dessa grundprinciper använder och utvecklar maskiningenjörer verktyg som datorstödd design, datorstödd tillverkning och produktlivscykel-hantering för konstruktion, produktion och drift av tillverkningsanläggningar, industriutrustning och maskiner. Utbildningen ger dels grundläggande kunskaper i matematik och tekniska ämnen inom det maskintekniska området och dels träning i allmänna ingenjörsfärdigheter såsom problemlösning, programmering, muntlig och skriftlig kommunikation och projektarbete/projektledning. Härigenom uppnår studenten goda förutsättningar att kunna inhämta nya kunskaper inom området och tillämpa dessa för teknisk utveckling och förnyelse.

Utbildningen anpassas till CDIO-modellen1  för ingenjörsutbildning. Modellen utgår från helhetsperspektivet i ingenjörsrollen och utöver de ämnesmässiga kunskaperna betonas ett antal viktiga ingenjörsmässiga, generiska färdigheter och förhållningssätt:

 • Ingenjörsmässigt tänkande och problemlösande
 • Experimenterande och kunskapsbildning
 • Systemtänkande
 • Individuella färdigheter och egenskaper
 • Professionella färdigheter och förhållningssätt
 • Att arbeta i grupp
 • Muntlig och skriftlig kommunikation, såväl på svenska som på engelska
 • Samhälleliga villkor samt företags- och affärsmässiga villkor
 • Planering, utveckling, realisering, idrifttagande och användning av produkter och system.

Stor vikt läggs vid de generiska färdigheterna som övas både i ämneskurserna (inom ämnesområdet maskinteknik) och i kurser inom det allmänna ingenjörsområdet. Studenternas generiska färdigheter tränas kontinuerligt under utbildningen med succesivt stigande svårighetsgrad och progression. I kursplanernas målformuleringar återfinns vilka färdigheter som betonas. Där framgår även vilka aktiviteter inom kursen som tränar dessa färdigheter samt hur de examineras. Skriftlig och muntlig kommunikation utgör exempel på ingenjörsmässiga färdigheter som ingår i lärandemålen för de flesta av programmets kurser. 

Programmet ingår i ett samarbetsprojekt med företag i Örnsköldsviks- Skellefteå- och Umeregionerna. Inom ramen för detta projekt, som utgör en modell för sk. arbetsintegrerat lärande, ges studenterna på första årskursen möjlighet att ansöka om sk. Co-op platser (co-operative education) på de deltagande företagen, vilket innebär att studenten lovas betalt praktikarbete under två sommarferier, studieresor, förtur till projektarbeten samt examensarbeten på företagen.

Högskoleingenjörsexamen i maskinteknik uppnås efter fullgjorda kurser om sammanlagt 180 högskolepoäng. 15 högskolepoäng av dessa ska utgöras av ett examensarbete.

Undervisningen ges i form av föreläsningar, lektioner och räkneövningar samt genom handledning i samband med projektarbeten och laborationer. I flera av kurserna används IT-stöd i undervisningen. Redovisning av laborationer och projektarbeten sker både muntligt och skriftligt och är viktiga inslag i utbildningen. Den schemalagda undervisningen omfattar ca 10-15 timmar per vecka. Härutöver måste man räkna med eget inte schemalagt arbete upp till totalt motsvarande 40 timmar/vecka i normalfallet.

Kursutbudet inom programmet kan delas upp i nedan angivna områden:

 1. Maskinteknik (tekniskt huvudområde, examenskrav minst 75 hp)
 2. Matematik (examenskrav minst 15 hp)
 3. Tekniskt eller naturvetenskapligt område (examenskrav minst 30 hp)
 4. Allmänna ingenjörskurser (examenskrav minst 30 hp)
 5. Examensarbete (i tekniskt huvudområde, 15 hp)
 6. Fria kurser

Obligatoriska kurser
Obligatoriska kurser är de kurser som alla studenter inom programmet normalt läser. En student som följer utbildningsprogrammet är garanterad plats på alla obligatoriska kurser under förutsättning att behörighetskraven för aktuell kurs är uppfyllda. Behörighetskrav anges i respektive kursplan.

Maskinteknik
Tillämpad mekanik2, 7.5 hp   
Tillverkningsteknik3, 7.5 hp   
Datorstödd maskinritning, 7.5 hp 
Maskinelement2, 7.5 hp  
Hållfasthetslära2, 7.5 hp  
Produktionsteknik3, 7.5 hp   
Produktionsteknologi3, 7.5 hp  
Konstruktionsmaterial, 7.5 hp
Vibrationsanalys, 7.5 hp
Maskintekniskt fördjupningsprojekt, 7,5 hp
Examensarbete i maskinteknik, 15 hp

Matematik
Algebra för ingenjörer, 7.5 hp
Analys för ingenjörer, 7.5 hp

Tekniskt eller naturvetenskapligt område
Styr- och reglerteknik, 7.5 hp 

Allmänna ingenjörskurser
Inledande kurs i maskinteknik, 7,5 hp
Projektledning, 7,5 hp
Hållbar utveckling för ingenjörer, 7,5 hp
Statistik och kvalitetsteknik, 7,5 hp

Valbara kurser
Valbara kurser är ett urval av kurser som Umeå universitet erbjuder inom ramen för programmet och där studenten själv väljer vilka av dessa kurser hen ska anmäla sig till. Studenten är garanterad plats på någon av dessa kurser under förutsättning att behörighetskraven för aktuella kurser är uppfyllda. Studenten är dock inte garanterad plats på de kurser studenten valt i första hand. Behörighetskrav anges i respektive kursplan.

För aktuell information om valbara kurser hänvisas till: www.umu.se/utbildning/
Valbara kurser från andra lärosäten kan ingå i en examen.

Maskinteknik
Exempel på valbara programkurser:
Hydraulik, 7,5 hp  
Energi, 7,5 hp    
Materialhållfasthet, 7,5 hp
Automation, 15 hp 
Svetsteknologi, 7,5 hp  
Finita elementmodellering i maskinteknik, 15 hp
Prototypframtagning, 2 hp

Matematik
Exempel på kurser:
Statistik för teknologer, 7,5 hp 
För fler matematikkurser se www.umu.se/institutionen-for-matematik-och-matematisk-statistik/utbildning/kurser/

Tekniskt eller naturvetenskapligt område
Exempel på ämnesområden:
Datavetenskap, www.umu.se/institutionen-for-datavetenskap
Ekologi, miljö och geovetenskap, www.umu.se/institutionen-for-ekologi-miljo-och-geovetenskap/
Fysik, www.umu.se/institutionen-for-fysik/
Kemi, www.umu.se/kemiska-institutionen/
Matematik och matematisk statistik, www.umu.se/institutionen-for-matematik-och-matematisk-statistik/
Teknik, www.umu.se/institutionen-for-tillampad-fysik-och-elektronik/
För aktuell information se respektive institutions webbplats.

Allmänna ingenjörskurser
Med allmänna ingenjörskurser avses kurser inom områdena språk, ekonomi, statistik, juridik, projektledning, entreprenörskap, kvalitetsteknik, design och miljö.
Exempel på kurser:
"Design-build-test"; projektkurs för ingenjörer4, 15 hp   
Hållbar utveckling för ingenjörer, 7,5 hp
Projektledning, 7,5 hp 
Statistik och kvalitetsteknik, 7.5 hp

Fler kurser återfinns inom respektive ämnesområde:
Ekologi, miljö och geovetenskap, www.umu.se/institutionen-for-ekologi-miljo-och-geovetenskap
Matematisk statistik, www.umu.se/institutionen-for-matematik-och-matematisk-statistik/
Företagsekonomi, www.umu.se/handelshogskolan
Engelska, www.umu.se/institutionen-for-sprakstudier/
För aktuell information om kurser se respektive institutions webbplats.

Information om kurser från andra ämnesområden finns på: www.umu.se och www.studera.nu

Fria kurser
Fria kurser inom programmet söks i öppen konkurrens. Fria kurser kan läsas vid Umeå universitet eller andra lärosäten i Sverige eller utomlands.

1 http://www.cdio.org/
2 Kunskapsområde mekanik
3 Kunskapsområde produktionsteknik
7,5 hp får räknas som projektkurs, och 7,5 hp kan ingå i huvudområdet maskinteknik.

Programöversikt
Under rubriken "Studieplan" framgår de kurser som ingår i programmet i den ordning de läses.

Examensarbete/självständigt arbete
Examensarbetet inom högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik avslutar utbildningen, och får påbörjas när förkunskapskraven i kursplanen är uppfyllda. I examensarbetet som omfattar 15 högskolepoäng skall den studerande tillämpa de kunskaper som förvärvats under studietiden och muntligen och i en skriftlig rapport/uppsats redovisa resultatet av arbetet. Arbetet ska innehålla någon form av ämnesmässig fördjupning inom ämnesområdet. Examensarbetet utförs normalt individuellt, men i enstaka fall är det också tillåtet att två studenter samarbetar med ett examensarbete.

Examensarbetet förläggs i normalfallet till ett företag. Arbetet med examensarbetet är dock en del av universitetsstudierna och en examinator vid universitetet ansvarar för bedömningen. En handledare vid universitetet ska alltid utses, som har ansvaret för att erforderlig ämnesfördjupning uppnås.

Rapporten ska språkligt och stilistiskt utformas så att den kvalitetsmässigt motsvarar rapporter inom tekniska högskolan och industrin. Rapporten ska innehålla en engelsk sammanfattning, samt en engelsk översättning av titeln. Alternativt kan hela rapporten skrivas på engelska. På examensarbetet erhålls något av betygen Godkänd (G) eller Underkänd (U).

Anstånd med studiestart

Information om anstånd med studiestart finns på Umeå universitets hemsida.

Studieuppehåll

Information om studieuppehåll finns på Umeå universitets hemsida.

Studieavbrott

Information om studieavbrott finns på Umeå universitets hemsida.

Studieplan

Giltig från: HT23


Översiktsschema
  Höstterminen Vårterminen
  Period 1 Period 2 Period 3 Period 4 Period 1 Period 2 Period 3 Period 4
År  1      Inledande
kurs i maskinteknik, 7,5 hp
 
Algebra för
ingenjörer, 7,5 hp
Datorstödd maskinritning, 7,5 hp Tillverkningsteknik, 7,5 hp Tillämpad mekanik, 7,5 hp Produktions-
teknik, 7,5 hp
Hållfashets-
lära 7.5 hp
Analys för
ingenjörer, 7,5 hp
År 2 Styr- och
reglerteknik, 7,5 hp
Produktions
teknologi,  7,5 hp
Maskin-
element, 7,5 hp
Hydraulik, 7,5 hp Energi,
7,5 hp
Konstruktions-
material, 7,5 hp
Vibrations-
analys, 7,5 hp
Svetsteknologi, 7,5 hp
År 3 Valbara kurser Maskintekniskt fördjupningsprojekt, 7,5 hp Automation, 15 hp
eller
Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i maskinteknik,
15 hp
Projektledning, 7,5 hp
(exempel)
Hållbar utveckling för ingenjörer, 7,5 hp
(exempel)
Materialhållfasthet, 7,5 hp Finita elementmodellering i maskinteknik, 15 hp

Termin 1

5MT041

Inledande kurs i maskinteknik 7,5 hp

Grundnivå

Maskinteknik: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Obligatorisk

5MA147

Algebra för ingenjörer 7,5 hp

Grundnivå

Matematik: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Obligatorisk

5MT002

Datorstödd maskinritning 7,5 hp

Grundnivå

Maskinteknik: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Obligatorisk

5MA148

Analys för ingenjörer 7,5 hp

Grundnivå

Matematik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Obligatorisk

Termin 2

5MT025

Tillverkningsteknik 7,5 hp

Grundnivå

Maskinteknik: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Obligatorisk

5EN029

Tillämpad mekanik 7,5 hp

Grundnivå

Maskinteknik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Obligatorisk

5MT022

Produktionsteknik 7,5 hp

Grundnivå

Maskinteknik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Obligatorisk

5MT044

Hållfasthetslära 7,5 hp

Grundnivå

Maskinteknik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Obligatorisk

Termin 3

5EL099

Styr- och reglerteknik 7,5 hp

Grundnivå

Elektronik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Obligatorisk

5MT046

Produktionsteknologi 7,5 hp

Grundnivå

Maskinteknik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Obligatorisk

5MT015

Maskinelement 7,5 hp

Grundnivå

Maskinteknik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Obligatorisk

5MT007

Hydraulik 7,5 hp

Grundnivå

Maskinteknik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Termin 4

5EN001

Energi 7,5 hp

Grundnivå

Energiteknik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

5MT034

Konstruktionsmaterial 7,5 hp

Grundnivå

Maskinteknik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Obligatorisk

5MT047

Vibrationsanalys 7,5 hp

Grundnivå

Maskinteknik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Obligatorisk

5MT017

Svetsteknologi 7,5 hp

Grundnivå

Maskinteknik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Termin 5

5EL223

Projektledning 1 7,5 hp

Grundnivå

5TF080

Hållbar utveckling för ingenjörer 7,5 hp

Grundnivå

5MT050

Maskintekniskt fördjupningsprojekt 7,5 hp

Grundnivå

Maskinteknik: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Obligatorisk

5MT049

Materialhållfasthet 7,5 hp

Avancerad nivå

Maskinteknik: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Termin 6

5MT042

Automation 15 hp

Grundnivå

Maskinteknik: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

5MT051

Finita elementmodellering i maskinteknik 15 hp

Avancerad nivå

Maskinteknik: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

5MT048

Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i maskinteknik 15 hp

Grundnivå

Maskinteknik: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

Obligatorisk